Tüm Kategoriler


Sayfalar


RSS

En Yeni Biyografiler

Musa Çelebi

Musa Çelebi Musa Çelebi, dördüncü Osmanlı padişahı Yıldırım Bayezidin oğullarından biridir. Babasının sağlığında Rumelide akıncı beyi oldu. Ankara Savaşına kardeşleri ile birlikte katıldı ancak babası Yıldırım Bayezid ile beraber Timura esir düştü. Ti

Mustafa Reşit Paşa

Mustafa Reşit Paşa Mustafa Reşit Paşa (1800-1858) Tanzimatın ilanında ve uygulanmasında önemli rol oynamış bir devlet adamıdır . Usta bir diplomat olarak da tanınan Mustafa Reşid Paşa dört kez hariciye nazırlığı, altı kez de sadrazamlık yapmıştır. 1800 yılında

Namık Kemal

Namık Kemal 21 Aralık 1840ta Tekirdağda doğdu, 2 Aralık 1888de SakızAdasında öldü. Asıl adı Mehmed Kemaldir, Namık adını ona şair Eşref Paşa vermiştir. Babası, II. Abdülhamid döneminde müneccimbaşılık yapmış olan Mustafa Asım Beydir. Annesini küçük yaşında yi

Ömer Hulusi Efendi

Ömer Hulusi Efendi 1857 yılında Dağıstanda doğdu. Lezgi din bilginlerinden Mehmet Ali Efendinin oğludur. İlk öğrenimini Dağıstanda gördü. Arapça öğrendi. İstanbula gelerek fikıh eğitimi gördü ve icazet aldı. Ayrıca Bursa Öğnetmen Okulunu da bitirdi. Daha sonra Mekte

Özdemiroğlu Osman Paşa

Özdemiroğlu Osman Paşa Özdemiroğlu Osman Paşa, 1527de Kahirede doğdu. Annesi Mısır Abbasi Halifeleri soyundan, babası ise Mısır Çerkez Memlüklerindendir. Mısırda sancakbeyliği ve Mısır emirihaclığı yapan Özdemiroğlu Osman Paşa, Yemen, Habeş ve Diyarbakır Beyler

Recaizade Mahmut Ekrem

Recaizade Mahmut Ekrem 1847 yılnda İstanbulda doğdu. Özel öğrenim gördü. Mekteb-i İrfanı bitirdi. Çeşitli devlet memurluklarında bulundu. Öğretmenlik yaptı. Şûra-yı Devlet ve Meclis-i Âyan üyeliği, Evkaf ve Maarif Nazırlığı yaptı. Tasvir-i Efkar gazetes

Sahip Molla

Sahip Molla SAHİP MOLLA, Pirizade Mehmet (1838 – 1910) Osmanlı İmparotorluğunun son Şeyhülislamlarındandır. Pirizadeler ismi ile maruf eski bir ailedendir. Babası Kazasker İbrahim İsmet Beydi. İstanbul’ da doğdu.O zamanın tanınmış ilim adamlarından husu

Said Halim Paşa

Said Halim Paşa 1864’te Kahire’de doğdu. 6 Aralık 1921’de Roma’da vurularak şehîd edildi. Kavalalı Mehmed Ali Paşa’nın torunu ve vezir Halim Paşa’nın oğludur. Küçük yaşta ailesiyle birlikte İstanbul’a geldi. Özel tahsil gördü.

Sokollu Mehmet Paşa

Sokollu Mehmet Paşa Kanuni Sultan Süleyman, Sultan İkinci Selim ve Sultan Üçüncü Murad devirlerinde sadrazamlıkta bulunan Sokullu Mehmed Paşa 1506 yılında Bosna civarında Sokoloviç kasabasında doğdu. Devşirme çocuklar arasında Edirne sarayına getirildi. Türk ve Müslüman

Şakir Paşa

Şakir Paşa HAKKINDA YAZILANLAR Şakir Paşa Ailesi Harika Çılgınlar Şirin Devrim Milliyet Yayınları / Tarih Dizisi

Şemsi Paşa

Şemsi Paşa Hakkında Yazılanlar 1.Şemsi Paşa, Arnavudluk ve İttihad - Terakki El Hakku Yalu Vela Yula Aleyh Müfid Şemsi Nehir Yayınları / Hatıralarla Yakın Tarih Dizisi İttihad ve Terakkinin çoğu sıkıyönetimle geçen on yıllık iktidarı d

Tahsin Paşa

Tahsin Paşa Tahsin Paşanın Yıldız Hatıraları Boğaziçi Yayınları / Hatıra Dizisi Şahsiyet ve rolü çok münakaşa edilmiş kişilerin başında Sultan Abdülhamid gelir. Kimine göre "Kızıl", kimine göre "Gök" Sultan. Münakaşa hala sürü

Tepedelenli Ali Paşa

Tepedelenli Ali Paşa Hakkında Yazılan Eserler 1.Yanya Sultanı Tepedelenli Ali Paşa William Plomer Milliyet Yayınları / Tarih Dizisi

Tiryaki Hasan Paşa

Tiryaki Hasan Paşa Tiryaki Hasan Paşa, Kanije Kalesi savunmasının efsanevî kahramanıdır. O, dört bin Türk askeri ile kırk bin kişilik bir düşman ordusuna yetmiş gün dayandıktan sonra onları perişan etti. Bu olay dünya tarihinin şanlı bir sayfasıdır. Tiryak

Tunuslu Hayrettin Paşa

Tunuslu Hayrettin Paşa Hakkında Yazılan Eserler 1.Tunuslu Hayreddin Paşanın Hatıraları Açıklamalı Tarihi Belgeler Muhammed Salah Mzali, Jean Pignon Nehir Yayınları / Hatıralarla Yakın Tarih Dizisi Tunuslu Hayreddin Paşa tarafından bazen

Abaka Han

Abaka Han İran-İlhanlı Devletinin ikinci hükümdarı. Zulmü ile meşhur olan Hülagu’nun oğlu. 1234 senesinde doğdu.Dedesi Cengiz Han ve babası Hülagu gibi kan dökücü ve zalim bir kimse olan Abaka Hanın çocukluğu ve gençliği, doğduğu yer olan Moğolistan’da ge

Abdi Paşa

Abdi Paşa Osmanlı Devletinin Budin eyaletindeki son valisi ve meşhur Budin kahramanı. Asıl adı Abdurrahman’dır. Doğum yeri ve tarihi bilinmemektedir. Yeniçerilikten yetişti. Yüksek zekası ve kabiliyeti ile 1668 yılında Yeniçeri ağası oldu. Girit savaşlarında büyük

Abdullah Abdurrahman

Abdullah AbdurrahmanAbdullah Abdurrahman /albay/ 1913 tarihinde Kerkük’te doğmuştur. Öğrenimini bu-rada tamamladıktan sonra Bağdat’a gitmiştir. Burada Bağdat Harb Okulu’na girdi. Harb Okulu’nu başarı ile tamamladıktan sonra 1941 yılında İngiliz

Abdullah Abdurrahman

Abdullah AbdurrahmanAlbay Abdullah ABDURRAHMAN, 1913 tarihinde Kerkük’te doğmuştur. Öğrenimini burada tamamladıktan sonra Bağdat’a gitmiştir. Burada Bağdat Harb Okulu’na girdi. Harb Okulu’nu başarı ile tamamladıktan sonra 1941 yılında İngilizlere karş

Abdullah Archibald Hamilton

Abdullah Archibald HamiltonSir Archibald Hamilton, İngiltere’nin tanınmış bir diplomatı olup, Birinci Cihan Harbinde deniz subayı olarak vazife yapmıştır. Meşhur bir aileden gelmekte olup, baronet (Baron adayı demekdir) ünvanı taşımaktadır. 1923 senesinde İslam dinini

Abdurrahman Nafiz Gürman

Abdurrahman Nafiz Gürman10 Haziran 1949 - 6 Haziran 1950 Orgeneral GÜRMAN; 1882 yılında Bodrumda doğdu. 1903 yılında Teğmen rütbesi ile Harp Okulunu bitirdi. Aynı yıl girdiği Harp Akademisini 1906 yılında bitirerek Kurmay oldu. Çeşitli birliklerde Birlik Komutan

Abdülmecid Çermoy

Abdülmecid ÇermoyAbdülmecid (Tapa) Çermoy 15 Mart 1882de Çeçenistanın Caharkala(Grozni) şehrinde dünyaya geldi. Soylu bir Çeçen ailesine mensuptur. Babası Ortsu Çermoy Rus ordusunda generaldi. Vladikafkas lisesini bitirdikten sonra askeri öğrenimin

Abrek Zelimhan

Abrek Zelimhan Çeçenlerin yetiştirdiği gelmiş geçmiş en ünlü halk kahramanlarından birisidir. Ruslar Çeçenya`ya egemen olmuşlardı ama orada iktidar olamamışlardı. Yerel yöneticiler Abrek Zelimhan`ın kaçağa çıkmasından sonra Çeçenya`da zulüm yapamamışl

Abuk Ahmet Paşa

Abuk Ahmet Paşa Kafkasyanın Kabardey yöresinden Anadoluya göç eden bir Çerkes ailesinin çocuğu olarak 1857 yılında Uzunyaylada doğdu. Harbokulunu 1879 ve Harp Akademisini 1881 yılında bitirdi. Kurmay Binbaşı rütbesiyle Osmanlı Devletinin Belgrat Elçiliğine ataşemilite

Adil Hikmet Bey

Adil Hikmet Bey ESERLERİ: 1.Asyada Beş Türk Adil Hikmet Bey Ötüken Neşriyat / Kültür Serisi Tarihler 1914ü gösterdiğinde dünya üzerinde bir cihan savaşının kopacağını gösteren bulutlar dolaşıyor ve ilgili devletler savaş hazırlıklarını son h

Adnan Ersöz

Adnan Ersöz1917 yılında doğdu.Harp Okulu mezunudur. 1936 yılında Asteğmen olarak katıldığı Türk Silahlı Kuvvetlerinde çeşitli kademelerde görev yaptıktan sonra 1963de Tuğgeneralliğe yükselmiştir. 1963-1965 yılları arasında Tuğgeneral, 1965-1969 yılları arasında T

Ahmed İzzet Paşa

Ahmed İzzet Paşa ESERLERİ Feryadım Cilt: 1 Ahmed İzzet Paşa Nehir Yayınları / Hatıralarla Yakın Tarih Dizisi ... Ahmet İzzet Paşa muhtelif rütbelerde, kurmay subayı ve komutan olarak katıldığı Tesalya, birinci ve ikinci Yemen seferleri, Bal

Ahmed Şah Mesud

Ahmed Şah Mesud Eski Savunma Bakanı olan Tacik komutan, ABDde 11 Eylülde meydana gelen saldırılardan 2 gün önce öldü. Mesud, gazeteci kılığına girmiş iki kişinin saldırısına uğramıştı. Şah Mesud, öldürülünceye kadar en önde gelen kişiydi. Şah Mesudun güçleri,

Ahmet Er

Ahmet ErHorasandan Anadoluya geçen Oğuzların bazı boyları Batı Anadoluya ulaşmıştır. Ceddi Hayranı Mahmud Dede (Yatağan Mahmud) ile soy kütüğünün nesilden nesile aktarılan bilgilerle İmam-ı Ali Rızaya uzandığı rivayet edilen Ahmet Er, 1927 yılında Manisa ilinin Akhi

Ahmet Muhtar Ayra

Ahmet Muhtar AyraMuhabere Albay Ahmet Muhtar Ayra; Sipahi Ahmet Muhtar Paşanın torunu, Süvari Ertuğrul Alayı kumandanı Selahattin Bey ve Hatice Hanımın oğlu, Nebahat Çelenkin ağabeyi, Aydan, Mehmet ve Alp Ayranın babası, Bingöl Hakkı Dağgeçer ve Binay Oğuz Yücelin day

Ahmet Muhtar Paşa

Ahmet Muhtar Paşa Yazar, tarihçi, tümgeneral ve ilk Askeri Müze Müdürüdür.1861 yılında İstanbulda doğdu. Kolağası Hasan Beyin oğlu ve yazar Sermet Muhtar Alusun babasıdır. 1880 yılında Harp Okulundan topçu subayı, 1883 yılında Harp Akademisinden Kurmay Yüzbaşı olara

Ahmet Nurettin Baransel

Ahmet Nurettin BaranselGÖREV SÜRESİ: 28 Mayıs 1954 - 25 Ağustos 1955 Orgeneral BARANSEL; 1897 yılında İstanbulda doğdu. 1912 yılında Piyade Asteğmen rütbesi ile Harp Okulunu bitirdi. 1919 yılına kadar Takım Komutanlığı, Emir Subaylığı ve Bölük Komutanlı

Ahmet Refik Altınay

Ahmet Refik AltınayTarihçi, yazar, şair, Darülfünun Tarih Müderrisi ve yüzbaşıdır.1881 yılında Beşiktaşta doğdu.Kethüda Ürgüplü Ahmed Ağanın oğludur.İlk öğrenimini Vişnezade İlkokulunda, orta öğrenimini Beşiktaş Askeri Ortaokulunda ve Kuleli Askeri Lisesinde g

Ahmet Salih Korur

Ahmet Salih Korur1905 yılında doğdu.Askeri Rüştiyeyi bitirdikten sonra askeri fabrikalarda çalışarak İstiklal Savaşına katkıda bulunmuş, 1925 yılında Tapu Kadastro Genel Müdürlüğünde memuriyete başlamıştır. Bu kuruluşta 20 yıl çalışarak Genel Müdürlük görevi

Ahmet Vefik Paşa

Ahmet Vefik Paşa 1823 yılında İstanbul’da doğdu.Babası Paris Büyükelçiliği Maslahatgüzarlığı’nda bulunmuş Mehmet Ruhiddin Efendidir.Büyükbabası Yahya Naciddin Efendi, Divan-ı Hümayun tercümanlığında bulunan ilk Türk’tür.

Albek Hacı

Albek Hacı 14 Nisan 1877 tarihi Osmanlı-Rus Savaşı`nın başladığı tarihtir. Bu tarihte Rus orduları Osmanlı topraklarına girdi ve aynı gün Çeçenya`da isyan patlak verdi. Bu bir rastlantı değildi. Çeçenistan`daki isyanı Osmalılar kışkırtmış, hatta Şamil`in o

Alemdar Mustafa Paşa

Alemdar Mustafa Paşa 1765 yılında Hotinde doğdu. Babası Rusçuk yeniçerilerinden Hacı Hasan Ağadır. Önce Yeniçeri Ocağına intisap etti. Daha sonra Rusçukta hayvancılık ve ziraatla uğraşmaya başladı. Bu sırada yörenin en güçlü ayanı olan Tirsinkli İsmail Ağanın hi

Ali Çetinkaya

Ali ÇetinkayaAli Çetinkaya (d. 1878, Afyon - ö. 21 Şubat 1949, İstanbul), asker ve siyaset adamı. Kurtuluş Savaşında Ayvalıkta ilk direnişi örgütlemiş, Cumhuriyet döneminde bayındırlık ve ulaştırma bakanlığı yapmıştır. Afyon Rüştiyesinde ve Bursa

Ali Fuat Cebesoy

Ali Fuat Cebesoy1882 yılında İstanbulda doğdu. Babası İsmail Fazıl Paşanın gönülsüzlüğüne rağmen, girdiği Harp Okulunda Mustafa Kemal ile aynı sınıfa düşmesi bir bakıma gelecekteki kaderini çizmiş oldu. Cebesoyun Beyrutta başlayan kıta hizmetleri, 1908deki Roma Ask

Ali İhsan Sabis

Ali İhsan Sabis ESERLERİ Birinci Dünya Harbi Harp Hatıralarım Cilt: 1 Ali İhsan Sabis Nehir Yayınları / Ali İhsan Sabis (Harp Hatıralarım) Dizisi Birinci Dünya Savaşından önceki hadiseler? Türkiye savaşa nasıl ve kimler tarafından sü

Ali Sait Akbaytugan

Ali Sait AkbaytuganBüyük Kafkas sürgününde Anadoluya göç ederek Manyas yöresine yerleşen bir Vubıh ailesindendir. 1872 yılında Hacıosman (Hunce Hable) Köyünde doğdu. 1877-1778 Osmanlı-Rus Savaşına Çerkes Gönüllü Kuvvetleri ile katılmış olan Hunc Kasbolet Beyin o

Alp Tegin

Alp Tegin ALP TEGİN Gaznevî devletini kuran kimsedir. Doğum tarihi kesin olarak bilinmemektedir. Alp Tegin, Samanoğulları (Samanîler) devletinin hassa ordusundan yetişmiş, önce bu orduya komutan olmuştur. Abdülmelik tarafından 955’te Horasan Valisi tayin edi

Alparslan

Alparslan Selçuklu Devleti hükümdarı, Türk milletinin en büyük kahramanlarından. Selçuklu Devletinin kurulmasında önemli rolü olan Horasan valisi Çağrı Beyin oğludur. 20 Ocak 1029’da doğdu. İyi bir tahsil gördü, sayısız zafer kazanarak mertliği ve iyi kumanda

Alparslan Türkeş

Alparslan TürkeşAlparslan Türkeş 25 Kasım 1917‘de Lefkoşe’de doğmuştur. Babası Ahmet Hamdi Efendi, annesi Fatımatül Zehra Hanım’dır. Alparslan Türkeş; aslen Kayserilidir. Büyük dedesi Arif Ağa Kayseri’nin Pınarbaşı ilçesinin Yukarı Köşgerli K

Alyanak Mustafa Paşa

Alyanak Mustafa Paşa Zaptiye Nazırı (1871), Müşir, Vali. 1884 yılında İstanbulda öldü. Mezarı, Divanyolundaki II. Mahmut türbesi bahçesinde 1. adadadır. Esseyit Ahmet Paşanın oğlu, Sadrazam M.Emin Rauf Paşanın damadıdır.

