Tüm Kategoriler


Sayfalar


RSS

En Yeni Biyografiler

Musa Çelebi

Musa Çelebi Musa Çelebi, dördüncü Osmanlı padişahı Yıldırım Bayezidin oğullarından biridir. Babasının sağlığında Rumelide akıncı beyi oldu. Ankara Savaşına kardeşleri ile birlikte katıldı ancak babası Yıldırım Bayezid ile beraber Timura esir düştü. Ti

Mustafa Reşit Paşa

Mustafa Reşit Paşa Mustafa Reşit Paşa (1800-1858) Tanzimatın ilanında ve uygulanmasında önemli rol oynamış bir devlet adamıdır . Usta bir diplomat olarak da tanınan Mustafa Reşid Paşa dört kez hariciye nazırlığı, altı kez de sadrazamlık yapmıştır. 1800 yılında

Namık Kemal

Namık Kemal 21 Aralık 1840ta Tekirdağda doğdu, 2 Aralık 1888de SakızAdasında öldü. Asıl adı Mehmed Kemaldir, Namık adını ona şair Eşref Paşa vermiştir. Babası, II. Abdülhamid döneminde müneccimbaşılık yapmış olan Mustafa Asım Beydir. Annesini küçük yaşında yi

Ömer Hulusi Efendi

Ömer Hulusi Efendi 1857 yılında Dağıstanda doğdu. Lezgi din bilginlerinden Mehmet Ali Efendinin oğludur. İlk öğrenimini Dağıstanda gördü. Arapça öğrendi. İstanbula gelerek fikıh eğitimi gördü ve icazet aldı. Ayrıca Bursa Öğnetmen Okulunu da bitirdi. Daha sonra Mekte

Özdemiroğlu Osman Paşa

Özdemiroğlu Osman Paşa Özdemiroğlu Osman Paşa, 1527de Kahirede doğdu. Annesi Mısır Abbasi Halifeleri soyundan, babası ise Mısır Çerkez Memlüklerindendir. Mısırda sancakbeyliği ve Mısır emirihaclığı yapan Özdemiroğlu Osman Paşa, Yemen, Habeş ve Diyarbakır Beyler

Recaizade Mahmut Ekrem

Recaizade Mahmut Ekrem 1847 yılnda İstanbulda doğdu. Özel öğrenim gördü. Mekteb-i İrfanı bitirdi. Çeşitli devlet memurluklarında bulundu. Öğretmenlik yaptı. Şûra-yı Devlet ve Meclis-i Âyan üyeliği, Evkaf ve Maarif Nazırlığı yaptı. Tasvir-i Efkar gazetes

Sahip Molla

Sahip Molla SAHİP MOLLA, Pirizade Mehmet (1838 – 1910) Osmanlı İmparotorluğunun son Şeyhülislamlarındandır. Pirizadeler ismi ile maruf eski bir ailedendir. Babası Kazasker İbrahim İsmet Beydi. İstanbul’ da doğdu.O zamanın tanınmış ilim adamlarından husu

Said Halim Paşa

Said Halim Paşa 1864’te Kahire’de doğdu. 6 Aralık 1921’de Roma’da vurularak şehîd edildi. Kavalalı Mehmed Ali Paşa’nın torunu ve vezir Halim Paşa’nın oğludur. Küçük yaşta ailesiyle birlikte İstanbul’a geldi. Özel tahsil gördü.

Sokollu Mehmet Paşa

Sokollu Mehmet Paşa Kanuni Sultan Süleyman, Sultan İkinci Selim ve Sultan Üçüncü Murad devirlerinde sadrazamlıkta bulunan Sokullu Mehmed Paşa 1506 yılında Bosna civarında Sokoloviç kasabasında doğdu. Devşirme çocuklar arasında Edirne sarayına getirildi. Türk ve Müslüman

Şakir Paşa

Şakir Paşa HAKKINDA YAZILANLAR Şakir Paşa Ailesi Harika Çılgınlar Şirin Devrim Milliyet Yayınları / Tarih Dizisi

Şemsi Paşa

Şemsi Paşa Hakkında Yazılanlar 1.Şemsi Paşa, Arnavudluk ve İttihad - Terakki El Hakku Yalu Vela Yula Aleyh Müfid Şemsi Nehir Yayınları / Hatıralarla Yakın Tarih Dizisi İttihad ve Terakkinin çoğu sıkıyönetimle geçen on yıllık iktidarı d

Tahsin Paşa

Tahsin Paşa Tahsin Paşanın Yıldız Hatıraları Boğaziçi Yayınları / Hatıra Dizisi Şahsiyet ve rolü çok münakaşa edilmiş kişilerin başında Sultan Abdülhamid gelir. Kimine göre "Kızıl", kimine göre "Gök" Sultan. Münakaşa hala sürü

Tepedelenli Ali Paşa

Tepedelenli Ali Paşa Hakkında Yazılan Eserler 1.Yanya Sultanı Tepedelenli Ali Paşa William Plomer Milliyet Yayınları / Tarih Dizisi

Tiryaki Hasan Paşa

Tiryaki Hasan Paşa Tiryaki Hasan Paşa, Kanije Kalesi savunmasının efsanevî kahramanıdır. O, dört bin Türk askeri ile kırk bin kişilik bir düşman ordusuna yetmiş gün dayandıktan sonra onları perişan etti. Bu olay dünya tarihinin şanlı bir sayfasıdır. Tiryak

Tunuslu Hayrettin Paşa

Tunuslu Hayrettin Paşa Hakkında Yazılan Eserler 1.Tunuslu Hayreddin Paşanın Hatıraları Açıklamalı Tarihi Belgeler Muhammed Salah Mzali, Jean Pignon Nehir Yayınları / Hatıralarla Yakın Tarih Dizisi Tunuslu Hayreddin Paşa tarafından bazen

Abaka Han

Abaka Han İran-İlhanlı Devletinin ikinci hükümdarı. Zulmü ile meşhur olan Hülagu’nun oğlu. 1234 senesinde doğdu.Dedesi Cengiz Han ve babası Hülagu gibi kan dökücü ve zalim bir kimse olan Abaka Hanın çocukluğu ve gençliği, doğduğu yer olan Moğolistan’da ge

Abdi Paşa

Abdi Paşa Osmanlı Devletinin Budin eyaletindeki son valisi ve meşhur Budin kahramanı. Asıl adı Abdurrahman’dır. Doğum yeri ve tarihi bilinmemektedir. Yeniçerilikten yetişti. Yüksek zekası ve kabiliyeti ile 1668 yılında Yeniçeri ağası oldu. Girit savaşlarında büyük

Abdullah Abdurrahman

Abdullah AbdurrahmanAbdullah Abdurrahman /albay/ 1913 tarihinde Kerkük’te doğmuştur. Öğrenimini bu-rada tamamladıktan sonra Bağdat’a gitmiştir. Burada Bağdat Harb Okulu’na girdi. Harb Okulu’nu başarı ile tamamladıktan sonra 1941 yılında İngiliz

Abdullah Abdurrahman

Abdullah AbdurrahmanAlbay Abdullah ABDURRAHMAN, 1913 tarihinde Kerkük’te doğmuştur. Öğrenimini burada tamamladıktan sonra Bağdat’a gitmiştir. Burada Bağdat Harb Okulu’na girdi. Harb Okulu’nu başarı ile tamamladıktan sonra 1941 yılında İngilizlere karş

Abdullah Archibald Hamilton

Abdullah Archibald HamiltonSir Archibald Hamilton, İngiltere’nin tanınmış bir diplomatı olup, Birinci Cihan Harbinde deniz subayı olarak vazife yapmıştır. Meşhur bir aileden gelmekte olup, baronet (Baron adayı demekdir) ünvanı taşımaktadır. 1923 senesinde İslam dinini

Abdurrahman Nafiz Gürman

Abdurrahman Nafiz Gürman10 Haziran 1949 - 6 Haziran 1950 Orgeneral GÜRMAN; 1882 yılında Bodrumda doğdu. 1903 yılında Teğmen rütbesi ile Harp Okulunu bitirdi. Aynı yıl girdiği Harp Akademisini 1906 yılında bitirerek Kurmay oldu. Çeşitli birliklerde Birlik Komutan

Abdülmecid Çermoy

Abdülmecid ÇermoyAbdülmecid (Tapa) Çermoy 15 Mart 1882de Çeçenistanın Caharkala(Grozni) şehrinde dünyaya geldi. Soylu bir Çeçen ailesine mensuptur. Babası Ortsu Çermoy Rus ordusunda generaldi. Vladikafkas lisesini bitirdikten sonra askeri öğrenimin

Abrek Zelimhan

Abrek Zelimhan Çeçenlerin yetiştirdiği gelmiş geçmiş en ünlü halk kahramanlarından birisidir. Ruslar Çeçenya`ya egemen olmuşlardı ama orada iktidar olamamışlardı. Yerel yöneticiler Abrek Zelimhan`ın kaçağa çıkmasından sonra Çeçenya`da zulüm yapamamışl

Abuk Ahmet Paşa

Abuk Ahmet Paşa Kafkasyanın Kabardey yöresinden Anadoluya göç eden bir Çerkes ailesinin çocuğu olarak 1857 yılında Uzunyaylada doğdu. Harbokulunu 1879 ve Harp Akademisini 1881 yılında bitirdi. Kurmay Binbaşı rütbesiyle Osmanlı Devletinin Belgrat Elçiliğine ataşemilite

Adil Hikmet Bey

Adil Hikmet Bey ESERLERİ: 1.Asyada Beş Türk Adil Hikmet Bey Ötüken Neşriyat / Kültür Serisi Tarihler 1914ü gösterdiğinde dünya üzerinde bir cihan savaşının kopacağını gösteren bulutlar dolaşıyor ve ilgili devletler savaş hazırlıklarını son h

Adnan Ersöz

Adnan Ersöz1917 yılında doğdu.Harp Okulu mezunudur. 1936 yılında Asteğmen olarak katıldığı Türk Silahlı Kuvvetlerinde çeşitli kademelerde görev yaptıktan sonra 1963de Tuğgeneralliğe yükselmiştir. 1963-1965 yılları arasında Tuğgeneral, 1965-1969 yılları arasında T

Ahmed İzzet Paşa

Ahmed İzzet Paşa ESERLERİ Feryadım Cilt: 1 Ahmed İzzet Paşa Nehir Yayınları / Hatıralarla Yakın Tarih Dizisi ... Ahmet İzzet Paşa muhtelif rütbelerde, kurmay subayı ve komutan olarak katıldığı Tesalya, birinci ve ikinci Yemen seferleri, Bal

Ahmed Şah Mesud

Ahmed Şah Mesud Eski Savunma Bakanı olan Tacik komutan, ABDde 11 Eylülde meydana gelen saldırılardan 2 gün önce öldü. Mesud, gazeteci kılığına girmiş iki kişinin saldırısına uğramıştı. Şah Mesud, öldürülünceye kadar en önde gelen kişiydi. Şah Mesudun güçleri,

Ahmet Er

Ahmet ErHorasandan Anadoluya geçen Oğuzların bazı boyları Batı Anadoluya ulaşmıştır. Ceddi Hayranı Mahmud Dede (Yatağan Mahmud) ile soy kütüğünün nesilden nesile aktarılan bilgilerle İmam-ı Ali Rızaya uzandığı rivayet edilen Ahmet Er, 1927 yılında Manisa ilinin Akhi

Ahmet Muhtar Ayra

Ahmet Muhtar AyraMuhabere Albay Ahmet Muhtar Ayra; Sipahi Ahmet Muhtar Paşanın torunu, Süvari Ertuğrul Alayı kumandanı Selahattin Bey ve Hatice Hanımın oğlu, Nebahat Çelenkin ağabeyi, Aydan, Mehmet ve Alp Ayranın babası, Bingöl Hakkı Dağgeçer ve Binay Oğuz Yücelin day

Ahmet Muhtar Paşa

Ahmet Muhtar Paşa Yazar, tarihçi, tümgeneral ve ilk Askeri Müze Müdürüdür.1861 yılında İstanbulda doğdu. Kolağası Hasan Beyin oğlu ve yazar Sermet Muhtar Alusun babasıdır. 1880 yılında Harp Okulundan topçu subayı, 1883 yılında Harp Akademisinden Kurmay Yüzbaşı olara

Ahmet Nurettin Baransel

Ahmet Nurettin BaranselGÖREV SÜRESİ: 28 Mayıs 1954 - 25 Ağustos 1955 Orgeneral BARANSEL; 1897 yılında İstanbulda doğdu. 1912 yılında Piyade Asteğmen rütbesi ile Harp Okulunu bitirdi. 1919 yılına kadar Takım Komutanlığı, Emir Subaylığı ve Bölük Komutanlı

Ahmet Refik Altınay

Ahmet Refik AltınayTarihçi, yazar, şair, Darülfünun Tarih Müderrisi ve yüzbaşıdır.1881 yılında Beşiktaşta doğdu.Kethüda Ürgüplü Ahmed Ağanın oğludur.İlk öğrenimini Vişnezade İlkokulunda, orta öğrenimini Beşiktaş Askeri Ortaokulunda ve Kuleli Askeri Lisesinde g

Ahmet Salih Korur

Ahmet Salih Korur1905 yılında doğdu.Askeri Rüştiyeyi bitirdikten sonra askeri fabrikalarda çalışarak İstiklal Savaşına katkıda bulunmuş, 1925 yılında Tapu Kadastro Genel Müdürlüğünde memuriyete başlamıştır. Bu kuruluşta 20 yıl çalışarak Genel Müdürlük görevi

Ahmet Vefik Paşa

Ahmet Vefik Paşa 1823 yılında İstanbul’da doğdu.Babası Paris Büyükelçiliği Maslahatgüzarlığı’nda bulunmuş Mehmet Ruhiddin Efendidir.Büyükbabası Yahya Naciddin Efendi, Divan-ı Hümayun tercümanlığında bulunan ilk Türk’tür.

Albek Hacı

Albek Hacı 14 Nisan 1877 tarihi Osmanlı-Rus Savaşı`nın başladığı tarihtir. Bu tarihte Rus orduları Osmanlı topraklarına girdi ve aynı gün Çeçenya`da isyan patlak verdi. Bu bir rastlantı değildi. Çeçenistan`daki isyanı Osmalılar kışkırtmış, hatta Şamil`in o

Alemdar Mustafa Paşa

Alemdar Mustafa Paşa 1765 yılında Hotinde doğdu. Babası Rusçuk yeniçerilerinden Hacı Hasan Ağadır. Önce Yeniçeri Ocağına intisap etti. Daha sonra Rusçukta hayvancılık ve ziraatla uğraşmaya başladı. Bu sırada yörenin en güçlü ayanı olan Tirsinkli İsmail Ağanın hi

Ali Çetinkaya

Ali ÇetinkayaAli Çetinkaya (d. 1878, Afyon - ö. 21 Şubat 1949, İstanbul), asker ve siyaset adamı. Kurtuluş Savaşında Ayvalıkta ilk direnişi örgütlemiş, Cumhuriyet döneminde bayındırlık ve ulaştırma bakanlığı yapmıştır. Afyon Rüştiyesinde ve Bursa

Ali Fuat Cebesoy

Ali Fuat Cebesoy1882 yılında İstanbulda doğdu. Babası İsmail Fazıl Paşanın gönülsüzlüğüne rağmen, girdiği Harp Okulunda Mustafa Kemal ile aynı sınıfa düşmesi bir bakıma gelecekteki kaderini çizmiş oldu. Cebesoyun Beyrutta başlayan kıta hizmetleri, 1908deki Roma Ask

Ali İhsan Sabis

Ali İhsan Sabis ESERLERİ Birinci Dünya Harbi Harp Hatıralarım Cilt: 1 Ali İhsan Sabis Nehir Yayınları / Ali İhsan Sabis (Harp Hatıralarım) Dizisi Birinci Dünya Savaşından önceki hadiseler? Türkiye savaşa nasıl ve kimler tarafından sü

Ali Sait Akbaytugan

Ali Sait AkbaytuganBüyük Kafkas sürgününde Anadoluya göç ederek Manyas yöresine yerleşen bir Vubıh ailesindendir. 1872 yılında Hacıosman (Hunce Hable) Köyünde doğdu. 1877-1778 Osmanlı-Rus Savaşına Çerkes Gönüllü Kuvvetleri ile katılmış olan Hunc Kasbolet Beyin o

Alp Tegin

Alp Tegin ALP TEGİN Gaznevî devletini kuran kimsedir. Doğum tarihi kesin olarak bilinmemektedir. Alp Tegin, Samanoğulları (Samanîler) devletinin hassa ordusundan yetişmiş, önce bu orduya komutan olmuştur. Abdülmelik tarafından 955’te Horasan Valisi tayin edi

Alparslan

Alparslan Selçuklu Devleti hükümdarı, Türk milletinin en büyük kahramanlarından. Selçuklu Devletinin kurulmasında önemli rolü olan Horasan valisi Çağrı Beyin oğludur. 20 Ocak 1029’da doğdu. İyi bir tahsil gördü, sayısız zafer kazanarak mertliği ve iyi kumanda

Alparslan Türkeş

Alparslan TürkeşAlparslan Türkeş 25 Kasım 1917‘de Lefkoşe’de doğmuştur. Babası Ahmet Hamdi Efendi, annesi Fatımatül Zehra Hanım’dır. Alparslan Türkeş; aslen Kayserilidir. Büyük dedesi Arif Ağa Kayseri’nin Pınarbaşı ilçesinin Yukarı Köşgerli K

Alyanak Mustafa Paşa

Alyanak Mustafa Paşa Zaptiye Nazırı (1871), Müşir, Vali. 1884 yılında İstanbulda öldü. Mezarı, Divanyolundaki II. Mahmut türbesi bahçesinde 1. adadadır. Esseyit Ahmet Paşanın oğlu, Sadrazam M.Emin Rauf Paşanın damadıdır.

Anzavur

Anzavur Ahmet Anzavur, 1834 yılında doğdu. Kafkas sürgününde (1864) göç ederek Marmara yöresine yerleşen Ançok ailesindendir. Osmanlı zaptiye örgütüne katılarak binbaşı rütbesine kadar yükseldi. İstanbul, Kütahya, Konya gibi önemli şehirlerde jandarma tabur k

Ariel Şaron

Ariel ŞaronLikud Genel Başkanı Ariel Şaron, 1928’de doğdu. Rakibi Barak gibi asker kökenli olan Şaron, orduya 14 yaşında girdi. Şaron, ordu bünyesinde özel komando birliği kurarak ülke güvenliğinin korunmasında etkin görev üstlendi. Şaron, askerliğinin yanında Tel

Aslan Meşhedov

Aslan MeşhedovKendi jenerasyonundaki bütün Çeçenler gibi, Aslan Mashadov da sürgünde doğdu. Ailesi 1944 yılında Stalin tarafından sürgün edilmişti. Kazakistan’dan evine 1957 yılında 6 yaşında bir çocuk iken döndü. Geleceğin başkanı kariyerine Sovyet

Atilla

Atilla HAKKINDA YAZILANLAR Hun Atillanın Zafer Sırları (Victory Secrets of Atilla The Hun) Wess Roberts Say Yayınları

Avni Kantan

Avni Kantan1910 yılında doğdu.Harp Okulu mezunudur. 1932 yılından itibaren Türk Silahlı Kuvvetlerinde değişik rütbe ve görevlerde hizmet verdikten sonra Milli Emniyet Hizmetlerine atanmıştır. Yönetici olarak hizmet vermiş, yurt dışı görevde bulunmuş ve 14.07.1965-02.03.1

Aydın Reis

Aydın Reis On altıncı yüzyıl Türk denizcilerinden. Aslen Karamanlı olup Kemal Reisin yetiştirmelerindendir. Osmanlı donanmasında gemi kaptanlığı vazifesindeyken Sultan İkinci Bayezid’in emriyle Memlüklü Sultanlığı hizmetine girdi. Ustası Kemal Reisin vefatı (1511)

Aytaç Yalman

Aytaç Yalman29 Temmuz 1940 tarihinde İSTANBUL (Üsküdar)da doğmuştur. 1960 Yılında Kara Harp Okulundan, 1961 yılında Piyade Okulundan, 1971 yılında Kara Harp Akademisinden, 1976 yılında Silahlı Kuvvetler Akademisinden mezun olmuştur. 1961-1976 yılları aras

Aziz Ergen

Aziz ErgenGÜNDEM GÜNDEM GÜNDEM 16 MAYIS 2001 Beyaz Sürgün devam ediyor Yeni Şafak 16 Mayıs 2001 Beyaz Enerji Operasyonunda ilk düğmeye basan isim olan Albay Aziz Ergenin Sabah Gazetesi barında sarfettiği duygusal sözlerin ardından Baküye askeri ataşe ola

Bahaeddin Hurş

Bahaeddin HurşDağıstanlı (Çoh köyünden) asker, toplum adamı ve yazar. Askeri okullarda okuyarak subay çıktı. 1917 Devrimi sonrasında Kuzey Kafkasya Cumhuriyetinin ulusal ordusunda görev aldı. Kafkasya’nın Kızılordu tarafından işgali üzerine yurdunu terk etmek zo

Bahattin Özülker

Bahattin Özülker1914 yılında doğdu.Deniz Harp Okulu mezunudur. 1933 yılında Deniz Asteğmeni olarak katıldığı Deniz Kuvvetleri Komutanlığında çeşitli kademelerde görev yapmış, 1960 yılında Tuğamiralliğe yükselmiştir. Aynı yıl Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Kurmay

Baki Tuğ

Baki Tuğ1937 yılında Şiranda doğdu. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi, aynı fakültede master yaptı. Kıbrıs Barış Kuvvetleri Askeri Mahkemesi Baş Hakimliği görevinde bulundu. TSKdan Hakim Albay rütbesi ile emekli oldu. İdam edilen Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve H

Baltacı Mehmed Paşa

Baltacı Mehmed Paşa Osmancıkta doğdu. Genç yaşta ilim merakı ile Trablus, Tunus ve Cezayire kadar gitti. Daha sonra İstanbula döndü ve akrabalarından Hacı Sefer Ağa vasıtası ile saraya girdi. Burada önce baltacı oldu. Güzel sesli olduğundan musikiye heveslendi ve müezzin

