Tüm Kategoriler


Sayfalar


RSS

En Yeni Biyografiler

Musa Çelebi

Musa Çelebi Musa Çelebi, dördüncü Osmanlı padişahı Yıldırım Bayezidin oğullarından biridir. Babasının sağlığında Rumelide akıncı beyi oldu. Ankara Savaşına kardeşleri ile birlikte katıldı ancak babası Yıldırım Bayezid ile beraber Timura esir düştü. Ti

Mustafa Reşit Paşa

Mustafa Reşit Paşa Mustafa Reşit Paşa (1800-1858) Tanzimatın ilanında ve uygulanmasında önemli rol oynamış bir devlet adamıdır . Usta bir diplomat olarak da tanınan Mustafa Reşid Paşa dört kez hariciye nazırlığı, altı kez de sadrazamlık yapmıştır. 1800 yılında

Namık Kemal

Namık Kemal 21 Aralık 1840ta Tekirdağda doğdu, 2 Aralık 1888de SakızAdasında öldü. Asıl adı Mehmed Kemaldir, Namık adını ona şair Eşref Paşa vermiştir. Babası, II. Abdülhamid döneminde müneccimbaşılık yapmış olan Mustafa Asım Beydir. Annesini küçük yaşında yi

Ömer Hulusi Efendi

Ömer Hulusi Efendi 1857 yılında Dağıstanda doğdu. Lezgi din bilginlerinden Mehmet Ali Efendinin oğludur. İlk öğrenimini Dağıstanda gördü. Arapça öğrendi. İstanbula gelerek fikıh eğitimi gördü ve icazet aldı. Ayrıca Bursa Öğnetmen Okulunu da bitirdi. Daha sonra Mekte

Özdemiroğlu Osman Paşa

Özdemiroğlu Osman Paşa Özdemiroğlu Osman Paşa, 1527de Kahirede doğdu. Annesi Mısır Abbasi Halifeleri soyundan, babası ise Mısır Çerkez Memlüklerindendir. Mısırda sancakbeyliği ve Mısır emirihaclığı yapan Özdemiroğlu Osman Paşa, Yemen, Habeş ve Diyarbakır Beyler

Recaizade Mahmut Ekrem

Recaizade Mahmut Ekrem 1847 yılnda İstanbulda doğdu. Özel öğrenim gördü. Mekteb-i İrfanı bitirdi. Çeşitli devlet memurluklarında bulundu. Öğretmenlik yaptı. Şûra-yı Devlet ve Meclis-i Âyan üyeliği, Evkaf ve Maarif Nazırlığı yaptı. Tasvir-i Efkar gazetes

Sahip Molla

Sahip Molla SAHİP MOLLA, Pirizade Mehmet (1838 – 1910) Osmanlı İmparotorluğunun son Şeyhülislamlarındandır. Pirizadeler ismi ile maruf eski bir ailedendir. Babası Kazasker İbrahim İsmet Beydi. İstanbul’ da doğdu.O zamanın tanınmış ilim adamlarından husu

Said Halim Paşa

Said Halim Paşa 1864’te Kahire’de doğdu. 6 Aralık 1921’de Roma’da vurularak şehîd edildi. Kavalalı Mehmed Ali Paşa’nın torunu ve vezir Halim Paşa’nın oğludur. Küçük yaşta ailesiyle birlikte İstanbul’a geldi. Özel tahsil gördü.

Sokollu Mehmet Paşa

Sokollu Mehmet Paşa Kanuni Sultan Süleyman, Sultan İkinci Selim ve Sultan Üçüncü Murad devirlerinde sadrazamlıkta bulunan Sokullu Mehmed Paşa 1506 yılında Bosna civarında Sokoloviç kasabasında doğdu. Devşirme çocuklar arasında Edirne sarayına getirildi. Türk ve Müslüman

Şakir Paşa

Şakir Paşa HAKKINDA YAZILANLAR Şakir Paşa Ailesi Harika Çılgınlar Şirin Devrim Milliyet Yayınları / Tarih Dizisi

Şemsi Paşa

Şemsi Paşa Hakkında Yazılanlar 1.Şemsi Paşa, Arnavudluk ve İttihad - Terakki El Hakku Yalu Vela Yula Aleyh Müfid Şemsi Nehir Yayınları / Hatıralarla Yakın Tarih Dizisi İttihad ve Terakkinin çoğu sıkıyönetimle geçen on yıllık iktidarı d

Tahsin Paşa

Tahsin Paşa Tahsin Paşanın Yıldız Hatıraları Boğaziçi Yayınları / Hatıra Dizisi Şahsiyet ve rolü çok münakaşa edilmiş kişilerin başında Sultan Abdülhamid gelir. Kimine göre "Kızıl", kimine göre "Gök" Sultan. Münakaşa hala sürü

Tepedelenli Ali Paşa

Tepedelenli Ali Paşa Hakkında Yazılan Eserler 1.Yanya Sultanı Tepedelenli Ali Paşa William Plomer Milliyet Yayınları / Tarih Dizisi

Tiryaki Hasan Paşa

Tiryaki Hasan Paşa Tiryaki Hasan Paşa, Kanije Kalesi savunmasının efsanevî kahramanıdır. O, dört bin Türk askeri ile kırk bin kişilik bir düşman ordusuna yetmiş gün dayandıktan sonra onları perişan etti. Bu olay dünya tarihinin şanlı bir sayfasıdır. Tiryak

Tunuslu Hayrettin Paşa

Tunuslu Hayrettin Paşa Hakkında Yazılan Eserler 1.Tunuslu Hayreddin Paşanın Hatıraları Açıklamalı Tarihi Belgeler Muhammed Salah Mzali, Jean Pignon Nehir Yayınları / Hatıralarla Yakın Tarih Dizisi Tunuslu Hayreddin Paşa tarafından bazen
Page Navigation: Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 523 Next (All)

En Çok Görüntülenen