Anzavur

Anzavur Ahmet Anzavur, 1834 yılında doğdu. Kafkas sürgününde (1864) göç ederek Marmara yöresine yerleşen Ançok ailesindendir. Osmanlı zaptiye örgütüne katılarak binbaşı rütbesine kadar yükseldi. İstanbul, Kütahya, Konya gibi önemli şehirlerde jandarma tabur k

Ariel Şaron

Ariel ŞaronLikud Genel Başkanı Ariel Şaron, 1928’de doğdu. Rakibi Barak gibi asker kökenli olan Şaron, orduya 14 yaşında girdi. Şaron, ordu bünyesinde özel komando birliği kurarak ülke güvenliğinin korunmasında etkin görev üstlendi. Şaron, askerliğinin yanında Tel

Aslan Meşhedov

Aslan MeşhedovKendi jenerasyonundaki bütün Çeçenler gibi, Aslan Mashadov da sürgünde doğdu. Ailesi 1944 yılında Stalin tarafından sürgün edilmişti. Kazakistan’dan evine 1957 yılında 6 yaşında bir çocuk iken döndü. Geleceğin başkanı kariyerine Sovyet

Atilla

Atilla HAKKINDA YAZILANLAR Hun Atillanın Zafer Sırları (Victory Secrets of Atilla The Hun) Wess Roberts Say Yayınları

Avni Kantan

Avni Kantan1910 yılında doğdu.Harp Okulu mezunudur. 1932 yılından itibaren Türk Silahlı Kuvvetlerinde değişik rütbe ve görevlerde hizmet verdikten sonra Milli Emniyet Hizmetlerine atanmıştır. Yönetici olarak hizmet vermiş, yurt dışı görevde bulunmuş ve 14.07.1965-02.03.1

Aydın Reis

Aydın Reis On altıncı yüzyıl Türk denizcilerinden. Aslen Karamanlı olup Kemal Reisin yetiştirmelerindendir. Osmanlı donanmasında gemi kaptanlığı vazifesindeyken Sultan İkinci Bayezid’in emriyle Memlüklü Sultanlığı hizmetine girdi. Ustası Kemal Reisin vefatı (1511)

Aytaç Yalman

Aytaç Yalman29 Temmuz 1940 tarihinde İSTANBUL (Üsküdar)da doğmuştur. 1960 Yılında Kara Harp Okulundan, 1961 yılında Piyade Okulundan, 1971 yılında Kara Harp Akademisinden, 1976 yılında Silahlı Kuvvetler Akademisinden mezun olmuştur. 1961-1976 yılları aras

Aziz Ergen

Aziz ErgenGÜNDEM GÜNDEM GÜNDEM 16 MAYIS 2001 Beyaz Sürgün devam ediyor Yeni Şafak 16 Mayıs 2001 Beyaz Enerji Operasyonunda ilk düğmeye basan isim olan Albay Aziz Ergenin Sabah Gazetesi barında sarfettiği duygusal sözlerin ardından Baküye askeri ataşe ola

Bahaeddin Hurş

Bahaeddin HurşDağıstanlı (Çoh köyünden) asker, toplum adamı ve yazar. Askeri okullarda okuyarak subay çıktı. 1917 Devrimi sonrasında Kuzey Kafkasya Cumhuriyetinin ulusal ordusunda görev aldı. Kafkasya’nın Kızılordu tarafından işgali üzerine yurdunu terk etmek zo

Bahattin Özülker

Bahattin Özülker1914 yılında doğdu.Deniz Harp Okulu mezunudur. 1933 yılında Deniz Asteğmeni olarak katıldığı Deniz Kuvvetleri Komutanlığında çeşitli kademelerde görev yapmış, 1960 yılında Tuğamiralliğe yükselmiştir. Aynı yıl Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Kurmay

Baki Tuğ

Baki Tuğ1937 yılında Şiranda doğdu. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi, aynı fakültede master yaptı. Kıbrıs Barış Kuvvetleri Askeri Mahkemesi Baş Hakimliği görevinde bulundu. TSKdan Hakim Albay rütbesi ile emekli oldu. İdam edilen Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve H

Baltacı Mehmed Paşa

Baltacı Mehmed Paşa Osmancıkta doğdu. Genç yaşta ilim merakı ile Trablus, Tunus ve Cezayire kadar gitti. Daha sonra İstanbula döndü ve akrabalarından Hacı Sefer Ağa vasıtası ile saraya girdi. Burada önce baltacı oldu. Güzel sesli olduğundan musikiye heveslendi ve müezzin

Barbaros Hayreddin Paşa

Barbaros Hayreddin Paşa 1478 yılı civarlarında Midillide doğdu. Aslen Vardar yenicesinden olan babası Yakup Ağa, bir Osmanlı sipahisiydi ve 1461 yılında Midillinin fethi sırasında Fatih Sultan Mehmed ile birlikteydi. Asıl adı Hızır olduğu halde Barbaros ve Hayreddin lakaplar

Behçet Türkmen

Behçet Türkmen1899 yılnda doğdu. Harp Okulu mezunudur. Türk Silahlı Kuvvetlerinin çeşitli kademelerindeki görevlerinin yanısıra Atinada Ataşemiliter Yardımcılığı ile NATO Güneydoğu K.K.K. Yardımcılığı görevlerinde bulunmuştur. 1951 yılından itibaren Milli Emniyet

Bekir Sıtkı Erdoğan

Bekir Sıtkı Erdoğan1926 yılında Karaman doğumlu. Kuleli Askerî Lisesi ve Kara Harp Okulu mezunu. Kıta subaylığı yaptı. Bu arada D.T.C. Fakültesini bitirdi. Heybeliada Deniz Lisesinde edebiyat öğretmenliği yaptı. Aruz, hece ve serbest vezinle şiirler yazdı. ES

Burhanettin Bigalı

Burhanettin Bigalı1927 yılında doğdu.Harp Okulu mezunudur. 1947 yılında Asteğmen olarak katıldığı Türk Silahlı Kuvvetlerinin değişik kademelerinde görev yaptıktan sonra 1972de Tuğgeneral rütbesine yükselmiştir. 1972-1976 yılları arasında Tuğgeneral, 1976-1980 yılla

Bülent Alpkaya

Bülent AlpkayaDeniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Hayri Bülent Alpkaya Deniz Kuvvetleri Komutanlığına atanan Oramiral Alpkaya, Trabzonda 1940 yılında doğdu. Alpkaya, 1960 yılında Deniz Harp Okulundan Asteğmen olarak mezun oldu ve 1962 yılında 4 yıllık Deniz Harp Okulunu bi

Bülent Türker

Bülent Türker1926 yılında doğdu.Harp Okulu mezunudur. 1945 yılında Piyade Asteğmen olarak başlayan askerlik yaşamı süresince yurt içinde ve dışında çeşitli görevlerde bulunduktan sonra 1971 yılında Tuğgeneral rütbesiyle Harp Okulu Öğretim Kurulu Başkanlığına atan

Cacabey

Cacabey Kırşehir emiridir. Kırşehir’e büyük hizmetler görmüş tarihi şahsiyettir. Cacabey’in babası Ceceli aşiretinin beyi Bahaddin Caca’dır. Caca Bey’in 1240 yılında doğduğu tahmin edilmektedir. Gençliği hakkında bilgi yoktur. Moğol istilası yıl

Cahar Dudayev

Cahar DudayevÇeçenistanı özgürlüğü kavuşturan Cahar Dudayev, 1944 yılının Şubat ayında Çeçenistanın Yalho köyünde doğdu. Hayata gözlerini açar açmaz Rus baskısı ile tanıştı. 23 Şubat 1944te Sibiryaya sürgün edilenlerin arasına katıldığında daha ann

Cebbar Dengiz

Cebbar Dengiz Doç.Hv.Tbp.Alb. Cebbar Dengiz 1929 Kerkük doğumlu olup 1955 yılında Ankara Tıp Fakültesinden mezun oldu, 1961 yılında ABD Air University’de hava hekimliği tekamül kursu gördü. 1964 yılında GATA’daki ihtisasını tamamladıktan sonra Etimesgut Hava Has

Celaleddin Orhan

Celaleddin Orhan ESERLERİ Bir Bahriyelinin Anıları 1914-1981 M.Celaleddin Orhan Kastaş Yayınları / Anılar Dizisi Bahriyeliler yalnızca taşımacılık yapmamıştır. Deniz subaylarının Kurtuluş Savaşı süresince yaptıkları şöyle özetlenebi

Celil Gürkan

Celil GürkanESERLERİ 12 Marta Beş Kala Celil Gürkan Tekin Yayınevi "... General Gürkanın anılarını okurken, askeri müdahalelerin nasıl geliştiğini, ne gibi çalkantılarla karşılaştığını, ihanetleri, döneklikleri, kararsızlıkları - s

Cem Ersever

Cem ErseverAhmet Cem Ersever,1950 yılında Erzurumda doğdu.Emekli Jandarma Binbaşı. Ankarada Basın Yayın Yüksek Okulunda bir yıl okuduktan sonra 1969 yılında girdiği Harb Okulundan 1972 yılında mezun oldu. 11 Aralık 1979da Jandarma Genel Komuranlığı tarafın

Cemal Gürsel

Cemal Gürsel4.CUMHURBAŞKANI GÖREV SÜRESİ 27 MAYIS 1960 28 MART 1966 1895 yılında Erzurumda doğdu. İlk öğrenimini Ordu ilinde yaptı. Daha sonra öğrenimini Erzincan ve İstanbulda askerî öğrenci olarak sürdürdü. 1915-1917 yıllar

Cemal Tural

Cemal Tural16 Mart 1966 - 16 Mart 1969 Orgeneral A.Cemal TURAL; 1905 yılında Erzincanda doğdu. 1923 yılında Kuleli Askeri Lisesinden, 1925 yılında Asteğmen rütbesi ile Harp Okulundan mezun oldu. 1930 yılına kadar Meclis Muhafız Takım Komutanlığı yaptı. 1930 yılınd

Cemal Paşa

Cemal Paşa ESERLERİ Hatırat Cemal Paşa Arma Yayınları / Tarih – Anı Dizisi

Cenap Şahabettin

Cenap Şahabettin 1870 yılında Manastırda doğdu. Askerî okullarda okudu. Askerî Tıbbiyeyi bitirdi. Pariste ihtisasını tamamladı. Çeşitli yerlerde hekimlik yaptı. Emekli olduktan sonra Darülfünûnda Türk Edebiyatı Tarihi derslerini okuttu. Fransız sembolizmi

Cengiz Topel

Cengiz TopelCENGİZ TOPEL Şehit Pilot Yüzbaşı İzmit 1934 - Kıbrıs 1964 Cengiz TOPEL Trabzonlu Tekel tütün eksperi Hakkı Bey’in oğludur.Babasının görevli olduğu İzmit’te 2 Eylül 1934 tarihinde doğdu.Annesi Mebuse Hanım’dır. Ailede dört kardeşin üçün

Cengiz Han

Cengiz Han 1167 yılında doğdu. Moğol kağanı ve Moğol devletinin kurucusu. Asıl adı Temuçin’dir. Temuçin, 13 yaşlarında iken, babasını kaybetti. Henüz küçük olduğundan, kabilesi, onu bırakıp Tayciutlar’a katılmak istedi. Annesi Helün Hatun, binbir çaba il

Cengiz Han

Cengiz Han HAKKINDA YAZILANLAR Cengiz Hanın Liderlik Sırları Aykut Çağatay Okumuş Adam Y. İstanbul 2001 Onikinci yüzyılın başlarında, ardı ardına ülkeler fethetmesiyle korku ve dehşet saçan bir devlet, dünya sahnesine aniden çıktı: Moğol

Cevat Rifat Atilhan

Cevat Rifat Atilhan1892 senesinde İstanbulda Vefada dünyaya gelmiştir. Babası Rifat Paşa Şam mutasarrıfıdır. Çocukluğunun ilk yılları Şamda geçmiştir. Daha sonra İstanbula gelerek Fatih İptidaisine (İlkokul) başlamıştır. İlkokulu bitirdikten sonra baba mesleği ol

Cevdet Sunay

Cevdet Sunay5.CUMHURBAŞKANI GÖREV SÜRESİ 28 MART 1966 28 MART 1973 1899 yılında Trabzonda doğdu. İlk ve orta öğrenimini Erzurum, Kerkük, Edirne ve Kuleli Askerî Lisesinde yaptı. Birinci Dünya Savaşı sırasında, 1917 yılında, suba

Corinne Lütfü

Corinne Lütfü Hakkında Yazılanlar 1.Mustafa Kemal ve Corinne Lütfü Bir Dostluğun Öyküsü Melda Özverim Milliyet Yayınları "Çarşamba akşamı, sizinle geçirdiğim günün tatlı hatırasıyla İstanbuldan ayrıldım. Beni sizden uzakla

Cumhur Asparuk

Cumhur AsparukYeni Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Cumhur Asparuk Hava Kuvvetleri Komutanlığına atanan Orgeneral Cumhur Asparuk, Asparuk, 1941 yılında İzmirde doğdu. 1960 yılında Hava Harp Okulu, 1961de Uçuş Okulundan mezun oldu. Hava Kuvvetlerine bağlı çeşitli bir

Çağrı Bey

Çağrı Bey Büyük Selçuklu Devletinin kurucularından. Selçukluların ilk hükümdarı Tuğrul Beyin kardeşidir. 990 yılında doğdu. Künyesi Ebû Süleyman olan Davûd Çağrı Bey, Horasan bölgesinin emîri idi. Tarihçi Beyhekî ve Gerdizî onu daima

Çaka Bey

Çaka Bey Alpaslan, Anadolu’yu fethettikten sonra, birçok Türkmen beyleri iç Anadolu’ya doğru fetihlerine devam ettiler. Bunlardan Afşin, Orta Anadolu’da, Kutulmuş oğlu Süleyman Bey de İznik taraflarında savaşırken yine bir Türkmen Beyi olan Çaka Bey d

Çandarlı Kara Halil Paşa

Çandarlı Kara Halil Paşa Karamanda Sivrihisar kazasına bağlı Çendere köyünden, Ali adlı bir kişinin oğluydu. Asıl adı Halil olup, Kara ve Karaca lakabıyla, vezirliği sırasında da Hayreddin ünvanı ile anılmıştır. Osman Gazinin son yıllarında Orhan Beyin, baba

Çerkes Ethem

Çerkes Ethem Büyük Çerkes sürgününde Kafkasyanın Şapsığ yöresinden göçederek Bandırmaya yerleşen bir Adıge ailesindendir. 1886 yılında Emre Köyünde doğdu. Pşevu Ali Beyin oğludur. Rüşdiyeyi ve Küçük Zabit Mektebini bitirdi. Balkan Savaşlarına katılarak

Çetin Doğan

Çetin DoğanYeni 1. Ordu Komutanı Orgeneral Çetin Doğan Ege Ordu Komutanlığından, 1. Ordu Komutanlığına atanan Orgenenal Çetin Doğan, 1940 yılında Trabzonun Maçka ilçesinde doğdu. Orgeneral Doğan, 1960 yılında Kara Harp Okulundan, 1961 yılında Topçu Oku

Çevik Bir

Çevik BirGenelkurmay 2. Başkanlığı yaptı.1939 Buca doğumlu. 1970 Kara Harp Akademisi mezunu. Somalide Birleşmiş Milletler Barış Gücü Komutanlığı görevinde bulundu. Evli ve bir çocuk babası.28 Şubat 1997 sürecinin mimarlarından.İsrailde tatil yapan ilk Türk askeri.

Çule İbrahim Hakkı

Çule İbrahim Hakkı 1877-78 Osmanlı Rus Savaşı sonunda Anadoluya göç ederek Adapazarı yöresine yerleşen bir Vubıh ailesindendir. Mısırda tarım eğitimi gördü. İttihat ve Terakki iktidarına karşı olduğundan Sadrazam Mahmut Şevket Paşanın öldürülmesi nedeniyle ta

Damat İbrahim Paşa

Damat İbrahim Paşa Bosnada doğdu. Küçük yaşta Enderuna alındı burada yetişerek Silahdarı Şehriyari oldu. 1579 yılında Diyarbekir, 1581 yılında Şam, 1583de Mısır valiliklerinde bulundu. Bir yıl dört ay sonra, yerine Mısır defterdarı Sinan Efendiyi vekil bırakarak İst

Deli Hüseyin Paşa

Deli Hüseyin Paşa Yenişehirde doğdu. Sultan Dördüncü Murad zamanı komutan ve yöneticilerindendi. Yeterli bir eğitim görmemiş, gözünün pekliğinden ve konuşma tarzından dolayı kendisine "deli" lakabı verilmişti. Kaptan-ı Deryalık yapmasının yanı sıra, Bağd

Deli Petro

Deli Petro 1672 yılında Moskovada doğdu ve kendi kurduğu Saint-Petesburg (Leningrad) da 1725 yılında öldü. Rusyayı Avrupalılaştırmak için çalışmalar yaptı. Petronun ilk işi bir ordu ve donanma meydana getirmek olmuştur. İngiliz gemilerinin nasıl yapıldığını öğrenm

Demirbaş Şarl

Demirbaş Şarl Demirbaş Şarl, 1682de doğdu. Cesaretinden ve savaşlarda gösterdiği başarılardan dolayı Yeniçeriler ve tarihçiler ona Demirbaş Şarl dedi. İsveç kralı on birinci Şarlın oğlu olan Demirbaş Şarl, 1697 yılında babasının yerine kral olmuştur. Rusya, Danima

Demirci Mehmet Efe

Demirci Mehmet Efe Milli Mücadele kahramanlarından olan Demirci Mehmet Efe 1885 yılında Aydında doğdu. Babası, Nazillinin Pirlibey köyünde demircilik yaptığı, kendisi de onun yanında çalıştığı için "Demirci" lakabıyla anılırdı; sonradan bu lakabı kendisine

Dikran Acemyan

Dikran AcemyanErmeni asıllı göz hekimi. Acemyan Ailesinden Avadis Efendinin oğludur. Askeri Tıbbıyyeyi bitirdi (1873). Hükümet tarafından gönderildiği Viyanada ihtisas yaptı. Türkiyeye döndükten sonra Haydarpaşa Hastahanesinde çalıştı. Miralay rütbesine kadar yükseldi.

Doğan Güreş

Doğan GüreşGÖREV SÜRESİ: 6 Aralık 1990 - 30 Ağustos 1994 Orgeneral GÜREŞ; 1926 yılında Adanada doğdu. 1945 yılında Kuleli Askeri Lisesinden, 1947 yılında Nakliye (Ulaştırma) Asteğmen rütbesi ile Harp Okulundan mezun oldu. 1949 yılında Ulaştırma Sınıf O

Donald Rockwell

Donald RockwellAmerikalı Albay Donald Rockwell Müslümanlığı niçin kabul ettim? Müslümanlığın çok mantıki ve sade oluşu, camilerin insanı kendine çeken cazibesi, bu dine mensup olanların, dinlerine büyük bir ciddiyet ve muhabbet ile bağlanmış olması,

Dündar Taşer

Dündar Taşer1925 yılında Gaziantepte doğdu. Köklü ve gelenekli bir aileye mensuptur. Aile ve aile çevresinde köklü ve derin bir Türk terbiyesi almış. Çocukluk ve okul yıllarını burada geçirmiştir. Ailesinin desteği ve kendi isteği ile kara harbokuluna girmiş, bu ok

Ehud Barak

Ehud BarakBaşbakanlık görevini, 1999 seçimlerinde rakibi Likud lideri Binyamin Netanyahu’yu yenerek kazanan İşçi Partisi Genel Başkanı Ehud Barak, 1942 yılında doğdu. İsrail ordusuna 1959’da 17 yaşındayken katılan Barak, ordunun çeşitli birimlerinde değişik r

Emin Çobanoğlu

Emin Çobanoğlu1901 yılında doğdu. 1922 yılı Harp Okulu mezunudur. Türk Silahlı Kuvvetlerinin çeşitli kademelerinde görev yapmış, Albay rütbesiyle emekli olduktan sonra Milli Emniyet Hizmetlerine katılmıştır. Çeşitli üst görevlerde bulunduktan sonra 27.03.1957 t

Emin Fikri Alpoğlu

Emin Fikri Alpoğlu1883te Manastırda doğdu. İzmir, Bursa ve Kayseri Jandarma Okulu Müdürüydü. Haymana Kaymakamı, İzmir ve Kastamonu birinci tabur komutanı, üçüncü dönem Aydın, dördüncü dönem Bursa Milletvekiliydi. Asker kökenliydi. 1934te vefat etti.