Barbaros Hayreddin Paşa

Barbaros Hayreddin Paşa 1478 yılı civarlarında Midillide doğdu. Aslen Vardar yenicesinden olan babası Yakup Ağa, bir Osmanlı sipahisiydi ve 1461 yılında Midillinin fethi sırasında Fatih Sultan Mehmed ile birlikteydi. Asıl adı Hızır olduğu halde Barbaros ve Hayreddin lakaplar

Behçet Türkmen

Behçet Türkmen1899 yılnda doğdu. Harp Okulu mezunudur. Türk Silahlı Kuvvetlerinin çeşitli kademelerindeki görevlerinin yanısıra Atinada Ataşemiliter Yardımcılığı ile NATO Güneydoğu K.K.K. Yardımcılığı görevlerinde bulunmuştur. 1951 yılından itibaren Milli Emniyet

Bekir Sıtkı Erdoğan

Bekir Sıtkı Erdoğan1926 yılında Karaman doğumlu. Kuleli Askerî Lisesi ve Kara Harp Okulu mezunu. Kıta subaylığı yaptı. Bu arada D.T.C. Fakültesini bitirdi. Heybeliada Deniz Lisesinde edebiyat öğretmenliği yaptı. Aruz, hece ve serbest vezinle şiirler yazdı. ES

Burhanettin Bigalı

Burhanettin Bigalı1927 yılında doğdu.Harp Okulu mezunudur. 1947 yılında Asteğmen olarak katıldığı Türk Silahlı Kuvvetlerinin değişik kademelerinde görev yaptıktan sonra 1972de Tuğgeneral rütbesine yükselmiştir. 1972-1976 yılları arasında Tuğgeneral, 1976-1980 yılla

Bülent Alpkaya

Bülent AlpkayaDeniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Hayri Bülent Alpkaya Deniz Kuvvetleri Komutanlığına atanan Oramiral Alpkaya, Trabzonda 1940 yılında doğdu. Alpkaya, 1960 yılında Deniz Harp Okulundan Asteğmen olarak mezun oldu ve 1962 yılında 4 yıllık Deniz Harp Okulunu bi

Bülent Türker

Bülent Türker1926 yılında doğdu.Harp Okulu mezunudur. 1945 yılında Piyade Asteğmen olarak başlayan askerlik yaşamı süresince yurt içinde ve dışında çeşitli görevlerde bulunduktan sonra 1971 yılında Tuğgeneral rütbesiyle Harp Okulu Öğretim Kurulu Başkanlığına atan

Cacabey

Cacabey Kırşehir emiridir. Kırşehir’e büyük hizmetler görmüş tarihi şahsiyettir. Cacabey’in babası Ceceli aşiretinin beyi Bahaddin Caca’dır. Caca Bey’in 1240 yılında doğduğu tahmin edilmektedir. Gençliği hakkında bilgi yoktur. Moğol istilası yıl

Cahar Dudayev

Cahar DudayevÇeçenistanı özgürlüğü kavuşturan Cahar Dudayev, 1944 yılının Şubat ayında Çeçenistanın Yalho köyünde doğdu. Hayata gözlerini açar açmaz Rus baskısı ile tanıştı. 23 Şubat 1944te Sibiryaya sürgün edilenlerin arasına katıldığında daha ann

Cebbar Dengiz

Cebbar Dengiz Doç.Hv.Tbp.Alb. Cebbar Dengiz 1929 Kerkük doğumlu olup 1955 yılında Ankara Tıp Fakültesinden mezun oldu, 1961 yılında ABD Air University’de hava hekimliği tekamül kursu gördü. 1964 yılında GATA’daki ihtisasını tamamladıktan sonra Etimesgut Hava Has

Celaleddin Orhan

Celaleddin Orhan ESERLERİ Bir Bahriyelinin Anıları 1914-1981 M.Celaleddin Orhan Kastaş Yayınları / Anılar Dizisi Bahriyeliler yalnızca taşımacılık yapmamıştır. Deniz subaylarının Kurtuluş Savaşı süresince yaptıkları şöyle özetlenebi

Celil Gürkan

Celil GürkanESERLERİ 12 Marta Beş Kala Celil Gürkan Tekin Yayınevi "... General Gürkanın anılarını okurken, askeri müdahalelerin nasıl geliştiğini, ne gibi çalkantılarla karşılaştığını, ihanetleri, döneklikleri, kararsızlıkları - s

Cem Ersever

Cem ErseverAhmet Cem Ersever,1950 yılında Erzurumda doğdu.Emekli Jandarma Binbaşı. Ankarada Basın Yayın Yüksek Okulunda bir yıl okuduktan sonra 1969 yılında girdiği Harb Okulundan 1972 yılında mezun oldu. 11 Aralık 1979da Jandarma Genel Komuranlığı tarafın

Cemal Gürsel

Cemal Gürsel4.CUMHURBAŞKANI GÖREV SÜRESİ 27 MAYIS 1960 28 MART 1966 1895 yılında Erzurumda doğdu. İlk öğrenimini Ordu ilinde yaptı. Daha sonra öğrenimini Erzincan ve İstanbulda askerî öğrenci olarak sürdürdü. 1915-1917 yıllar

Cemal Tural

Cemal Tural16 Mart 1966 - 16 Mart 1969 Orgeneral A.Cemal TURAL; 1905 yılında Erzincanda doğdu. 1923 yılında Kuleli Askeri Lisesinden, 1925 yılında Asteğmen rütbesi ile Harp Okulundan mezun oldu. 1930 yılına kadar Meclis Muhafız Takım Komutanlığı yaptı. 1930 yılınd

Cemal Paşa

Cemal Paşa ESERLERİ Hatırat Cemal Paşa Arma Yayınları / Tarih – Anı Dizisi

Cenap Şahabettin

Cenap Şahabettin 1870 yılında Manastırda doğdu. Askerî okullarda okudu. Askerî Tıbbiyeyi bitirdi. Pariste ihtisasını tamamladı. Çeşitli yerlerde hekimlik yaptı. Emekli olduktan sonra Darülfünûnda Türk Edebiyatı Tarihi derslerini okuttu. Fransız sembolizmi

Cengiz Topel

Cengiz TopelCENGİZ TOPEL Şehit Pilot Yüzbaşı İzmit 1934 - Kıbrıs 1964 Cengiz TOPEL Trabzonlu Tekel tütün eksperi Hakkı Bey’in oğludur.Babasının görevli olduğu İzmit’te 2 Eylül 1934 tarihinde doğdu.Annesi Mebuse Hanım’dır. Ailede dört kardeşin üçün

Cengiz Han

Cengiz Han 1167 yılında doğdu. Moğol kağanı ve Moğol devletinin kurucusu. Asıl adı Temuçin’dir. Temuçin, 13 yaşlarında iken, babasını kaybetti. Henüz küçük olduğundan, kabilesi, onu bırakıp Tayciutlar’a katılmak istedi. Annesi Helün Hatun, binbir çaba il

Cengiz Han

Cengiz Han HAKKINDA YAZILANLAR Cengiz Hanın Liderlik Sırları Aykut Çağatay Okumuş Adam Y. İstanbul 2001 Onikinci yüzyılın başlarında, ardı ardına ülkeler fethetmesiyle korku ve dehşet saçan bir devlet, dünya sahnesine aniden çıktı: Moğol

Cevat Rifat Atilhan

Cevat Rifat Atilhan1892 senesinde İstanbulda Vefada dünyaya gelmiştir. Babası Rifat Paşa Şam mutasarrıfıdır. Çocukluğunun ilk yılları Şamda geçmiştir. Daha sonra İstanbula gelerek Fatih İptidaisine (İlkokul) başlamıştır. İlkokulu bitirdikten sonra baba mesleği ol

Cevdet Sunay

Cevdet Sunay5.CUMHURBAŞKANI GÖREV SÜRESİ 28 MART 1966 28 MART 1973 1899 yılında Trabzonda doğdu. İlk ve orta öğrenimini Erzurum, Kerkük, Edirne ve Kuleli Askerî Lisesinde yaptı. Birinci Dünya Savaşı sırasında, 1917 yılında, suba

Corinne Lütfü

Corinne Lütfü Hakkında Yazılanlar 1.Mustafa Kemal ve Corinne Lütfü Bir Dostluğun Öyküsü Melda Özverim Milliyet Yayınları "Çarşamba akşamı, sizinle geçirdiğim günün tatlı hatırasıyla İstanbuldan ayrıldım. Beni sizden uzakla

Cumhur Asparuk

Cumhur AsparukYeni Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Cumhur Asparuk Hava Kuvvetleri Komutanlığına atanan Orgeneral Cumhur Asparuk, Asparuk, 1941 yılında İzmirde doğdu. 1960 yılında Hava Harp Okulu, 1961de Uçuş Okulundan mezun oldu. Hava Kuvvetlerine bağlı çeşitli bir

Çağrı Bey

Çağrı Bey Büyük Selçuklu Devletinin kurucularından. Selçukluların ilk hükümdarı Tuğrul Beyin kardeşidir. 990 yılında doğdu. Künyesi Ebû Süleyman olan Davûd Çağrı Bey, Horasan bölgesinin emîri idi. Tarihçi Beyhekî ve Gerdizî onu daima

Çaka Bey

Çaka Bey Alpaslan, Anadolu’yu fethettikten sonra, birçok Türkmen beyleri iç Anadolu’ya doğru fetihlerine devam ettiler. Bunlardan Afşin, Orta Anadolu’da, Kutulmuş oğlu Süleyman Bey de İznik taraflarında savaşırken yine bir Türkmen Beyi olan Çaka Bey d

Çandarlı Kara Halil Paşa

Çandarlı Kara Halil Paşa Karamanda Sivrihisar kazasına bağlı Çendere köyünden, Ali adlı bir kişinin oğluydu. Asıl adı Halil olup, Kara ve Karaca lakabıyla, vezirliği sırasında da Hayreddin ünvanı ile anılmıştır. Osman Gazinin son yıllarında Orhan Beyin, baba

Çerkes Ethem

Çerkes Ethem Büyük Çerkes sürgününde Kafkasyanın Şapsığ yöresinden göçederek Bandırmaya yerleşen bir Adıge ailesindendir. 1886 yılında Emre Köyünde doğdu. Pşevu Ali Beyin oğludur. Rüşdiyeyi ve Küçük Zabit Mektebini bitirdi. Balkan Savaşlarına katılarak

Çetin Doğan

Çetin DoğanYeni 1. Ordu Komutanı Orgeneral Çetin Doğan Ege Ordu Komutanlığından, 1. Ordu Komutanlığına atanan Orgenenal Çetin Doğan, 1940 yılında Trabzonun Maçka ilçesinde doğdu. Orgeneral Doğan, 1960 yılında Kara Harp Okulundan, 1961 yılında Topçu Oku

Çevik Bir

Çevik BirGenelkurmay 2. Başkanlığı yaptı.1939 Buca doğumlu. 1970 Kara Harp Akademisi mezunu. Somalide Birleşmiş Milletler Barış Gücü Komutanlığı görevinde bulundu. Evli ve bir çocuk babası.28 Şubat 1997 sürecinin mimarlarından.İsrailde tatil yapan ilk Türk askeri.

Çule İbrahim Hakkı

Çule İbrahim Hakkı 1877-78 Osmanlı Rus Savaşı sonunda Anadoluya göç ederek Adapazarı yöresine yerleşen bir Vubıh ailesindendir. Mısırda tarım eğitimi gördü. İttihat ve Terakki iktidarına karşı olduğundan Sadrazam Mahmut Şevket Paşanın öldürülmesi nedeniyle ta

Damat İbrahim Paşa

Damat İbrahim Paşa Bosnada doğdu. Küçük yaşta Enderuna alındı burada yetişerek Silahdarı Şehriyari oldu. 1579 yılında Diyarbekir, 1581 yılında Şam, 1583de Mısır valiliklerinde bulundu. Bir yıl dört ay sonra, yerine Mısır defterdarı Sinan Efendiyi vekil bırakarak İst

Deli Hüseyin Paşa

Deli Hüseyin Paşa Yenişehirde doğdu. Sultan Dördüncü Murad zamanı komutan ve yöneticilerindendi. Yeterli bir eğitim görmemiş, gözünün pekliğinden ve konuşma tarzından dolayı kendisine "deli" lakabı verilmişti. Kaptan-ı Deryalık yapmasının yanı sıra, Bağd

Deli Petro

Deli Petro 1672 yılında Moskovada doğdu ve kendi kurduğu Saint-Petesburg (Leningrad) da 1725 yılında öldü. Rusyayı Avrupalılaştırmak için çalışmalar yaptı. Petronun ilk işi bir ordu ve donanma meydana getirmek olmuştur. İngiliz gemilerinin nasıl yapıldığını öğrenm

Demirbaş Şarl

Demirbaş Şarl Demirbaş Şarl, 1682de doğdu. Cesaretinden ve savaşlarda gösterdiği başarılardan dolayı Yeniçeriler ve tarihçiler ona Demirbaş Şarl dedi. İsveç kralı on birinci Şarlın oğlu olan Demirbaş Şarl, 1697 yılında babasının yerine kral olmuştur. Rusya, Danima

Demirci Mehmet Efe

Demirci Mehmet Efe Milli Mücadele kahramanlarından olan Demirci Mehmet Efe 1885 yılında Aydında doğdu. Babası, Nazillinin Pirlibey köyünde demircilik yaptığı, kendisi de onun yanında çalıştığı için "Demirci" lakabıyla anılırdı; sonradan bu lakabı kendisine

Dikran Acemyan

Dikran AcemyanErmeni asıllı göz hekimi. Acemyan Ailesinden Avadis Efendinin oğludur. Askeri Tıbbıyyeyi bitirdi (1873). Hükümet tarafından gönderildiği Viyanada ihtisas yaptı. Türkiyeye döndükten sonra Haydarpaşa Hastahanesinde çalıştı. Miralay rütbesine kadar yükseldi.

Doğan Güreş

Doğan GüreşGÖREV SÜRESİ: 6 Aralık 1990 - 30 Ağustos 1994 Orgeneral GÜREŞ; 1926 yılında Adanada doğdu. 1945 yılında Kuleli Askeri Lisesinden, 1947 yılında Nakliye (Ulaştırma) Asteğmen rütbesi ile Harp Okulundan mezun oldu. 1949 yılında Ulaştırma Sınıf O

Donald Rockwell

Donald RockwellAmerikalı Albay Donald Rockwell Müslümanlığı niçin kabul ettim? Müslümanlığın çok mantıki ve sade oluşu, camilerin insanı kendine çeken cazibesi, bu dine mensup olanların, dinlerine büyük bir ciddiyet ve muhabbet ile bağlanmış olması,

Dündar Taşer

Dündar Taşer1925 yılında Gaziantepte doğdu. Köklü ve gelenekli bir aileye mensuptur. Aile ve aile çevresinde köklü ve derin bir Türk terbiyesi almış. Çocukluk ve okul yıllarını burada geçirmiştir. Ailesinin desteği ve kendi isteği ile kara harbokuluna girmiş, bu ok

Ehud Barak

Ehud BarakBaşbakanlık görevini, 1999 seçimlerinde rakibi Likud lideri Binyamin Netanyahu’yu yenerek kazanan İşçi Partisi Genel Başkanı Ehud Barak, 1942 yılında doğdu. İsrail ordusuna 1959’da 17 yaşındayken katılan Barak, ordunun çeşitli birimlerinde değişik r

Emin Çobanoğlu

Emin Çobanoğlu1901 yılında doğdu. 1922 yılı Harp Okulu mezunudur. Türk Silahlı Kuvvetlerinin çeşitli kademelerinde görev yapmış, Albay rütbesiyle emekli olduktan sonra Milli Emniyet Hizmetlerine katılmıştır. Çeşitli üst görevlerde bulunduktan sonra 27.03.1957 t

Emin Fikri Alpoğlu

Emin Fikri Alpoğlu1883te Manastırda doğdu. İzmir, Bursa ve Kayseri Jandarma Okulu Müdürüydü. Haymana Kaymakamı, İzmir ve Kastamonu birinci tabur komutanı, üçüncü dönem Aydın, dördüncü dönem Bursa Milletvekiliydi. Asker kökenliydi. 1934te vefat etti.

Enver Paşa

Enver Paşa 1881 yılında İstanbulda doğdu. Soğukçeşme Askeri Rüştiyesinde öğrenim gördü. Harp Okulunu 1899da piyade teğmeni olarak bitirdikten sonra, 1903te kurmay yüzbaşı olarak Harp Akademisinden mezun oldu. Selanikteki üçüncü ordunun emrine girdi. 1906da binbaşı old

Erol Bilbilik

Erol Bilbilik1935 İstanbul doğumlu. 1950-1954 Heybeliada Deniz Lisesi mezunu. 1956 Deniz Harp Okulu’nu bitirdi ve Deniz Asteğmeni oldu, 1971 Deniz kuvvetlerinden Binbaşı rütbesiyle ayrıldı. 1979 Ulaştırma Bakanlığı Fen Kurulu Üyeliğinden emekli oldu. 1961, 1969 ABD ve Al

Eşref Bitlis

Eşref Bitlis(1933 Malatya-1993 Ankara) Jandarma Genel Komutanı. 1952 yılında Kara Harp Okulundan Teğmen rütbesi ile mezun oldu. 1966 yılında Kara Harp Akademisini tamamladı. Almanyada dil eğitimini tamamladıktan sonra 1969 yılında Silahlı Kuvvetler Akademisinden mezun old

Eşref Sencer Kuşcubaşı

Eşref Sencer Kuşcubaşı1873 yılında İstanbulda doğdu. Kafkasyadan göç etmiş Sencer adlı bir Vubih ailesinden olan, Sultan Abdülazizin kuşcubaşısı Mustafa Nuri Beyin oğludur. Harb Okulunun son sınıfında iken Yeni Osmanlılarla ilişkisi olmakla suçlanarak Hicaza sürüld

Fahreddin Paşa

Fahreddin Paşa Gazi, Türkkan) Medîne müdafii. 1868’de Rusçuk’ta doğdu. Babası Mehmed Nahid Bey, annesi Fatma Âdile Hanımdır. Âilece 93 Harbinden sonra Rusçuk’tan ayrıldılar. Fahreddîn Paşa 1888’de Harbiye Mektebini, 1891’de Erkan-

Fahrettin Altay

Fahrettin Altay

Fahri Belen

Fahri BelenYazar, Bayındırlık Bakanı, milletvekili ve korgeneraldir.1892 yılında Boluda doğdu.Bursa Askeri Lisesinden, 1912 yılında Harp Okulundan piyade subayı olarak mezun oldu.Kurtuluş Savaşında Doğu cephesinde 12nci, Batı cephesinde 23ncü Tümen Kurmay Başkanlığı,

Fahri Korutürk

Fahri Korutürk6.CUMHURBAŞKANI GÖREV SÜRESİ 6 NİSAN 1973 6 NİSAN 1980 1903 yılında İstanbulda doğdu. 1916 yılında Bahriye Mektebine girdi. 1923 yılında Deniz Harp Okulunu, 1933 yılında Deniz Harp Akademisini bitirdi. Deniz Kuvvetlerinin çeşitl

Faik Türün

Faik Türün1913’te Bursa’da doğan Türün, 1933’te Işıklar Askeri Lisesi’nden mezun oldu. 1950 - 1951 yıllarında Kore Savaşı’na katılan Türün, 1969’da orgeneral rütbesini aldı. 12 Mart döneminde İstanbul Sıkıyönetim Komutanlığı yapan F

Faruk Gürler

Faruk GürlerGÖREV SÜRESİ: 29 Ağustos 1972 - 6 Mart 1973 Orgeneral GÜRLER; 1913 yılında İstanbulda doğdu. 1929 yılında Kuleli Askeri Lisesini, 1931 yılında Topçu Asteğmen rütbesi ile Harp Okulunu , 1933 yılında topçu Sınıf Okulunu bitirdi. 1939 yılına kad

Ferhad Paşa

Ferhad Paşa Ferhad Paşa, Enderunda yetişip kapıcıbaşı, mirahur ve sonra yeniçeri ağası oldu. 1584 yılından sonra, Rumeli valisi ve ardından İran seraskerliğine getirildi. Başarılı hizmetlerinden dolayı kendisine vezirlik verildi. İran savaşlarında galip gelerek imzalad

Fevzi Çakmak

Fevzi ÇakmakGÖREV SÜRESİ: 12 Temmuz 1922 - 3 Mart 1924 (Orgeneral) 3 Mart 1924 - 12 Ocak 1944 (Mareşal) Mareşal ÇAKMAK;1876 yılında İstanbulda doğdu. 1895 yılında Teğmen rütbesi ile Harp Okulunu bitirdikten sonra, aynı yıl girdiği Harp Akademisini 1

Fuat Balkan

Fuat BalkanESERLERİ: 1.İlk Türk Komitacısı Fuat Balkanın Hatıraları Fuat Balkan Arma Yayınları / Tarih-Anı Dizisi "... Komitacılık, bazılarının sandığı gibi soygunculuk, çapulculuk değildir. Aksine, vatanseverliğin en müfritine komitacılı

Fuat Bulca

Fuat BulcaKurtuluş Savaşı komutanlarından ve siyaset adamı Fuat Bulca 1881de Selanikte doğdu. 1902 yılında Harp Okulunu bitirdi. 1911 yılında Trablusgarp, 1912 yılında Balkan Savaşlarına katıldı. I. Dünya Savaşında Suriye Cephesinde İngilizlere esir düştü. Kurtuluş Sa

Fuat Doğu

Fuat Doğu1914 yılında doğdu.Harp Okulu mezunudur. 1934 yılında Piyade Asteğmen olarak katıldığı Türk Silahlı Kuvvetlerinde çeşitli kademelerde görev yaptıktan sonra, 1954 yılında Milli Emniyet Hizmetlerine atanmış, çeşitli birimlerde yöneticilik yapmış, daha sonra M

Gazi Muhammed

Gazi Muhammed İmam Gazi Muhammed, Avar asıllı olan ve 1793 yılında Gimride doğan İmam Gazi Muhammed, Kafkasyada müridizmin ve gazavatın İmam Mansurdan sonraki ikinci önderidir. Alçak gönüllü, az konuşan fakat hatip ve kararlı bir imam olarak bilinir.Medresede İslami ilimler

Güven Erkaya

Güven Erkaya1938 yılında Manisa’nın Salihli ilçesinde doğdu.1952 yılında Deniz Lisesi’ne girdi, 1959’da donanmaya katıldı.1968’de Deniz Harp Akademisi, 1970’te Silahlı Kuvvetler Akademisi ve 1972’de İngiliz Kraliyet Deniz Kurmay Koleji’nd

Hacı Degumuko Berzeg

Hacı Degumuko Berzeg1766 yılında Vubıh bölgesinin Saşe(Soçi) ırmağı üzerindeki Mıtıkhuasua köyünde dünyaya geldi. Vubıh, Abhaz ve Adige dillerini bütün şive ve lehçeleriyle konuşabilen Degumuko Berzeg hem askeri hem de siyasi başarılarılarıyla tüm Kafkasya

Hacı İlbeyi

Hacı İlbeyi Sayıları 60 bin ile yüz bin arasında olduğu tahmin edilen büyük Haçlı ordusu Edirnenin kuzeydoğusundan Meriç kenarındaki Sırpsındığı mevkiine gelmişti. Buradan Edirne üzerine yürüyüp Edirneyi alacak, daha sonra Müslümanları Anadoludan çıkaracaklardı.