Enver Paşa

Enver Paşa 1881 yılında İstanbulda doğdu. Soğukçeşme Askeri Rüştiyesinde öğrenim gördü. Harp Okulunu 1899da piyade teğmeni olarak bitirdikten sonra, 1903te kurmay yüzbaşı olarak Harp Akademisinden mezun oldu. Selanikteki üçüncü ordunun emrine girdi. 1906da binbaşı old

Erol Bilbilik

Erol Bilbilik1935 İstanbul doğumlu. 1950-1954 Heybeliada Deniz Lisesi mezunu. 1956 Deniz Harp Okulu’nu bitirdi ve Deniz Asteğmeni oldu, 1971 Deniz kuvvetlerinden Binbaşı rütbesiyle ayrıldı. 1979 Ulaştırma Bakanlığı Fen Kurulu Üyeliğinden emekli oldu. 1961, 1969 ABD ve Al

Eşref Bitlis

Eşref Bitlis(1933 Malatya-1993 Ankara) Jandarma Genel Komutanı. 1952 yılında Kara Harp Okulundan Teğmen rütbesi ile mezun oldu. 1966 yılında Kara Harp Akademisini tamamladı. Almanyada dil eğitimini tamamladıktan sonra 1969 yılında Silahlı Kuvvetler Akademisinden mezun old

Eşref Sencer Kuşcubaşı

Eşref Sencer Kuşcubaşı1873 yılında İstanbulda doğdu. Kafkasyadan göç etmiş Sencer adlı bir Vubih ailesinden olan, Sultan Abdülazizin kuşcubaşısı Mustafa Nuri Beyin oğludur. Harb Okulunun son sınıfında iken Yeni Osmanlılarla ilişkisi olmakla suçlanarak Hicaza sürüld

Fahreddin Paşa

Fahreddin Paşa Gazi, Türkkan) Medîne müdafii. 1868’de Rusçuk’ta doğdu. Babası Mehmed Nahid Bey, annesi Fatma Âdile Hanımdır. Âilece 93 Harbinden sonra Rusçuk’tan ayrıldılar. Fahreddîn Paşa 1888’de Harbiye Mektebini, 1891’de Erkan-

Fahrettin Altay

Fahrettin Altay

Fahri Belen

Fahri BelenYazar, Bayındırlık Bakanı, milletvekili ve korgeneraldir.1892 yılında Boluda doğdu.Bursa Askeri Lisesinden, 1912 yılında Harp Okulundan piyade subayı olarak mezun oldu.Kurtuluş Savaşında Doğu cephesinde 12nci, Batı cephesinde 23ncü Tümen Kurmay Başkanlığı,

Fahri Korutürk

Fahri Korutürk6.CUMHURBAŞKANI GÖREV SÜRESİ 6 NİSAN 1973 6 NİSAN 1980 1903 yılında İstanbulda doğdu. 1916 yılında Bahriye Mektebine girdi. 1923 yılında Deniz Harp Okulunu, 1933 yılında Deniz Harp Akademisini bitirdi. Deniz Kuvvetlerinin çeşitl

Faik Türün

Faik Türün1913’te Bursa’da doğan Türün, 1933’te Işıklar Askeri Lisesi’nden mezun oldu. 1950 - 1951 yıllarında Kore Savaşı’na katılan Türün, 1969’da orgeneral rütbesini aldı. 12 Mart döneminde İstanbul Sıkıyönetim Komutanlığı yapan F

Faruk Gürler

Faruk GürlerGÖREV SÜRESİ: 29 Ağustos 1972 - 6 Mart 1973 Orgeneral GÜRLER; 1913 yılında İstanbulda doğdu. 1929 yılında Kuleli Askeri Lisesini, 1931 yılında Topçu Asteğmen rütbesi ile Harp Okulunu , 1933 yılında topçu Sınıf Okulunu bitirdi. 1939 yılına kad

Ferhad Paşa

Ferhad Paşa Ferhad Paşa, Enderunda yetişip kapıcıbaşı, mirahur ve sonra yeniçeri ağası oldu. 1584 yılından sonra, Rumeli valisi ve ardından İran seraskerliğine getirildi. Başarılı hizmetlerinden dolayı kendisine vezirlik verildi. İran savaşlarında galip gelerek imzalad

Fevzi Çakmak

Fevzi ÇakmakGÖREV SÜRESİ: 12 Temmuz 1922 - 3 Mart 1924 (Orgeneral) 3 Mart 1924 - 12 Ocak 1944 (Mareşal) Mareşal ÇAKMAK;1876 yılında İstanbulda doğdu. 1895 yılında Teğmen rütbesi ile Harp Okulunu bitirdikten sonra, aynı yıl girdiği Harp Akademisini 1

Fuat Balkan

Fuat BalkanESERLERİ: 1.İlk Türk Komitacısı Fuat Balkanın Hatıraları Fuat Balkan Arma Yayınları / Tarih-Anı Dizisi "... Komitacılık, bazılarının sandığı gibi soygunculuk, çapulculuk değildir. Aksine, vatanseverliğin en müfritine komitacılı

Fuat Bulca

Fuat BulcaKurtuluş Savaşı komutanlarından ve siyaset adamı Fuat Bulca 1881de Selanikte doğdu. 1902 yılında Harp Okulunu bitirdi. 1911 yılında Trablusgarp, 1912 yılında Balkan Savaşlarına katıldı. I. Dünya Savaşında Suriye Cephesinde İngilizlere esir düştü. Kurtuluş Sa

Fuat Doğu

Fuat Doğu1914 yılında doğdu.Harp Okulu mezunudur. 1934 yılında Piyade Asteğmen olarak katıldığı Türk Silahlı Kuvvetlerinde çeşitli kademelerde görev yaptıktan sonra, 1954 yılında Milli Emniyet Hizmetlerine atanmış, çeşitli birimlerde yöneticilik yapmış, daha sonra M

Gazi Muhammed

Gazi Muhammed İmam Gazi Muhammed, Avar asıllı olan ve 1793 yılında Gimride doğan İmam Gazi Muhammed, Kafkasyada müridizmin ve gazavatın İmam Mansurdan sonraki ikinci önderidir. Alçak gönüllü, az konuşan fakat hatip ve kararlı bir imam olarak bilinir.Medresede İslami ilimler

Güven Erkaya

Güven Erkaya1938 yılında Manisa’nın Salihli ilçesinde doğdu.1952 yılında Deniz Lisesi’ne girdi, 1959’da donanmaya katıldı.1968’de Deniz Harp Akademisi, 1970’te Silahlı Kuvvetler Akademisi ve 1972’de İngiliz Kraliyet Deniz Kurmay Koleji’nd

Hacı Degumuko Berzeg

Hacı Degumuko Berzeg1766 yılında Vubıh bölgesinin Saşe(Soçi) ırmağı üzerindeki Mıtıkhuasua köyünde dünyaya geldi. Vubıh, Abhaz ve Adige dillerini bütün şive ve lehçeleriyle konuşabilen Degumuko Berzeg hem askeri hem de siyasi başarılarılarıyla tüm Kafkasya

Hacı İlbeyi

Hacı İlbeyi Sayıları 60 bin ile yüz bin arasında olduğu tahmin edilen büyük Haçlı ordusu Edirnenin kuzeydoğusundan Meriç kenarındaki Sırpsındığı mevkiine gelmişti. Buradan Edirne üzerine yürüyüp Edirneyi alacak, daha sonra Müslümanları Anadoludan çıkaracaklardı.

Hacı Murat

Hacı Murat Hayatı ünlü yazarların romanlarından, yüzlerce rivayete kadar konu olmuş Kuzey Kafkasya kahramanı Hacı Murat 19.yy başlarında Dağıstan’ın Hunzah bölgesinde dünyaya geldi. Kafkas-Rus savaşlarında ismini duyurmuş Gitino-Magoma’nın oğludur.

Hafız Esad

Hafız EsadSuriye Cumhurbaşkanı Hafız Esad 1930 yılında fakir bir alevi ailesinin çocuğu olarak dünyaya geldi. Çocukluğu maddi zorluklarla geçti, asker olmak istedi. 1955te Hums Askeri Akademisinden pilot subay olarak mezun oldu ve 1958 yılında gece savaşı eğitim

Hamza Gürgüç

Hamza Gürgüç1913 yılında doğdu.Harp Okulu mezunudur. 1933 yılında mezuniyetinden sonra yurt içi ve yurt dışında değişik rütbelerle çeşitli görevlerde bulunmuş, 1961 yılında Tuğgeneralliğe terfi etmiştir. Bu rütbede Güneydoğu Avrupa Müttefik Kara Kuvvetleri Komutan

Haydar Tunçkanat

Haydar TunçkanatESERLERİ 27 Mayıs 1960 Devrimi (Diktadan Demokrasiye) Haydar Tunçkanat Çağdaş Yayınları

Hayri Ündül

Hayri Ündül1929 yılında doğdu.Harp Okulu mezunudur. 1950 yılında Asteğmen olarak katıldığı Türk Silahlı Kuvvetlerinin çeşitli kademelerinde görev yaptıktan sonra 1976da Tuğgeneralliğe yükselmiştir. 1976-1980 yılları arasında Tuğgeneral, 1980-1985 yılları arasında

Hekimoğlu İsmail

Hekimoğlu İsmail 1932 yılında Erzincanda doğdu. Asıl adı Ömer Okçudur. Dedesinin ismi olan Hekimoğlu İsmail imzasıyla yazılarını yazdı. Babası, İstiklal Savaşı sırasında Kazım Karabekir Paşanın emrinde 4 yıl askerlik yaptıktan sonra, memleketine döndü. Astsubay e

Hızır Reis

Hızır Reis HAKKINDA YAZILANLAR Büyük Türk denizcisi Hızır Reis İrfan Öztatura Türkiye 05 Kasım 2003 Oruç Reis’in şehadeti ile mesuliyeti bir anda omuzlarında bulan Hızır Reis’in “nerde kalmıştık”, “ne yapmalıyım

Hikmet Boran

Hikmet BoranAlbay. Ailesi Abhazyadan sürülerek Çerkes göçmenleri arasında Trabzona gelmişti. Genç bir askeri öğrenci iken Sivas Kongresine Askeri Tıp Okulu delegesi olarak katıldı. Yabancı bir devlet mandasi isteyenlere şiddetle karşı çıkarak Mustafa Kemal Paşanin tak

Hilmi Dinç

Hilmi DinçHv.Tbp.Tuğg. Hilmi Dinç 1923 yılında İstanbul’da doğdu, 1946’da tabip çıktı, 1947-48 yıllarında ABD’de hava tababeti kursu gördükten sonra Eskişehir’de Amerikalı uzmanlarla birlikte hava fizyolojisi laboratuarının kuruluşunda bulundu. 1957

Hilmi Özkök

Hilmi Özkök1940 yılında Turgutlu, Manisa’da doğmuş, lise tahsilini 1957 yılında Işıklar Askeri Lisesi’nde tamamlamış ve 1959 yılında Topçu Asteğmen olarak Kara Harp Okulu’ndan mezun olmuştur. Türk Silahlı Kuvvetleri’nin çeşitli birlikler

Hülagu

Hülagu Hulagû 1217’de doğdu. İran’da hüküm süren İlhanlılar Devleti’nin kurucusudur. Bağdat’ı alarak Abbasi Halifeliği’ni yıkmış olan meşhur Türk-Moğol serdar ve hükümdarıdır. Büyük kardeşi Mengu Han babasının yerine Hakan olm

Hüseyin Arı

Hüseyin ArıKonya Milletvekili- KONYA - 1947, Halil İbrahim, Zekiye - Kara Harp Okulu, Tank Okulu, Kara Harp Akademisi, Silahlı Kuvvetler Akademisi - Almanca, Orta Arapça - Kurmay Subay - Kurmay Albay, 58 inci Tümen Kurmay Başkanı - XX nci Dönem Konya Milletvekili - Evli, 2

Hüseyin Kalkan

Hüseyin KalkanBalıkesir Milletvekili-MHP DURSUNBEY - 1950, Hasan Ali, Rabia - Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü, Marmara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Master ve Doktora - İngilizce - Doçent Dr., Dz.Öğ.Kd.Albay, Öğretim Üyesi - Deniz Harp Okulu Öğret

Hüseyin Kıvrıkoğlu

Hüseyin KıvrıkoğluGÖREV SÜRESİ: 30 Ağustos 1998 - Orgeneral Hüseyin KIVRIKOĞLU 1934 yılında Bilecik’in Bozüyük İlçesinde doğdu. 1955 yılında Kara Harp Okulu’ndan, 1957 yılında Topçu Okulu’ndan mezun oldu. 1965 yılına kadar Kara

Hüseyin Avni Oktay

Hüseyin Avni Oktayhuseyin avni oktay (1893-1978)1893 yılında Filibe’de doğdu.Osmanlı-Rus Savaşı sırasında ailesı ile birlikte Anaduluya göç ederek İznike yerleşti.Bursa Rüştiyesini bitirdikten sonra Balkan Savaşlarına katıldı.Birinci Dünya Savaşı patlayınca Suri

Hüseyin Avni Paşa

Hüseyin Avni Paşa 1820 yılında Isparta Gelendostta doğdu. İstanbulda medresede okudu. Harbiyeye girdi. 1848 yılında kurmay yüzbaşı olarak mezun oldu. Bir süre Harbiye mektebinde tabiye hocası olarak görev aldı. Kırım Savaşına katıldı. Serdar-ı Ekrem Ömer Paşanın kurm

Hüseyin Baykara

Hüseyin Baykara Hüseyin Baykara 1430 yılında Herat’da doğdu. Uzun süre Cürcah Mazenderan hükümdarlığı yaptı. Sonra Horasan’da da hükümdar oldu. Baba ve ana soyundan Timurlenk’e uzanır. Büyük babası Mirza Baykara ve babası Mirza Mensur’dur. 36 y

Hüseyin Hilmi Işık

Hüseyin Hilmi Işık1911 de Eyüp Sultan da doğdu. İlk öğrenimini Eyüp Sultan Reşadiye Numune Okulu nda yaparak birincilikle bitirdi. Halıcıoğlu Askeri Lisesi giriş imtihanlarını pekiyi alarak kazandı. 1929 da Askeri Liseyi birincilikle bitirdi. Eczacılık Fakültesi ne girere

Hüseyin Rauf Orbay

Hüseyin Rauf OrbayTrablusgarp Valiliği ve Ayan Meclisi Üyeliği yapmış olan Mehmet Muzaffer Paşanın oğludur. 1881 yılında İstanbulda doğdu.Deniz Harp Okulunu ve Mühendishaneyi 1899da bitirdi. Amerika, İngiltere, Almanya vs. ülkelerde çeşitli dış görevlerde bulundu. Trablu

Hüseyinzade Ali Bey

Hüseyinzade Ali Bey (1864 - ? ) "Bir millet için her şeyden önce arzu edilecek şey, kuvvettir. Bir milletin kuvvet kazanması, homojen unsurları arasında manevi bağın artmasına bağlıdır. Özellikle karşılıklı sevginin artmasına çalışılmalıdır. Mesele birbirimizi

Hüsrev Gerede

Hüsrev Gerede1886 yılında Edirnede doğdu. Harp Akademisini kurmay yüzbaşı olarak bitirdi (1908). I. Dünya Savaşında Şark Cephesinde (1914-1917) görev aldı. Daha sonra Mustafa Kemal Paşanın kurmay heyetinde istihbarat ve siyasi şube müdürlüğü yaptı (1919). Meclisi Mebusa

İbrahim Feyzi Mengüç

İbrahim Feyzi MengüçGÖREV SÜRESİ: 11 Ekim 1957 - 22 Ağustos 1958 Orgeneral MENGÜÇ; 1896 yılında İstanbulda doğdu. 1914 yılında İstihkam Asteğmen rütbesi ile Harp Okulundan mezun oldu. 1919 yılına kadar istihkam Bölüklerinde ve Yol İnşaat Şubesinde

İbrahim Paşa

İbrahim Paşa İbrahim Paşa, 1789da Kavalada doğdu. Babası Kavalalı Mehmed Ali Paşadır. Babası Mısırda yarı bağımsız bir idare kurduğu sırada İbrahim İstanbuldaydı. İbrahim, buradan Mısır defterdarlığına tayin edildi. Kölemen ve Vahhabilerin isyanlarını bastırmak

İbrahim Şevki Atasagun

İbrahim Şevki AtasagunTÜRKİYE CUMHURİYETİ CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANI GÖREV SÜRESİ: 2.12.1965 - 19.11.1970 1899da İstanbulda doğdu. 1921de Askeri Tıbbiyeyi bitirdi. Kurtuluş Savaşına katıldı. Savaştan sonra iç hastalıkları uzmanlığını tamamladı ve İstan

İmam Hadis

İmam Hadis İmam Mansur`dan sonra Çeçen-İnguşya`yı Rusların işgal ettiğini anlayabiliriz. Fakat Çeçen-İnguşya halkının günümüze kadar tarihine baktığımız zaman, Rusların bu bölgede hiç te rahat ettikleri söylenemez. Zira Çeçen-İnguşlar her fırsatta

İmam Hamzat

İmam Hamzat Gazi Muhammedin ölümünden sonra onun yerine geçen İmam Hamzat, 1789 yılında Dağıstanın Gotsat köyünde doğdu. Annesi, Avar prensi İskenderle evlenmişti. Gürcüce, Arapça ve Farsçayı öğrendi. Gazi Muhammedle Şeyh Cemaleddin Kumukinin telkinleriyle mürit

İmam Mansur

İmam Mansur Kuzey Kafkasyada ilk ulusal birliğin kurucusu olan İmam Mansur, İslam dininin kurallarına göre yeni bir devlet düzeninin kurulması için mücadele verdi. "Müridizm" ve "Gazavat" fikrinin mimarı Çeçen asıllı bu liderin asıl adı Uşurmadır.

İskender Pala

İskender Pala1958 Uşak doğumlu. İ.Ü. Edebiyat Fakültesini bitirdi (1979). Divan Edebiyatı dalında doktor (1983) ve doçent oldu (1993). Edebiyat araştırmacısı olarak çeşitli ansiklopedi ve dergilerde bilimsel ve edebî makaleler yayınladı. Ortaokul ve liseler için ders k

İsmail Hakkı

İsmail Hakkı HAKKINDA YAZILANLAR Gözü kara kaptan İsmail Hakkı İrfan Özfatura bilgi@tg.com.tr Türkiye 16 Mart 2004 Yavuz, Midilli, Nusret ve Muavenet-i Milli hakkında ama az ama çok bir şeyler duymuş olmalısınız. Peki ya Alemdar? Efendim 1898

İsmail Hakkı Berkok

İsmail Hakkı Berkok1877-78 Osmanlı-Rus Savaşı sonrasında Kafkasya’nın Kabardey yöresinden Anadoluya göç ederek Uzunyaylada yerleşen Ali Berkokun oğludur. İki kardeşi Birinci Dünya Savaşı’nda Çanakkalede şehit düştü. 1890 yılında Pınarbaşına bağlı

İsmail Hakkı Karadayı

İsmail Hakkı KaradayıGÖREV SÜRESİ: 30 Ağustos 1994 - 30 Ağustos 1998 Orgeneral İsmail H. KARADAYI; 1932 yılında Çankırıda doğdu. 1951 yılında Kara Harp Okulundan, 1953 yılında Uçaksavar Okulundan mezun oldu. Çeşitli Topçu Birliklerinde görev yapt

İsmail Hakkı Tunaboylu

İsmail Hakkı TunaboyluGÖREV SÜRESİ: 25 Ağustos 1955 - 10 Ekim 1957 Orgeneral TUNABOYLU; 1895 yılında Tuna Nehri Sahilinde, Rahova Kasabasında doğdu. 1914 yılında Topçu Asteğmen rütbesi ile Harp Okulunu bitirdi. 1924 yılına kadar çeşitli birliklerde Batarya Ta

İsmail Han

İsmail Han Sovyet işgaline karşı savaşan eski gerilla komutanı ve 1995e kadar Herat valisi olan Han, geçen yıl bölgeye geri döndü. İran destekli olduğu öne sürülen Hanın güçlerinin, Heratın batısında Talibanı zorlamaya başladığı haberleri geliyor.

İsmet İnönü

İsmet İnönü2.CUMHURBAŞKANI GÖREV SÜRESi 11 KASIM 1938 22 MAYIS 1950 1884 yılında izmirde dogdu. ilk ve orta ögrenimini Sivas ta tamamladıktan sonra Mühendishane idadisini (Askerî Lise) bitirdi. 1903 yılında Kara Harp Ok

İzzet F. Oykam

İzzet F. OykamHv.Tbp.Alb. İzzet F. Oykam 1910 yılında İstanbul’da doğdu. 1927’de İstanbul Erkek Lisesini, 1934’de Tıp fakültesini bitirdi. 1940’da GATA’de Asabiye ihtisasını tamamladı. Çanakkale, Gelibolu ve Eskişehir Askeri Hastanelerinde gör

İzzettin Çalışlar

İzzettin ÇalışlarESERLERİ On Yıllık Savaşın Günlüğü Balkan, Birinci Dünya ve İstiklal Savaşları İzzeddin Çalışlar Yapı Kredi Yayınları / Cumhuriyet ve Türkiye Dizisi I. Dünya Savaşında tümen, kolordu ve ordu kurmay başka

Kadı Burhaneddin

Kadı Burhaneddin 1344 yılındaKayseride doğdu. Asıl adı Burhaneddin Ahmeddir. Babası, zamanın Kayseri kadısıdır. İlköğrenimini babasından aldı. Babasıyla birlikte gittiği Mısırda İslamî ilimler, astronomi ve tıp öğrenimi gördü. 19 yaşında hacca gitti. Babasın

Kamil Polat

Kamil Polat1864 yılında Kafkasya’dan Anadoluya göç eden bir aileye mensuptur.1889 yılında Niksarda doğdu. Hasan Lütfü Beyle Sultan Hanımın oğludur. Erzurum Askeri Lisesini ve Harb Okulunu (1908) bitirdikten sonra süvari teğmeni olarak Vanda bulunan 23 üncü Süvari Alay

Kaptan Cook

Kaptan Cook HAKKINDA YAZILANLAR 1.Kaptan Cookun Gezileri Okyanuslar ve Büyülü Adalar Kaşifi Pierre Marc, Jindra Capek Milliyet Yayınları James Cook, tarihinin en büyük denizcilerinden briidir: Denizlere açılmak ve yeni ülkeler keşfetmek düşüncesini

Karamanoğlu Mehmet Bey

Karamanoğlu Mehmet Bey Karamanoğullarının ikinci beyi Kerimüddin Karaman’ın oğludur.Doğum tarihi belli olmayıp ölümü 1280dir. Mehmet Bey askeri ve idari yönden bilgili bir devlet adamı idi. Bilim adamlarını etrafına toplayıp onlara büyük önem vermiştir. 13.yüzyı

Karayılan

Karayılan Karayılan ( 1888 - 24 Mayıs 1920 ) Asıl adı Mehmet olan Karayılan; Gaziantep’in 40 km. kuzeyinde Kahramanmaraş ili Pazarcık ilçesi Höcüklü köyü Elifler mezrasında 1888 yılında doğmuştur. Karayılan, hayvan sürüleri bulunan ve çevresine

Kazım Dirik

Kazım DirikHakkında Yazılanlar 1.Babam General Kazım Dirik ve Ben Orhan Dirik Yapı Kredi Yayınları / Edebiyat Dizisi General Kazım Dirik: İttihat ve Terakki Cemiyetinin ilk üyelerinden; Mustafa Kemal 19 Mayıs 1919 günü "9. Ordu Kıtaatı Müfett

Kazım Karabekir

Kazım Karabekir Kazım KARABEKİR, 1882 yılında İstanbulda doğdu. Mehmet Emin Paşanın oğludur. İlköğrenimini İstanbul, Van, Harput ve Mekkede tamamladıktan sonra, 1896da İstanbul Fatih Askeri Rüştiyesini, 1899da Kuleli Askeri İdadisini, 1902de Harbiye Mektebini ve 1905te de

Kazım Orbay

Kazım OrbayGÖREV SÜRESİ: 12 Ocak 1944 - 30 Temmuz 1946 Orgeneral Mehmet Kazım ORBAY; 1887 yılında İzmirde doğdu. 1904 yılında Topçu Teğmen rütbesi ile Harp Okulunu bitirdikten sonra, aynı yıl girdiği Harp Akademisini 1907 yılında bitirerek Kurmay oldu. 1922 y

Kazım Özalp

Kazım Özalp1882’de Köprülü’de (Makedonya Cumhuriyeti sınırları içinde yer alan Titov Veles) doğan Kazım Özalp 1902’de Harp Okulu’nu, 1905’te Harp Akademisi’ni bitirdi. İlk görev yeri olan Selanik’te 36.Alay’da görev yaparken İtt

Kazım Bey

Kazım Bey 150liliklerden Kazım Bey 1877-78 Osmanlı - Rus Savaşı sonunda Anadoluya gelerek İzmit - Derince yöresinde yerleştirilen bir aileye mensuptur.İdadi (lise) mezunu olup yörede geniş toprak sahibiydi. Adige, Vubih ve Abhaz dillerini biliyordu.İstanbul hükümetleri

Kemal Yavuz

Kemal YavuzEmekli Orgeneral Kemal Yavuz 1934 İstanbul doğumludur. İlk ve orta tahsilinden sonra 1948de Bursa Askeri Lisesine girmiştir. 1953te Kara Harp Okulundan, 1967de Kara Harp Akademisinden ve 1969da Silahlı Kuvvetler Akademisinden mezun olmuştur. Muhtelif karargahlardaki

Kemalettin Sami Paşa

Kemalettin Sami Paşa Balkan Savaşında sağ kolu sakatlanan Kemallettin Sami Paşa I. Dünya Savaşında bütün cephelerde en önde çarpışanlar arasında yer aldı; 13 cephede 13 yerinden yaralandı. İstanbulun 16 Mart 1920de işgal edilmesinden sonra Anadoluya geçti. Ölümünden so

Kenan Evren

Kenan Evren7.CUMHURBAŞKANI GÖREV SÜRESİ 9 KASIM 1982 9 KASIM 1989 1918 yılında Manisa ilinin Alaşehir ilçesinde doğdu. İlk ve orta öğrenimini Alaşehir, Manisa, Balıkesir ve İstanbulda sürdürdü ve Maltepe Askerî Lisesinden mezun oldu.

Kıbrıslı Kamil Paşa

Kıbrıslı Kamil Paşa Kıbrıslı Mehmed Kamil Paşa Sadrazam, Maarif Nazırı, Evkaf Nazırı, vali ve yazardır.1832 yılında Lefkoşede doğdu.Maliye Nazırı Abdullah Paşanın babası, Milli Eğitim Bakanı Hikmet Bayurun dedesidir.Öğrenimini Kıbrısta ve Mısırda Harbiyede yap

Kılıç Ali Paşa

Kılıç Ali Paşa 1496 yılında doğdu.16.yüzyılda yaşamış ünlü denzicilerimizdendir. Barbaros Hayreddin Paşa ve Turgut Reisin gemilerinde yetişti. Deniz savaşlarındaki başarısı ile adını duyurdu ve Paşalık göreviyle Cezayir Beylerbeyliğine gönderildi. 1571 y

Kılıçarslan

Kılıçarslan Kılıçarslan Anadolu Selçuklu Sultanlığı’nın kurucularından olup; Haçlı ordularına karşı Anadolu’yu ve hatta bütün İslam alemini müdafaa eden bir Türk hükümdarıdır. Vatan topraklarının nasıl müdafaa edilmesi lazım geldiğini, bu uğurda y

Korkut Eken

Korkut Eken1945 yılında doğdu. Emekli Yarbay. 1965de Kara Harp Okulundan mezun oldu. Özel Harb Dairesinde görev aldı. Almanya, İngiltere ve ABDde kontr-terör kurslarına katıldı. 1974de Kıbrıs Barış Harekatında paraşüt birliklerinde görev yaptı. 1982 yılında Emniyet

Köprülü Fazıl Ahmet Paşa

Köprülü Fazıl Ahmet Paşa 1635 yılında İstanbulda doğdu. Babası Köprülü Mehmet Paşanın vasiyeti üzerine, Sultan Dördüncü Mehmed tarafından sadrazamlığa getirildi ve 15 yıl bu görevde kaldı. Çok iyi bir öğrenim gören Köprülü Fazıl Ahmet Paşa, Erzurum ve Ş

Köprülü Hamdi Bey

Köprülü Hamdi Bey Kaymakam, Kuvayı Milliye kumandanı. Köprülüde doğdu. Eski bir komitacı ve ittihatçı olan Köprülü Hamdi Bey, I. Dünya Savaşı sırasında Edremitte kaymakamdı. İttihat ve Terakki partisi iktidardan düşünce Hamdi Bey kaymakamlıktan uzaklaştırıldı. 1

Kristof Kolomb

Kristof KolombHakkında yazılanlar 1.Yeni Dünyanın Keşfi Kolomb (Kolumbus Endect Amerika) Pierre Marc, Michal Brix Milliyet Yayınları / Tarih Dizisi Ayak bastığı toprakların yeni bir anakara olduğunu bilmeden Amerikayı keşfeden Kristof Kolomb,

Kubilay

Kubilay HAKKINDA YAZILANLAR Devrim Şehidi Öğretmen Kubilay Kemal Üstün Çağdaş Yayınları / Tarih-Anı-Gezi-Olay Dizisi

Kubilay Han

Kubilay Han Kubilay Han bütün Çin’i idaresi almış büyük bir Türk imparatorudur. Tarihte kendisinden önce gelmiş bütün hükümdarları gölgede bırakarak en büyük insan kitlesini yönetmiş bir hükümdardır. Kubilay, Cengiz Han’ın torunudur. Büyü

Kul Mehmed

Kul Mehmed HAKKINDA YAZILANLAR Kul Mehmed ile Molla Abdullah İrfan Özfatura bilgi@tg.com.tr Türkiye 11 Mart 2004 Yeni Zelanda’yı ararken yolunu şaşıran Kaptan James Cook’un Avustralya’yı keşfetmesi Britanya’da büyük heyecan uyan

Kuyucu Murad Paşa

Kuyucu Murad Paşa 1535 yılında doğdu. Söylentiye göre Hırvat asıllıdır. Sarayda yetişti. 1557de Mısır valisi Mahmud Paşanın kethüdası oldu. Yemen Savaşındaki büyük yararlıklarından ötürü, 1571de Yemene beylerbeyi olarak atandı. Daha sonraki yıllarda, çeşitli anc

Kül Tegin

Kül Tegin 684 yılında doğdu. Babası İlteriş öldüğünde ağabeyi Bilge 8, Kül Tegin ise 7 yaşındaydı. Ağabeyiyle birlikte amcası Kapağan Kağan tarafından büyütüldü. Bilge Kağan 32 yaşında ülke yönetimini ele aldığında, Kül Kegin de 31 yaşında onun yardımcıs

Kürşad

Kürşad Kürşad, 621 senesinde Çinli eşi İ-çing Katun tarafından zehirlenerek öldürülen Doğu Göktürk Devleti kağanı Çuluk Kağanın küçük oğludur. Çuluk Kağanın ölümünden sonra kardeşi Bağatur Şad, Kara Kağan adını alarak hükümdar oldu ve ağabey

Lala Mustafa Paşa

Lala Mustafa Paşa Bosnanın Sokol kasabasında doğdu. Vezir olan büyük kardeşinin yardımı ile Yavuz Sultan Selim zamanında Enderuna girdi. Berber olarak çalışırken, Kanuni Sultan Süleymanın dikkatini çekti. Daha sonra çeşnigir ve mirahorluk yaptı. Manisada sancakbeyi olara

Magellan

Magellan Magellan ve Güney Amerika Colin Hynson Alkım Yayınları Bu kitap, uzun yıllar boyunca süregelen Asyaya batıdan giden yeni bir yol bulma hayalini gerçekleştirmek ümidiyle harekete geçen Ferdinand Magellanın cesur yolculuğunu adım adım izliyor. 16. yüzy

Mahir Kaynak

Mahir Kaynak1934 yılında Gaziantep’te doğdu. İlk ve ortaöğrenimini burada tamamladıktan sonra 1948’de Kuleli Askeri Lisesi’ne gitti. 1953’te Harp Okulu’nu bitirdi. 1967’de askerlikten ayrıldı. 1961’de mezun olduğu İstanbul Üniversitesi İ

Mahmut Yıldırım

Mahmut Yıldırım1951 yılında Bingöl’de doğdu. Resmi kayıtlara göre gerçek isminden çok Ahmet Demir, Sakallı ve Yeşil kod adları ile tanınan Mahmut Yıldırım, 1973 yılında Bingölün Genç ilçesi Jandarma Komutanlığı ile ve MİT Tatvan Bölge Müdürlüğü ile ç

Mahmut Şevket Paşa

Mahmut Şevket Paşa HARBİYE NAZIRI SADRAZAM MAHMUT ŞEVKET PAŞANIN GÜNLÜĞÜ Adem Sarıgül-IQ Yayınları FİLİPİNLİ MÜSLÜMANLARA OSMANLI YARDIMI (s.106) 26 mart salı 1913 günü harbiye Nezaretinden Bab-ıaliye geldim Hüseyin Cahit Beyi kabul ettim Bir mü

Mazhar Germen

Mazhar Germen1887 Aydın doğumlu, birinci dönemden başlayarak sekiz dönem Aydından milletvekili seçildi. Sağlık Bakanlığı ve Meclis Başkan Vekilliği yapan Germen, asker kökenli bir doktordu. Eskişehir Askeri Hastanesi Baştabibliğinde bulundu.

Mehmed Reşid Şahingiray

Mehmed Reşid ŞahingirayKafkasyanın Adigey yöresinde bir Bjeduğ köyünde doğdu (1873). Hanakhe adını taşıyan ailesi 1874 yılında Osmanlı topraklarına göç etmişti. Öğrenimini İstanbulda Beşiktaş Askeri Rüşdiyesi, Kuleli Askeri İdadisi ve Askeri Tıbbiyede yaptı. Üni

Mehmet Ketey

Mehmet KeteyAsker, toplum adamı ve yazar. 1888 yılında Kafkasya’nın Çeçenistan yöresinde doğdu. Askeri okullarda okuyarak subay oldu. Kuzey Kafkasyanın Sovyet Rusya tarafından işgalinden sonra önce Gürcistana, sonra da Türkiyeye iltica etti (1921). Türk ordusuna kat

Mehmet Nuri Yamut

Mehmet Nuri YamutGÖREV SÜRESİ: 5 Haziran 1950 - 10 Nisan 1954 Orgeneral YAMUT; 1890 yılında Selanikte doğdu. 1908 yılında Teğmen rütbesi ile Harp Okulundan mezun oldu. Manastır 6 ncı Kolordu 50 nci Alay 3 ncü Bölükte iken, 1912 yılında esir düştü. Esaret dö

Mehmet Rauf

Mehmet Rauf 12 Ağustos 1875 tarihinde İstanbulda doğdu. İlk ve orta öğrenimini Balatdaki mahalle mektebiyle, Soğukçeşme Askeri Rüşdiyesinde gören Mehmet Raûf, Bahriye mektebini bitirerek (1893) deniz subayı oldu. 1894de staj için Girite, 1895de Kiel kanalının açılış

Mehmet Şükrü Oğuz

Mehmet Şükrü OğuzBüyük Çerkes sürgününde İstanbula göç eden bir Vubıh ailesindendir. 1881 yılında İstanbulda Yenibahçe semtinde doğdu. Babası Albay Hacı Mustafa Beydir. Harp Okulunu bitirerek orduya katıldı. Politikaya karışarak kardeşi Yenibahçeli Nail Beyle b

Melikşah

Melikşah İran’da hüküm süren Türk Selçuk hükümdarlarının üçüncüsü ve en büyüğüdür. 1054 yılında İsfahan’da doğmuş, 1092 yılında Bağdat’ta 38 yaşında iken ölmüştür. Babası Alp Arslan’ın vurulması üzerine 1072’de 18 yaşında

Memduh Tağmaç

Memduh TağmaçGÖREV SÜRESİ: 16 Mart 1969 - 29 Ağustos 1972 Orgeneral TAĞMAÇ; 1904 yılında Erzurumda doğdu. 1926 yılında Kuleli Askeri Lisesini, 1928 yılında Topçu Asteğmen rütbesi ile Harp Okulunu, 1930 yılında Topçu Sınıf Okulunu bitirdi. 1935 yıl

Merzifonlu Kara Mustafa Paşa

Merzifonlu Kara Mustafa Paşa 1634 yılında Merzifonun Marınca köyünde doğdu. Babasının yakın arkadaşı Köprülü Mehmed Paşa tarafından korunup yetiştirildi. Medrese eğitimi gördü. Klasik kültürle beslenerek, üstün zekası ve yetenekleri sayesinde hızla yükseldi. Köpr

Miche Aun

Miche AunHAKKINDA YAZILANLAR Şam cephesi, Lübnan muhalefetini ‘sürgün general’ ile vurdu Vesim Bekraki, Beyrut, Cihan Haber Ajansı Zaman 14.06.2005 Lübnan’daki genel seçimlerin 3. turunda büyük sürpriz yapan eski Genelkurmay Başkanı

Mihrali Bey

Mihrali Bey Karapapak-Terekeme Türklerinden olan Mihrali, Tiflis vilayetinin Borçalı sancağına bağlı Darvas köyünde doğup büyümüştür. Daha küçük yaşlarda ata binmeye ve silah kullanmaya başlayan Mihrali, kısa boylu karayağız ve sevimli biridir. Genç yaşında ces

Mikail Halil

Mikail Halil 1866 yılında Dağıstanda doğdu. Babası İmam Şamilin naiblerinden (Lak) Muhammed idi. Rus ordusunda görev yaptı, albay rütbesine kadar Dağıstan Süvari Alayı’nda bulundu. Daha sonra I.Dünya savaşının başlangıcına kadar Temirhanşura Eyalet Başkanlığı

Miralay Sadık Bey

Miralay Sadık Bey Hürriyet ve İtilaf Fırkasının kurucusu, asker ve siyaset adamı. 1860ta İstanbulda doğan Sadık Bey Harbiye Mektebini bitirdi (1882). Çeşitli askeri görevlerden sonra atandığı Manaslır Süvari alayı komutanlığı görevindeyken, İttihat ve Ter

Molla Abdullah

Molla Abdullah HAKKINDA YAZILANLAR Kul Mehmed ile Molla Abdullah İrfan Özfatura bilgi@tg.com.tr Türkiye 11 Mart 2004 Yeni Zelanda’yı ararken yolunu şaşıran Kaptan James Cook’un Avustralya’yı keşfetmesi Britanya’da büyük heyecan

Mosvar Barayev

Mosvar BarayevMovsar Barayev 1979 yılında Argun’da doğdu. Komşuları içine kapanık nazik bir çocuk, öğretmenleri başarılı bir öğrenci olarak anımsıyor Movsar’ı. 1994’te Ruslar Çeçenistan’a girdiklerinde Movsar 15 yaşındaydı ve bu gelişme hay

Muhammed Emin

Muhammed Emin Muhammed Emin 1818de Dağıstanda doğdu. Gençliğinde Koranın öğrencisi olduğundan adım adım dolaştığı Kafkasya ve Küçük Asya hakkında çok iyi bilgi sahibi idi. 1836da İmam Şamilin müridlerine katıldı. Daha sonra Şamil tarafından Batı Kafkasyad

Muhammed Fehim

Muhammed Fehim Şah Mesudun yerine geçen General Fehim, dikkat çekmekten hoşlanmıyor ve hakkında fazla bilgi bulunumuyor. Fehim, daha önce devrik hükümette güvenlikten sorumluydu.

Muhsin Batur

Muhsin Batur12 Mart 1971in muhtıracı generallerinden Muhsin Batur, 12 Eylül 1980 öncesinde CHP’den milletvekili olup, Cumhurbaşkanlığına aday oldu, seçilemedi. Şair ve denemeci Enis Batur, Muhsin Baturun oğlu, Cahit Batur kardeşidir.

Mustafa Bengisu

Mustafa BengisuÖdemişli, 1880 doğumlu asker kökenli bir dokto. 12 ve 23. Kolordu Baştabibi, Ödemiş Belediye Başkanıydı.Birinci dönem ve altıncı dönem İzmir, beşinci dönem Çanakkale Milletvekili oldu. 1942de öldü.

Mustafa Ertuğrul

Mustafa Ertuğrul HAKKINDA YAZILANLAR NTV-MSNBC 3 Eylül 2004 İlk uçak gemisini Türk topçusu batırdı Birinci Dünya Savaşı’nda 4 topçu bataryasıyla, ilk uçak gemisi batıran subay olan Topçu Yüzbaşı Mustafa Ertuğrul’un yaşamı, ‘Be

Mustafa Kemal Atatürk

Mustafa Kemal Atatürk1.CUMHURBAŞKANI GÖREV SÜRESi 29 EKİM 1923 10 KASIM 193

Mustafa Necati

Mustafa Necati 1894 yılında İzmirde doğdu. İstanbul Hukuk Okulunda okudu. İzmir Öğretmen okulunda kısa bir süre öğretmenlik, Özel Şark okulunda müdürlük yaptı (1915-1918). Avukatlık yaptı. İzmir, Yunanlılar tarafından 15 Mayıs 1919da işgal edilince, Balıkesir Cephes

Mustafa Necati Özfatura

Mustafa Necati Özfatura17 Mayıs 1930 tarihinde Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesinde doğdu.1950 yılında Harp Okulu’ndan topçu subayı olarak mezun oldu.1960’da ABD’de füze okulunda eğitim gördü.1962’den 1976 yılına kadar Hava Kuvvetlerinde füze s

Mustafa Rüştü Eldelhun

Mustafa Rüştü EldelhunGÖREV SÜRESİ: 23 Ağustos 1958 - 27 Mayıs 1960 Orgeneral ERDELHUN; 1894 yılında Edirnede doğdu. 1914 yılında Topçu Asteğmen rütbesi ile Harp Okulunu bitirdi. Topçu Birliklerinde Batarya Takım Komutanlığı ve Yaverlik görevlerinde bulundu

Mustafa Zihni Hızal

Mustafa Zihni HızalToplum adamı ve yazar. Büyük Çerkes sürgününde önce Makedonyaya (1864), sonra da Anadoluya (1878) göç etmek zorunda kalmış olan "Xidzetlv" adlı bir Adige ailesindendir. 1919 yılında Düzcede doğdu. Babası Mehmet Refik, annesi Müslimetdir.