Hacı Murat

Hacı Murat Hayatı ünlü yazarların romanlarından, yüzlerce rivayete kadar konu olmuş Kuzey Kafkasya kahramanı Hacı Murat 19.yy başlarında Dağıstan’ın Hunzah bölgesinde dünyaya geldi. Kafkas-Rus savaşlarında ismini duyurmuş Gitino-Magoma’nın oğludur.

Hafız Esad

Hafız EsadSuriye Cumhurbaşkanı Hafız Esad 1930 yılında fakir bir alevi ailesinin çocuğu olarak dünyaya geldi. Çocukluğu maddi zorluklarla geçti, asker olmak istedi. 1955te Hums Askeri Akademisinden pilot subay olarak mezun oldu ve 1958 yılında gece savaşı eğitim

Hamza Gürgüç

Hamza Gürgüç1913 yılında doğdu.Harp Okulu mezunudur. 1933 yılında mezuniyetinden sonra yurt içi ve yurt dışında değişik rütbelerle çeşitli görevlerde bulunmuş, 1961 yılında Tuğgeneralliğe terfi etmiştir. Bu rütbede Güneydoğu Avrupa Müttefik Kara Kuvvetleri Komutan

Haydar Tunçkanat

Haydar TunçkanatESERLERİ 27 Mayıs 1960 Devrimi (Diktadan Demokrasiye) Haydar Tunçkanat Çağdaş Yayınları

Hayri Ündül

Hayri Ündül1929 yılında doğdu.Harp Okulu mezunudur. 1950 yılında Asteğmen olarak katıldığı Türk Silahlı Kuvvetlerinin çeşitli kademelerinde görev yaptıktan sonra 1976da Tuğgeneralliğe yükselmiştir. 1976-1980 yılları arasında Tuğgeneral, 1980-1985 yılları arasında

Hekimoğlu İsmail

Hekimoğlu İsmail 1932 yılında Erzincanda doğdu. Asıl adı Ömer Okçudur. Dedesinin ismi olan Hekimoğlu İsmail imzasıyla yazılarını yazdı. Babası, İstiklal Savaşı sırasında Kazım Karabekir Paşanın emrinde 4 yıl askerlik yaptıktan sonra, memleketine döndü. Astsubay e

Hızır Reis

Hızır Reis HAKKINDA YAZILANLAR Büyük Türk denizcisi Hızır Reis İrfan Öztatura Türkiye 05 Kasım 2003 Oruç Reis’in şehadeti ile mesuliyeti bir anda omuzlarında bulan Hızır Reis’in “nerde kalmıştık”, “ne yapmalıyım

Hikmet Boran

Hikmet BoranAlbay. Ailesi Abhazyadan sürülerek Çerkes göçmenleri arasında Trabzona gelmişti. Genç bir askeri öğrenci iken Sivas Kongresine Askeri Tıp Okulu delegesi olarak katıldı. Yabancı bir devlet mandasi isteyenlere şiddetle karşı çıkarak Mustafa Kemal Paşanin tak

Hilmi Dinç

Hilmi DinçHv.Tbp.Tuğg. Hilmi Dinç 1923 yılında İstanbul’da doğdu, 1946’da tabip çıktı, 1947-48 yıllarında ABD’de hava tababeti kursu gördükten sonra Eskişehir’de Amerikalı uzmanlarla birlikte hava fizyolojisi laboratuarının kuruluşunda bulundu. 1957

Hilmi Özkök

Hilmi Özkök1940 yılında Turgutlu, Manisa’da doğmuş, lise tahsilini 1957 yılında Işıklar Askeri Lisesi’nde tamamlamış ve 1959 yılında Topçu Asteğmen olarak Kara Harp Okulu’ndan mezun olmuştur. Türk Silahlı Kuvvetleri’nin çeşitli birlikler

Hülagu

Hülagu Hulagû 1217’de doğdu. İran’da hüküm süren İlhanlılar Devleti’nin kurucusudur. Bağdat’ı alarak Abbasi Halifeliği’ni yıkmış olan meşhur Türk-Moğol serdar ve hükümdarıdır. Büyük kardeşi Mengu Han babasının yerine Hakan olm

Hüseyin Arı

Hüseyin ArıKonya Milletvekili- KONYA - 1947, Halil İbrahim, Zekiye - Kara Harp Okulu, Tank Okulu, Kara Harp Akademisi, Silahlı Kuvvetler Akademisi - Almanca, Orta Arapça - Kurmay Subay - Kurmay Albay, 58 inci Tümen Kurmay Başkanı - XX nci Dönem Konya Milletvekili - Evli, 2

Hüseyin Kalkan

Hüseyin KalkanBalıkesir Milletvekili-MHP DURSUNBEY - 1950, Hasan Ali, Rabia - Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü, Marmara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Master ve Doktora - İngilizce - Doçent Dr., Dz.Öğ.Kd.Albay, Öğretim Üyesi - Deniz Harp Okulu Öğret

Hüseyin Kıvrıkoğlu

Hüseyin KıvrıkoğluGÖREV SÜRESİ: 30 Ağustos 1998 - Orgeneral Hüseyin KIVRIKOĞLU 1934 yılında Bilecik’in Bozüyük İlçesinde doğdu. 1955 yılında Kara Harp Okulu’ndan, 1957 yılında Topçu Okulu’ndan mezun oldu. 1965 yılına kadar Kara

Hüseyin Avni Oktay

Hüseyin Avni Oktayhuseyin avni oktay (1893-1978)1893 yılında Filibe’de doğdu.Osmanlı-Rus Savaşı sırasında ailesı ile birlikte Anaduluya göç ederek İznike yerleşti.Bursa Rüştiyesini bitirdikten sonra Balkan Savaşlarına katıldı.Birinci Dünya Savaşı patlayınca Suri

Hüseyin Avni Paşa

Hüseyin Avni Paşa 1820 yılında Isparta Gelendostta doğdu. İstanbulda medresede okudu. Harbiyeye girdi. 1848 yılında kurmay yüzbaşı olarak mezun oldu. Bir süre Harbiye mektebinde tabiye hocası olarak görev aldı. Kırım Savaşına katıldı. Serdar-ı Ekrem Ömer Paşanın kurm

Hüseyin Baykara

Hüseyin Baykara Hüseyin Baykara 1430 yılında Herat’da doğdu. Uzun süre Cürcah Mazenderan hükümdarlığı yaptı. Sonra Horasan’da da hükümdar oldu. Baba ve ana soyundan Timurlenk’e uzanır. Büyük babası Mirza Baykara ve babası Mirza Mensur’dur. 36 y

Hüseyin Hilmi Işık

Hüseyin Hilmi Işık1911 de Eyüp Sultan da doğdu. İlk öğrenimini Eyüp Sultan Reşadiye Numune Okulu nda yaparak birincilikle bitirdi. Halıcıoğlu Askeri Lisesi giriş imtihanlarını pekiyi alarak kazandı. 1929 da Askeri Liseyi birincilikle bitirdi. Eczacılık Fakültesi ne girere

Hüseyin Rauf Orbay

Hüseyin Rauf OrbayTrablusgarp Valiliği ve Ayan Meclisi Üyeliği yapmış olan Mehmet Muzaffer Paşanın oğludur. 1881 yılında İstanbulda doğdu.Deniz Harp Okulunu ve Mühendishaneyi 1899da bitirdi. Amerika, İngiltere, Almanya vs. ülkelerde çeşitli dış görevlerde bulundu. Trablu

Hüseyinzade Ali Bey

Hüseyinzade Ali Bey (1864 - ? ) "Bir millet için her şeyden önce arzu edilecek şey, kuvvettir. Bir milletin kuvvet kazanması, homojen unsurları arasında manevi bağın artmasına bağlıdır. Özellikle karşılıklı sevginin artmasına çalışılmalıdır. Mesele birbirimizi

Hüsrev Gerede

Hüsrev Gerede1886 yılında Edirnede doğdu. Harp Akademisini kurmay yüzbaşı olarak bitirdi (1908). I. Dünya Savaşında Şark Cephesinde (1914-1917) görev aldı. Daha sonra Mustafa Kemal Paşanın kurmay heyetinde istihbarat ve siyasi şube müdürlüğü yaptı (1919). Meclisi Mebusa

İbrahim Feyzi Mengüç

İbrahim Feyzi MengüçGÖREV SÜRESİ: 11 Ekim 1957 - 22 Ağustos 1958 Orgeneral MENGÜÇ; 1896 yılında İstanbulda doğdu. 1914 yılında İstihkam Asteğmen rütbesi ile Harp Okulundan mezun oldu. 1919 yılına kadar istihkam Bölüklerinde ve Yol İnşaat Şubesinde

İbrahim Paşa

İbrahim Paşa İbrahim Paşa, 1789da Kavalada doğdu. Babası Kavalalı Mehmed Ali Paşadır. Babası Mısırda yarı bağımsız bir idare kurduğu sırada İbrahim İstanbuldaydı. İbrahim, buradan Mısır defterdarlığına tayin edildi. Kölemen ve Vahhabilerin isyanlarını bastırmak

İbrahim Şevki Atasagun

İbrahim Şevki AtasagunTÜRKİYE CUMHURİYETİ CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANI GÖREV SÜRESİ: 2.12.1965 - 19.11.1970 1899da İstanbulda doğdu. 1921de Askeri Tıbbiyeyi bitirdi. Kurtuluş Savaşına katıldı. Savaştan sonra iç hastalıkları uzmanlığını tamamladı ve İstan

İmam Hadis

İmam Hadis İmam Mansur`dan sonra Çeçen-İnguşya`yı Rusların işgal ettiğini anlayabiliriz. Fakat Çeçen-İnguşya halkının günümüze kadar tarihine baktığımız zaman, Rusların bu bölgede hiç te rahat ettikleri söylenemez. Zira Çeçen-İnguşlar her fırsatta

İmam Hamzat

İmam Hamzat Gazi Muhammedin ölümünden sonra onun yerine geçen İmam Hamzat, 1789 yılında Dağıstanın Gotsat köyünde doğdu. Annesi, Avar prensi İskenderle evlenmişti. Gürcüce, Arapça ve Farsçayı öğrendi. Gazi Muhammedle Şeyh Cemaleddin Kumukinin telkinleriyle mürit

İmam Mansur

İmam Mansur Kuzey Kafkasyada ilk ulusal birliğin kurucusu olan İmam Mansur, İslam dininin kurallarına göre yeni bir devlet düzeninin kurulması için mücadele verdi. "Müridizm" ve "Gazavat" fikrinin mimarı Çeçen asıllı bu liderin asıl adı Uşurmadır.

İskender Pala

İskender Pala1958 Uşak doğumlu. İ.Ü. Edebiyat Fakültesini bitirdi (1979). Divan Edebiyatı dalında doktor (1983) ve doçent oldu (1993). Edebiyat araştırmacısı olarak çeşitli ansiklopedi ve dergilerde bilimsel ve edebî makaleler yayınladı. Ortaokul ve liseler için ders k

İsmail Hakkı

İsmail Hakkı HAKKINDA YAZILANLAR Gözü kara kaptan İsmail Hakkı İrfan Özfatura bilgi@tg.com.tr Türkiye 16 Mart 2004 Yavuz, Midilli, Nusret ve Muavenet-i Milli hakkında ama az ama çok bir şeyler duymuş olmalısınız. Peki ya Alemdar? Efendim 1898

İsmail Hakkı Berkok

İsmail Hakkı Berkok1877-78 Osmanlı-Rus Savaşı sonrasında Kafkasya’nın Kabardey yöresinden Anadoluya göç ederek Uzunyaylada yerleşen Ali Berkokun oğludur. İki kardeşi Birinci Dünya Savaşı’nda Çanakkalede şehit düştü. 1890 yılında Pınarbaşına bağlı

İsmail Hakkı Karadayı

İsmail Hakkı KaradayıGÖREV SÜRESİ: 30 Ağustos 1994 - 30 Ağustos 1998 Orgeneral İsmail H. KARADAYI; 1932 yılında Çankırıda doğdu. 1951 yılında Kara Harp Okulundan, 1953 yılında Uçaksavar Okulundan mezun oldu. Çeşitli Topçu Birliklerinde görev yapt

İsmail Hakkı Tunaboylu

İsmail Hakkı TunaboyluGÖREV SÜRESİ: 25 Ağustos 1955 - 10 Ekim 1957 Orgeneral TUNABOYLU; 1895 yılında Tuna Nehri Sahilinde, Rahova Kasabasında doğdu. 1914 yılında Topçu Asteğmen rütbesi ile Harp Okulunu bitirdi. 1924 yılına kadar çeşitli birliklerde Batarya Ta

İsmail Han

İsmail Han Sovyet işgaline karşı savaşan eski gerilla komutanı ve 1995e kadar Herat valisi olan Han, geçen yıl bölgeye geri döndü. İran destekli olduğu öne sürülen Hanın güçlerinin, Heratın batısında Talibanı zorlamaya başladığı haberleri geliyor.

İsmet İnönü

İsmet İnönü2.CUMHURBAŞKANI GÖREV SÜRESi 11 KASIM 1938 22 MAYIS 1950 1884 yılında izmirde dogdu. ilk ve orta ögrenimini Sivas ta tamamladıktan sonra Mühendishane idadisini (Askerî Lise) bitirdi. 1903 yılında Kara Harp Ok

İzzet F. Oykam

İzzet F. OykamHv.Tbp.Alb. İzzet F. Oykam 1910 yılında İstanbul’da doğdu. 1927’de İstanbul Erkek Lisesini, 1934’de Tıp fakültesini bitirdi. 1940’da GATA’de Asabiye ihtisasını tamamladı. Çanakkale, Gelibolu ve Eskişehir Askeri Hastanelerinde gör

İzzettin Çalışlar

İzzettin ÇalışlarESERLERİ On Yıllık Savaşın Günlüğü Balkan, Birinci Dünya ve İstiklal Savaşları İzzeddin Çalışlar Yapı Kredi Yayınları / Cumhuriyet ve Türkiye Dizisi I. Dünya Savaşında tümen, kolordu ve ordu kurmay başka

Kadı Burhaneddin

Kadı Burhaneddin 1344 yılındaKayseride doğdu. Asıl adı Burhaneddin Ahmeddir. Babası, zamanın Kayseri kadısıdır. İlköğrenimini babasından aldı. Babasıyla birlikte gittiği Mısırda İslamî ilimler, astronomi ve tıp öğrenimi gördü. 19 yaşında hacca gitti. Babasın

Kamil Polat

Kamil Polat1864 yılında Kafkasya’dan Anadoluya göç eden bir aileye mensuptur.1889 yılında Niksarda doğdu. Hasan Lütfü Beyle Sultan Hanımın oğludur. Erzurum Askeri Lisesini ve Harb Okulunu (1908) bitirdikten sonra süvari teğmeni olarak Vanda bulunan 23 üncü Süvari Alay

Kaptan Cook

Kaptan Cook HAKKINDA YAZILANLAR 1.Kaptan Cookun Gezileri Okyanuslar ve Büyülü Adalar Kaşifi Pierre Marc, Jindra Capek Milliyet Yayınları James Cook, tarihinin en büyük denizcilerinden briidir: Denizlere açılmak ve yeni ülkeler keşfetmek düşüncesini

Karamanoğlu Mehmet Bey

Karamanoğlu Mehmet Bey Karamanoğullarının ikinci beyi Kerimüddin Karaman’ın oğludur.Doğum tarihi belli olmayıp ölümü 1280dir. Mehmet Bey askeri ve idari yönden bilgili bir devlet adamı idi. Bilim adamlarını etrafına toplayıp onlara büyük önem vermiştir. 13.yüzyı

Karayılan

Karayılan Karayılan ( 1888 - 24 Mayıs 1920 ) Asıl adı Mehmet olan Karayılan; Gaziantep’in 40 km. kuzeyinde Kahramanmaraş ili Pazarcık ilçesi Höcüklü köyü Elifler mezrasında 1888 yılında doğmuştur. Karayılan, hayvan sürüleri bulunan ve çevresine

Kazım Dirik

Kazım DirikHakkında Yazılanlar 1.Babam General Kazım Dirik ve Ben Orhan Dirik Yapı Kredi Yayınları / Edebiyat Dizisi General Kazım Dirik: İttihat ve Terakki Cemiyetinin ilk üyelerinden; Mustafa Kemal 19 Mayıs 1919 günü "9. Ordu Kıtaatı Müfett

Kazım Karabekir

Kazım Karabekir Kazım KARABEKİR, 1882 yılında İstanbulda doğdu. Mehmet Emin Paşanın oğludur. İlköğrenimini İstanbul, Van, Harput ve Mekkede tamamladıktan sonra, 1896da İstanbul Fatih Askeri Rüştiyesini, 1899da Kuleli Askeri İdadisini, 1902de Harbiye Mektebini ve 1905te de

Kazım Orbay

Kazım OrbayGÖREV SÜRESİ: 12 Ocak 1944 - 30 Temmuz 1946 Orgeneral Mehmet Kazım ORBAY; 1887 yılında İzmirde doğdu. 1904 yılında Topçu Teğmen rütbesi ile Harp Okulunu bitirdikten sonra, aynı yıl girdiği Harp Akademisini 1907 yılında bitirerek Kurmay oldu. 1922 y

Kazım Özalp

Kazım Özalp1882’de Köprülü’de (Makedonya Cumhuriyeti sınırları içinde yer alan Titov Veles) doğan Kazım Özalp 1902’de Harp Okulu’nu, 1905’te Harp Akademisi’ni bitirdi. İlk görev yeri olan Selanik’te 36.Alay’da görev yaparken İtt

Kazım Bey

Kazım Bey 150liliklerden Kazım Bey 1877-78 Osmanlı - Rus Savaşı sonunda Anadoluya gelerek İzmit - Derince yöresinde yerleştirilen bir aileye mensuptur.İdadi (lise) mezunu olup yörede geniş toprak sahibiydi. Adige, Vubih ve Abhaz dillerini biliyordu.İstanbul hükümetleri

Kemal Yavuz

Kemal YavuzEmekli Orgeneral Kemal Yavuz 1934 İstanbul doğumludur. İlk ve orta tahsilinden sonra 1948de Bursa Askeri Lisesine girmiştir. 1953te Kara Harp Okulundan, 1967de Kara Harp Akademisinden ve 1969da Silahlı Kuvvetler Akademisinden mezun olmuştur. Muhtelif karargahlardaki

Kemalettin Sami Paşa

Kemalettin Sami Paşa Balkan Savaşında sağ kolu sakatlanan Kemallettin Sami Paşa I. Dünya Savaşında bütün cephelerde en önde çarpışanlar arasında yer aldı; 13 cephede 13 yerinden yaralandı. İstanbulun 16 Mart 1920de işgal edilmesinden sonra Anadoluya geçti. Ölümünden so

Kenan Evren

Kenan Evren7.CUMHURBAŞKANI GÖREV SÜRESİ 9 KASIM 1982 9 KASIM 1989 1918 yılında Manisa ilinin Alaşehir ilçesinde doğdu. İlk ve orta öğrenimini Alaşehir, Manisa, Balıkesir ve İstanbulda sürdürdü ve Maltepe Askerî Lisesinden mezun oldu.

Kıbrıslı Kamil Paşa

Kıbrıslı Kamil Paşa Kıbrıslı Mehmed Kamil Paşa Sadrazam, Maarif Nazırı, Evkaf Nazırı, vali ve yazardır.1832 yılında Lefkoşede doğdu.Maliye Nazırı Abdullah Paşanın babası, Milli Eğitim Bakanı Hikmet Bayurun dedesidir.Öğrenimini Kıbrısta ve Mısırda Harbiyede yap

Kılıç Ali Paşa

Kılıç Ali Paşa 1496 yılında doğdu.16.yüzyılda yaşamış ünlü denzicilerimizdendir. Barbaros Hayreddin Paşa ve Turgut Reisin gemilerinde yetişti. Deniz savaşlarındaki başarısı ile adını duyurdu ve Paşalık göreviyle Cezayir Beylerbeyliğine gönderildi. 1571 y

Kılıçarslan

Kılıçarslan Kılıçarslan Anadolu Selçuklu Sultanlığı’nın kurucularından olup; Haçlı ordularına karşı Anadolu’yu ve hatta bütün İslam alemini müdafaa eden bir Türk hükümdarıdır. Vatan topraklarının nasıl müdafaa edilmesi lazım geldiğini, bu uğurda y

Korkut Eken

Korkut Eken1945 yılında doğdu. Emekli Yarbay. 1965de Kara Harp Okulundan mezun oldu. Özel Harb Dairesinde görev aldı. Almanya, İngiltere ve ABDde kontr-terör kurslarına katıldı. 1974de Kıbrıs Barış Harekatında paraşüt birliklerinde görev yaptı. 1982 yılında Emniyet

Köprülü Fazıl Ahmet Paşa

Köprülü Fazıl Ahmet Paşa 1635 yılında İstanbulda doğdu. Babası Köprülü Mehmet Paşanın vasiyeti üzerine, Sultan Dördüncü Mehmed tarafından sadrazamlığa getirildi ve 15 yıl bu görevde kaldı. Çok iyi bir öğrenim gören Köprülü Fazıl Ahmet Paşa, Erzurum ve Ş

Köprülü Hamdi Bey

Köprülü Hamdi Bey Kaymakam, Kuvayı Milliye kumandanı. Köprülüde doğdu. Eski bir komitacı ve ittihatçı olan Köprülü Hamdi Bey, I. Dünya Savaşı sırasında Edremitte kaymakamdı. İttihat ve Terakki partisi iktidardan düşünce Hamdi Bey kaymakamlıktan uzaklaştırıldı. 1

Kristof Kolomb

Kristof KolombHakkında yazılanlar 1.Yeni Dünyanın Keşfi Kolomb (Kolumbus Endect Amerika) Pierre Marc, Michal Brix Milliyet Yayınları / Tarih Dizisi Ayak bastığı toprakların yeni bir anakara olduğunu bilmeden Amerikayı keşfeden Kristof Kolomb,

Kubilay

Kubilay HAKKINDA YAZILANLAR Devrim Şehidi Öğretmen Kubilay Kemal Üstün Çağdaş Yayınları / Tarih-Anı-Gezi-Olay Dizisi

Kubilay Han

Kubilay Han Kubilay Han bütün Çin’i idaresi almış büyük bir Türk imparatorudur. Tarihte kendisinden önce gelmiş bütün hükümdarları gölgede bırakarak en büyük insan kitlesini yönetmiş bir hükümdardır. Kubilay, Cengiz Han’ın torunudur. Büyü

Kul Mehmed

Kul Mehmed HAKKINDA YAZILANLAR Kul Mehmed ile Molla Abdullah İrfan Özfatura bilgi@tg.com.tr Türkiye 11 Mart 2004 Yeni Zelanda’yı ararken yolunu şaşıran Kaptan James Cook’un Avustralya’yı keşfetmesi Britanya’da büyük heyecan uyan

Kuyucu Murad Paşa

Kuyucu Murad Paşa 1535 yılında doğdu. Söylentiye göre Hırvat asıllıdır. Sarayda yetişti. 1557de Mısır valisi Mahmud Paşanın kethüdası oldu. Yemen Savaşındaki büyük yararlıklarından ötürü, 1571de Yemene beylerbeyi olarak atandı. Daha sonraki yıllarda, çeşitli anc

Kül Tegin

Kül Tegin 684 yılında doğdu. Babası İlteriş öldüğünde ağabeyi Bilge 8, Kül Tegin ise 7 yaşındaydı. Ağabeyiyle birlikte amcası Kapağan Kağan tarafından büyütüldü. Bilge Kağan 32 yaşında ülke yönetimini ele aldığında, Kül Kegin de 31 yaşında onun yardımcıs

Kürşad

Kürşad Kürşad, 621 senesinde Çinli eşi İ-çing Katun tarafından zehirlenerek öldürülen Doğu Göktürk Devleti kağanı Çuluk Kağanın küçük oğludur. Çuluk Kağanın ölümünden sonra kardeşi Bağatur Şad, Kara Kağan adını alarak hükümdar oldu ve ağabey

Lala Mustafa Paşa

Lala Mustafa Paşa Bosnanın Sokol kasabasında doğdu. Vezir olan büyük kardeşinin yardımı ile Yavuz Sultan Selim zamanında Enderuna girdi. Berber olarak çalışırken, Kanuni Sultan Süleymanın dikkatini çekti. Daha sonra çeşnigir ve mirahorluk yaptı. Manisada sancakbeyi olara

Magellan

Magellan Magellan ve Güney Amerika Colin Hynson Alkım Yayınları Bu kitap, uzun yıllar boyunca süregelen Asyaya batıdan giden yeni bir yol bulma hayalini gerçekleştirmek ümidiyle harekete geçen Ferdinand Magellanın cesur yolculuğunu adım adım izliyor. 16. yüzy

Mahir Kaynak

Mahir Kaynak1934 yılında Gaziantep’te doğdu. İlk ve ortaöğrenimini burada tamamladıktan sonra 1948’de Kuleli Askeri Lisesi’ne gitti. 1953’te Harp Okulu’nu bitirdi. 1967’de askerlikten ayrıldı. 1961’de mezun olduğu İstanbul Üniversitesi İ

Mahmut Yıldırım

Mahmut Yıldırım1951 yılında Bingöl’de doğdu. Resmi kayıtlara göre gerçek isminden çok Ahmet Demir, Sakallı ve Yeşil kod adları ile tanınan Mahmut Yıldırım, 1973 yılında Bingölün Genç ilçesi Jandarma Komutanlığı ile ve MİT Tatvan Bölge Müdürlüğü ile ç

Mahmut Şevket Paşa

Mahmut Şevket Paşa HARBİYE NAZIRI SADRAZAM MAHMUT ŞEVKET PAŞANIN GÜNLÜĞÜ Adem Sarıgül-IQ Yayınları FİLİPİNLİ MÜSLÜMANLARA OSMANLI YARDIMI (s.106) 26 mart salı 1913 günü harbiye Nezaretinden Bab-ıaliye geldim Hüseyin Cahit Beyi kabul ettim Bir mü

Mazhar Germen

Mazhar Germen1887 Aydın doğumlu, birinci dönemden başlayarak sekiz dönem Aydından milletvekili seçildi. Sağlık Bakanlığı ve Meclis Başkan Vekilliği yapan Germen, asker kökenli bir doktordu. Eskişehir Askeri Hastanesi Baştabibliğinde bulundu.

Mehmed Reşid Şahingiray

Mehmed Reşid ŞahingirayKafkasyanın Adigey yöresinde bir Bjeduğ köyünde doğdu (1873). Hanakhe adını taşıyan ailesi 1874 yılında Osmanlı topraklarına göç etmişti. Öğrenimini İstanbulda Beşiktaş Askeri Rüşdiyesi, Kuleli Askeri İdadisi ve Askeri Tıbbiyede yaptı. Üni

Mehmet Ketey

Mehmet KeteyAsker, toplum adamı ve yazar. 1888 yılında Kafkasya’nın Çeçenistan yöresinde doğdu. Askeri okullarda okuyarak subay oldu. Kuzey Kafkasyanın Sovyet Rusya tarafından işgalinden sonra önce Gürcistana, sonra da Türkiyeye iltica etti (1921). Türk ordusuna kat

Mehmet Nuri Yamut

Mehmet Nuri YamutGÖREV SÜRESİ: 5 Haziran 1950 - 10 Nisan 1954 Orgeneral YAMUT; 1890 yılında Selanikte doğdu. 1908 yılında Teğmen rütbesi ile Harp Okulundan mezun oldu. Manastır 6 ncı Kolordu 50 nci Alay 3 ncü Bölükte iken, 1912 yılında esir düştü. Esaret dö

Mehmet Rauf

Mehmet Rauf 12 Ağustos 1875 tarihinde İstanbulda doğdu. İlk ve orta öğrenimini Balatdaki mahalle mektebiyle, Soğukçeşme Askeri Rüşdiyesinde gören Mehmet Raûf, Bahriye mektebini bitirerek (1893) deniz subayı oldu. 1894de staj için Girite, 1895de Kiel kanalının açılış

Mehmet Şükrü Oğuz

Mehmet Şükrü OğuzBüyük Çerkes sürgününde İstanbula göç eden bir Vubıh ailesindendir. 1881 yılında İstanbulda Yenibahçe semtinde doğdu. Babası Albay Hacı Mustafa Beydir. Harp Okulunu bitirerek orduya katıldı. Politikaya karışarak kardeşi Yenibahçeli Nail Beyle b

Melikşah

Melikşah İran’da hüküm süren Türk Selçuk hükümdarlarının üçüncüsü ve en büyüğüdür. 1054 yılında İsfahan’da doğmuş, 1092 yılında Bağdat’ta 38 yaşında iken ölmüştür. Babası Alp Arslan’ın vurulması üzerine 1072’de 18 yaşında

Memduh Tağmaç

Memduh TağmaçGÖREV SÜRESİ: 16 Mart 1969 - 29 Ağustos 1972 Orgeneral TAĞMAÇ; 1904 yılında Erzurumda doğdu. 1926 yılında Kuleli Askeri Lisesini, 1928 yılında Topçu Asteğmen rütbesi ile Harp Okulunu, 1930 yılında Topçu Sınıf Okulunu bitirdi. 1935 yıl

Merzifonlu Kara Mustafa Paşa

Merzifonlu Kara Mustafa Paşa 1634 yılında Merzifonun Marınca köyünde doğdu. Babasının yakın arkadaşı Köprülü Mehmed Paşa tarafından korunup yetiştirildi. Medrese eğitimi gördü. Klasik kültürle beslenerek, üstün zekası ve yetenekleri sayesinde hızla yükseldi. Köpr

Miche Aun

Miche AunHAKKINDA YAZILANLAR Şam cephesi, Lübnan muhalefetini ‘sürgün general’ ile vurdu Vesim Bekraki, Beyrut, Cihan Haber Ajansı Zaman 14.06.2005 Lübnan’daki genel seçimlerin 3. turunda büyük sürpriz yapan eski Genelkurmay Başkanı

Mihrali Bey

Mihrali Bey Karapapak-Terekeme Türklerinden olan Mihrali, Tiflis vilayetinin Borçalı sancağına bağlı Darvas köyünde doğup büyümüştür. Daha küçük yaşlarda ata binmeye ve silah kullanmaya başlayan Mihrali, kısa boylu karayağız ve sevimli biridir. Genç yaşında ces

Mikail Halil

Mikail Halil 1866 yılında Dağıstanda doğdu. Babası İmam Şamilin naiblerinden (Lak) Muhammed idi. Rus ordusunda görev yaptı, albay rütbesine kadar Dağıstan Süvari Alayı’nda bulundu. Daha sonra I.Dünya savaşının başlangıcına kadar Temirhanşura Eyalet Başkanlığı

Miralay Sadık Bey

Miralay Sadık Bey Hürriyet ve İtilaf Fırkasının kurucusu, asker ve siyaset adamı. 1860ta İstanbulda doğan Sadık Bey Harbiye Mektebini bitirdi (1882). Çeşitli askeri görevlerden sonra atandığı Manaslır Süvari alayı komutanlığı görevindeyken, İttihat ve Ter

Molla Abdullah

Molla Abdullah HAKKINDA YAZILANLAR Kul Mehmed ile Molla Abdullah İrfan Özfatura bilgi@tg.com.tr Türkiye 11 Mart 2004 Yeni Zelanda’yı ararken yolunu şaşıran Kaptan James Cook’un Avustralya’yı keşfetmesi Britanya’da büyük heyecan

Mosvar Barayev

Mosvar BarayevMovsar Barayev 1979 yılında Argun’da doğdu. Komşuları içine kapanık nazik bir çocuk, öğretmenleri başarılı bir öğrenci olarak anımsıyor Movsar’ı. 1994’te Ruslar Çeçenistan’a girdiklerinde Movsar 15 yaşındaydı ve bu gelişme hay

Muhammed Emin

Muhammed Emin Muhammed Emin 1818de Dağıstanda doğdu. Gençliğinde Koranın öğrencisi olduğundan adım adım dolaştığı Kafkasya ve Küçük Asya hakkında çok iyi bilgi sahibi idi. 1836da İmam Şamilin müridlerine katıldı. Daha sonra Şamil tarafından Batı Kafkasyad

Muhammed Fehim

Muhammed Fehim Şah Mesudun yerine geçen General Fehim, dikkat çekmekten hoşlanmıyor ve hakkında fazla bilgi bulunumuyor. Fehim, daha önce devrik hükümette güvenlikten sorumluydu.

Muhsin Batur

Muhsin Batur12 Mart 1971in muhtıracı generallerinden Muhsin Batur, 12 Eylül 1980 öncesinde CHP’den milletvekili olup, Cumhurbaşkanlığına aday oldu, seçilemedi. Şair ve denemeci Enis Batur, Muhsin Baturun oğlu, Cahit Batur kardeşidir.

Mustafa Bengisu

Mustafa BengisuÖdemişli, 1880 doğumlu asker kökenli bir dokto. 12 ve 23. Kolordu Baştabibi, Ödemiş Belediye Başkanıydı.Birinci dönem ve altıncı dönem İzmir, beşinci dönem Çanakkale Milletvekili oldu. 1942de öldü.

Mustafa Ertuğrul

Mustafa Ertuğrul HAKKINDA YAZILANLAR NTV-MSNBC 3 Eylül 2004 İlk uçak gemisini Türk topçusu batırdı Birinci Dünya Savaşı’nda 4 topçu bataryasıyla, ilk uçak gemisi batıran subay olan Topçu Yüzbaşı Mustafa Ertuğrul’un yaşamı, ‘Be

Mustafa Kemal Atatürk

Mustafa Kemal Atatürk1.CUMHURBAŞKANI GÖREV SÜRESi 29 EKİM 1923 10 KASIM 193

Mustafa Necati

Mustafa Necati 1894 yılında İzmirde doğdu. İstanbul Hukuk Okulunda okudu. İzmir Öğretmen okulunda kısa bir süre öğretmenlik, Özel Şark okulunda müdürlük yaptı (1915-1918). Avukatlık yaptı. İzmir, Yunanlılar tarafından 15 Mayıs 1919da işgal edilince, Balıkesir Cephes

Mustafa Necati Özfatura

Mustafa Necati Özfatura17 Mayıs 1930 tarihinde Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesinde doğdu.1950 yılında Harp Okulu’ndan topçu subayı olarak mezun oldu.1960’da ABD’de füze okulunda eğitim gördü.1962’den 1976 yılına kadar Hava Kuvvetlerinde füze s

Mustafa Rüştü Eldelhun

Mustafa Rüştü EldelhunGÖREV SÜRESİ: 23 Ağustos 1958 - 27 Mayıs 1960 Orgeneral ERDELHUN; 1894 yılında Edirnede doğdu. 1914 yılında Topçu Asteğmen rütbesi ile Harp Okulunu bitirdi. Topçu Birliklerinde Batarya Takım Komutanlığı ve Yaverlik görevlerinde bulundu

Mustafa Zihni Hızal

Mustafa Zihni HızalToplum adamı ve yazar. Büyük Çerkes sürgününde önce Makedonyaya (1864), sonra da Anadoluya (1878) göç etmek zorunda kalmış olan "Xidzetlv" adlı bir Adige ailesindendir. 1919 yılında Düzcede doğdu. Babası Mehmet Refik, annesi Müslimetdir.

Muzaffer Kılıç

Muzaffer KılıçMustafa Kemalin yaveri. 1897de İstanbulda doğdu. Harp Okulunu, topçu teğmeni olarak bitirdi. Galiçya Cephesinden sonra Filistinde 7. Ordu Müfettişliği yaverliği yaptı ve bu sırada 7. Orduyu komuta eden Mustafa Kemalin karargahına geçti. Kumandanın emir subayı

Muzaffer Özdağ

Muzaffer ÖzdağTÜRK MİLLİYETÇİLİĞİNİN BİR MEŞALESİ DAHA SÖNDÜ - Muzaffer ÖZDAĞ - OĞUZ ÇETİNOĞLU Devlet ve fikir adamı, kurmay subay - hukukçu Muzaffer Özdağ, 5 Şubat 2002 tarihinde, Ankaradan Hakka yürüdü. 15 Nisan 1933 t

Münim Mustafa

Münim Mustafa ESERLERİ Cepheden Cepheye (Kanal, Çanakkale, Kafkasya) Münim Mustafa Arma Yayınları / Tarih-Anı Dizisi 1. Dünya Savaşı sıralarında Hukuk Fakültesi öğrencisi iken ihtiyat zabiti olarak orduya alınan genç bir Osmanlı aydın

Nabizade Nazım

Nabizade Nazım 1862’de (?) İstanbul’da doğdu. 1878-1884 yılları arasında, Sübyan mektebinde, Fevziye Rüşdiyesi’nde ve Beşiktaş Askeri Rüşdiyesi’nde, Mühendishane-i Berri-i Hümayun İdadisi’nde öğrenim gördü. Topçu teğmeniyken Erkan-ı Harbiy

Naci Aşkun

Naci Aşkun1908 yılında doğdu.Harp Okulu mezunudur. Türk Silahlı Kuvvetlerine 1930 yılında Topçu Asteğmen olarak katılmış, Kurmay Yüzbaşı rütbesinde iken Milli Emniyet Hizmetlerine atanmış ve 1952 yılına kadar çeşitli üst görevlerde bulunmuştur. Bu tarihten sonra Ro

Naci Perkel

Naci Perkel1889 yılında doğdu.Harp Okulu mezunudur. Orduya 1909 yılında Piyade Teğmen olarak katılmış, Balkan Savaşında görev almıştır. Daha sonra 1.Dünya Savaşında Irak cephesinde savaşmış, 1915 yılında İngilizlere esir düşmüş ve 5 yıl süreyle Hindistandaki kam

Napolyon

Napolyon Napolyon Bonapart, 1769 yılında Korsikanın Ajaccio şehrinde doğdu. Carlo Buanoparte ile Marie Letizia Ramolinonun ikinci oğullarıdır. Öğrenimini Briennede bir okulda yaptı; sonra Paristeki Askeri Akademiye yazıldı. 1785te Valencedaki topçu alayına katıldı. 1794te İ

Necdet Üruğ

Necdet ÜruğGÖREV SÜRESİ: 6 Aralık 1983 - 2 Temmuz 1987 Orgeneral ÜRUĞ; 1921 yılında İstanbulda doğdu. 1939 yılında Bursa Işıklar Askeri Lisesinden, 1941 yılında Topçu Asteğmen rütbesi ile Harp Okulundan mezun oldu. 1942 yılında Topçu Sınıf Okulunu

Necip Torumtay

Necip Torumtay24 Temmuz 1987 - 3 Eylül 1990 Orgeneral TORUMTAY; 1926 yılında Trabzonnun Vakfıkebir İlçesinde doğdu. 1944 yılında Topçu Asteğmen rütbesi ile Harp Okulundan mezun oldu. 1946 yılında Topçu Sınıf Okulunu bitirdi. Muhtelif Topçu Birliklerinde Takım Komu

Nevzat Bölügiray

Nevzat BölügirayESERLERİ Sokaktaki Askerin Dönüşü (12 Eylül Yönetimi Dönemi) Nevzat Bölügiray Tekin Yayınevi ... 12 Eylülden sonra "Sokaktaki Asker" artık kışlasına döndüğü için bu kitap 12 Eylül Yönetimi Dönemine ai

Nevzat Tarhan

Nevzat TarhanProf. Dr. Nevzat Tarhan, 1969’da Kuleli Askeri Lisesi’ni, 1975’te Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’ni bitirdi. 1993’te albaylığa, 1996’da profesörlüğe yükseldi. Kendi isteğiyle emekli oldu. Halen Memory Centers of America adl

Nurettin Ersin

Nurettin ErsinGÖREV SÜRESİ: 1 Temmuz 1983 - 6 Aralık 1983 Orgeneral ERSİN; 1918 yılında Çanakkalenin Gelibolu ilçesinde doğdu. 1935 yılında Bursa Işıklar Askeri Lisesinden, 1937 yılında Piyade Asteğmen rütbesi ile Harp Okulundan mezun oldu. 1938 yılında P

Nuri Conker

Nuri ConkerMehmet Nuri Conker 1882 yılında Selanikde doğdu. 1902de Harbiyeyi, 1905de Harp Akademisini bitirdi. Atatürkün çocukluk ve silah arkadaşıdır. Conker Selanikte 3. Orduda, Hareket Ordusunda, Arnavutluk Harekatında, Afrikada Trablusgarp ve Bingazi muharebelerinde, Anafartala

Oğuz Kağan

Oğuz Kağan Binlerce yıllık tarihinde Yüce Türk Milletinin feyz kaynağı olan Türk (Oğuz) Töresine ad veren, büyük Türk Hakanı Oğuz Kağanın babası Kara Kağandı. Kara Kağanın bir oğlu dünyaya geldi. Bu çok güzel bir çocuktu. Doğduğunda annesinin sütünü emmedi, d

Orhan Bayrak

Orhan BayrakM.Orhan Bayrak 1926 yılında Denizli’de doğdu.Emekli Kd. Albay (1977), Harita Mühendisi, Harita Genel Müdürlüğü Komptrolörü(1972-1977), İstanbul Belediyesi Harita Müdürü (1981-1982), yazar. Eserlerinden bazıları:İstanbul’un Tarihi Yer

Orhan Güvenç

Orhan Güvenç Hv.Tbp.Alb. Orhan Güvenç 1923 İstanbul’da doğdu, 1947’de tabip teğmen, sonra biyokimya uzmanı oldu, 1959 yılında ABD’de uçuş fizyolojisi kursu gördü. 1970-73 yıllarında 1 No’lu Hava Sıhhi Muayene ve Fizyolojik Eğitim Merkezi Başkanlığ

Oruç Reis

Oruç Reis HAKKINDA YAZILANLAR Akdeniz kartalı Oruç Baba İrfan Özfatura bilgi@tg.com.tr Türkiye 4 Kasım 2003 Oruç Reis, Ege sularını Rodoslulara dar ettiği yıllarda Hızır Reis ticaretle uğraşır ve iyi kazanır. İki kardeş yıllar sonra Cerbe

Osman Demiröz

Osman DemirözOsman Efendi (Demiröz) (Gazi) Artvin merkeze bağlı Orucuk (Oruçlu) köyündendir. Birinci Dünya Savaşında resmi rütbeli Milis Subay olarak savaştı. [M.A. Özder; Artvin ve Çevresi, s.143]

Osman Ağa

Osman Ağa Osman Ağa (Lusuncurlu) (Şehit) Yusufeli’nin Çamlıca (eski adı: Lusuncur) köyünden Fetvacıoğulları ailesindendir. Birinci Dünya Savaşına yerli gönüllü kuvvetlerin başında resmi rütbeli Milis Subay olarak katıldı, 1916’da Bayburt Savaş