Muzaffer Kılıç

Muzaffer KılıçMustafa Kemalin yaveri. 1897de İstanbulda doğdu. Harp Okulunu, topçu teğmeni olarak bitirdi. Galiçya Cephesinden sonra Filistinde 7. Ordu Müfettişliği yaverliği yaptı ve bu sırada 7. Orduyu komuta eden Mustafa Kemalin karargahına geçti. Kumandanın emir subayı

Muzaffer Özdağ

Muzaffer ÖzdağTÜRK MİLLİYETÇİLİĞİNİN BİR MEŞALESİ DAHA SÖNDÜ - Muzaffer ÖZDAĞ - OĞUZ ÇETİNOĞLU Devlet ve fikir adamı, kurmay subay - hukukçu Muzaffer Özdağ, 5 Şubat 2002 tarihinde, Ankaradan Hakka yürüdü. 15 Nisan 1933 t

Münim Mustafa

Münim Mustafa ESERLERİ Cepheden Cepheye (Kanal, Çanakkale, Kafkasya) Münim Mustafa Arma Yayınları / Tarih-Anı Dizisi 1. Dünya Savaşı sıralarında Hukuk Fakültesi öğrencisi iken ihtiyat zabiti olarak orduya alınan genç bir Osmanlı aydın

Nabizade Nazım

Nabizade Nazım 1862’de (?) İstanbul’da doğdu. 1878-1884 yılları arasında, Sübyan mektebinde, Fevziye Rüşdiyesi’nde ve Beşiktaş Askeri Rüşdiyesi’nde, Mühendishane-i Berri-i Hümayun İdadisi’nde öğrenim gördü. Topçu teğmeniyken Erkan-ı Harbiy

Naci Aşkun

Naci Aşkun1908 yılında doğdu.Harp Okulu mezunudur. Türk Silahlı Kuvvetlerine 1930 yılında Topçu Asteğmen olarak katılmış, Kurmay Yüzbaşı rütbesinde iken Milli Emniyet Hizmetlerine atanmış ve 1952 yılına kadar çeşitli üst görevlerde bulunmuştur. Bu tarihten sonra Ro

Naci Perkel

Naci Perkel1889 yılında doğdu.Harp Okulu mezunudur. Orduya 1909 yılında Piyade Teğmen olarak katılmış, Balkan Savaşında görev almıştır. Daha sonra 1.Dünya Savaşında Irak cephesinde savaşmış, 1915 yılında İngilizlere esir düşmüş ve 5 yıl süreyle Hindistandaki kam

Napolyon

Napolyon Napolyon Bonapart, 1769 yılında Korsikanın Ajaccio şehrinde doğdu. Carlo Buanoparte ile Marie Letizia Ramolinonun ikinci oğullarıdır. Öğrenimini Briennede bir okulda yaptı; sonra Paristeki Askeri Akademiye yazıldı. 1785te Valencedaki topçu alayına katıldı. 1794te İ

Necdet Üruğ

Necdet ÜruğGÖREV SÜRESİ: 6 Aralık 1983 - 2 Temmuz 1987 Orgeneral ÜRUĞ; 1921 yılında İstanbulda doğdu. 1939 yılında Bursa Işıklar Askeri Lisesinden, 1941 yılında Topçu Asteğmen rütbesi ile Harp Okulundan mezun oldu. 1942 yılında Topçu Sınıf Okulunu

Necip Torumtay

Necip Torumtay24 Temmuz 1987 - 3 Eylül 1990 Orgeneral TORUMTAY; 1926 yılında Trabzonnun Vakfıkebir İlçesinde doğdu. 1944 yılında Topçu Asteğmen rütbesi ile Harp Okulundan mezun oldu. 1946 yılında Topçu Sınıf Okulunu bitirdi. Muhtelif Topçu Birliklerinde Takım Komu

Nevzat Bölügiray

Nevzat BölügirayESERLERİ Sokaktaki Askerin Dönüşü (12 Eylül Yönetimi Dönemi) Nevzat Bölügiray Tekin Yayınevi ... 12 Eylülden sonra "Sokaktaki Asker" artık kışlasına döndüğü için bu kitap 12 Eylül Yönetimi Dönemine ai

Nevzat Tarhan

Nevzat TarhanProf. Dr. Nevzat Tarhan, 1969’da Kuleli Askeri Lisesi’ni, 1975’te Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’ni bitirdi. 1993’te albaylığa, 1996’da profesörlüğe yükseldi. Kendi isteğiyle emekli oldu. Halen Memory Centers of America adl

Nurettin Ersin

Nurettin ErsinGÖREV SÜRESİ: 1 Temmuz 1983 - 6 Aralık 1983 Orgeneral ERSİN; 1918 yılında Çanakkalenin Gelibolu ilçesinde doğdu. 1935 yılında Bursa Işıklar Askeri Lisesinden, 1937 yılında Piyade Asteğmen rütbesi ile Harp Okulundan mezun oldu. 1938 yılında P

Nuri Conker

Nuri ConkerMehmet Nuri Conker 1882 yılında Selanikde doğdu. 1902de Harbiyeyi, 1905de Harp Akademisini bitirdi. Atatürkün çocukluk ve silah arkadaşıdır. Conker Selanikte 3. Orduda, Hareket Ordusunda, Arnavutluk Harekatında, Afrikada Trablusgarp ve Bingazi muharebelerinde, Anafartala

Oğuz Kağan

Oğuz Kağan Binlerce yıllık tarihinde Yüce Türk Milletinin feyz kaynağı olan Türk (Oğuz) Töresine ad veren, büyük Türk Hakanı Oğuz Kağanın babası Kara Kağandı. Kara Kağanın bir oğlu dünyaya geldi. Bu çok güzel bir çocuktu. Doğduğunda annesinin sütünü emmedi, d

Orhan Bayrak

Orhan BayrakM.Orhan Bayrak 1926 yılında Denizli’de doğdu.Emekli Kd. Albay (1977), Harita Mühendisi, Harita Genel Müdürlüğü Komptrolörü(1972-1977), İstanbul Belediyesi Harita Müdürü (1981-1982), yazar. Eserlerinden bazıları:İstanbul’un Tarihi Yer

Orhan Güvenç

Orhan Güvenç Hv.Tbp.Alb. Orhan Güvenç 1923 İstanbul’da doğdu, 1947’de tabip teğmen, sonra biyokimya uzmanı oldu, 1959 yılında ABD’de uçuş fizyolojisi kursu gördü. 1970-73 yıllarında 1 No’lu Hava Sıhhi Muayene ve Fizyolojik Eğitim Merkezi Başkanlığ

Oruç Reis

Oruç Reis HAKKINDA YAZILANLAR Akdeniz kartalı Oruç Baba İrfan Özfatura bilgi@tg.com.tr Türkiye 4 Kasım 2003 Oruç Reis, Ege sularını Rodoslulara dar ettiği yıllarda Hızır Reis ticaretle uğraşır ve iyi kazanır. İki kardeş yıllar sonra Cerbe

Osman Demiröz

Osman DemirözOsman Efendi (Demiröz) (Gazi) Artvin merkeze bağlı Orucuk (Oruçlu) köyündendir. Birinci Dünya Savaşında resmi rütbeli Milis Subay olarak savaştı. [M.A. Özder; Artvin ve Çevresi, s.143]

Osman Ağa

Osman Ağa Osman Ağa (Lusuncurlu) (Şehit) Yusufeli’nin Çamlıca (eski adı: Lusuncur) köyünden Fetvacıoğulları ailesindendir. Birinci Dünya Savaşına yerli gönüllü kuvvetlerin başında resmi rütbeli Milis Subay olarak katıldı, 1916’da Bayburt Savaş

Osman Efendi

Osman Efendi Osman Efendi (Yüzbaşı) (Gazi) Yusufeli’nin Esenyaka köyünden olup Yüzbaşı lakabı ile anılırdı. Birinci Dünya Savaşında resmi rütbeli Milis Subay olarak savaştı. 1960’larda köyünde öldü. [M.A. Özder; Artvin ve Çevresi, s.142]

Osman Tufan Paşa

Osman Tufan Paşa ESERLERİ 1.Osman Tufan Paşanın Kurtuluş Savaşı Hatıraları Osman Tufan Arma Yayınları / Tarih-Anı Dizisi Osman Tufan Paşa, Kurtuluş Savaşının en önemli cephelerinden Kilikya Cephesini, Atatürkün özel emriyle kurmuş; Fransızların

Ömer Muhtar

Ömer Muhtar HAKKINDA YAZILANLAR Çöl Aslanı Ömer Muhtar İrfan Özfatura Türkiye 7 Ocak 2004 Ömer Muhtar, Batnan adlı şirin bir çöl beldesinde doğar (1862). Babası hac yolunda vefat edince ona Seyyid El Giryani adlı bir aile dostu sahip çıkar. Ad

Özdemiroğlu Osman Paşa

Özdemiroğlu Osman Paşa Özdemiroğlu Osman Paşa, 1527de Kahirede doğdu. Annesi Mısır Abbasi Halifeleri soyundan, babası ise Mısır Çerkez Memlüklerindendir. Mısırda sancakbeyliği ve Mısır emirihaclığı yapan Özdemiroğlu Osman Paşa, Yemen, Habeş ve Diyarbakır Beyler

Piri Reis

Piri Reis Doğum tarihi kesin olarak bilinmiyor. 1465-1470 arasında Geliboluda doğdu. Asıl adı Muhiddin Pirîdir. Karamanlı Hacı Ali Mehmedin oğlu ve ünlü Osmanlı denizcisi Kemal Reisin yeğenidir. Akdeniz de korsanlık yapmakta olan amcasının yanında yaklaşık 1481den sonr

Ragıp Gümüşpala

Ragıp GümüşpalaGÖREV SÜRESİ: 3 Haziran 1960 - 4 Ağustos 1960 Orgeneral GÜMÜŞPALA; 1897 yılında Edirnede doğdu. Öğrenci iken Talimgaha çıktı. 1917 yılında Asteğmenliğe yükseldi. 63 ncü Alay 12 nci Bölük Komutan Vekili iken, 2 Ekim 1918 tarihinde esir d

Raşit Dostum

Raşit Dostum1953 yılında Afganistanın kuzeyindeki Şibergan şehrinde doğdu.26 yaşındayken Sovyetlerin Afganistanda açtığı bir doğalgaz tesisinde işçi olarak çalışmaya başladı.Kısa sürede tesis içinde örgütlü bulunan işçi sendikasının başkanı oldu. Bu dönemde

Rauf Orbay

Rauf OrbayHüseyin Rauf Orbay 1881 yılında İstanbulda doğdu. Milli Mücadeleye katılmak üzere Anadoluya geçtiğinde imparatorluğun hemen her yanına ün salmış milli kahramanlardan biriydi. Bahriye Mektebini bitirmiş, Balkan Savaşı sırasındaki deniz savaşlarında büyük baş

Rauf Beg

Rauf Beg Korgeneral Rauf Beg (Resuloğlu), 1947 yılında Afganistanın Tahhar vilayetinde doğdu.Afganistandaki Özbek Türklerindendir.Askeri Lisede okuyan Rauf Beg, 1969da Kabil Harp Okulundan mezun olarak Afganistan ordusuna katılmıştır.1976-1982 yılları arasında Sovyetler Birli

Refet Bele

Refet BeleBir ve ikinci dönem İzmir Milletvekili olan Refet Bele, asker ve politikacı olarak ünlü bir isimdir.Harp Akademisi mezunu olup Jandarma Genel Komutanlığı yaptı. Birinci Dünya Savaşında Filistin Cephesinde bulundu. Gazze Savaşı kahramanıdır. Refet Bele, Mustafa Kemal

Rıza Bekin

Rıza BekinAsker ve cemiyet adamı olan M. Rıza Bekin, 1925te bugün Çin esareti altında bulunan Doğu Türkistan ın Hoten şehrinde doğmuştur. Uygur Türklerinden olan M.Rıza Bekin, dokuz yaşında iken ailece yurtlarından ayrılıp , Afganistanda Kabile yerleşmişlerdir. O yı

Rober Koçaryan

Rober Koçaryan1954 yılında doğdu.Ermenistan Devlet Başkanı. Dağlık Karabağ’ın başkenti Stepanakert’te doğdu. 1972-1974 yılları arasında Sovyet ordusunda görev aldı. 1982’de Erivan Politeknik Enstitüsü’nün elektronik ve teknoloji bölümünden mezu

Rüştü Kobaş

Rüştü Kobaş1877-78 Osmanlı-Rus Savaşı sonunda Anadoluya göçederek Adapazarı- Karasu yöresine yerleştirilen bir aileye mensuptur.Harbokulunu (1899) bitirdi. Çeşitli birliklerde görev yaptıktan sonra Düzceye (1906), daha sonra yüzbaşı olarak İşkodra’ya atandı (

Sabri Yirmibeşoğlu

Sabri YirmibeşoğluHAKKINDA YAZILANLAR Sabri Yirmibeşoğlu Müdahale Türkiye’ye yakışmaz M.Ali Kışlalı Türkiye 19 Şubat 2001 E. Orgeneral Sabri Yirmibeşoğlu Türk Silahlı Kuvvetleri içinde en üst rütbeye doğru yükselirken birçok kritik

Sacit Kılıncer

Sacit Kılıncer Hv.Pl.Bnb. Sacit Kılıncer 1947 Kula doğumludur. 1968 yılında teğmen, 1969 yılında jet pilotu oldu. 1971 yılında Bandırma’da F-5 uçağı ile geçirdiği kazada omurga travması nedeniyle uçuştan ayrıldı. 1972 yılında atandığı Fizyolojik Eğitim Merk

Saddam Hüseyin

Saddam Hüseyin1937de Tikrit kasabasında fakir bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelen Saddam Hüseyin, ülkesini; bölgeye ve kendi halkına büyük zararlar veren iki savaşa sokmasıyla tanınıyor. Babasının ölümü nedeniyle annesi ve akrabaları tarafından büyütüle

Sadettin Kaplan

Sadettin Kaplan1944 yılında Ağrı’nın Patnos ilçesinde doğdu.Orta ve liseyi Erzurum’da okudu.Jandarma Astsubay Okulu’nu bitirdi.Yurdun çeşitli yerlerinde hizmet verdikten sonra 19867da emekliye ayrıldı.Şiir ve hikayeleri 1964’ten itibaren yayınlanmaya baş

Salih Bozok

Salih Bozok1881de Selanikte doğdu. Mustafa Kemal ile önce mahalle, daha sonra da okul arkadaşlığı daha başlangıçta kaderini çizmiş oldu. İkisi de aynı okullarda okuduktan sonra aynı yıl Harp Okulunu bitirdiler. Salih Efendi jandarma sınıfına seçilmişti. Mustafa Kemal ise

Salih Omurtak

Salih OmurtakGÖREV SÜRESİ: 1 Ağustos 1946 - 8 Haziran 1949 Orgeneral OMURTAK; 1889 yılında Selanikte doğdu. 1907 yılında Harp Okulunu Teğmen rütbesi ile bitirdi. Aynı yıl girdiği Harp Akademisini 1910 yılında bitirerek Kurmay oldu. 1920 yılına kadar çeşitli

Satuk Buğra Han

Satuk Buğra Han Abdülkerim Satuk Buğra Han ilk Müslüman-Türk hükümdarı. Doğum tarihi kesin olarak bilinmemektedir. Babası Karahanlı hükümdar ailesinden Bezir Han idi. Babasının ölümü üzerine amcası ve üvey babası Oğulcak Kadır Hanın himayesinde büyüdü. Satuk Buğ

Sefer Bey

Sefer Bey Berzeg Sefer Bey, 1877-78 Osmanlı-Rus savaşı sırasında Kafkasyadan göç eden bir Vubıh ailesine mensuptur. 1892 yılında Düzcede doğdu. Babası Mehmet Talustan Bey, Balkan Savaşına Kafkas göçmenlerinden kurulu bir gönüllü birliğinin başında katılmış ve Ç

Selahaddin Eyyubi

Selahaddin Eyyubi HAKKINDA YAZILANLAR Selahattin’in Mirası Kollektif Avesta Basın Yayın Bu yüzyılda yazılmış kitapların çoğu, ölümünün üzerinden sekiz yüzyıl geçmiş olmasına rağmen, Selahaddinin Haçlı Seferlerindeki kariyeri ve mirasıyla il

Selahattin Kaptanağası

Selahattin Kaptanağası1920 yılında Konyada doğdu. İlkokulu ve Askeri ortaokulunu Konyada okudu. Daha sonra Çengelköydeki Kuleli Askeri Lisesinden mezun oldu. 1941de topçu subayı olarak ordu saflarına katılan Kaptanağası, çeşitli kademelerde görevde bulunduktan sonra 27 y

Selahattin Adil Paşa

Selahattin Adil Paşa Kurtuluş Savaşı komutanlarından Selahattin Adil Paşa, 19 Ocak 1882 yılında İstanbulda doğdu. 1902de kurmay yüzbaşı oldu. 1905te Şamdaki 5. Orduya atandı, 1906da İstanbulda Mekteb-i Harbiyede bugünkü Kara Harp Okulunda öğretmen yardımcısı olarak gö

Semih Sancar

Semih SancarGÖREV SÜRESİ: 6 Mart 1973 - 7 Mart 1978 Orgeneral SANCAR; 1911 yılında Erzurumda doğdu. 1930 yılında Kuleli Askeri Lisesinden, 1932 yılında Topçu Asteğmen rütbesi ile Harp Okulundan mezun oldu. 1934 yılında Topçu Sınıf Okulunu bitirdi. 1939 yılına

Seyyid Onbaşı

Seyyid Onbaşı HAKKINDA YAZILANLAR Seyyid Onbaşı İrfan Özfatura bilgi@tg.com.tr Türkiye 15 Mart 2004 Abdurrahman oğlu Seyyid, 1889’da Balıkesir Havran’ın Çamlık köyünde doğar. Fukara bir ailenin çocuğu olduğu için mektep medrese

Sıtkı Ulay

Sıtkı UlayESERLERİ 1.Giderayak Sıtkı Ulay Milliyet Yayınları / Aktüel Kitaplar Dizisi ... General Ulay, anılarını yazma gerekçesini şu sözlerle anlatıyor: "Tarihin bir tekerrür olduğunu bildiğim ve yaşayarak anladığım için, torunlarıma ve

Sultan Galiyev

Sultan Galiyev 1917 Bolşevik devriminin dört büyüklerinden biri olan Sultan Galiyev (diğerleri Lenin-Stalin-Troçki) Kazanlı bir Tatar Türkü ve Müslüman kökenli bir marksisttir. Galiyev 13 Temmuz 1882 yılında bugünkü özerk Başkırdistan sınırları içinde Sterlitamak b

Suphi Karaman

Suphi Karaman1920de Bayburtta doğdu. 15 Ocak 1941de Topçu subayı olarak Kara Harb Okulunu bitirdi. 1950 yılında, yüzbaşı rütbesinde iken, Harb Akademisini de bitirerek Kurmay sınıfına geçti.1959 yılında yarbaylığa yükseldi. Osman Köksaldan boşalan Kara Kuvvetleri Komutanl

Süleyman Paşa

Süleyman Paşa Şehzade Süleyman Paşa 1316 yılında doğdu.Osmanlılar zamanında Rumeliye ilk geçen kumandandır. İkinci Osmanlı hükümdarı Orhan Beyin oğludur. Babası hükümdar iken Karesi Beyi idi. Amcası Alaeddin Paşanın ölümü üzerine onun yerine serdarlığa ve vezirl

Süleyman Paşa

Süleyman Paşa Abdülaziz döneminde Türk milliyetçiliğine hizmet eden Süleyman Paşa 1838de İstanbulda doğmuştur. Aslen Kastamonuludur. 1859da Harbiyeyi bitirmiş, Bosna, Hersek, İşkodra bölgelerinde subaylık yapmıştır. 1867de Girit isyanını bastırmış, yarbaylığa yüks

Şah İsmail

Şah İsmail ŞAH İSMAİL (1487 - 1524) İran Safevi Devletinin kurucusu olan Şah İsmail, 1487 yılında doğdu. Babası Şeyh Haydar, Şirvan hükümdarı Ferruh Yesar ve ona yardım eden Akkoyunlu hükümdarı Yakup Beye karşı yaptığı savaşta öldü. Üç yıl hapis hayatı ya

Şahin Bey

Şahin Bey ŞAHİN BEY (1890 - 1920) Asıl adı Mehmed Said olan Şahin Bey 1890 yılında Antepte doğdu. Kurtuluş Savaşında Fransızlara karşı girişilen Antep direnişinde ünlendi. İköğrenimini Antepde gördü. Rüştiyeyi yarıda bırakarak derici amcasını yanında çalı

Şamil Basayev

Şamil Basayev1965de Çeçenistanın Vedeno Bölgesinin Vedeno köyünde doğdu. 1987 yılında Moskovada mühendislik eğitimine başladı. Öğrencilik yıllarında devrimci kişiliği ile ön plana çıkmıştı. Moskovada odasının duvarında Che Gueveranın posterinin asılı oldu

Şefik Hüsnü Değmer

Şefik Hüsnü Değmer1887 yılında Selanikde dünyaya geldi. Orta öğrenimini M.Garaud Kolejinde yaptı. Yüksek öğrenim için Parise giderek Fen ve Tıp Fakültelerinde okudu. Sinir ve ruh hastalıkları eğitimleri gördü. Pariste bulunduğu sırada Jön Türklerin faaliyetleri ile y

Şemsi Paşa

Şemsi Paşa Hakkında Yazılanlar 1.Şemsi Paşa, Arnavudluk ve İttihad - Terakki El Hakku Yalu Vela Yula Aleyh Müfid Şemsi Nehir Yayınları / Hatıralarla Yakın Tarih Dizisi İttihad ve Terakkinin çoğu sıkıyönetimle geçen on yıllık iktidarı d

Şerif İlden

Şerif İldenESERLERİ 1.Sarıkamış Köprülü Şerif İlden Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları / Anılar Dizisi "Buradan o dağlara baktığımızda, üzerine kar düşmüş çalılıklar görürdük. O çalılıkların, kurda kuşa yem olmuş askerle

Şeyh Mansur

Şeyh Mansur Çeçenler arasında Oççarma (Üşarma) diye bilinir. Tarihi kaynaklarda adı Şeyh Mansur`dur. 25 Haziran 1785 tarihinde Albay Pieri komutasında Aldıevla`ya taarruz eden Rus birliği Şeyh Mansur tarafından dört saat içinde tamamen imha edildi. Mansur`un ortaya çı

Şeyh Şamil

Şeyh Şamil Kuzey Kafkasyanın efsanevi lideri ve "devletleşme" çabalarının en kayda değer ismi İmam Şamil, 1797 yılında Dağıstanda Gimri (Genu) köyünde dünyaya geldi. Babası bölgenin yerli halklarından Avarlara mensup Dengau Muhammeddir. Annesi Aşiltalı Bahu Me

Şükrü Ali Ögel

Şükrü Ali Ögel1886 yılında doğdu.Harp Okulu mezunudur. Orduya 1909da Teğmen olarak katılmış, İstiklal Savaşında Garp Cephesinde bulunmuş, Boğazlar Komisyonunda görev almıştır. Mustafa Kemal Atatürk tarafından Milli Emniyet Hizmeti Reisliğinin kurulmasında görevlendir

Şükrü Paşa

Şükrü Paşa Şükrü Paşa Erzincan Askerî İdadisi’nde, Sütlüce Topçu Okulu’nda okudu. Harbiye’deki tahsili sırasında zekası ve matematik bilgisi ile hocalarının dikkatini çekti. Almanya’ya gönderildi. Istanbul’a dönünce Mühendis Mektebi

Talat Turhan

Talat TurhanESERLERİ 27 Mayıs 1960tan 28 Şubat 1997ye... Devrimci Bir Kurmay Subayın Etkinlikleri 1. Kitap Talat Turhan Sorun Y. İstanbul 2001 Talat Turhan TSKdan yetişen devrimci kimlik ve kişiliği ile öne çıkanlardan birisidir. Onun amacı ve

Tali Çalbatur

Tali ÇalbaturEmekli Tümamiral Doktor 1924 Ankara doğumludur.1948 yılında istanbul Tıp Fakültesinden mezun olmuş, aynı sene Gülhane Askeri Tıp Akademisinde staj görmüş ve donanmaya katılımıştır.Türk Deniz Kuvvetlerinin bir çok birliklerinde görev yapmıştır.