Osman Efendi

Osman Efendi Osman Efendi (Yüzbaşı) (Gazi) Yusufeli’nin Esenyaka köyünden olup Yüzbaşı lakabı ile anılırdı. Birinci Dünya Savaşında resmi rütbeli Milis Subay olarak savaştı. 1960’larda köyünde öldü. [M.A. Özder; Artvin ve Çevresi, s.142]

Osman Tufan Paşa

Osman Tufan Paşa ESERLERİ 1.Osman Tufan Paşanın Kurtuluş Savaşı Hatıraları Osman Tufan Arma Yayınları / Tarih-Anı Dizisi Osman Tufan Paşa, Kurtuluş Savaşının en önemli cephelerinden Kilikya Cephesini, Atatürkün özel emriyle kurmuş; Fransızların

Ömer Muhtar

Ömer Muhtar HAKKINDA YAZILANLAR Çöl Aslanı Ömer Muhtar İrfan Özfatura Türkiye 7 Ocak 2004 Ömer Muhtar, Batnan adlı şirin bir çöl beldesinde doğar (1862). Babası hac yolunda vefat edince ona Seyyid El Giryani adlı bir aile dostu sahip çıkar. Ad

Özdemiroğlu Osman Paşa

Özdemiroğlu Osman Paşa Özdemiroğlu Osman Paşa, 1527de Kahirede doğdu. Annesi Mısır Abbasi Halifeleri soyundan, babası ise Mısır Çerkez Memlüklerindendir. Mısırda sancakbeyliği ve Mısır emirihaclığı yapan Özdemiroğlu Osman Paşa, Yemen, Habeş ve Diyarbakır Beyler

Piri Reis

Piri Reis Doğum tarihi kesin olarak bilinmiyor. 1465-1470 arasında Geliboluda doğdu. Asıl adı Muhiddin Pirîdir. Karamanlı Hacı Ali Mehmedin oğlu ve ünlü Osmanlı denizcisi Kemal Reisin yeğenidir. Akdeniz de korsanlık yapmakta olan amcasının yanında yaklaşık 1481den sonr

Ragıp Gümüşpala

Ragıp GümüşpalaGÖREV SÜRESİ: 3 Haziran 1960 - 4 Ağustos 1960 Orgeneral GÜMÜŞPALA; 1897 yılında Edirnede doğdu. Öğrenci iken Talimgaha çıktı. 1917 yılında Asteğmenliğe yükseldi. 63 ncü Alay 12 nci Bölük Komutan Vekili iken, 2 Ekim 1918 tarihinde esir d

Raşit Dostum

Raşit Dostum1953 yılında Afganistanın kuzeyindeki Şibergan şehrinde doğdu.26 yaşındayken Sovyetlerin Afganistanda açtığı bir doğalgaz tesisinde işçi olarak çalışmaya başladı.Kısa sürede tesis içinde örgütlü bulunan işçi sendikasının başkanı oldu. Bu dönemde

Rauf Orbay

Rauf OrbayHüseyin Rauf Orbay 1881 yılında İstanbulda doğdu. Milli Mücadeleye katılmak üzere Anadoluya geçtiğinde imparatorluğun hemen her yanına ün salmış milli kahramanlardan biriydi. Bahriye Mektebini bitirmiş, Balkan Savaşı sırasındaki deniz savaşlarında büyük baş

Rauf Beg

Rauf Beg Korgeneral Rauf Beg (Resuloğlu), 1947 yılında Afganistanın Tahhar vilayetinde doğdu.Afganistandaki Özbek Türklerindendir.Askeri Lisede okuyan Rauf Beg, 1969da Kabil Harp Okulundan mezun olarak Afganistan ordusuna katılmıştır.1976-1982 yılları arasında Sovyetler Birli

Refet Bele

Refet BeleBir ve ikinci dönem İzmir Milletvekili olan Refet Bele, asker ve politikacı olarak ünlü bir isimdir.Harp Akademisi mezunu olup Jandarma Genel Komutanlığı yaptı. Birinci Dünya Savaşında Filistin Cephesinde bulundu. Gazze Savaşı kahramanıdır. Refet Bele, Mustafa Kemal

Rıza Bekin

Rıza BekinAsker ve cemiyet adamı olan M. Rıza Bekin, 1925te bugün Çin esareti altında bulunan Doğu Türkistan ın Hoten şehrinde doğmuştur. Uygur Türklerinden olan M.Rıza Bekin, dokuz yaşında iken ailece yurtlarından ayrılıp , Afganistanda Kabile yerleşmişlerdir. O yı

Rober Koçaryan

Rober Koçaryan1954 yılında doğdu.Ermenistan Devlet Başkanı. Dağlık Karabağ’ın başkenti Stepanakert’te doğdu. 1972-1974 yılları arasında Sovyet ordusunda görev aldı. 1982’de Erivan Politeknik Enstitüsü’nün elektronik ve teknoloji bölümünden mezu

Rüştü Kobaş

Rüştü Kobaş1877-78 Osmanlı-Rus Savaşı sonunda Anadoluya göçederek Adapazarı- Karasu yöresine yerleştirilen bir aileye mensuptur.Harbokulunu (1899) bitirdi. Çeşitli birliklerde görev yaptıktan sonra Düzceye (1906), daha sonra yüzbaşı olarak İşkodra’ya atandı (

Sabri Yirmibeşoğlu

Sabri YirmibeşoğluHAKKINDA YAZILANLAR Sabri Yirmibeşoğlu Müdahale Türkiye’ye yakışmaz M.Ali Kışlalı Türkiye 19 Şubat 2001 E. Orgeneral Sabri Yirmibeşoğlu Türk Silahlı Kuvvetleri içinde en üst rütbeye doğru yükselirken birçok kritik

Sacit Kılıncer

Sacit Kılıncer Hv.Pl.Bnb. Sacit Kılıncer 1947 Kula doğumludur. 1968 yılında teğmen, 1969 yılında jet pilotu oldu. 1971 yılında Bandırma’da F-5 uçağı ile geçirdiği kazada omurga travması nedeniyle uçuştan ayrıldı. 1972 yılında atandığı Fizyolojik Eğitim Merk

Saddam Hüseyin

Saddam Hüseyin1937de Tikrit kasabasında fakir bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelen Saddam Hüseyin, ülkesini; bölgeye ve kendi halkına büyük zararlar veren iki savaşa sokmasıyla tanınıyor. Babasının ölümü nedeniyle annesi ve akrabaları tarafından büyütüle

Sadettin Kaplan

Sadettin Kaplan1944 yılında Ağrı’nın Patnos ilçesinde doğdu.Orta ve liseyi Erzurum’da okudu.Jandarma Astsubay Okulu’nu bitirdi.Yurdun çeşitli yerlerinde hizmet verdikten sonra 19867da emekliye ayrıldı.Şiir ve hikayeleri 1964’ten itibaren yayınlanmaya baş

Salih Bozok

Salih Bozok1881de Selanikte doğdu. Mustafa Kemal ile önce mahalle, daha sonra da okul arkadaşlığı daha başlangıçta kaderini çizmiş oldu. İkisi de aynı okullarda okuduktan sonra aynı yıl Harp Okulunu bitirdiler. Salih Efendi jandarma sınıfına seçilmişti. Mustafa Kemal ise

Salih Omurtak

Salih OmurtakGÖREV SÜRESİ: 1 Ağustos 1946 - 8 Haziran 1949 Orgeneral OMURTAK; 1889 yılında Selanikte doğdu. 1907 yılında Harp Okulunu Teğmen rütbesi ile bitirdi. Aynı yıl girdiği Harp Akademisini 1910 yılında bitirerek Kurmay oldu. 1920 yılına kadar çeşitli

Satuk Buğra Han

Satuk Buğra Han Abdülkerim Satuk Buğra Han ilk Müslüman-Türk hükümdarı. Doğum tarihi kesin olarak bilinmemektedir. Babası Karahanlı hükümdar ailesinden Bezir Han idi. Babasının ölümü üzerine amcası ve üvey babası Oğulcak Kadır Hanın himayesinde büyüdü. Satuk Buğ

Sefer Bey

Sefer Bey Berzeg Sefer Bey, 1877-78 Osmanlı-Rus savaşı sırasında Kafkasyadan göç eden bir Vubıh ailesine mensuptur. 1892 yılında Düzcede doğdu. Babası Mehmet Talustan Bey, Balkan Savaşına Kafkas göçmenlerinden kurulu bir gönüllü birliğinin başında katılmış ve Ç

Selahaddin Eyyubi

Selahaddin Eyyubi HAKKINDA YAZILANLAR Selahattin’in Mirası Kollektif Avesta Basın Yayın Bu yüzyılda yazılmış kitapların çoğu, ölümünün üzerinden sekiz yüzyıl geçmiş olmasına rağmen, Selahaddinin Haçlı Seferlerindeki kariyeri ve mirasıyla il

Selahattin Kaptanağası

Selahattin Kaptanağası1920 yılında Konyada doğdu. İlkokulu ve Askeri ortaokulunu Konyada okudu. Daha sonra Çengelköydeki Kuleli Askeri Lisesinden mezun oldu. 1941de topçu subayı olarak ordu saflarına katılan Kaptanağası, çeşitli kademelerde görevde bulunduktan sonra 27 y

Selahattin Adil Paşa

Selahattin Adil Paşa Kurtuluş Savaşı komutanlarından Selahattin Adil Paşa, 19 Ocak 1882 yılında İstanbulda doğdu. 1902de kurmay yüzbaşı oldu. 1905te Şamdaki 5. Orduya atandı, 1906da İstanbulda Mekteb-i Harbiyede bugünkü Kara Harp Okulunda öğretmen yardımcısı olarak gö

Semih Sancar

Semih SancarGÖREV SÜRESİ: 6 Mart 1973 - 7 Mart 1978 Orgeneral SANCAR; 1911 yılında Erzurumda doğdu. 1930 yılında Kuleli Askeri Lisesinden, 1932 yılında Topçu Asteğmen rütbesi ile Harp Okulundan mezun oldu. 1934 yılında Topçu Sınıf Okulunu bitirdi. 1939 yılına

Seyyid Onbaşı

Seyyid Onbaşı HAKKINDA YAZILANLAR Seyyid Onbaşı İrfan Özfatura bilgi@tg.com.tr Türkiye 15 Mart 2004 Abdurrahman oğlu Seyyid, 1889’da Balıkesir Havran’ın Çamlık köyünde doğar. Fukara bir ailenin çocuğu olduğu için mektep medrese

Sıtkı Ulay

Sıtkı UlayESERLERİ 1.Giderayak Sıtkı Ulay Milliyet Yayınları / Aktüel Kitaplar Dizisi ... General Ulay, anılarını yazma gerekçesini şu sözlerle anlatıyor: "Tarihin bir tekerrür olduğunu bildiğim ve yaşayarak anladığım için, torunlarıma ve

Sultan Galiyev

Sultan Galiyev 1917 Bolşevik devriminin dört büyüklerinden biri olan Sultan Galiyev (diğerleri Lenin-Stalin-Troçki) Kazanlı bir Tatar Türkü ve Müslüman kökenli bir marksisttir. Galiyev 13 Temmuz 1882 yılında bugünkü özerk Başkırdistan sınırları içinde Sterlitamak b

Suphi Karaman

Suphi Karaman1920de Bayburtta doğdu. 15 Ocak 1941de Topçu subayı olarak Kara Harb Okulunu bitirdi. 1950 yılında, yüzbaşı rütbesinde iken, Harb Akademisini de bitirerek Kurmay sınıfına geçti.1959 yılında yarbaylığa yükseldi. Osman Köksaldan boşalan Kara Kuvvetleri Komutanl

Süleyman Paşa

Süleyman Paşa Şehzade Süleyman Paşa 1316 yılında doğdu.Osmanlılar zamanında Rumeliye ilk geçen kumandandır. İkinci Osmanlı hükümdarı Orhan Beyin oğludur. Babası hükümdar iken Karesi Beyi idi. Amcası Alaeddin Paşanın ölümü üzerine onun yerine serdarlığa ve vezirl

Süleyman Paşa

Süleyman Paşa Abdülaziz döneminde Türk milliyetçiliğine hizmet eden Süleyman Paşa 1838de İstanbulda doğmuştur. Aslen Kastamonuludur. 1859da Harbiyeyi bitirmiş, Bosna, Hersek, İşkodra bölgelerinde subaylık yapmıştır. 1867de Girit isyanını bastırmış, yarbaylığa yüks

Şah İsmail

Şah İsmail ŞAH İSMAİL (1487 - 1524) İran Safevi Devletinin kurucusu olan Şah İsmail, 1487 yılında doğdu. Babası Şeyh Haydar, Şirvan hükümdarı Ferruh Yesar ve ona yardım eden Akkoyunlu hükümdarı Yakup Beye karşı yaptığı savaşta öldü. Üç yıl hapis hayatı ya

Şahin Bey

Şahin Bey ŞAHİN BEY (1890 - 1920) Asıl adı Mehmed Said olan Şahin Bey 1890 yılında Antepte doğdu. Kurtuluş Savaşında Fransızlara karşı girişilen Antep direnişinde ünlendi. İköğrenimini Antepde gördü. Rüştiyeyi yarıda bırakarak derici amcasını yanında çalı

Şamil Basayev

Şamil Basayev1965de Çeçenistanın Vedeno Bölgesinin Vedeno köyünde doğdu. 1987 yılında Moskovada mühendislik eğitimine başladı. Öğrencilik yıllarında devrimci kişiliği ile ön plana çıkmıştı. Moskovada odasının duvarında Che Gueveranın posterinin asılı oldu

Şefik Hüsnü Değmer

Şefik Hüsnü Değmer1887 yılında Selanikde dünyaya geldi. Orta öğrenimini M.Garaud Kolejinde yaptı. Yüksek öğrenim için Parise giderek Fen ve Tıp Fakültelerinde okudu. Sinir ve ruh hastalıkları eğitimleri gördü. Pariste bulunduğu sırada Jön Türklerin faaliyetleri ile y

Şemsi Paşa

Şemsi Paşa Hakkında Yazılanlar 1.Şemsi Paşa, Arnavudluk ve İttihad - Terakki El Hakku Yalu Vela Yula Aleyh Müfid Şemsi Nehir Yayınları / Hatıralarla Yakın Tarih Dizisi İttihad ve Terakkinin çoğu sıkıyönetimle geçen on yıllık iktidarı d

Şerif İlden

Şerif İldenESERLERİ 1.Sarıkamış Köprülü Şerif İlden Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları / Anılar Dizisi "Buradan o dağlara baktığımızda, üzerine kar düşmüş çalılıklar görürdük. O çalılıkların, kurda kuşa yem olmuş askerle

Şeyh Mansur

Şeyh Mansur Çeçenler arasında Oççarma (Üşarma) diye bilinir. Tarihi kaynaklarda adı Şeyh Mansur`dur. 25 Haziran 1785 tarihinde Albay Pieri komutasında Aldıevla`ya taarruz eden Rus birliği Şeyh Mansur tarafından dört saat içinde tamamen imha edildi. Mansur`un ortaya çı

Şeyh Şamil

Şeyh Şamil Kuzey Kafkasyanın efsanevi lideri ve "devletleşme" çabalarının en kayda değer ismi İmam Şamil, 1797 yılında Dağıstanda Gimri (Genu) köyünde dünyaya geldi. Babası bölgenin yerli halklarından Avarlara mensup Dengau Muhammeddir. Annesi Aşiltalı Bahu Me

Şükrü Ali Ögel

Şükrü Ali Ögel1886 yılında doğdu.Harp Okulu mezunudur. Orduya 1909da Teğmen olarak katılmış, İstiklal Savaşında Garp Cephesinde bulunmuş, Boğazlar Komisyonunda görev almıştır. Mustafa Kemal Atatürk tarafından Milli Emniyet Hizmeti Reisliğinin kurulmasında görevlendir

Şükrü Paşa

Şükrü Paşa Şükrü Paşa Erzincan Askerî İdadisi’nde, Sütlüce Topçu Okulu’nda okudu. Harbiye’deki tahsili sırasında zekası ve matematik bilgisi ile hocalarının dikkatini çekti. Almanya’ya gönderildi. Istanbul’a dönünce Mühendis Mektebi

Talat Turhan

Talat TurhanESERLERİ 27 Mayıs 1960tan 28 Şubat 1997ye... Devrimci Bir Kurmay Subayın Etkinlikleri 1. Kitap Talat Turhan Sorun Y. İstanbul 2001 Talat Turhan TSKdan yetişen devrimci kimlik ve kişiliği ile öne çıkanlardan birisidir. Onun amacı ve

Tali Çalbatur

Tali ÇalbaturEmekli Tümamiral Doktor 1924 Ankara doğumludur.1948 yılında istanbul Tıp Fakültesinden mezun olmuş, aynı sene Gülhane Askeri Tıp Akademisinde staj görmüş ve donanmaya katılımıştır.Türk Deniz Kuvvetlerinin bir çok birliklerinde görev yapmıştır.

Tarık Mümtaz Göztepe

Tarık Mümtaz GöztepeDamat Ferit Paşanın emirsubayı. Ümit Dergisi yayıncısı. Kuvayi İnzibatiye güçlerinde görev yaptı. Bu nedenle 150 likler listeye dahil edildi.Sürgünde iken bir çok gazete yanında, Suriyede çerkesce yayınlanan Marc gazetesini de yayınladı.(1928-31).

Tayfur Sökmen

Tayfur SökmenHatay Cumhurbaşkanı 1892 yılında Gaziantepte doğdu. Hatay Cumhuriyetinin ilk ve tek Cumhurbaşkanı, Kırıkhan Rüştiyesini bitirdikten sonra özel eğitim gördü. I. Dünya Savaşında istihbarat görevlerinde çalıştı. İskenderun sancağındaki Fransız i

Taymi Biybuolt

Taymi Biybuolt Taymi Biybuolt Çeçenlerin hem ulusal tarihi hem de efsanevi kahramanıdır. Çeçen halk destanlarında anlatılmaktan başka, ünlü şair M.Y. Lermantov`un "Hacı Abek"inde baş kahraman olmuştur. Biyboult mukaddes cihadını 1824 yılında başlatmışt

Tayyareci Fethi Bey

Tayyareci Fethi Bey İstanbul Ayazpaşada doğmuş olan Tayyareci Fethi bey 1907 yılında Bahriye Mektebini bitirdi. Mesleğinde ilerlemek için 1911 yılında gittiği İngiltere Bristol Uçak Fabrikasında aldığı havacılık eğitiminden dönünce yüzbaşılığa yükseldi. Bir süre

Tekin Arıburun

Tekin ArıburunHava Kuvvetleri Komutanlığı yaptı. * Babası Çanakkale Savaşı’nda 57.Alay Komutanı Yarbay Hüseyin Avni Bey. Babası öldüğünde 8 yaşındadır. * Arıburun, Bilderberg Grup toplantısına katıldı.

Teoman Koman

Teoman Koman1936 yılında doğdu.Harp Okulu mezunudur. 1956 yılında Asteğmen olarak katıldığı Türk Silahlı Kuvvetlerinin çeşitli kademelerinde görev yaptıktan sonra 1981de Tuğgeneralliğe terfi etmiştir. 1981-1985 yılları arasında Tuğgeneral, 1985-1989 yılları arasında

Tevfik Bey

Tevfik Bey Pşevu kardeşlerin ortancası. Yüzbaşı ve Gönen Askerlik Şubesi Başkanı iken Rauf Orbay ve Albay Bekir Sami Beylerin talimatıyla topladığı Kafkaslı gönüllülerle İzmir cephesinde Yunanlılara karşı direnişe katıldı. Kardeşi Çerkes Etheme vekaleten Kuvayi

Timur

Timur TİMUR (1336-1405) Timur 1336da Keşde doğdu. Türkler kendisine, Aksak Timur derlerdi. Barlas aşiretinin başbuğlarından Emir Turagay ile Tekina Hatunun oğluydu. 1370 yılında hükümdar olan Timur askeri ve idari düzenlemeler yaptı. 1373de Harizm seferine çıkan Timur, K

Tiryaki Hasan Paşa

Tiryaki Hasan Paşa Tiryaki Hasan Paşa, Kanije Kalesi savunmasının efsanevî kahramanıdır. O, dört bin Türk askeri ile kırk bin kişilik bir düşman ordusuna yetmiş gün dayandıktan sonra onları perişan etti. Bu olay dünya tarihinin şanlı bir sayfasıdır. Tiryak

Tommy Franks

Tommy FranksHAKKINDA YAZILANLAR General Franks, Irak operasyonunda savaş hilelerini uygulayacak’ Erkan Acar Zaman 13 Şubat 2003 ‘Saddam sonrası Irak’ı yönetecek kişi’ olarak gündeme gelen Tommy Franks’i, sınıf arkadaşı emekl

Topal Osman

Topal Osman Osman Ağa olarak da bilinen Topal Osman 1883’de Giresun’da doğar. Bir kabadayı olan Topal Osman, Teşkilat-ı Mahsusa’nın bir adamı olarak Balkan Savaşlarına katılır. Ermenilerin sürgününde büyük rol oynayan Teşkilat-ı Mahsusa’nın önemli

Tophaneli Hakkı

Tophaneli Hakkı HAKKINDA YAZILANLAR Mayıncı Yüzbaşı Tophaneli Hakkı İrfan Özfatura bilgi@tg.com.tr Türkiye 09 Mart 2004 Beğenirsiniz, beğenmezsiniz o ayrı ama Enver Paşa iyi hatiptir. Masayı nasıl yumruklayacağını, sesini nerede titreteceğini

Troçki

Troçki 1879 yılında doğdu.1897’de mücadeleye Narodnik düşünceleri savunarak atıldı. Sürgün koşullarında okuduğu marksist klasiklerin etkisiyle bir süre sonra kendisini ‘Sosyal Demokrat’ olarak ilan etti. 4 Mayıs 1917’de ülkeye döndüğünde geçici

Tuğrul Bey

Tuğrul Bey Selçuklu Devletinin kurucusu. Oğuzların Kınık boyundan Selçuk Beyin torunudur. Babasının adı Mikail’dir. Muhtemelen 993 yılında doğdu. Babası Mikail, gaza akınında şehit düşünce, dedesi Selçuk’un yanında büyüdü. Çocukluğu Cend’de ge

Tuna Baltacıoğlu

Tuna BaltacıoğluESERLERİ 1.Savaş İçinde Barış Kore Savaşı Anıları Tuna Baltacıoğlu Yapı Kredi Yayınları / Edebiyat Dizisi Demokrasi tarihimizin ilk sayfası, Kore Savaşıyla açıldı. Henüz Galiçyanın, Sarıkamışın, Kanalın hatıraları

Tunalı Hilmi

Tunalı Hilmi TUNALI HİLMİ (1871- 1928) Türk siyaset adamı. 28 Ağustos 1871de Eskicumada doğdu. Jön Türk Hareketinin önde gelen adlarındandır. Fatih Askeri RÜşdiyesini bitirdi. Kuleli Askeri İdadisi öğrencisiyken Teşvik adlı gizli bir haftalık dergi çıkardığı içi

Turgut Sunalp

Turgut Sunalp1917 yılında İstanbulda doğdu. 1924 yılında Bursa Işıklar Askeri Lisesine giren Sunalp, 1945 yılında İstanbulda Harp Akademilerinden mezun oldu. 1962 yılında tuğgeneralliğe, 1968 yılında korgeneralliğe getirilen Sunalp, 1972 yılında orgeneralliğe y

Turgut Uyar

Turgut Uyar1927 yılında Ankarada doğdu. Bursa Askeri Lisesini bitirdikten sonra, yüksek oğrenimini Askeri Memurlar Okulunda tamamladı. Anadolunun çeşitli yörelerinde subay olarak çalıştı. Ordudan ayrıldı, sivil görevler aldı. Emekliye ayrılınca İstanbula yerleşti. 1985 y

Ulubatlı Hasan

Ulubatlı Hasan Ulubatlı Hasan, İstanbulun fethi sırasında surların üzerine çıkan ilk Türk askeridir. Osmanlı ordusu Fatih Sultan Mehmed kumandasında 6 Nisan 1453 Cuma günü İstanbulu kuşattı. 29 Mayıs 1453 Salı günü sabaha karşı son saldırı yapılıyordu. Yeniçeriler

Ümit Gürses

Ümit GürsesÜmit Y. Gürses 1940 yılında Ardahanda doğmuştur. Aile Artvin kökenlidir. 1960 yılından Kara Harpokulu, 1974 yılında Kara Harp Akademisi, 1976 yılında ise Milli Güvenlik ve Silahlı Kuvvetler Akademisinden mezun olmuştur. Çeşitli birlik ve karargahlarda

Vehip Paşa

Vehip Paşa Taşkentten Türkiyeye göçmüş bir Türk ailesinin çocuğu olan Kaçı, Yanya belediye başkanlarından Mehmed Emin Efendinin oğlu, Çanakkale Savaşının kolordu komutanlarından Esad Paşanın küçük kardeşi ve bankacı Kazım Taşkentin amcasıdır. 1899-1900

Vural Bayazıt

Vural Bayazıt1934 yılında doğdu.1953 yılında Deniz Harp Okulundan mezun oldu.Vural Bayazıt, sırasıyla çeşitli harp gemileri ve karargahlarda branş subaylığı/bölüm amirliği görevlerinde bulundu.1964 yılında Deniz Harp Akademisinden mezun oldu. Daha sonra sırası

Wınston Churchill

Wınston ChurchillWINSTON CHURCHILL (1874 - 1965) İngiliz devlet adamı ve yazarı Wisnton Churchill, Oxfordshireda, 30 Kasım 1874te, Lord Randolph Churchillin oğlu olarak dünyaya geldi. 1895te Kraliyet Harb Okulunu bitirdi ve orduya girdi. Boerler savaşında esir düştü ve kaçar

Yafevune Abdul

Yafevune AbdulAdige şair ve yazar. 1938 yılında Ürdünde Suveyleh köyünde doğdu. Maddi imkansızlık yüzünden yüksek öğrenim yapamadı ve orduya katıldı. 1956 Arap-İsrail savaşında yaralandı ve madalya aldı. 1960 yılında ordudan ayrıldı. Elektrikçilikle yaşamını ka

Yılmaz Tekgül

Yılmaz TekgülGÜNDEM GÜNDEM GÜNDEM 17 MAYIS 2001 Uçak Kazası 34 Şehit ! DEHŞET KASASI Milliyet 17 Mayıs 2001 Özel görevden dönen askerlerin üstünde bulunan cephaneler felaketin boyutunu artırdı. Dönerek yere çakılan uçak paramparça oldu

Yörük Ali Efe

Yörük Ali Efe 1896’da doğan Yörük Ali genç yaşında Nazilli yöresinde efelik yapmaya başladı. Yunanlıların 15 Mayıs 1919’da İzmir’i işgal etmelerinin ardından İçcbatı Andolu’ya ilerlemeleri üzerine, zeybekleriyle birlikte silahlı direnişi başlat

Yusuf Ziya Balkan

Yusuf Ziya BalkanTbp.Alb. Yusuf Ziya Balkan 1899 yılında Köprülü’de doğdu, 1920 yılında Askeri Tıbbiye Mektebinden mezun olduktan sonra iki yıl İstiklal Savaşında görev yaptı. 1929-1931 yıllarında Fransa’da (Val de Grace ve Bourget’de) ve İtalya’da (

Ziya Selışık

Ziya Selışık1900 yılında doğdu.Harp Okulu mezunudur. 1926 yılında Türk Silahlı Kuvvetlerinde göreve başlamış, çeşitli kademelerde hizmet verdikten sonra 1938 tarihinden itibaren Milli Emniyet Hizmeti Reisliğinde görev almıştır. Teşkilat içerisinde yükselerek görevini

Ziya Uygur

Ziya UygurHAKKINDA YAZILANLAR BİR DAVA ADAMI TAŞKENTLİ ARAŞTIRMACI YAZAR ZİYA UYGUR Çocukluk dönemimden hatırımda kalan babamın arkadaşlarından Ziya bey amcanın (Araştırmacı-Yazar Ziya UYGUR) yeri bir başkadır. Beşiktaş Serencebeyde, Çitlenbik s

Abdullah Gül

Abdullah Gül59. HÜKÜMET BAŞBAKAN YARDIMCISI VE DIŞİŞLERİ BAKANI Kayseri Milletvekili-AKP KAYSERİ - 1950, Ahmet Hamdi, Adviye - İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi - İngilizce, Arapça - İktisat Doç. Dr., Öğretim Üyesi - Sakarya Üniversitesi Endüstri

Abdullah Polat Gözübüyük

Abdullah Polat GözübüyükDr.Abdullah Polat Gözübüyük, 27 Mayıs 1960dan sonra Adalet Bakanlığı yapmıştır. “Mücbir sebepler ve beklenmeyen haller” , “Mukayeseli Türk Ceza Kanunu Açıklaması” isimli eserlerin de sahibidir.

Abdulvahap Kara

Abdulvahap Kara19.11.1961’de Istanbul’da doğan Yard. Doç. Dr. Abdulvahap Kara, Zeytinburnu Gazipaşa İlkokulu, Abdülhak Hamit Ortaokulu ve Yeşilköy Ticaret Lisesini bitirdikten sonra, 1982’de Boğaziçi Üniversitesi Elektronik Yüksek Teknisyenliği bölümünden mez

Abdurrahman Avtorhan

Abdurrahman AvtorhanSiyasi bilimler profesörü, yazar. 1908 yılında Çeçen Cumhuriyetinde Groznide doğdu. Stalin zorbalığına karşı cephe alan binlerce Kafkasyalı gibi o da İkinci Dünya Savaşı yıllarında yurdunu terk etmek zorunda kaldı. Savaş sırasında Berl

Abdurrahman Küçük

Abdurrahman KüçükAnkara Milletvekili-MHP ERZİNCAN-TERCAN - 1945, Rasim, Leyla - Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi - Fransızca, Arapça - Prof.Dr., Öğretim Üyesi - MEB Öğretmeni, MEB Yaykur Planlama Prog. ve Değ. Başuzmanı, Kredi ve Yurtlar Kurumu Kredi Müdür Yardı

Abdülbaki Gölpınarlı

Abdülbaki GölpınarlıAsıl adı Mustafa İzzet Baki (d. 12 Ocak 1900, İstanbul -ö. 25 Ağustos 1982, İstanbul), tasavvuf, tarikatlar, divan edebiyatı ve İran edebiyatı üzerine yapıtlarıyla ünlü edebiyat tarihçisi. Mevlevi tarikatı üyelerinden gazeteci Ahmed Agah Efendin

Abdülhaluk Mehmet Çay

Abdülhaluk Mehmet ÇayİSKİLİP - 1945, İsmail, Nuriye - İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü, Aynı Fakültede Doktora - Fransızca, Farsça - Prof. Dr., Öğretim Üyesi - Hacettepe Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü Öğretim Üy

Abdülkadir Akcan

Abdülkadir AkcanBayındırlık Bakanı -Afyon MHP Milletvekili BOLVADİN - 1952, Bekir Sami, Ayşe Dudu - Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Almanya Hannover Veteriner Yüksekokulu Hayvan Yetiştiriciliği ve Kalıtım Araştırmaları Enstitüsü Doktora - Almanca - Veteri

Abdülkadir Donuk

Abdülkadir DonukProf. Dr. Abdülkadir DONUK 1948 yılında Ceyhanda doğdu. 1972 yılında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümünü bitirdi. Rahmetli Prof. Dr. İbrahim Kafesoğlunun yanında doktora çalışmalarına başladı. 1974 yılında asistan, 19

Abdülkadir Hurşit

Abdülkadir HurşitProf. Dr. Abdülkadir HURŞİT, 25 Kasım 1951 yılında Kerkük ilinde Dünyaya geldi. 1970te girdiği Süleymaniye Üniversitesi Ziraat Fakültesi Hayvansal Ürünler Bölümünden 1974 yılında mezun oldu.1976 da başladığı Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Sü

Abdülkadir İnan

Abdülkadir İnanKültür tarihimize devlet kuruculuğundan ve istiklal mücahidliğinden önce dilbilimci, tarihçi ve halkbilimci olarak geçmiştir. Başkurdistan’ın Çıgay köyünde 1889’da doğmuş ve 1980’lerde Ankara’da ölmüştür. Sağlığında yalnı

Abdülkadir Karahan

Abdülkadir Karahan1913 Siverek, Urfa doğumlu.Edebiyat doktoru, İstanbul Üniversitesi, Yüksek Oğretmen Okulu, ve Sorbonne Üniversitesinden mezun oldu.İstanbul Üniversitesi EdebiyatFakültesi, Yüksek İslam Enstitüsü ve Kahire Ayn Şems Üniversitesindeprofesörlük yaptı. Özelli

Abdülkadir Özcan

Abdülkadir ÖzcanProf. Dr. Abdülkadir ÖZCAN 30 Mayıs 1948 tarihinde Milasda doğdu. 1972 yılında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesini "Şeyhî Mehmed Efendi-Vekayiül-fudala" adlı lisans teziyle bitirdi. 1974-1977 yılları arasında İstanbul Ünive

Abdüllatif Şener

Abdüllatif ŞenerSivas Milletvekili-AKP YILDIZELİ - 1954, Bedirhan, Ayferat - Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi, Gazi Üniversitesi Doktora - Arapça, Fransızca - Maliye Doçent Dr., Öğretim Üyesi - Gazi Üniversitesi Bolu İktisadî ve İdarî Bilimler

Abdüsselam Uluçam

Abdüsselam UluçamProf. Dr. Abdüsselam ULUÇAM 1953 yılında Konya-Beyşehirde doğdu. 1974 yılında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümünü bitirdi. İstanbul Vakıflar Türk Yazı Sanatları ve Konya Mevlana Müzelerinde görev aldı. 1979

Adnan Çoker

Adnan Çoker1927 İstanbul’da doğdu. 1944-51 Güzel Sanatlar Akademisi Zeki Kocamemi Atölyesinde çalıştı. Resim bölümünü bitirdi. 1955 Devlet bursu ile Paris’e gitti. 1956-57 Andre Lhote Atölyesinde çalıştı. 1957-60 Henri Goetz Atölyesinde

Adnan Ergeneli

Adnan ErgeneliESERLERİ Çocukluğumun Savaş Yılları Anıları Adnan Ergeneli İletişim Yayınevi / Anı Dizisi Mühendis Profesör Adnan Ergenelinin Çocukluğumun Savaş Yılları Anıları adını taşıyan kitabı, doğduğu yıl Trablusgarb

Adnan Turani

Adnan Turani1925 İstanbul’da doğdu. 1945-48 Ankara Gazi Eğitim Enstitüsü Resim bölümü 1953-59 Münih, Stuttgart, Hamburg Akademilerinde lisans ve uzmanlık öğrenimi 1959-70 Gazi Eğitim Enstitüsü resim öğretmenliği 1972-73 Doktora, Hacettepe Üniversitesi

Afet İnan

Afet İnan1908 yılında doğdu.Atatürk, 11 Ekim 1925te İzmire geldiğinde, birçok kurumun yanı sıra okulları da gezerek konuşmalar yaptı. Yine o günlerde İzmir ilkokullarından birinde bir toplantıda Afet Hanımla karşılaştı. Afet İnan, ilköğrenimini Eskişehirin Mihalıç

Agop Dilaçar

Agop DilaçarAgop Dilaçar Martanyan (1895-1979) Büyük Türkiye Ansiklopedisi Başredaktörü. Türk Dil Kurumu üyesi. Yozgat ayanı Çobanoğullarının kahyası Ohan Aslanoğlu’nun torununun oğludur. Robert Koleji’ni bitirdi. Dilde uydurmacılık adı verilen hareketini

Ahat Andican

Ahat AndicanProf.Dr. Ahat ANDİCAN,1950 yılında doğdu. İlk ve orta öğrenimini Akşehirde tamamladıktan sonra 1968 yılında Cerrahpaşa Tıp Fakültesine girdi ve 1974 yılında doktor oldu. Askerlik görevini bitirdikten sonra Cerrahpaşa Tıp Fakültesine Genel Cerrahi Ana Bilim Dal

Ahmed Akgündüz

Ahmed Akgündüz1955 yılında Diyarbakır’ın Çüngüş kazasına bağlı Malkaya köyü’nde doğdu. İlkokulu köyde tamamlayan Akgündüz, Gaziantep İmam-Hatip Lisesi’ni ve Gaziantep Lisesi fen bölümünü bitirdi. 1980 yılında Erzurum Üniversitesi İslami İli

Ahmed Mekki Üçışık

Ahmed Mekki ÜçışıkHAKKINDA YAZILANLAR Kadıköy’ün unutulmaz Müftüsü Ahmed Mekki Üçışık İrfan Özfatura Türkiye 12 Mayıs 2004 Abdüllatif Ağabey, Mekki Efendinin yanında çalışma bahtiyarlığına erişen az sayıda nasipliden biri. Sağ

Ahmed Nabi Magoma

Ahmed Nabi Magoma Kafkas yurtseveri, bilim ve siyaset adamı, yazar. 1897 yılında Dağıstanın Andi yöresinde Godoberi köyünde doğdu. Orta ve lise öğrenimini Temirhan Şura (Buynak) kentinde yaptı. 1917 Rusya devriminin karışıklıkları, anayurdunda yüksek öğrenim görmesine

Ahmet Ateş

Ahmet Ateş1917 yılında Urfanın Birecik ilçesinde, Ağca Köyünde dünyaya gelen Ahmet Ateş, Yüksek Öğretmen Okulu ve istanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesini bitirdi. 1939da Prof. Dr. Helmut Ritterin asistanı olarak istanbul Üniversitesinin Arabiyat kürsüsüne intisap etti.

Ahmet Çiğdem

Ahmet ÇiğdemESERLERİ Taşra Epiği "Türk" İdeolojileri ve İslamcılık Ahmet Çiğdem Birikim Y. İstanbul 2001 "... Türkleştirme ameliyesi, eklemlendiği her ideolojik yönlenimin tarihselliğinde verili bulunan pozitif i

Ahmet Davutoğlu

Ahmet Davutoğlu1959 yılında Taşkentte doğdu. Ortaöğrenimini İstanbul Erkek Lisesinde tamamladı. Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi ve Siyaset Bilimi Bölümlerinden mezun oldu. Aynı üniversitenin Kamu Yönetimi Bölümünde yüksek lisans, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler

Ahmet Evin

Ahmet EvinSabancı Üniversitesi Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi Dekanı. Lisans derecesini 18. ve 19. yüzyıl İngiliz Edebiyatı ve Karşılaştırmalı Edebiyat alanında 1966 yılında, doktora derecesini Orta Doğu Etütleri ve Kültür Tarihi alanında 1973 yılında Columbia

Ahmet İnam

Ahmet İnam1947 yılında Sandıklı’da doğmuştur. 1989 yılından bu yana ODTÜ Felsefe Bölümü’nde profesördür. Mantık, bilim felsefesi, kümeler kuramı, endüktif ve model mantık, dil felsefesi, tarih felsefesi, ahlak, estetik, iletişim felsefesi alanlarında dersler

Ahmet Kadirov

Ahmet KadirovDoğum Tarihi 1954 Doğum Yeri Çeçenistan Milliyeti Çeçen Uyruğu Rus Medeni Durumu Evli Eğitim Durumu Taşkent İslam Enstitüsü (1980) Yabancı Dil Önceki Görevleri 1989-1994 Kuzey Kafkasya İslam Enstitüsü Kurucusu ve Rektörü

Ahmet Şenol

Ahmet Şenol1948 yılında ulukışlada doğdu.AİTİA mezunu. Halk oyunları ile ilgili çalışmaları H:G:M: halk dansları örnek grubunda başladı.1978 yılında Tubil derneğinin kurucuları arasında yer aldı.1988 yılına kadar Tubil Başkanlığının yürüttü.1986 yılnda İhsa

Ahmet Tabakoğlu

Ahmet Tabakoğlu1952 yılında Edremit’de doğdu. Orta ve lise tahsilini İstanbul’da tamamladı. İ.Ü. İktisat Fakültesi ve İstanbul Yüksek İslam Enstitüsünü bitirdi. İ.Ü. İktisat Fakültesi’nde doktora yaptı (1989). 1986 yılında Doçent ve 1993 yılında Pr

Ahmet Tan

Ahmet Tanİstanbul Milletvekili- DSP İSTANBUL - 1949, Mehmet - Zeynep, A.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi, London City Üniversitesi Media Studies, SBF Siyaset ve Yönetim Bilimi Yüksek Lisans - İngilizce - Gazeteci, Yazar, Siyasal Bilim Doktoru - Cumhuriyet Gazetesi Londra ve Ank

Ahmet Tan

Ahmet TanDr. Ahmet Tan Adıyaman’ın Besni ilçesinde doğdu. İlk ve orta okulu Gaziantep’te, liseyi İskenderun’da bitirdi. 1989 yılında Çukurova Üniversitesinde lisans, 1993 yılında Yüksek Lisansını tamamladı. Yüksek Lisans eğitimi sırasında sosyal

Ahmet Yıldızhan

Ahmet Yıldızhan1956 yılında Samsun’da doğdu.Kuleli Askeri Lisesi’ni birincilikle bitirdikten sonra Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne girdi.Askerlik görevini Gülhane Askeri Tıp Akademesinde Nöroşirürji Uzmanı olarak yaptıktan sonra, Amerika Birleşik Dev

Ahmet Hamdi Tanpınar

Ahmet Hamdi TanpınarAhmet Hamdi Tanpınar, 23 Haziran 1901 tarihinde İstanbulda doğdu.İstanbulda Ravaz-i Maarif İbtidaisinde, Sinop ve Siirt rüşdiyelerinde, Vefa, Kerkük ve Antalya sultanilerinde öğrenim gördü. Baytar mektebini bırakarak girdiği İstanbul Üniversitesi Edebiyat

Ahmet Nezihi Turan

Ahmet Nezihi Turan1958 yılında Kahramanmaraşta doğdu.1980 yılında A.Ü. DTCF Tarih Bölümü mezunu.Son Osmanlı Meclis-i Mebusanı konulu yüksek lisans tezini 1987de, 16. Asırda Ruha (Urfa) Sancağı konulu doktora tezini 1993te verdi.Halen Kırıkkale Üniversitesi Fen Edebiyat Fa

Ahmet Taner Kışlalı

Ahmet Taner Kışlalı10 Temmuz 1939da doğdu Tokat`ın Zile ilçesinde. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi`ni bitirdikten sonra 1962-63 yılları arasında Yenigün Gazetesinde yazı işleri müdürlüğü yaptı. 1968-72 yılları arasında öğretim görevlisi olan Ahmet Tan

Ahmet Turan Alkan

Ahmet Turan Alkan1954 Sivas doğumlu. İlk ve orta tahsilini Sivasta tamamladıktan sonra 1978 yılında SBFnin İdare ve Siyaset Bölümünden mezun oldu. Bu esnada Sivasta üç yıl süreyle mahalli matbuatta çalıştı. Çeşitli dergilerin yayınlanmasına katkıda bulundu. 1980 yı

Ahmet Vefik Alp

Ahmet Vefik Alp1948 yılında Istanbul Kadıköyde dünyaya gelen Ahmet Vefik Alp, Saint Joseph Fransız Lisesini bitirdikten sonra, Robert College Inşaat Mühendisliği Bölümünde yüksek öğretime başladı, aynı yıl Istanbul Teknik Üniversitesine geçerek, buradan 1971 yılında P

Ahmet Yaşar Ocak

Ahmet Yaşar OcakProf. Dr. Ahmet Yaşar OCAK 1945 yılında Yozgatda doğdu. Yüksek tahsilini 1967de İstanbulda İlahiyat Fakültesinde ve 1971 yılında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümünde yaptı. 1972 yılında Hacettepe Üniversitesi Tarih Bölüm

Akşemseddin

Akşemseddin HAKKINDA YAZILANLAR Fethin görünmez mimarı Akşemseddin Hazretleri Akşemseddin; Hazret-i Ebûbekir’in evladından, Şihabüddin Sühreverdi’nin torunudur. Babası Şeyh Hamza (Kurtboğan adıyla meşhurdur) alim biridir ve oğlunu mükemme

Akşit Göktürk

Akşit GöktürkAkşit Göktürk, (d. 27 Aralık 1934, Van - ö. 26 Şubat 1988, İstanbul), edebiyat eleştirmeni, yazar ve dilbilimci. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümünü bitirdi (1960). 1961de aynı fakülteye asistan olarak girdi.