Tarık Mümtaz Göztepe

Tarık Mümtaz GöztepeDamat Ferit Paşanın emirsubayı. Ümit Dergisi yayıncısı. Kuvayi İnzibatiye güçlerinde görev yaptı. Bu nedenle 150 likler listeye dahil edildi.Sürgünde iken bir çok gazete yanında, Suriyede çerkesce yayınlanan Marc gazetesini de yayınladı.(1928-31).

Tayfur Sökmen

Tayfur SökmenHatay Cumhurbaşkanı 1892 yılında Gaziantepte doğdu. Hatay Cumhuriyetinin ilk ve tek Cumhurbaşkanı, Kırıkhan Rüştiyesini bitirdikten sonra özel eğitim gördü. I. Dünya Savaşında istihbarat görevlerinde çalıştı. İskenderun sancağındaki Fransız i

Taymi Biybuolt

Taymi Biybuolt Taymi Biybuolt Çeçenlerin hem ulusal tarihi hem de efsanevi kahramanıdır. Çeçen halk destanlarında anlatılmaktan başka, ünlü şair M.Y. Lermantov`un "Hacı Abek"inde baş kahraman olmuştur. Biyboult mukaddes cihadını 1824 yılında başlatmışt

Tayyareci Fethi Bey

Tayyareci Fethi Bey İstanbul Ayazpaşada doğmuş olan Tayyareci Fethi bey 1907 yılında Bahriye Mektebini bitirdi. Mesleğinde ilerlemek için 1911 yılında gittiği İngiltere Bristol Uçak Fabrikasında aldığı havacılık eğitiminden dönünce yüzbaşılığa yükseldi. Bir süre

Tekin Arıburun

Tekin ArıburunHava Kuvvetleri Komutanlığı yaptı. * Babası Çanakkale Savaşı’nda 57.Alay Komutanı Yarbay Hüseyin Avni Bey. Babası öldüğünde 8 yaşındadır. * Arıburun, Bilderberg Grup toplantısına katıldı.

Teoman Koman

Teoman Koman1936 yılında doğdu.Harp Okulu mezunudur. 1956 yılında Asteğmen olarak katıldığı Türk Silahlı Kuvvetlerinin çeşitli kademelerinde görev yaptıktan sonra 1981de Tuğgeneralliğe terfi etmiştir. 1981-1985 yılları arasında Tuğgeneral, 1985-1989 yılları arasında

Tevfik Bey

Tevfik Bey Pşevu kardeşlerin ortancası. Yüzbaşı ve Gönen Askerlik Şubesi Başkanı iken Rauf Orbay ve Albay Bekir Sami Beylerin talimatıyla topladığı Kafkaslı gönüllülerle İzmir cephesinde Yunanlılara karşı direnişe katıldı. Kardeşi Çerkes Etheme vekaleten Kuvayi

Timur

Timur TİMUR (1336-1405) Timur 1336da Keşde doğdu. Türkler kendisine, Aksak Timur derlerdi. Barlas aşiretinin başbuğlarından Emir Turagay ile Tekina Hatunun oğluydu. 1370 yılında hükümdar olan Timur askeri ve idari düzenlemeler yaptı. 1373de Harizm seferine çıkan Timur, K

Tiryaki Hasan Paşa

Tiryaki Hasan Paşa Tiryaki Hasan Paşa, Kanije Kalesi savunmasının efsanevî kahramanıdır. O, dört bin Türk askeri ile kırk bin kişilik bir düşman ordusuna yetmiş gün dayandıktan sonra onları perişan etti. Bu olay dünya tarihinin şanlı bir sayfasıdır. Tiryak

Tommy Franks

Tommy FranksHAKKINDA YAZILANLAR General Franks, Irak operasyonunda savaş hilelerini uygulayacak’ Erkan Acar Zaman 13 Şubat 2003 ‘Saddam sonrası Irak’ı yönetecek kişi’ olarak gündeme gelen Tommy Franks’i, sınıf arkadaşı emekl

Topal Osman

Topal Osman Osman Ağa olarak da bilinen Topal Osman 1883’de Giresun’da doğar. Bir kabadayı olan Topal Osman, Teşkilat-ı Mahsusa’nın bir adamı olarak Balkan Savaşlarına katılır. Ermenilerin sürgününde büyük rol oynayan Teşkilat-ı Mahsusa’nın önemli

Tophaneli Hakkı

Tophaneli Hakkı HAKKINDA YAZILANLAR Mayıncı Yüzbaşı Tophaneli Hakkı İrfan Özfatura bilgi@tg.com.tr Türkiye 09 Mart 2004 Beğenirsiniz, beğenmezsiniz o ayrı ama Enver Paşa iyi hatiptir. Masayı nasıl yumruklayacağını, sesini nerede titreteceğini

Troçki

Troçki 1879 yılında doğdu.1897’de mücadeleye Narodnik düşünceleri savunarak atıldı. Sürgün koşullarında okuduğu marksist klasiklerin etkisiyle bir süre sonra kendisini ‘Sosyal Demokrat’ olarak ilan etti. 4 Mayıs 1917’de ülkeye döndüğünde geçici

Tuğrul Bey

Tuğrul Bey Selçuklu Devletinin kurucusu. Oğuzların Kınık boyundan Selçuk Beyin torunudur. Babasının adı Mikail’dir. Muhtemelen 993 yılında doğdu. Babası Mikail, gaza akınında şehit düşünce, dedesi Selçuk’un yanında büyüdü. Çocukluğu Cend’de ge

Tuna Baltacıoğlu

Tuna BaltacıoğluESERLERİ 1.Savaş İçinde Barış Kore Savaşı Anıları Tuna Baltacıoğlu Yapı Kredi Yayınları / Edebiyat Dizisi Demokrasi tarihimizin ilk sayfası, Kore Savaşıyla açıldı. Henüz Galiçyanın, Sarıkamışın, Kanalın hatıraları

Tunalı Hilmi

Tunalı Hilmi TUNALI HİLMİ (1871- 1928) Türk siyaset adamı. 28 Ağustos 1871de Eskicumada doğdu. Jön Türk Hareketinin önde gelen adlarındandır. Fatih Askeri RÜşdiyesini bitirdi. Kuleli Askeri İdadisi öğrencisiyken Teşvik adlı gizli bir haftalık dergi çıkardığı içi

Turgut Sunalp

Turgut Sunalp1917 yılında İstanbulda doğdu. 1924 yılında Bursa Işıklar Askeri Lisesine giren Sunalp, 1945 yılında İstanbulda Harp Akademilerinden mezun oldu. 1962 yılında tuğgeneralliğe, 1968 yılında korgeneralliğe getirilen Sunalp, 1972 yılında orgeneralliğe y

Turgut Uyar

Turgut Uyar1927 yılında Ankarada doğdu. Bursa Askeri Lisesini bitirdikten sonra, yüksek oğrenimini Askeri Memurlar Okulunda tamamladı. Anadolunun çeşitli yörelerinde subay olarak çalıştı. Ordudan ayrıldı, sivil görevler aldı. Emekliye ayrılınca İstanbula yerleşti. 1985 y

Ulubatlı Hasan

Ulubatlı Hasan Ulubatlı Hasan, İstanbulun fethi sırasında surların üzerine çıkan ilk Türk askeridir. Osmanlı ordusu Fatih Sultan Mehmed kumandasında 6 Nisan 1453 Cuma günü İstanbulu kuşattı. 29 Mayıs 1453 Salı günü sabaha karşı son saldırı yapılıyordu. Yeniçeriler

Ümit Gürses

Ümit GürsesÜmit Y. Gürses 1940 yılında Ardahanda doğmuştur. Aile Artvin kökenlidir. 1960 yılından Kara Harpokulu, 1974 yılında Kara Harp Akademisi, 1976 yılında ise Milli Güvenlik ve Silahlı Kuvvetler Akademisinden mezun olmuştur. Çeşitli birlik ve karargahlarda

Vehip Paşa

Vehip Paşa Taşkentten Türkiyeye göçmüş bir Türk ailesinin çocuğu olan Kaçı, Yanya belediye başkanlarından Mehmed Emin Efendinin oğlu, Çanakkale Savaşının kolordu komutanlarından Esad Paşanın küçük kardeşi ve bankacı Kazım Taşkentin amcasıdır. 1899-1900

Vural Bayazıt

Vural Bayazıt1934 yılında doğdu.1953 yılında Deniz Harp Okulundan mezun oldu.Vural Bayazıt, sırasıyla çeşitli harp gemileri ve karargahlarda branş subaylığı/bölüm amirliği görevlerinde bulundu.1964 yılında Deniz Harp Akademisinden mezun oldu. Daha sonra sırası

Wınston Churchill

Wınston ChurchillWINSTON CHURCHILL (1874 - 1965) İngiliz devlet adamı ve yazarı Wisnton Churchill, Oxfordshireda, 30 Kasım 1874te, Lord Randolph Churchillin oğlu olarak dünyaya geldi. 1895te Kraliyet Harb Okulunu bitirdi ve orduya girdi. Boerler savaşında esir düştü ve kaçar

Yafevune Abdul

Yafevune AbdulAdige şair ve yazar. 1938 yılında Ürdünde Suveyleh köyünde doğdu. Maddi imkansızlık yüzünden yüksek öğrenim yapamadı ve orduya katıldı. 1956 Arap-İsrail savaşında yaralandı ve madalya aldı. 1960 yılında ordudan ayrıldı. Elektrikçilikle yaşamını ka

Yılmaz Tekgül

Yılmaz TekgülGÜNDEM GÜNDEM GÜNDEM 17 MAYIS 2001 Uçak Kazası 34 Şehit ! DEHŞET KASASI Milliyet 17 Mayıs 2001 Özel görevden dönen askerlerin üstünde bulunan cephaneler felaketin boyutunu artırdı. Dönerek yere çakılan uçak paramparça oldu

Yörük Ali Efe

Yörük Ali Efe 1896’da doğan Yörük Ali genç yaşında Nazilli yöresinde efelik yapmaya başladı. Yunanlıların 15 Mayıs 1919’da İzmir’i işgal etmelerinin ardından İçcbatı Andolu’ya ilerlemeleri üzerine, zeybekleriyle birlikte silahlı direnişi başlat

Yusuf Ziya Balkan

Yusuf Ziya BalkanTbp.Alb. Yusuf Ziya Balkan 1899 yılında Köprülü’de doğdu, 1920 yılında Askeri Tıbbiye Mektebinden mezun olduktan sonra iki yıl İstiklal Savaşında görev yaptı. 1929-1931 yıllarında Fransa’da (Val de Grace ve Bourget’de) ve İtalya’da (

Ziya Selışık

Ziya Selışık1900 yılında doğdu.Harp Okulu mezunudur. 1926 yılında Türk Silahlı Kuvvetlerinde göreve başlamış, çeşitli kademelerde hizmet verdikten sonra 1938 tarihinden itibaren Milli Emniyet Hizmeti Reisliğinde görev almıştır. Teşkilat içerisinde yükselerek görevini

Ziya Uygur

Ziya UygurHAKKINDA YAZILANLAR BİR DAVA ADAMI TAŞKENTLİ ARAŞTIRMACI YAZAR ZİYA UYGUR Çocukluk dönemimden hatırımda kalan babamın arkadaşlarından Ziya bey amcanın (Araştırmacı-Yazar Ziya UYGUR) yeri bir başkadır. Beşiktaş Serencebeyde, Çitlenbik s

Abdullah Gül

Abdullah Gül59. HÜKÜMET BAŞBAKAN YARDIMCISI VE DIŞİŞLERİ BAKANI Kayseri Milletvekili-AKP KAYSERİ - 1950, Ahmet Hamdi, Adviye - İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi - İngilizce, Arapça - İktisat Doç. Dr., Öğretim Üyesi - Sakarya Üniversitesi Endüstri

Abdullah Polat Gözübüyük

Abdullah Polat GözübüyükDr.Abdullah Polat Gözübüyük, 27 Mayıs 1960dan sonra Adalet Bakanlığı yapmıştır. “Mücbir sebepler ve beklenmeyen haller” , “Mukayeseli Türk Ceza Kanunu Açıklaması” isimli eserlerin de sahibidir.

Abdulvahap Kara

Abdulvahap Kara19.11.1961’de Istanbul’da doğan Yard. Doç. Dr. Abdulvahap Kara, Zeytinburnu Gazipaşa İlkokulu, Abdülhak Hamit Ortaokulu ve Yeşilköy Ticaret Lisesini bitirdikten sonra, 1982’de Boğaziçi Üniversitesi Elektronik Yüksek Teknisyenliği bölümünden mez

Abdurrahman Avtorhan

Abdurrahman AvtorhanSiyasi bilimler profesörü, yazar. 1908 yılında Çeçen Cumhuriyetinde Groznide doğdu. Stalin zorbalığına karşı cephe alan binlerce Kafkasyalı gibi o da İkinci Dünya Savaşı yıllarında yurdunu terk etmek zorunda kaldı. Savaş sırasında Berl

Abdurrahman Küçük

Abdurrahman KüçükAnkara Milletvekili-MHP ERZİNCAN-TERCAN - 1945, Rasim, Leyla - Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi - Fransızca, Arapça - Prof.Dr., Öğretim Üyesi - MEB Öğretmeni, MEB Yaykur Planlama Prog. ve Değ. Başuzmanı, Kredi ve Yurtlar Kurumu Kredi Müdür Yardı

Abdülbaki Gölpınarlı

Abdülbaki GölpınarlıAsıl adı Mustafa İzzet Baki (d. 12 Ocak 1900, İstanbul -ö. 25 Ağustos 1982, İstanbul), tasavvuf, tarikatlar, divan edebiyatı ve İran edebiyatı üzerine yapıtlarıyla ünlü edebiyat tarihçisi. Mevlevi tarikatı üyelerinden gazeteci Ahmed Agah Efendin

Abdülhaluk Mehmet Çay

Abdülhaluk Mehmet ÇayİSKİLİP - 1945, İsmail, Nuriye - İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü, Aynı Fakültede Doktora - Fransızca, Farsça - Prof. Dr., Öğretim Üyesi - Hacettepe Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü Öğretim Üy

Abdülkadir Akcan

Abdülkadir AkcanBayındırlık Bakanı -Afyon MHP Milletvekili BOLVADİN - 1952, Bekir Sami, Ayşe Dudu - Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Almanya Hannover Veteriner Yüksekokulu Hayvan Yetiştiriciliği ve Kalıtım Araştırmaları Enstitüsü Doktora - Almanca - Veteri

Abdülkadir Donuk

Abdülkadir DonukProf. Dr. Abdülkadir DONUK 1948 yılında Ceyhanda doğdu. 1972 yılında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümünü bitirdi. Rahmetli Prof. Dr. İbrahim Kafesoğlunun yanında doktora çalışmalarına başladı. 1974 yılında asistan, 19

Abdülkadir Hurşit

Abdülkadir HurşitProf. Dr. Abdülkadir HURŞİT, 25 Kasım 1951 yılında Kerkük ilinde Dünyaya geldi. 1970te girdiği Süleymaniye Üniversitesi Ziraat Fakültesi Hayvansal Ürünler Bölümünden 1974 yılında mezun oldu.1976 da başladığı Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Sü

Abdülkadir İnan

Abdülkadir İnanKültür tarihimize devlet kuruculuğundan ve istiklal mücahidliğinden önce dilbilimci, tarihçi ve halkbilimci olarak geçmiştir. Başkurdistan’ın Çıgay köyünde 1889’da doğmuş ve 1980’lerde Ankara’da ölmüştür. Sağlığında yalnı

Abdülkadir Karahan

Abdülkadir Karahan1913 Siverek, Urfa doğumlu.Edebiyat doktoru, İstanbul Üniversitesi, Yüksek Oğretmen Okulu, ve Sorbonne Üniversitesinden mezun oldu.İstanbul Üniversitesi EdebiyatFakültesi, Yüksek İslam Enstitüsü ve Kahire Ayn Şems Üniversitesindeprofesörlük yaptı. Özelli

Abdülkadir Özcan

Abdülkadir ÖzcanProf. Dr. Abdülkadir ÖZCAN 30 Mayıs 1948 tarihinde Milasda doğdu. 1972 yılında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesini "Şeyhî Mehmed Efendi-Vekayiül-fudala" adlı lisans teziyle bitirdi. 1974-1977 yılları arasında İstanbul Ünive

Abdüllatif Şener

Abdüllatif ŞenerSivas Milletvekili-AKP YILDIZELİ - 1954, Bedirhan, Ayferat - Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi, Gazi Üniversitesi Doktora - Arapça, Fransızca - Maliye Doçent Dr., Öğretim Üyesi - Gazi Üniversitesi Bolu İktisadî ve İdarî Bilimler

Abdüsselam Uluçam

Abdüsselam UluçamProf. Dr. Abdüsselam ULUÇAM 1953 yılında Konya-Beyşehirde doğdu. 1974 yılında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümünü bitirdi. İstanbul Vakıflar Türk Yazı Sanatları ve Konya Mevlana Müzelerinde görev aldı. 1979

Adnan Çoker

Adnan Çoker1927 İstanbul’da doğdu. 1944-51 Güzel Sanatlar Akademisi Zeki Kocamemi Atölyesinde çalıştı. Resim bölümünü bitirdi. 1955 Devlet bursu ile Paris’e gitti. 1956-57 Andre Lhote Atölyesinde çalıştı. 1957-60 Henri Goetz Atölyesinde

Adnan Ergeneli

Adnan ErgeneliESERLERİ Çocukluğumun Savaş Yılları Anıları Adnan Ergeneli İletişim Yayınevi / Anı Dizisi Mühendis Profesör Adnan Ergenelinin Çocukluğumun Savaş Yılları Anıları adını taşıyan kitabı, doğduğu yıl Trablusgarb

Adnan Turani

Adnan Turani1925 İstanbul’da doğdu. 1945-48 Ankara Gazi Eğitim Enstitüsü Resim bölümü 1953-59 Münih, Stuttgart, Hamburg Akademilerinde lisans ve uzmanlık öğrenimi 1959-70 Gazi Eğitim Enstitüsü resim öğretmenliği 1972-73 Doktora, Hacettepe Üniversitesi

Afet İnan

Afet İnan1908 yılında doğdu.Atatürk, 11 Ekim 1925te İzmire geldiğinde, birçok kurumun yanı sıra okulları da gezerek konuşmalar yaptı. Yine o günlerde İzmir ilkokullarından birinde bir toplantıda Afet Hanımla karşılaştı. Afet İnan, ilköğrenimini Eskişehirin Mihalıç

Agop Dilaçar

Agop DilaçarAgop Dilaçar Martanyan (1895-1979) Büyük Türkiye Ansiklopedisi Başredaktörü. Türk Dil Kurumu üyesi. Yozgat ayanı Çobanoğullarının kahyası Ohan Aslanoğlu’nun torununun oğludur. Robert Koleji’ni bitirdi. Dilde uydurmacılık adı verilen hareketini

Ahat Andican

Ahat AndicanProf.Dr. Ahat ANDİCAN,1950 yılında doğdu. İlk ve orta öğrenimini Akşehirde tamamladıktan sonra 1968 yılında Cerrahpaşa Tıp Fakültesine girdi ve 1974 yılında doktor oldu. Askerlik görevini bitirdikten sonra Cerrahpaşa Tıp Fakültesine Genel Cerrahi Ana Bilim Dal

Ahmed Akgündüz

Ahmed Akgündüz1955 yılında Diyarbakır’ın Çüngüş kazasına bağlı Malkaya köyü’nde doğdu. İlkokulu köyde tamamlayan Akgündüz, Gaziantep İmam-Hatip Lisesi’ni ve Gaziantep Lisesi fen bölümünü bitirdi. 1980 yılında Erzurum Üniversitesi İslami İli

Ahmed Mekki Üçışık

Ahmed Mekki ÜçışıkHAKKINDA YAZILANLAR Kadıköy’ün unutulmaz Müftüsü Ahmed Mekki Üçışık İrfan Özfatura Türkiye 12 Mayıs 2004 Abdüllatif Ağabey, Mekki Efendinin yanında çalışma bahtiyarlığına erişen az sayıda nasipliden biri. Sağ

Ahmed Nabi Magoma

Ahmed Nabi Magoma Kafkas yurtseveri, bilim ve siyaset adamı, yazar. 1897 yılında Dağıstanın Andi yöresinde Godoberi köyünde doğdu. Orta ve lise öğrenimini Temirhan Şura (Buynak) kentinde yaptı. 1917 Rusya devriminin karışıklıkları, anayurdunda yüksek öğrenim görmesine

Ahmet Ateş

Ahmet Ateş1917 yılında Urfanın Birecik ilçesinde, Ağca Köyünde dünyaya gelen Ahmet Ateş, Yüksek Öğretmen Okulu ve istanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesini bitirdi. 1939da Prof. Dr. Helmut Ritterin asistanı olarak istanbul Üniversitesinin Arabiyat kürsüsüne intisap etti.

Ahmet Çiğdem

Ahmet ÇiğdemESERLERİ Taşra Epiği "Türk" İdeolojileri ve İslamcılık Ahmet Çiğdem Birikim Y. İstanbul 2001 "... Türkleştirme ameliyesi, eklemlendiği her ideolojik yönlenimin tarihselliğinde verili bulunan pozitif i

Ahmet Davutoğlu

Ahmet Davutoğlu1959 yılında Taşkentte doğdu. Ortaöğrenimini İstanbul Erkek Lisesinde tamamladı. Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi ve Siyaset Bilimi Bölümlerinden mezun oldu. Aynı üniversitenin Kamu Yönetimi Bölümünde yüksek lisans, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler

Ahmet Evin

Ahmet EvinSabancı Üniversitesi Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi Dekanı. Lisans derecesini 18. ve 19. yüzyıl İngiliz Edebiyatı ve Karşılaştırmalı Edebiyat alanında 1966 yılında, doktora derecesini Orta Doğu Etütleri ve Kültür Tarihi alanında 1973 yılında Columbia

Ahmet İnam

Ahmet İnam1947 yılında Sandıklı’da doğmuştur. 1989 yılından bu yana ODTÜ Felsefe Bölümü’nde profesördür. Mantık, bilim felsefesi, kümeler kuramı, endüktif ve model mantık, dil felsefesi, tarih felsefesi, ahlak, estetik, iletişim felsefesi alanlarında dersler

Ahmet Kadirov

Ahmet KadirovDoğum Tarihi 1954 Doğum Yeri Çeçenistan Milliyeti Çeçen Uyruğu Rus Medeni Durumu Evli Eğitim Durumu Taşkent İslam Enstitüsü (1980) Yabancı Dil Önceki Görevleri 1989-1994 Kuzey Kafkasya İslam Enstitüsü Kurucusu ve Rektörü

Ahmet Şenol

Ahmet Şenol1948 yılında ulukışlada doğdu.AİTİA mezunu. Halk oyunları ile ilgili çalışmaları H:G:M: halk dansları örnek grubunda başladı.1978 yılında Tubil derneğinin kurucuları arasında yer aldı.1988 yılına kadar Tubil Başkanlığının yürüttü.1986 yılnda İhsa

Ahmet Tabakoğlu

Ahmet Tabakoğlu1952 yılında Edremit’de doğdu. Orta ve lise tahsilini İstanbul’da tamamladı. İ.Ü. İktisat Fakültesi ve İstanbul Yüksek İslam Enstitüsünü bitirdi. İ.Ü. İktisat Fakültesi’nde doktora yaptı (1989). 1986 yılında Doçent ve 1993 yılında Pr

Ahmet Tan

Ahmet Tanİstanbul Milletvekili- DSP İSTANBUL - 1949, Mehmet - Zeynep, A.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi, London City Üniversitesi Media Studies, SBF Siyaset ve Yönetim Bilimi Yüksek Lisans - İngilizce - Gazeteci, Yazar, Siyasal Bilim Doktoru - Cumhuriyet Gazetesi Londra ve Ank

Ahmet Tan

Ahmet TanDr. Ahmet Tan Adıyaman’ın Besni ilçesinde doğdu. İlk ve orta okulu Gaziantep’te, liseyi İskenderun’da bitirdi. 1989 yılında Çukurova Üniversitesinde lisans, 1993 yılında Yüksek Lisansını tamamladı. Yüksek Lisans eğitimi sırasında sosyal

Ahmet Yıldızhan

Ahmet Yıldızhan1956 yılında Samsun’da doğdu.Kuleli Askeri Lisesi’ni birincilikle bitirdikten sonra Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne girdi.Askerlik görevini Gülhane Askeri Tıp Akademesinde Nöroşirürji Uzmanı olarak yaptıktan sonra, Amerika Birleşik Dev

Ahmet Hamdi Tanpınar

Ahmet Hamdi TanpınarAhmet Hamdi Tanpınar, 23 Haziran 1901 tarihinde İstanbulda doğdu.İstanbulda Ravaz-i Maarif İbtidaisinde, Sinop ve Siirt rüşdiyelerinde, Vefa, Kerkük ve Antalya sultanilerinde öğrenim gördü. Baytar mektebini bırakarak girdiği İstanbul Üniversitesi Edebiyat

Ahmet Nezihi Turan

Ahmet Nezihi Turan1958 yılında Kahramanmaraşta doğdu.1980 yılında A.Ü. DTCF Tarih Bölümü mezunu.Son Osmanlı Meclis-i Mebusanı konulu yüksek lisans tezini 1987de, 16. Asırda Ruha (Urfa) Sancağı konulu doktora tezini 1993te verdi.Halen Kırıkkale Üniversitesi Fen Edebiyat Fa

Ahmet Taner Kışlalı

Ahmet Taner Kışlalı10 Temmuz 1939da doğdu Tokat`ın Zile ilçesinde. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi`ni bitirdikten sonra 1962-63 yılları arasında Yenigün Gazetesinde yazı işleri müdürlüğü yaptı. 1968-72 yılları arasında öğretim görevlisi olan Ahmet Tan

Ahmet Turan Alkan

Ahmet Turan Alkan1954 Sivas doğumlu. İlk ve orta tahsilini Sivasta tamamladıktan sonra 1978 yılında SBFnin İdare ve Siyaset Bölümünden mezun oldu. Bu esnada Sivasta üç yıl süreyle mahalli matbuatta çalıştı. Çeşitli dergilerin yayınlanmasına katkıda bulundu. 1980 yı

Ahmet Vefik Alp

Ahmet Vefik Alp1948 yılında Istanbul Kadıköyde dünyaya gelen Ahmet Vefik Alp, Saint Joseph Fransız Lisesini bitirdikten sonra, Robert College Inşaat Mühendisliği Bölümünde yüksek öğretime başladı, aynı yıl Istanbul Teknik Üniversitesine geçerek, buradan 1971 yılında P

Ahmet Yaşar Ocak

Ahmet Yaşar OcakProf. Dr. Ahmet Yaşar OCAK 1945 yılında Yozgatda doğdu. Yüksek tahsilini 1967de İstanbulda İlahiyat Fakültesinde ve 1971 yılında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümünde yaptı. 1972 yılında Hacettepe Üniversitesi Tarih Bölüm

Akşemseddin

Akşemseddin HAKKINDA YAZILANLAR Fethin görünmez mimarı Akşemseddin Hazretleri Akşemseddin; Hazret-i Ebûbekir’in evladından, Şihabüddin Sühreverdi’nin torunudur. Babası Şeyh Hamza (Kurtboğan adıyla meşhurdur) alim biridir ve oğlunu mükemme

Akşit Göktürk

Akşit GöktürkAkşit Göktürk, (d. 27 Aralık 1934, Van - ö. 26 Şubat 1988, İstanbul), edebiyat eleştirmeni, yazar ve dilbilimci. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümünü bitirdi (1960). 1961de aynı fakülteye asistan olarak girdi.

Albert Agazaryan

Albert AgazaryanFilistin’de Bir Zeyt Üniversitesi Halkla İlişkiler Müdürü. ABD’de Georgetown Üniversitesi Tarih Bölümü’nü bitirdi. Filistin’deki intibalarından bahseden gazeteci yazar Arslan Tekin, Albert Agazaryan’ı şöyle anlatıyor; Albert, Tür

Albert Einstein

Albert Einstein14 Mart 1879’da Almanya’nın Ulm kentinde doğan Albert Einstein, 1896’da Zürich Politeknik Enstitüsü’ne girdi. 1909’da profesör olan Einstein, önce Zürich’te sonra da Prag’da çalıştı. 1913’te Almanya’da Berlin Ka

Albert Kohen Erkip

Albert Kohen ErkipSabancı Üniversitesi Öğretim Üyesi Lisans derecesini Matematik dalında 1974 yılında ODTÜden, doktora derecesini aynı dalda 1979 yılında California-Berkeley Üniversitesinden aldı. Daha önce Berkeley, Doğu Akdeniz Üniversitesi ve ODTÜde çalıştı. Ara

Ali Birinci

Ali Birinci25/08/1947 de Hendek te (Sakarya) Balıklı Şeyh köyünde doğdu. Babası Şeker(1925-1993), annesi Müzeyyen hanım(1924-1977) tütün ziraatiyle geçiniyordu. Ali BİRİNCİ İlk mektebin ilk üç senesini köyünde, son iki senesini Hendekte okudu. Cumhuriyet İlkok

Ali Sevim

Ali SevimProf. Dr. Ali SEVİM1928 yılında Adanada doğdu.Yüksek tahsilini Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih -Coğrafya Fakültesinde yaptı. "Artukoğullarının İlk Devirleri" konulu tezi ile doktor, "Suriyenin Selçuklular Tarafından Fethi" konulu tezi ile doçent,

Ali Sevim

Ali SevimProf. Dr. Ali SEVİM 1928 yılında Adanada doğdu.Yüksek tahsilini Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih -Coğrafya Fakültesinde yaptı. "Artukoğullarının İlk Devirleri" konulu tezi ile doktor, "Suriyenin Selçuklular Tarafından Fethi" konulu tezi ile do

Ali Fuat Başgil

Ali Fuat BaşgilAli Fuat Başgil, 17 Nisan 1967 tarihinde öldü. 74 yaşındaydı ve ardında çok sayıda önemli eser ve büyük bir fazilet mücadelesinin hatıralarını bırakmıştı. Onun en önemli eserlerinden biri Demokrasi Yolunda (1. bs. 1961) adını taşır. Başgil, bu eser

Ali İhsan Bağış

Ali İhsan BağışHAKKINDA YAZILANLAR Esrarengiz ölüm Vatan 09.11.2004 Özellikle İsrailin GAP üzerindeki oyunlarını araştırmasıyla tanınan Prof.Dr.Ali İhsan Bağış, şüpheli bir trafik kazasında can verdi. KAZA MI, SUİKAST MI? Çalı

Ali Kuşçu

Ali Kuşçu Türk astronomu.Semerkant’ta doğdu. Babası Türkistan ve Maveraünnehir emîri Uluğ Beyin doğancıbaşısı Muhammed. Kuşçu adının buradan geldiği söylenir. İlk öğrenimini Semerkantta yaptı. Sonra, Bursalı Kadızade Rumîden ve Uluğ Beyin kendisinden

Ali Osman Öztürk

Ali Osman Öztürk1960’ da Ordu’da doğdu; ilkokul, ortaokul ve liseyi aynı şehirde bitirdi. 1977’de Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Alman Dili ve Edebiyatı Birimi’ni kazandı. 10.01.1980 - 03.03.1980 arasında Federal Almanya’da ger

Alparslan Açıkgenç

Alparslan Açıkgenç1952 yılında Erzurum’da doğdu. Lisans eğitimini Ankara Üniversitesi’nde tamamladı (1974). Yüksek lisansını Üniversity of Wisconsin’de (1978) ve Doktorasını The University of Chicago’da (1983) yaptı. 1983 yılında ODTÜ Felsefe Bölü

Alper Orhon

Alper OrhonKıbrıslı eski bakan vefat etti Hürriyet 28 Haziran 2001 Boğaziçi Üniversitesi eski öğretim görevlilerinden olan ve 13 Şubat 1975 ile 5 Temmuz 1976 tarihleri arasında Kıbrıs Türk Federe Devleti Planlama Koordinasyon Bakanlığı da yapan Prof. Alper Orh

Alvin Toffler

Alvin Toffler1928’de doğdu. Üniversite öğreniminin akabinde döküm işçiliğinden gazeteciliğe değişik mesleklerde çalıştı. Fortune dergisinin Washington muhabiri ve sonra editörü oldu. Kısa bir süre Cornell Üniversitesi’nde misafir profesör olarak çalıştı.

Annedith Schneider

Annedith SchneiderLisans derecesini Karşılaştırmalı Edebiyat dalında 1989 yılında Yale Universityden magna cum laude ile aldı. Yüksek lisans ve doktorasını Fransız Edebiyat dalında sırasıyla 1995 ve 1998de, Cornell Universityde tamamladı. Cornell University, Başkent Üniver

Annemarie Schimmel

Annemarie Schimmel1922’de Erfurt’ta doğdu. 1941’de Berlin Üniversitesi’nde İslamî Araştırmalar sahasında doktora yaptı. 1946-54 yılları arasında Marburg Üniversite’nde, 1954-59 yılları arasında da Ankara İlahiyat Fakültesi’nde Dinler T

Arif Ay

Arif Ay1953 yılında Niğde doğumlu. İlk ve orta öğrenimini Ankarada tamamladı. Gazi Üniversitesi Edebiyat Fakültesini bitirdi. Çeşitli devlet memurluklarında bulundu. Halen Kırıkkale Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünde öğretim göre

Arif Ersoy

Arif Ersoy1948 Çorum doğumlu. SBF mezunu. 1977de Ege Üniversitesi İktisat Bölümünde profesör oldu. Süleyman Karagülle ve arkadaşlarıyla beraber Adil Düzen tezinin teorisyenlerinden.1994de Çorum Belediye Başkanlığına seçildi. İngilizce ve Arapça biliyor.

Arsen Arustamyan

Arsen ArustamyanDeprem uzmanı. 1998 yılının Eylül ayında, İstanbul’da düzenlenen ‘Deprem ‘ konulu toplantıya katılan Ermenistan heyeti arasındaydı. İstanbul Hyatt Regency Oteli’nde yapılan toplantıda, dünyada deprem kuşağında bulunan şehirlerin yen

Asaf Savaş Akat

Asaf Savaş Akat12 Eylül 1980’den sonra İstanbul Üniversitesi İktisat Fakülkesi öğretim üyeliğinden uzklaştırıldı.Yeni Gündem adlı haftalık dergide ve İletişim Yayınlarında değişik görevler üstlendi.Bir ara DSP danışmanları arasında yer almasına rağmen B

Asif Şabanoviç

Asif ŞabanoviçSabancı Üniversitesi Öğretim Üyesi Lisans, yüksek lisans ve doktora derecelerini Elektronik ve Otomatik Kontrol dalında Saraybosna Üniversitesinden 1970, 1975 ve 1979 yıllarında aldı. Daha önce çalıştığı üniversiteler arasında Saraybosna Üniversitesi,

Askar Akaev

Askar AkaevAskar Akaev, 10 Kasım 1944te Kemindey Bölgesindeki Kızılbayrak köyünde dünyaya geldi. Babası bir kolhoz işçisidir. 1961 yılında Fdurzemash fabrikasında metal işçisi olarak çalışmaya başladı. 1968de Leningrad Hassas Mekanik ve Optik Enstitüsünden mezun ol

Atilla Çetin

Atilla Çetin1942 yılında İstanbul Beykozda doğdu.Bursa Erkek Lisesi, İstanbul Üniversitesi Tarih Bölümü ve Çapa Yüksek Öğretmen Okulunu bitirdi (1966).Bir süre Kars Alparslan Lisesinde tarih öğretmenliği yapan Çetin, vatani hizmetinden sonra, Başbakanlık Arş

Atilla Yayla

Atilla Yaylaİyi ki Atilla Yayla var Ömer Öztürkmen Türkiye 6 Temmuz 2001 Marksizm ve aşırı solun ön yargılarını, çarpık sloganlarını, kalıpçı düşünce yapısını tekrarlaya tekrarlaya, genç dimağları şartlandıran, karşı görüşlerden habersiz ye

Atilla Yayla

Atilla YaylaHAKKINDA YAZILANLAR İyi ki Atilla Yayla var Ömer Öztürkmen Türkiye 6 Temmuz 2001 Marksizm ve aşırı solun ön yargılarını, çarpık sloganlarını, kalıpçı düşünce yapısını tekrarlaya tekrarlaya, genç dimağları şartlandıran, karş

Avedis Hacınlıyan

Avedis HacınlıyanAvedis Hacınlıyan, Bilim adamı. Boğaziçi Üniversitesi Fizik Bölümü öğretim üyesi. Çeşitli bilim ve teknoloji dergilerinde makaleleri yayımlandı. “15 Temmuz 1983 tarihinde Paris’in Orly Havaalanı’nda ASALA örgütü tarafından THYR

Avni Öztopçu

Avni Öztopçu1962 12 Şubat, Erzincanda doğdu. 1980-1984 Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Resim-iş Eğitimi Bölümünde LİSANS; 1984-1986 Mimar Sinan Üniversitesi Resim Anasant Dalında YÜKSEK LİSANS, 1987-1989 Mimar

Aydın Ayaydın

Aydın AyaydınAydın Ağan Ayaydın İstanbul Milletvekili-ANAP Mardin Derik-1951, Mehmet, Bedia-İstanbul İTİA, Marmara Üniv. Sosyal Bilimler Enst.İktisat Master ve Doktora -İngilizce-Ekonometri Profesör Dr., Öğretim Üyesi-Bankalar Birliği Başkanı, Emlakbank Gn.Md. ve

Aydın Köksal

Aydın Köksal1940ta İstanbulda doğdu. Galatasaray Lisesini birincilikle bitirdikten sonra, Fransada INSA de Lyondan Elektronik Y.Müh. diploması aldı (1964). Bilişimsel Dilbilim dalında Bilim Doktoru (1975, HÜ), Bilgisayar Bilimleri Mühendisliği dalında Üniversite Doçenti (1980,

Aydın Yüksel

Aydın Yüksel1939da Erzurum Oltuda doğdu. 1966da Devlet Güzel Sanatlar Akademisi, Süsleme Sanatı Yüksek Kısmı, İç Mimarlık Bölümününden mezun oldu. 1975de Yüksek Mimarlık bölümünü tamamladı.1979-1983 seneleri arasında ıstanbul üniversitesi Edebiyat Fakültesi, Arkeol

Aydın Güven Gürkan

Aydın Güven Gürkan1941 yılında Elazığda doğdu. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinden mezun olan Aydın Güven Gürkan, Gazi Üniversitesinde ekonomi profesörü olarak görev yaptı. Gürkan, bir süre de AITA Gazetecilik ve Halkla Ilişkiler Yüksekokulu Müdürlüğ

Ayhan Songar

Ayhan SongarBir Ayhan Songar vardı Türkiye 2 Temmuz 2001 İSTANBUL - Hocaların hocası Prof. Dr. Ayhan Songarı vefatının 5. yıldönümünde rahmetle anıyoruz. Gazetemizde uzun yıllar yazdığı günlük köşe yazılarıyla hala hafızalarımızda olan, dünyaca tanın

Aykut Çınaroğlu

Aykut ÇınaroğluProf. Dr. Aykut ÇINAROĞLU 11 Kasım 1941 tarihinde doğdu. 1964 yılında Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi Anabilim Dalından mezun oldu.Üniversite ikinci yılında o zamanki adı Ankara Arkeolo

Aysel Çelikel

Aysel ÇelikelProf. Dr. Aysel Çelikel, YÖKe karşı çıkan bir YÖK üyesi.. Devletler Umumi Hukuku Hukuk lisans diploması, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi, 1956,Devletler Hukuku dalında hukuk doktorası, İstanbul Üniversitesi, 1962. Mukayeseli Hukuk dalında hukuk y

Ayşe Kadıoğlu

Ayşe KadıoğluSabancı Üniversitesi Öğretim Üyesi Lisans derecesini Siyaset Bilimi dalında 1982 yılında ODTÜden, yüksek lisans derecesini Uluslararası İlişkiler dalında 1984 yılında Chicago Üniversitesinden, doktora derecesini de Siyaset Bilimi dalında 1990 yılında B

Aytek Namitok

Aytek Namitok6 Ocak 1892de, Kafkasya’nın Adigey yöresinde Panejukay köyünde doğdu. Orta öğrenimini Stavropol Lisesi’nde yaptıktan sonra 1916da Petersburg Üniversitesi Hukuk Fakültesinden, 1921de de Sorbonne(Fransa) Üniversitesinden mezun oldu. Hukuk Fakültesi

Aziz Meker

Aziz MekerBilim ve toplum adamı, diplomat ve yazar. 1877 yılında Kafkasya’da, bugünkü Karaçay-Çerkes Cumhuriyeti’nin sınırları içinde bulunan Biberdkuace köyünde doğdu. Anadili Abazaca ve Adıgeceydi. Köyünde ve Batalpaşinsk (Çerkesk) kasabasında öğre

Azmi Aksoy

Azmi Aksoy1958 yılı Ankara doğumlu olan Aksoy, 1982 yılında A.Ü. Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesinin Klasik Filoloji bölümünü (Yunan Dili ve Edebiyatı / Latin Dili ve Edebiyatı) birincilikle bitirerek Kara Lisan Okulunda Yunanca öğretim üyesi olarak göreve başladı.