Albert Agazaryan

Albert AgazaryanFilistin’de Bir Zeyt Üniversitesi Halkla İlişkiler Müdürü. ABD’de Georgetown Üniversitesi Tarih Bölümü’nü bitirdi. Filistin’deki intibalarından bahseden gazeteci yazar Arslan Tekin, Albert Agazaryan’ı şöyle anlatıyor; Albert, Tür

Albert Einstein

Albert Einstein14 Mart 1879’da Almanya’nın Ulm kentinde doğan Albert Einstein, 1896’da Zürich Politeknik Enstitüsü’ne girdi. 1909’da profesör olan Einstein, önce Zürich’te sonra da Prag’da çalıştı. 1913’te Almanya’da Berlin Ka

Albert Kohen Erkip

Albert Kohen ErkipSabancı Üniversitesi Öğretim Üyesi Lisans derecesini Matematik dalında 1974 yılında ODTÜden, doktora derecesini aynı dalda 1979 yılında California-Berkeley Üniversitesinden aldı. Daha önce Berkeley, Doğu Akdeniz Üniversitesi ve ODTÜde çalıştı. Ara

Ali Birinci

Ali Birinci25/08/1947 de Hendek te (Sakarya) Balıklı Şeyh köyünde doğdu. Babası Şeker(1925-1993), annesi Müzeyyen hanım(1924-1977) tütün ziraatiyle geçiniyordu. Ali BİRİNCİ İlk mektebin ilk üç senesini köyünde, son iki senesini Hendekte okudu. Cumhuriyet İlkok

Ali Sevim

Ali SevimProf. Dr. Ali SEVİM1928 yılında Adanada doğdu.Yüksek tahsilini Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih -Coğrafya Fakültesinde yaptı. "Artukoğullarının İlk Devirleri" konulu tezi ile doktor, "Suriyenin Selçuklular Tarafından Fethi" konulu tezi ile doçent,

Ali Sevim

Ali SevimProf. Dr. Ali SEVİM 1928 yılında Adanada doğdu.Yüksek tahsilini Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih -Coğrafya Fakültesinde yaptı. "Artukoğullarının İlk Devirleri" konulu tezi ile doktor, "Suriyenin Selçuklular Tarafından Fethi" konulu tezi ile do

Ali Fuat Başgil

Ali Fuat BaşgilAli Fuat Başgil, 17 Nisan 1967 tarihinde öldü. 74 yaşındaydı ve ardında çok sayıda önemli eser ve büyük bir fazilet mücadelesinin hatıralarını bırakmıştı. Onun en önemli eserlerinden biri Demokrasi Yolunda (1. bs. 1961) adını taşır. Başgil, bu eser

Ali İhsan Bağış

Ali İhsan BağışHAKKINDA YAZILANLAR Esrarengiz ölüm Vatan 09.11.2004 Özellikle İsrailin GAP üzerindeki oyunlarını araştırmasıyla tanınan Prof.Dr.Ali İhsan Bağış, şüpheli bir trafik kazasında can verdi. KAZA MI, SUİKAST MI? Çalı

Ali Kuşçu

Ali Kuşçu Türk astronomu.Semerkant’ta doğdu. Babası Türkistan ve Maveraünnehir emîri Uluğ Beyin doğancıbaşısı Muhammed. Kuşçu adının buradan geldiği söylenir. İlk öğrenimini Semerkantta yaptı. Sonra, Bursalı Kadızade Rumîden ve Uluğ Beyin kendisinden

Ali Osman Öztürk

Ali Osman Öztürk1960’ da Ordu’da doğdu; ilkokul, ortaokul ve liseyi aynı şehirde bitirdi. 1977’de Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Alman Dili ve Edebiyatı Birimi’ni kazandı. 10.01.1980 - 03.03.1980 arasında Federal Almanya’da ger

Alparslan Açıkgenç

Alparslan Açıkgenç1952 yılında Erzurum’da doğdu. Lisans eğitimini Ankara Üniversitesi’nde tamamladı (1974). Yüksek lisansını Üniversity of Wisconsin’de (1978) ve Doktorasını The University of Chicago’da (1983) yaptı. 1983 yılında ODTÜ Felsefe Bölü

Alper Orhon

Alper OrhonKıbrıslı eski bakan vefat etti Hürriyet 28 Haziran 2001 Boğaziçi Üniversitesi eski öğretim görevlilerinden olan ve 13 Şubat 1975 ile 5 Temmuz 1976 tarihleri arasında Kıbrıs Türk Federe Devleti Planlama Koordinasyon Bakanlığı da yapan Prof. Alper Orh

Alvin Toffler

Alvin Toffler1928’de doğdu. Üniversite öğreniminin akabinde döküm işçiliğinden gazeteciliğe değişik mesleklerde çalıştı. Fortune dergisinin Washington muhabiri ve sonra editörü oldu. Kısa bir süre Cornell Üniversitesi’nde misafir profesör olarak çalıştı.

Annedith Schneider

Annedith SchneiderLisans derecesini Karşılaştırmalı Edebiyat dalında 1989 yılında Yale Universityden magna cum laude ile aldı. Yüksek lisans ve doktorasını Fransız Edebiyat dalında sırasıyla 1995 ve 1998de, Cornell Universityde tamamladı. Cornell University, Başkent Üniver

Annemarie Schimmel

Annemarie Schimmel1922’de Erfurt’ta doğdu. 1941’de Berlin Üniversitesi’nde İslamî Araştırmalar sahasında doktora yaptı. 1946-54 yılları arasında Marburg Üniversite’nde, 1954-59 yılları arasında da Ankara İlahiyat Fakültesi’nde Dinler T

Arif Ay

Arif Ay1953 yılında Niğde doğumlu. İlk ve orta öğrenimini Ankarada tamamladı. Gazi Üniversitesi Edebiyat Fakültesini bitirdi. Çeşitli devlet memurluklarında bulundu. Halen Kırıkkale Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünde öğretim göre

Arif Ersoy

Arif Ersoy1948 Çorum doğumlu. SBF mezunu. 1977de Ege Üniversitesi İktisat Bölümünde profesör oldu. Süleyman Karagülle ve arkadaşlarıyla beraber Adil Düzen tezinin teorisyenlerinden.1994de Çorum Belediye Başkanlığına seçildi. İngilizce ve Arapça biliyor.

Arsen Arustamyan

Arsen ArustamyanDeprem uzmanı. 1998 yılının Eylül ayında, İstanbul’da düzenlenen ‘Deprem ‘ konulu toplantıya katılan Ermenistan heyeti arasındaydı. İstanbul Hyatt Regency Oteli’nde yapılan toplantıda, dünyada deprem kuşağında bulunan şehirlerin yen

Asaf Savaş Akat

Asaf Savaş Akat12 Eylül 1980’den sonra İstanbul Üniversitesi İktisat Fakülkesi öğretim üyeliğinden uzklaştırıldı.Yeni Gündem adlı haftalık dergide ve İletişim Yayınlarında değişik görevler üstlendi.Bir ara DSP danışmanları arasında yer almasına rağmen B

Asif Şabanoviç

Asif ŞabanoviçSabancı Üniversitesi Öğretim Üyesi Lisans, yüksek lisans ve doktora derecelerini Elektronik ve Otomatik Kontrol dalında Saraybosna Üniversitesinden 1970, 1975 ve 1979 yıllarında aldı. Daha önce çalıştığı üniversiteler arasında Saraybosna Üniversitesi,

Askar Akaev

Askar AkaevAskar Akaev, 10 Kasım 1944te Kemindey Bölgesindeki Kızılbayrak köyünde dünyaya geldi. Babası bir kolhoz işçisidir. 1961 yılında Fdurzemash fabrikasında metal işçisi olarak çalışmaya başladı. 1968de Leningrad Hassas Mekanik ve Optik Enstitüsünden mezun ol

Atilla Çetin

Atilla Çetin1942 yılında İstanbul Beykozda doğdu.Bursa Erkek Lisesi, İstanbul Üniversitesi Tarih Bölümü ve Çapa Yüksek Öğretmen Okulunu bitirdi (1966).Bir süre Kars Alparslan Lisesinde tarih öğretmenliği yapan Çetin, vatani hizmetinden sonra, Başbakanlık Arş

Atilla Yayla

Atilla Yaylaİyi ki Atilla Yayla var Ömer Öztürkmen Türkiye 6 Temmuz 2001 Marksizm ve aşırı solun ön yargılarını, çarpık sloganlarını, kalıpçı düşünce yapısını tekrarlaya tekrarlaya, genç dimağları şartlandıran, karşı görüşlerden habersiz ye

Atilla Yayla

Atilla YaylaHAKKINDA YAZILANLAR İyi ki Atilla Yayla var Ömer Öztürkmen Türkiye 6 Temmuz 2001 Marksizm ve aşırı solun ön yargılarını, çarpık sloganlarını, kalıpçı düşünce yapısını tekrarlaya tekrarlaya, genç dimağları şartlandıran, karş

Avedis Hacınlıyan

Avedis HacınlıyanAvedis Hacınlıyan, Bilim adamı. Boğaziçi Üniversitesi Fizik Bölümü öğretim üyesi. Çeşitli bilim ve teknoloji dergilerinde makaleleri yayımlandı. “15 Temmuz 1983 tarihinde Paris’in Orly Havaalanı’nda ASALA örgütü tarafından THYR

Avni Öztopçu

Avni Öztopçu1962 12 Şubat, Erzincanda doğdu. 1980-1984 Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Resim-iş Eğitimi Bölümünde LİSANS; 1984-1986 Mimar Sinan Üniversitesi Resim Anasant Dalında YÜKSEK LİSANS, 1987-1989 Mimar

Aydın Ayaydın

Aydın AyaydınAydın Ağan Ayaydın İstanbul Milletvekili-ANAP Mardin Derik-1951, Mehmet, Bedia-İstanbul İTİA, Marmara Üniv. Sosyal Bilimler Enst.İktisat Master ve Doktora -İngilizce-Ekonometri Profesör Dr., Öğretim Üyesi-Bankalar Birliği Başkanı, Emlakbank Gn.Md. ve

Aydın Köksal

Aydın Köksal1940ta İstanbulda doğdu. Galatasaray Lisesini birincilikle bitirdikten sonra, Fransada INSA de Lyondan Elektronik Y.Müh. diploması aldı (1964). Bilişimsel Dilbilim dalında Bilim Doktoru (1975, HÜ), Bilgisayar Bilimleri Mühendisliği dalında Üniversite Doçenti (1980,

Aydın Yüksel

Aydın Yüksel1939da Erzurum Oltuda doğdu. 1966da Devlet Güzel Sanatlar Akademisi, Süsleme Sanatı Yüksek Kısmı, İç Mimarlık Bölümününden mezun oldu. 1975de Yüksek Mimarlık bölümünü tamamladı.1979-1983 seneleri arasında ıstanbul üniversitesi Edebiyat Fakültesi, Arkeol

Aydın Güven Gürkan

Aydın Güven Gürkan1941 yılında Elazığda doğdu. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinden mezun olan Aydın Güven Gürkan, Gazi Üniversitesinde ekonomi profesörü olarak görev yaptı. Gürkan, bir süre de AITA Gazetecilik ve Halkla Ilişkiler Yüksekokulu Müdürlüğ

Ayhan Songar

Ayhan SongarBir Ayhan Songar vardı Türkiye 2 Temmuz 2001 İSTANBUL - Hocaların hocası Prof. Dr. Ayhan Songarı vefatının 5. yıldönümünde rahmetle anıyoruz. Gazetemizde uzun yıllar yazdığı günlük köşe yazılarıyla hala hafızalarımızda olan, dünyaca tanın

Aykut Çınaroğlu

Aykut ÇınaroğluProf. Dr. Aykut ÇINAROĞLU 11 Kasım 1941 tarihinde doğdu. 1964 yılında Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi Anabilim Dalından mezun oldu.Üniversite ikinci yılında o zamanki adı Ankara Arkeolo

Aysel Çelikel

Aysel ÇelikelProf. Dr. Aysel Çelikel, YÖKe karşı çıkan bir YÖK üyesi.. Devletler Umumi Hukuku Hukuk lisans diploması, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi, 1956,Devletler Hukuku dalında hukuk doktorası, İstanbul Üniversitesi, 1962. Mukayeseli Hukuk dalında hukuk y

Ayşe Kadıoğlu

Ayşe KadıoğluSabancı Üniversitesi Öğretim Üyesi Lisans derecesini Siyaset Bilimi dalında 1982 yılında ODTÜden, yüksek lisans derecesini Uluslararası İlişkiler dalında 1984 yılında Chicago Üniversitesinden, doktora derecesini de Siyaset Bilimi dalında 1990 yılında B

Aytek Namitok

Aytek Namitok6 Ocak 1892de, Kafkasya’nın Adigey yöresinde Panejukay köyünde doğdu. Orta öğrenimini Stavropol Lisesi’nde yaptıktan sonra 1916da Petersburg Üniversitesi Hukuk Fakültesinden, 1921de de Sorbonne(Fransa) Üniversitesinden mezun oldu. Hukuk Fakültesi

Aziz Meker

Aziz MekerBilim ve toplum adamı, diplomat ve yazar. 1877 yılında Kafkasya’da, bugünkü Karaçay-Çerkes Cumhuriyeti’nin sınırları içinde bulunan Biberdkuace köyünde doğdu. Anadili Abazaca ve Adıgeceydi. Köyünde ve Batalpaşinsk (Çerkesk) kasabasında öğre

Azmi Aksoy

Azmi Aksoy1958 yılı Ankara doğumlu olan Aksoy, 1982 yılında A.Ü. Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesinin Klasik Filoloji bölümünü (Yunan Dili ve Edebiyatı / Latin Dili ve Edebiyatı) birincilikle bitirerek Kara Lisan Okulunda Yunanca öğretim üyesi olarak göreve başladı.

Azmi Özcan

Azmi Özcan1960 Burdur Doğumlu. 1983 Ankara Üniv. İlahiyat Fak.(Lisans); 1986 Manchester Üniversitesi Near Eastern Studies (Master); 1990 Londra Üniv. SOAS, Tarih böl. (Doktora). Boğaziçi ve Marmara Üniversitelerinde dersler verdi. Halen Fatih Üniversitesinde ders veriyor ve İSAMd

Bahaeddin Yediyıldız

Bahaeddin YediyıldızProf. Dr. Bahaeddin YEDİYILDIZ 1945 Ordu Kabataş doğumlu olan Yediyıldız, ilk ve ortaokulu Gölköy de (1952-1959) tamamladıktan sonra, Elbey köyünde (Kabataş) bir yıl öğretmen vekilliği yaptı. Tekrar öğrenime başlayan Yediyıldız, 1963 yılında O

Bahri Savcı

Bahri SavcıProf. Dr. Bahri Savcı, 1961 Anayasasının mimarlarındandır. Uzun yıllar hukuk fakültelerinde hocalık yapmıştır.27 Mayıs Hareketinin düşünsel önderlerindendir. İnsan hakları ve demokrasi asığı olan Prof. Dr.Bahri Savcı Türk Demokratikleşme Hareketi içinde

Bahriye Üçok

Bahriye ÜçokPostayla Gelen Ölüm: Bahriye Üçok Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bahriye Üçok, 6 Ekim 1990da Ankaradaki evine gönderilen bir kitabın içine yerleştirilen bombanın patlaması sonucu yaşamını yitirdi. İsl

Baki Kuru

Baki KuruProf. Dr. Baki Kuru, Hukuk Yargılaması konusunda pek çok eserler vermiştir. İsmi doktrin alanında otorite olarak anılan Sn. Baki Kuru AÜ Hukuk Fakültesinde Medeni Usul Hukuku Dersleri vermiştir. Binlerce öğrenci ve bilim adamı yetiştiren Prof. Dr. Baki Kuru, Y

Baskın Oran

Baskın Oran1945te İzmir de doğdu. Saint Joseph ve İzmir Atatürk Lisesinden sonra Siyasal Bilgiler Fakültesini bitirdi.SBFde Uluslararası İlişkiler asistanı olarak 1974te doktorasını tamamladı. 1982de YÖK kararıyla, 1983te de 1402 uygulamasıyla görevine son verildi. 1990da Da

Bayram Yılmaz

Bayram YılmazHAKKINDA YAZILANLAR Ayıplı bilim olur mu? Özcan Ünlü Türkiye 7 Mayıs 2001 Böyle bir ülkede yaşıyoruz biz... Şikayetçi değiliz ama... Sesimiz kısılana kadar sevgimizi haykırabileceğimiz dağların gölgesinde yaşamayı seviyoru

Bayram Yüksel

Bayram Yüksel1939 senesinde Aksekide doğmuş bulunan Prof.Dr.Bayram Yüksel ilk, orta ve Lise tahsilini Akseki, Turgutlu ve Manisada tamamladıktan sonra 1956 da İ.T.ü Makina Fakültesine girdi ve 1962 de mezun olduktan sonra aynı fakültenin Tekstil Kürsüsüne teknisyen kadrosu ile a

Bedrettin Dalan

Bedrettin Dalanİstanbul Büyükşehir Eski Belediye Başkanı ve İstek Vakfı kurucusu... 1941 Eskişehir doğumlu. İTÜ Maçka Fakültesi mezunu. Elektrik Müh. Muhtelif kuruluşlarda yöneticilik ve yönetim kurulu üyeliği ile Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesin

Behice Boran

Behice Boran1910 yılında Bursa’da doğdu.Behice Boran, ortaöğrenimini Arnavutköy Amerikan Kız Koleji’nde, yükseköğrenimini Amerika’da tamamladı. Ülkeye döndüğünde sosyoloji öğretmenliği yaptı. 1939 yılında Ankara Üniversitesi Dil Tarih Coğrafya Fakül

Bekir Baykal

Bekir BaykalTarih profesörü, dekan, rektör ve yazardır.1908 yılında Rizede doğdu.Berlin ve Freiburg Üniversitelerinin edebiyat fakültelerini bitirdi.1943 yılında profesör oldu. 1950-1952 yılları arasında Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dekanlığı yaptı.1960 yılında A

Bekir Sıtkı Çobanzade

Bekir Sıtkı ÇobanzadeKırım Türk Edebiyatı Kırımda yetişen en büyük şairlerden olduğu gibi en iyi dil bilginlerinden biri olan Bekir Sıtkı Çobanzade (1893-1939), ilk ve orta tahsilini Karasupazarda yaptıktan sonra 1909da liseyi okumak için İstanbula gelir.

Berna Moran

Berna Moran1921 yılında İstanbul’da doğdu.Günümüz eleştirmenlerinden Orta öğrenimini Darüşşafaka ve Işık liselerinde, yüksek öğrenimini İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü’ nde tamamladı. Aynı bölümde İngiliz Ed

Besim Özcan

Besim Özcan1959 yılında Artvin-Şavşat-Yağlı Köyü’nde dünyaya geldi. İlk öğrenimini adıgeçen köyde, Orta ve Lise öğrenimini Artvin’de tamamladı. 1988-89 Öğretim yılında girdiği Erzurum Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü’nden Ha

Beşir Atalay

Beşir Atalay58. VE 59. HÜKÜMET DEVLET BAKANI 1947 Armutlu doğumlu. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu. DPT Sosyal Planlama daire Başkanı. İngilizce biliyor. Evli ve 3 çocuk babası.

Biruni

Biruni Biruni hastalıkları tedavi konusunda değerli bir uzmandı. Yunan ve Hint tıbbını incelemiş, Sultan Mesudun gözünü tedavi etmişti. Otların hangisinin hangi derde deva ve şifa olduğunu çok iyi bilirdi. Eczacılıkla doktorluğun sınırlarını çizmiş, ilaçların yan e

Boris Barth

Boris Barth1961de doğdu. Düsseldorf Heinrich Heine Üniversitesinde Modern Tarih, Antik Tarih ve Felsefe eğitimi aldı. 1989da Modern Tarih yüksek lisansını bitirdi ve 1993te doktorasını en iyi dereceyle tamamladı. 1990-1995 "Birinci Dünya Savaşı öncesinde Alman Dış Polit

Bronislaw Geremek

Bronislaw GeremekBronislaw Geremek (doğ.1932). Tarihçi. 1965-85 yılları arasında Polonya Bilimler Akademisi Tarih Enstitüsü Ortaçağ Kültür Tarihi Bölümünün başkanlığını yürütmüştür. Varşova Paktı ordularının Çekoslovakyaya müdahalesini protesto etmek için

Burhan Kuzu

Burhan KuzuProf Dr Burhan Kuzu, 1955 yılında Kayseride doğdu. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi. 1976 yılında aynı fakülteye asistan olarak girdi. 1984 yılında doktor, 1989 yılında doçent ve 1998de de profesör oldu. 1980-82 yılları arasında Paris Sorbonne Ün

Burhan Şenatalar

Burhan Şenatalar1945, İstanbul doğumlu.İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Maliye Bölümü Öğretim Üyesi Öğrenim Süreci: Alman Lisesi, Nrth Platte High School (ABD), İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi (lisans ve doktora) Çeşitli tarihlerde DAA

Bülent Berkarda

Bülent Berkarda1932 yılında Ispartada doğdu. İzmir Atatürk Lisesini bitirdikten sonra, İstanbul Tıp Fakültesine girdi, 1956 yılında mezun oldu ve üniversitede kaldı. 1966da doçent, 1972de profesör oldu. 1974de Cerrahpaşa Tıp Fakültesindeki Medikal Onkoloji bölümünü kurd

Bülent Tanör

Bülent Tanör1940 yılında Istanbulda doğdu. Galatasaray Lisesi ve İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi. (1963) Aynı yıl Anayasa Kürsüsünde asistan olarak akademik kariyere başladı. 1969 yılında doktor olan Tanör, 12 mart 1971de üniversiteden uzaklaştırıldı. 1

Cahit Arf

Cahit Arf1910 yılında Selanikte doğan Cahit Arf, Ecole Normale Superieurede yüksek öğrenimini tamamladı (1932). Galatasaray Lisesinde matematik öğretmeni, İstanbul Üniversitesinde Fen fakültesinde doçent adayı olarak çalıştı. Göttingen Üniversitesinde (Almanya) doktarası

Cahit Atasoy

Cahit Atasoyİlk Türk Musikisi Konservatuarının Kurucularından Doç. M. CAHİT ATASOY 3 Nisan 2002 çarşamba günü vefat etti. 1 Mart 1927de Trabzonda doğdu.İstanbul Erkek Lisesinde orta ve liseyi bitirdi. İktisat Fakültesinden mezun oldu. İstanbul Konservatuarına girdi.