Azmi Özcan

Azmi Özcan1960 Burdur Doğumlu. 1983 Ankara Üniv. İlahiyat Fak.(Lisans); 1986 Manchester Üniversitesi Near Eastern Studies (Master); 1990 Londra Üniv. SOAS, Tarih böl. (Doktora). Boğaziçi ve Marmara Üniversitelerinde dersler verdi. Halen Fatih Üniversitesinde ders veriyor ve İSAMd

Bahaeddin Yediyıldız

Bahaeddin YediyıldızProf. Dr. Bahaeddin YEDİYILDIZ 1945 Ordu Kabataş doğumlu olan Yediyıldız, ilk ve ortaokulu Gölköy de (1952-1959) tamamladıktan sonra, Elbey köyünde (Kabataş) bir yıl öğretmen vekilliği yaptı. Tekrar öğrenime başlayan Yediyıldız, 1963 yılında O

Bahri Savcı

Bahri SavcıProf. Dr. Bahri Savcı, 1961 Anayasasının mimarlarındandır. Uzun yıllar hukuk fakültelerinde hocalık yapmıştır.27 Mayıs Hareketinin düşünsel önderlerindendir. İnsan hakları ve demokrasi asığı olan Prof. Dr.Bahri Savcı Türk Demokratikleşme Hareketi içinde

Bahriye Üçok

Bahriye ÜçokPostayla Gelen Ölüm: Bahriye Üçok Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bahriye Üçok, 6 Ekim 1990da Ankaradaki evine gönderilen bir kitabın içine yerleştirilen bombanın patlaması sonucu yaşamını yitirdi. İsl

Baki Kuru

Baki KuruProf. Dr. Baki Kuru, Hukuk Yargılaması konusunda pek çok eserler vermiştir. İsmi doktrin alanında otorite olarak anılan Sn. Baki Kuru AÜ Hukuk Fakültesinde Medeni Usul Hukuku Dersleri vermiştir. Binlerce öğrenci ve bilim adamı yetiştiren Prof. Dr. Baki Kuru, Y

Baskın Oran

Baskın Oran1945te İzmir de doğdu. Saint Joseph ve İzmir Atatürk Lisesinden sonra Siyasal Bilgiler Fakültesini bitirdi.SBFde Uluslararası İlişkiler asistanı olarak 1974te doktorasını tamamladı. 1982de YÖK kararıyla, 1983te de 1402 uygulamasıyla görevine son verildi. 1990da Da

Bayram Yılmaz

Bayram YılmazHAKKINDA YAZILANLAR Ayıplı bilim olur mu? Özcan Ünlü Türkiye 7 Mayıs 2001 Böyle bir ülkede yaşıyoruz biz... Şikayetçi değiliz ama... Sesimiz kısılana kadar sevgimizi haykırabileceğimiz dağların gölgesinde yaşamayı seviyoru

Bayram Yüksel

Bayram Yüksel1939 senesinde Aksekide doğmuş bulunan Prof.Dr.Bayram Yüksel ilk, orta ve Lise tahsilini Akseki, Turgutlu ve Manisada tamamladıktan sonra 1956 da İ.T.ü Makina Fakültesine girdi ve 1962 de mezun olduktan sonra aynı fakültenin Tekstil Kürsüsüne teknisyen kadrosu ile a

Bedrettin Dalan

Bedrettin Dalanİstanbul Büyükşehir Eski Belediye Başkanı ve İstek Vakfı kurucusu... 1941 Eskişehir doğumlu. İTÜ Maçka Fakültesi mezunu. Elektrik Müh. Muhtelif kuruluşlarda yöneticilik ve yönetim kurulu üyeliği ile Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesin

Behice Boran

Behice Boran1910 yılında Bursa’da doğdu.Behice Boran, ortaöğrenimini Arnavutköy Amerikan Kız Koleji’nde, yükseköğrenimini Amerika’da tamamladı. Ülkeye döndüğünde sosyoloji öğretmenliği yaptı. 1939 yılında Ankara Üniversitesi Dil Tarih Coğrafya Fakül

Bekir Baykal

Bekir BaykalTarih profesörü, dekan, rektör ve yazardır.1908 yılında Rizede doğdu.Berlin ve Freiburg Üniversitelerinin edebiyat fakültelerini bitirdi.1943 yılında profesör oldu. 1950-1952 yılları arasında Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dekanlığı yaptı.1960 yılında A

Bekir Sıtkı Çobanzade

Bekir Sıtkı ÇobanzadeKırım Türk Edebiyatı Kırımda yetişen en büyük şairlerden olduğu gibi en iyi dil bilginlerinden biri olan Bekir Sıtkı Çobanzade (1893-1939), ilk ve orta tahsilini Karasupazarda yaptıktan sonra 1909da liseyi okumak için İstanbula gelir.

Berna Moran

Berna Moran1921 yılında İstanbul’da doğdu.Günümüz eleştirmenlerinden Orta öğrenimini Darüşşafaka ve Işık liselerinde, yüksek öğrenimini İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü’ nde tamamladı. Aynı bölümde İngiliz Ed

Besim Özcan

Besim Özcan1959 yılında Artvin-Şavşat-Yağlı Köyü’nde dünyaya geldi. İlk öğrenimini adıgeçen köyde, Orta ve Lise öğrenimini Artvin’de tamamladı. 1988-89 Öğretim yılında girdiği Erzurum Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü’nden Ha

Beşir Atalay

Beşir Atalay58. VE 59. HÜKÜMET DEVLET BAKANI 1947 Armutlu doğumlu. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu. DPT Sosyal Planlama daire Başkanı. İngilizce biliyor. Evli ve 3 çocuk babası.

Biruni

Biruni Biruni hastalıkları tedavi konusunda değerli bir uzmandı. Yunan ve Hint tıbbını incelemiş, Sultan Mesudun gözünü tedavi etmişti. Otların hangisinin hangi derde deva ve şifa olduğunu çok iyi bilirdi. Eczacılıkla doktorluğun sınırlarını çizmiş, ilaçların yan e

Boris Barth

Boris Barth1961de doğdu. Düsseldorf Heinrich Heine Üniversitesinde Modern Tarih, Antik Tarih ve Felsefe eğitimi aldı. 1989da Modern Tarih yüksek lisansını bitirdi ve 1993te doktorasını en iyi dereceyle tamamladı. 1990-1995 "Birinci Dünya Savaşı öncesinde Alman Dış Polit

Bronislaw Geremek

Bronislaw GeremekBronislaw Geremek (doğ.1932). Tarihçi. 1965-85 yılları arasında Polonya Bilimler Akademisi Tarih Enstitüsü Ortaçağ Kültür Tarihi Bölümünün başkanlığını yürütmüştür. Varşova Paktı ordularının Çekoslovakyaya müdahalesini protesto etmek için

Burhan Kuzu

Burhan KuzuProf Dr Burhan Kuzu, 1955 yılında Kayseride doğdu. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi. 1976 yılında aynı fakülteye asistan olarak girdi. 1984 yılında doktor, 1989 yılında doçent ve 1998de de profesör oldu. 1980-82 yılları arasında Paris Sorbonne Ün

Burhan Şenatalar

Burhan Şenatalar1945, İstanbul doğumlu.İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Maliye Bölümü Öğretim Üyesi Öğrenim Süreci: Alman Lisesi, Nrth Platte High School (ABD), İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi (lisans ve doktora) Çeşitli tarihlerde DAA

Bülent Berkarda

Bülent Berkarda1932 yılında Ispartada doğdu. İzmir Atatürk Lisesini bitirdikten sonra, İstanbul Tıp Fakültesine girdi, 1956 yılında mezun oldu ve üniversitede kaldı. 1966da doçent, 1972de profesör oldu. 1974de Cerrahpaşa Tıp Fakültesindeki Medikal Onkoloji bölümünü kurd

Bülent Tanör

Bülent Tanör1940 yılında Istanbulda doğdu. Galatasaray Lisesi ve İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi. (1963) Aynı yıl Anayasa Kürsüsünde asistan olarak akademik kariyere başladı. 1969 yılında doktor olan Tanör, 12 mart 1971de üniversiteden uzaklaştırıldı. 1

Cahit Arf

Cahit Arf1910 yılında Selanikte doğan Cahit Arf, Ecole Normale Superieurede yüksek öğrenimini tamamladı (1932). Galatasaray Lisesinde matematik öğretmeni, İstanbul Üniversitesinde Fen fakültesinde doçent adayı olarak çalıştı. Göttingen Üniversitesinde (Almanya) doktarası

Cahit Atasoy

Cahit Atasoyİlk Türk Musikisi Konservatuarının Kurucularından Doç. M. CAHİT ATASOY 3 Nisan 2002 çarşamba günü vefat etti. 1 Mart 1927de Trabzonda doğdu.İstanbul Erkek Lisesinde orta ve liseyi bitirdi. İktisat Fakültesinden mezun oldu. İstanbul Konservatuarına girdi.

Cahit Tanyol

Cahit Tanyol1924 yılında Nizipte doğdu. Adana Maullim Mektebini ve Gazi Eğitim Enstitüsünü bitirdi. İstanbul Üniversitesi Felsefe Bölümünden mezun olduktan sonra yeni kurulan sosyoloji kürsüsüne asistan olarak girdi. Aynı bölümde Doç. Prof. ünvanları aldı. Gençlik yıl

Canan Baysal

Canan BaysalSabancı Üniversitesi Öğretim Üyesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi öğretim üyesi. Lisans ve doktora derecelerini 1991 ve 1996 yıllarında Boğaziçi Üniversitesi Kimya Mühendisliği bölümünden aldı. 1996-1999 yılları arasında Florida Eyalet Ünive

Cebbar Dengiz

Cebbar Dengiz Doç.Hv.Tbp.Alb. Cebbar Dengiz 1929 Kerkük doğumlu olup 1955 yılında Ankara Tıp Fakültesinden mezun oldu, 1961 yılında ABD Air University’de hava hekimliği tekamül kursu gördü. 1964 yılında GATA’daki ihtisasını tamamladıktan sonra Etimesgut Hava Has

Celal Saraç

Celal Saraç1906 yılında Bağdatda doğdu. İstanbul Yüksek Mühendis Mektebinde okudu. 1932de Fransada Dijon Üniversitesi Fen Fakültesinden yüksek lisans derecesi aldı. Aynı üniversitenin Edebiyat Fakültesinde Gaston Bachelardınbilim tarihi ve bilim felsefesi derslerine devam et

Celal Esat Arseven

Celal Esat ArsevenProfesör, yazar, sanat tarihçisi, ressam, milletvekili ve kıdemli yüzbaşıdır.1875 yılında İstanbul Beşiktaşta doğdu.Sadrazam Ahmed Esad Paşanın oğludur.40 günlük iken babası ölmüştü. 1888 yılında Galatasaray Lisesine girdi.Lisede okurken 1889 yılı

Cem Behar

Cem BeharProf. Dr. Cem Behar 1946 yılında İstanbulda doğdu. Yüksek öğrenimini Pariste tamamladı. Müzik çalışmalarına Fikret Bertuğ ile başladı. Daha sonra Emin Ongan ve Niyazi Sayın ile çalıştı. Klasik Türk Müziğine ilişkin çeşitli gazete ve dergilerde makaleleri y

Cemal Zehir

Cemal Zehir1970 Yılında Trabzonda dünyaya gelen Cemal Zehir, 1993 yılında Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkiler Bölümünden mezun oldu. 1995 de aynı üniversitenin Ortadoğu ve İslam Ülkeleri Enstit

Cemi Demiroğlu

Cemi Demiroğlu1928 yılında İstanbulda doğmuştur. Orta ve Lise eğitimini İstanbul Pertevniyal Lisesinde yapmıştır. 1943 - 1949 yıllarında İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesini bitirmiş 1950 yılında askerlik görevinden sonra İstanbul Tıp Fakültesi Tedavi Kliniği ve Far

Cemil Koçak

Cemil KoçakAdı :Cemil Koçak Adres :Sabancı Üniversitesi Kampüsü Orhanlı, 81474 Tuzla / İstanbul Ofis telefonu :(216) 483 90 00 (Dahili:9239) Eğitim :1991 Doçent Siyaset ve Sosyal Bilimler · 1980-1985 Doktora Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enst

Cengiz Aktar

Cengiz AktarAktar 1955 doğumlu, Galatasaray Lisesi ve Sorbonne Üniversitesi mezunu, iktisat doktoru. Galatasaray Üniversitesi öğretim görevlisi olan Dr. Cengiz Aktar ülkemizde Avrupa Birliği’nin önde gelen uzmanlarından. Aktar 1989’dan bu yana Avrupa Birliği’nin

Cevat Babuna

Cevat BabunaProf. Dr. Cevat Babuna, 1925te Köprülüde doğdu. 1950 yılında İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesini bitirdi. 1954-1960 yılları arasında ABD Chicago Üniversitesinde daha sonra North Western Üniversitesinde kadın hastalıkları ve doğum alanında ihtisas yaptı. Bir

Cevdet Küçük

Cevdet KüçükProf. Dr. Cevdet KÜÇÜK 1946 yılında Soma (Manisa)da doğdu. 1969 yılında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Yakınçağ Tarihi Anabilim dalından mezun oldu. 1970 yılında aynı anabilim dalında asistan oldu. 1975 yılın

Christopher Clay

Christopher Clay1966dan bu yana Bristol Üniversitesinde Ekonomi Tarihi dersleri vermektedir. On yedinci yüzyılda İngiliz kamu maliyesi, on sekizinci yüzyılda İngiliz tarım tarihi, on dokuzuncu yüzyılın sonlarında ve yirminci yüzyılın başlarında Osmanlı İmparatorluğunda Ba

Çağatay Özdemir

Çağatay ÖzdemirDoç.Dr.M.Çağatay Özdemir 1953 Denizli doğumludur. Halen Hacettepe Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümünde Öğretim Üyesidir. EĞİTİMİ: M.Çağatay Özdemir, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesinden 1977 t

Çağlar Keyder

Çağlar KeyderBerkeleyde University of Californiada Ekonomi Tarihi alanında doktora yaptı.1982ye kadar Orta Doğu Teknik Üniversitesinde ders verdi. Halen SUNY-Binghampton ve İstanbul Üniversitesinde Sosyoloji profesörü olarak görev yapmaktadır. ESERLERİ Yayınla

Çetin Yetkin

Çetin Yetkin1939 yılında İstanbulda doğdu. Ortaöğrenimini Türk Eğitim Derneği Ankara Kolejinde gördükten sonra, bir yıl Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih - Coğrafya Fakültesi Felsefe bölümünde (1960-1961), dört yıl da Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinde okudu (19

David Willliams

David WillliamsDavid M. Willliams Liverpool Üniversitesinden mezun oldu. Leicester Üniversitesinin Ekonomik ve Toplumsal Tarih Bölümünde öğretim görevlisidir. Royal Historical Society üyesidir. International Comission for Maritime History (Uluslararası Denizcilik Tarihi Komisyonu)

Deniz Baykal

Deniz Baykal20 Temmuz 1938 yılında Antalya’da doğdu. Siyasetle Hukuk Fakültesinde öğrenciyken ilgilenmeye başladı.1959 yılında Hukuk Fakültesini bitirdi.1960’da Sosyal Bilgiler Fakültesi’ne asistan olarak girdi.1963’te doktorasını tamamlayıp, iki yıl

Deniz Gökçe

Deniz Gökçe1940 doğumlu.. Ekonomist-Yazar.. Boğaziçi Üniversitesi ekonomi profesörlerinden.. Televoleci ekonomistlerden biri olarak tanınıyor.. Halen köşe yazarlığı, TV programcılığı ve üniversite hocalığı yapıyor.. Önemli bir kesim onu takip ediyor, sade, anlaşılı

Devlet Bahçeli

Devlet BahçeliMHP Genel Başkanı , Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı 1948 yılında Osmaniye’de doğdu. Yörede Fettahoğulları olarak bilinen geniş bir Türkmen ailesine mensuptur. İlk öğrenimini Osmaniye’de, orta öğrenimini İstanbul’da

Dilaver Cebeci

Dilaver CebeciEdebiyatımızda 27 senedenberi Seyyah-ı Fakîr Evliya Çelebi müstear adı ile yer alan ve yeni bir mizahi tarzın öncüsü olan, Dilaver Cebeci 1943 Kelkit doğumludur. Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 1970 mezunu. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakülte

Doğan Kuban

Doğan KubanHakkında Yazılan Eser 1.Prof. Doğan Kubana Armağan Zeynep Ahunbay, Kurtgün Eyüpgiller, Deniz Mazlum Eren Yayıncılık

Durali Yılmaz

Durali Yılmaz1948de Denizli - Acıpayamın Köke Köyünde doğdu. İlköğrenimini burada yaptıktan sonra orta ve lise öğrenimini Burdurda, yükseköğrenimi İstanbulda tamamladı. Yeni Türk Edebiyatı sahasında Doktora yaptı. Aynı sahada Doçent, 1993te Profesör oldu.1988de İst

Ebu Davud

Ebu Davud Ebû Davûd Kütüb-i Sitte isimli 6 önemli, hadis-i şerif kitabı şunlardır:1-Sahih-i Buhari, 2- Sahih-i Müslim, 3- Sahih-i Tirmizi,4- Sünen-i Nesai,5- Sünen-i İbn-i Mace,6- Sünen-i Ebû Davûd.. Ehl-i Sünnetin ve bütün İslai alimlerinin, it

Ebubekir Sifil

Ebubekir Sifil25.12.1960 tarihinde Karsın Sarıkamış ilçesinde dünyaya geldi. İlk ve Ortaokulu Sarıkamışta, Liseyi Kars İmam-Hatip Lisesinde okudu. 1978 yılında Erzurum Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Enstitüsüne (şimdiki adıyla Eğitim Fakültesi) girdi.1980

Ebulala Mardin

Ebulala MardinEbul’ula Mardin(1880 – 1957) Tanınmış hukukçulardandır. İşkodra’ da doğmuştur. 1903’ de Hukuk Mektebinden mezun olmuş, Zabit Katipliği, muhtelif mahkemelerde ve Evkaf Şurasında azalık yapmış, M