Cahit Tanyol

Cahit Tanyol1924 yılında Nizipte doğdu. Adana Maullim Mektebini ve Gazi Eğitim Enstitüsünü bitirdi. İstanbul Üniversitesi Felsefe Bölümünden mezun olduktan sonra yeni kurulan sosyoloji kürsüsüne asistan olarak girdi. Aynı bölümde Doç. Prof. ünvanları aldı. Gençlik yıl

Canan Baysal

Canan BaysalSabancı Üniversitesi Öğretim Üyesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi öğretim üyesi. Lisans ve doktora derecelerini 1991 ve 1996 yıllarında Boğaziçi Üniversitesi Kimya Mühendisliği bölümünden aldı. 1996-1999 yılları arasında Florida Eyalet Ünive

Cebbar Dengiz

Cebbar Dengiz Doç.Hv.Tbp.Alb. Cebbar Dengiz 1929 Kerkük doğumlu olup 1955 yılında Ankara Tıp Fakültesinden mezun oldu, 1961 yılında ABD Air University’de hava hekimliği tekamül kursu gördü. 1964 yılında GATA’daki ihtisasını tamamladıktan sonra Etimesgut Hava Has

Celal Saraç

Celal Saraç1906 yılında Bağdatda doğdu. İstanbul Yüksek Mühendis Mektebinde okudu. 1932de Fransada Dijon Üniversitesi Fen Fakültesinden yüksek lisans derecesi aldı. Aynı üniversitenin Edebiyat Fakültesinde Gaston Bachelardınbilim tarihi ve bilim felsefesi derslerine devam et

Celal Esat Arseven

Celal Esat ArsevenProfesör, yazar, sanat tarihçisi, ressam, milletvekili ve kıdemli yüzbaşıdır.1875 yılında İstanbul Beşiktaşta doğdu.Sadrazam Ahmed Esad Paşanın oğludur.40 günlük iken babası ölmüştü. 1888 yılında Galatasaray Lisesine girdi.Lisede okurken 1889 yılı

Cem Behar

Cem BeharProf. Dr. Cem Behar 1946 yılında İstanbulda doğdu. Yüksek öğrenimini Pariste tamamladı. Müzik çalışmalarına Fikret Bertuğ ile başladı. Daha sonra Emin Ongan ve Niyazi Sayın ile çalıştı. Klasik Türk Müziğine ilişkin çeşitli gazete ve dergilerde makaleleri y

Cemal Zehir

Cemal Zehir1970 Yılında Trabzonda dünyaya gelen Cemal Zehir, 1993 yılında Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkiler Bölümünden mezun oldu. 1995 de aynı üniversitenin Ortadoğu ve İslam Ülkeleri Enstit

Cemi Demiroğlu

Cemi Demiroğlu1928 yılında İstanbulda doğmuştur. Orta ve Lise eğitimini İstanbul Pertevniyal Lisesinde yapmıştır. 1943 - 1949 yıllarında İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesini bitirmiş 1950 yılında askerlik görevinden sonra İstanbul Tıp Fakültesi Tedavi Kliniği ve Far

Cemil Koçak

Cemil KoçakAdı :Cemil Koçak Adres :Sabancı Üniversitesi Kampüsü Orhanlı, 81474 Tuzla / İstanbul Ofis telefonu :(216) 483 90 00 (Dahili:9239) Eğitim :1991 Doçent Siyaset ve Sosyal Bilimler · 1980-1985 Doktora Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enst

Cengiz Aktar

Cengiz AktarAktar 1955 doğumlu, Galatasaray Lisesi ve Sorbonne Üniversitesi mezunu, iktisat doktoru. Galatasaray Üniversitesi öğretim görevlisi olan Dr. Cengiz Aktar ülkemizde Avrupa Birliği’nin önde gelen uzmanlarından. Aktar 1989’dan bu yana Avrupa Birliği’nin

Cevat Babuna

Cevat BabunaProf. Dr. Cevat Babuna, 1925te Köprülüde doğdu. 1950 yılında İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesini bitirdi. 1954-1960 yılları arasında ABD Chicago Üniversitesinde daha sonra North Western Üniversitesinde kadın hastalıkları ve doğum alanında ihtisas yaptı. Bir

Cevdet Küçük

Cevdet KüçükProf. Dr. Cevdet KÜÇÜK 1946 yılında Soma (Manisa)da doğdu. 1969 yılında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Yakınçağ Tarihi Anabilim dalından mezun oldu. 1970 yılında aynı anabilim dalında asistan oldu. 1975 yılın

Christopher Clay

Christopher Clay1966dan bu yana Bristol Üniversitesinde Ekonomi Tarihi dersleri vermektedir. On yedinci yüzyılda İngiliz kamu maliyesi, on sekizinci yüzyılda İngiliz tarım tarihi, on dokuzuncu yüzyılın sonlarında ve yirminci yüzyılın başlarında Osmanlı İmparatorluğunda Ba

Çağatay Özdemir

Çağatay ÖzdemirDoç.Dr.M.Çağatay Özdemir 1953 Denizli doğumludur. Halen Hacettepe Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümünde Öğretim Üyesidir. EĞİTİMİ: M.Çağatay Özdemir, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesinden 1977 t

Çağlar Keyder

Çağlar KeyderBerkeleyde University of Californiada Ekonomi Tarihi alanında doktora yaptı.1982ye kadar Orta Doğu Teknik Üniversitesinde ders verdi. Halen SUNY-Binghampton ve İstanbul Üniversitesinde Sosyoloji profesörü olarak görev yapmaktadır. ESERLERİ Yayınla

Çetin Yetkin

Çetin Yetkin1939 yılında İstanbulda doğdu. Ortaöğrenimini Türk Eğitim Derneği Ankara Kolejinde gördükten sonra, bir yıl Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih - Coğrafya Fakültesi Felsefe bölümünde (1960-1961), dört yıl da Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinde okudu (19

David Willliams

David WillliamsDavid M. Willliams Liverpool Üniversitesinden mezun oldu. Leicester Üniversitesinin Ekonomik ve Toplumsal Tarih Bölümünde öğretim görevlisidir. Royal Historical Society üyesidir. International Comission for Maritime History (Uluslararası Denizcilik Tarihi Komisyonu)

Deniz Baykal

Deniz Baykal20 Temmuz 1938 yılında Antalya’da doğdu. Siyasetle Hukuk Fakültesinde öğrenciyken ilgilenmeye başladı.1959 yılında Hukuk Fakültesini bitirdi.1960’da Sosyal Bilgiler Fakültesi’ne asistan olarak girdi.1963’te doktorasını tamamlayıp, iki yıl

Deniz Gökçe

Deniz Gökçe1940 doğumlu.. Ekonomist-Yazar.. Boğaziçi Üniversitesi ekonomi profesörlerinden.. Televoleci ekonomistlerden biri olarak tanınıyor.. Halen köşe yazarlığı, TV programcılığı ve üniversite hocalığı yapıyor.. Önemli bir kesim onu takip ediyor, sade, anlaşılı

Devlet Bahçeli

Devlet BahçeliMHP Genel Başkanı , Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı 1948 yılında Osmaniye’de doğdu. Yörede Fettahoğulları olarak bilinen geniş bir Türkmen ailesine mensuptur. İlk öğrenimini Osmaniye’de, orta öğrenimini İstanbul’da

Dilaver Cebeci

Dilaver CebeciEdebiyatımızda 27 senedenberi Seyyah-ı Fakîr Evliya Çelebi müstear adı ile yer alan ve yeni bir mizahi tarzın öncüsü olan, Dilaver Cebeci 1943 Kelkit doğumludur. Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 1970 mezunu. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakülte

Doğan Kuban

Doğan KubanHakkında Yazılan Eser 1.Prof. Doğan Kubana Armağan Zeynep Ahunbay, Kurtgün Eyüpgiller, Deniz Mazlum Eren Yayıncılık

Durali Yılmaz

Durali Yılmaz1948de Denizli - Acıpayamın Köke Köyünde doğdu. İlköğrenimini burada yaptıktan sonra orta ve lise öğrenimini Burdurda, yükseköğrenimi İstanbulda tamamladı. Yeni Türk Edebiyatı sahasında Doktora yaptı. Aynı sahada Doçent, 1993te Profesör oldu.1988de İst

Ebu Davud

Ebu Davud Ebû Davûd Kütüb-i Sitte isimli 6 önemli, hadis-i şerif kitabı şunlardır:1-Sahih-i Buhari, 2- Sahih-i Müslim, 3- Sahih-i Tirmizi,4- Sünen-i Nesai,5- Sünen-i İbn-i Mace,6- Sünen-i Ebû Davûd.. Ehl-i Sünnetin ve bütün İslai alimlerinin, it

Ebubekir Sifil

Ebubekir Sifil25.12.1960 tarihinde Karsın Sarıkamış ilçesinde dünyaya geldi. İlk ve Ortaokulu Sarıkamışta, Liseyi Kars İmam-Hatip Lisesinde okudu. 1978 yılında Erzurum Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Enstitüsüne (şimdiki adıyla Eğitim Fakültesi) girdi.1980

Ebulala Mardin

Ebulala MardinEbul’ula Mardin(1880 – 1957) Tanınmış hukukçulardandır. İşkodra’ da doğmuştur. 1903’ de Hukuk Mektebinden mezun olmuş, Zabit Katipliği, muhtelif mahkemelerde ve Evkaf Şurasında azalık yapmış, Meşihat Mektupçuluğu ile Müsteşarlı

Ebulfez Elçibey

Ebulfez ElçibeyAzerbaycan eski Cumhurbaşkanı Ebulfez Elçibey, 1938 yılında Nahçıvanın Keleki kasabasında doğdu. Asıl adı, Ebulfez Kadir Güloğlu Aliyev olan Elçibey, Azerbaycan Bakü Devlet Üniversitesi Arap Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun oldu. El

Ebussuud Efendi

Ebussuud Efendi HOCA ÇELEBİ olarak da bilinir, tam adı MEHMED EBUSSUUD EL-ÎMADI (d. 30. Aralık 1491, İskilip - ö. 23 Ağustos 1574, İstanbul), Osmanlı şeyhülislamı, fıkıh ve tefsir bilgini. Mutasavvıf Muhyiddin Mehmedin oğlu, anne tarafından da Ali Kuşçunu

Edhem Eldem

Edhem EldemESERLERİ Osmanlından Günümüze Voyvoda Caddesi Edhem Eldem Osmanlı Bankası Tarihi Araştırma Merkezi ve Tarih Vakfının ortak projesi olarak yayımlanmıştır. İstanbul, 1999 ISBN 975-93692-0-6 Nakden Tarih ve Tarihten İzler sergile

Edibe Sözen

Edibe Sözen1982 yılında Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümünden mezun oldu. 1984 yılında, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Sosyal Yapı ve Sosyal Değişme Bölümünde yüksek lisansını tamamladı. 1989 yılınd

Ekmeleddin İhsanoğlu

Ekmeleddin İhsanoğluİKÖ Genel Sekreteri Ekmeleddin İhsanoğlu, 1943te Kahirede doğdu. İhsanoğlunun bilim tarihi, Türk kültürü, İslam dünyası ve Batı dünyası ilişkileri ile Türk-Arap ilişkileri hakkında değişik dillerde çok sayıda kitap, makale ve tebliği bulunuyor.

Ekrem Pamukçu

Ekrem Pamukçu21 Nisan 1947’de Kerkük’te doğdu. İlk, orta ve lise tahsilini Kerkük’te tamamladıktan sonra yüksek tahsilini yapmak üzere 1970’de Türkiye’ye geldi. 1970 - 1975 yılları arasında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde, 1979-1984 y

Emin Bilgiç

Emin Bilgiç1916da Ispartanın Şarkikaraağaç İlçesinde doğdu. Babası müderris-müftü Sadık Bilgiç, annesi müftü hacı, Said Efendinin kazı Kadriye Bilgiçtir. İlkokulu 1929da Şarkikaraağaçta, ortaokulu Yalvaçta bitirdi. Liseyi Konya, Afyon, Ankarada okudu. Dil ve Tarih

Emin Mahir Balcıoğlu

Emin Mahir BalcıoğluSakıp Sabancı Müzesi Müdürü, Mimarlık lisansüstü derecesini Torino Politeknik Okul’undan (İtalya) 1975, doktora derecesini ODTÜ, Mimarlık Fakültesi’nden 1983’ de aldı. 1975 ile 1983 arası ODTÜ Mimarlık Bölümünde öğretim görevlili

Emre Aracı

Emre Aracı1968 yılında Ankara’da doğdu. 1987 senesinden beri İngilterede yaşamakta olan Emre Aracı, müzik derslerine küçük yaşta İstanbulda Rana Erksanın piyano öğrencisi olarak başladı. Ciddi olarak müziğe yönelmesi on sekiz yaşından sonra liseyi bitirdikten son

Emre Gönensay

Emre Gönensay1937 doğumlu. Eğitimini yurt dışında tamamladı. Daha sonra Türkiyeye gelerek Boğaziçi Üniversitesinde profesör oldu. Çeşitli özel kuruluşların ve bankaların yönetim kurullarında görev aldı. 1987de Manisadan milletvekili adayı oldu. Daha sonra Cumhurba

Emre Kongar

Emre Kongar1941 yılında İstanbul’da doğdu.Şişli Terakki Lisesi’ni (1959), Siyasal Bilgiler Maliye İktisat Şubesi’ni (1963) bitirdi. Michigan Üniversitesi’nden Sosyal Çalışma Master’ı aldı (1966). Hacettepe Üniversitesi Sosyal Çalışma Y

Enis Öksüz

Enis ÖksüzTARSUS - 1946, Salim, Dudu - İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi, Aynı Fakültede Master ve Doktora - İngilizce, Fransızca - Prof.Dr., Öğretim Üyesi - Başbakanlık ve Ulaştırma Bakanlığı Müşavirliği, Etibank Yönetim Kurulu Üyeliği, Yüksek Hakem Kurulu

Erdal İnönü

Erdal İnönü1926 yılında Ankara’da doğdu.1947 yılında Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Fizik Bölümü’nü bitirdikten sonra Amerika’da doktora yaptı.1956’da doçent, 1961’de profesör oldu.Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi ve Boğaziçi Üniversite

Erdoğan Merçil

Erdoğan MerçilProf. Dr. Erdoğan MERÇİL 25.02.1938 yılında İstanbulda doğdu. 1961 yılında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Ortaçağ Tarihi Kürsüsünden mezun oldu.1963 yılında aynı üniversitenin Ortaçağ Tarihi Kürsüsünde asistan oldu. 1969da

Erdoğan Merçil

Erdoğan MerçilProf. Dr. Erdoğan MERÇİL 25.02.1938 yılında İstanbulda doğdu. 1961 yılında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Ortaçağ Tarihi Kürsüsünden mezun oldu.1963 yılında aynı üniversitenin Ortaçağ Tarihi Kürsüsünde asistan oldu. 1969da

Ernst Hirsch

Ernst HirschProf. Dr. Ernst Hirsch, 1902 - 1985 yılları arasında yaşayan Alman asıllı, ancak 1943 yılında Türk uyruğuna geçen önemli bir hukukçudur. Hirsch, bilimsel anlamda, Türk hukukunun her alanında aynı derecede mükemmel etkinliklerde bulunmuştur. Bir çok yasanın kod

Erol Cihangir

Erol Cihangir1958 yılında Eskişehirin Mihalıççık kazasında doğdu.İlkokul ve ortaokulu Mihalıççıkta okuyan Erol Cihangir liseyi Adanada okudu.Lise yıllarında Hergün ve Ortadoğu gazetelerinde muhabir olarak gazeteciliğe başladı.1985 yılında İstanbul Üniversitesi Edebiy

Erol Güngör

Erol GüngörYazar, fikir adamı. Kırşehirde doğdu. İlk ve orta öğrenimini memleketinde yaptı. İ.Ü. Hukuk Fakültesinde bir süre okuduktan sonra İ.Ü., Edebiyat Fakültesine geçerek Felsefe Bölümünü bitirdi (1961). Prof. Dr. Mümtaz Turhanın yanında sosyal psikoloji asistan

Erol Katırcıoğlu

Erol Katırcıoğlu1951 İstanbul doğumluyum. 1970de Kabataş Erkek Lisesinden mezun oldum. 1971-1975 yıllarında İİTİA Siyasal Bilimler Yüksek Okulundan lisans eğitimimi tamamladıktan sonra 1977de mezun olduğum okulda asistan oldum. 1981-1986 yılları arasında ABD Wisconsin Üniv

Ersin Nazif Gürdoğan

Ersin Nazif Gürdoğan1945 yılında Eskişehir’de doğdu. Temel üniversite eğitimini İTÜ’de makina mühendisliği alanında yaptı. İ.Ü. İşletme İktisadı Enstitüsünün uzmanlık programını 1968 yılında tamamladı. Devlet Planlama Teşkilatında 1968 ve 1972 yıll

Erzurumlu İbrahim Hakkı

Erzurumlu İbrahim Hakkı 1703 yılında Erzurum’da doğdu.Mutasavvıf. Dokuz yaşındayken babasıyla Siirte gitti ve Tillo Köyündeki Kadiri Seyhi Ismail Fakirullaha bağlandi.1735te Erzuruma döndü. Üç defa hacca giden, Arabistan ve Mısır’ı dolaşan İbrahim Hakkı,1752

Esat Coşan

Esat Coşan1938 yılında Çanakkalede doğdu. Babası Halil Necati Efendi, annesi Şadiye Hanımdır. 1950’de İstanbul Vezneciler ilkokulunu, 1956da Vefa lisesini bitirerek aynı yıl İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arap-Fars Filolojisi bölümüne girdi . Arap Dili v

Esat Öz

Esat Özİstanbul Milletvekili- MHP ÇINARCIK - 1961, Emin, Güner - Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Doktora - Orta İngilizce - Siyaset Bilimi Dr., Öğretim Üyesi - Gazi Üniversitesi İktisadi ve İda

Eşari

Eşari Ebul- Hasen Eşari Hazretleri Ebû Abdullah Hafif (rahmetullahi aley) bir hatırasını, şöyle nakleder: Gençliğimde, İmam Eşari hazretlerini görmek üzere Basraya gitmiştim: Oraya vardığımda heybetli ve güzel, yaşlıca bir zat ile karşılaştım. Kendisin

Fahreddin Razi

Fahreddin Razi Horasan’da yetişmiş, meşhur din ve fen alimi. İsmi, Muhammed bin Ömer bin Hüseyin bin Hüseyin bin Ali et-Teymî el-Bekrî’dir. Künyesi Ebû Abdullah ve Ebü’l-Me’alî, lakabı Fahrüddîn’dir. Allame, Şeyhülislam ve F

Fahrettin Kırzıoğlu

Fahrettin KırzıoğluProf. Dr. Mehmet Fahrettin KIRZIOĞLU 10.03.1917 yılında Karsda doğdu. 1946 yılında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümünden mezun oldu. 1967 yılında doktor, 1976 yılında doçent, 1982 yılında profesör oldu. Üyesi

Fahrettin Kerim Gökay

Fahrettin Kerim Gökay1900’de Eskişehir’de doğan Gökay yüksek öğrenimini İstanbul Darülfünunu Tıp Fakültesi’nde tamamladı. 1922-1924 yılları arasında Münih, Hamburg ve Viyana üniversitelerinde uzmanlık eğitimi gördü. Öğrencilik yıllarında Milliyetç

Fahri Atasoy

Fahri AtasoyESERLERİ Küreselleşme ve Milliyetçilik Dr. Fahri Atasoy Ötüken Neşriyat, İstanbul 2005 sosyoloji - strateji dizisi Küreselleşme ve milliyetçilik tartışması, geçmiş çağlardan bugüne devam eden bir sosyolojik olgudur. Modern çağ h

Faruk El-Baz

Faruk El-BazHAKKINDA YAZILANLAR Her yönüyle "aşmış" bir bilim adamı Ali Murat Güven Yeni Şafak 30 Ağustos 2004 Onu sizlere tanıtmaya nereden başlamam gerektiğini gerçekten bilemiyorum. Ancak çok iyi bildiğim bir şey var ise, o da bana mesl

Faruk Erem

Faruk EremTürk Ceza Hukukunun olduğu kadar, dünya ceza hukuku’ na da ışık tutan Faruk Erem 1999 yılında vefat etmiştir. Hümanist anlayışının hocalığını yapan Prof. Dr. Faruk Erem binlerce öğrenci yetiştirmiştir. Onlarca hukuk kitabı ve makaleleri yanısıra, R

Fatma Karabıyık Barbarosoğlu

Fatma Karabıyık Barbarosoğlu1962’de Afyon’da doğdu. Orta eğitimini lise son sınıfa kadar İstanbul’da sürdürdü ve orta eğitimini Afyon Lisesi’nde tamamladı (1980). İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü’nü bitirdi (1984). Ayn

Fatmagül Berktay

Fatmagül BerktayİÜ Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümünde öğretim üyesi. İÜ SBFde Siyasal Düşünceler Tarihi, İÜ Kadın Sorunları Araştırma Merkezinde Feminist Teoriler dersleri veriyor. Kadın hareketinde etkin olarak yer alan Fatmagül Berktay, T

Fehim Üçışık

Fehim ÜçışıkESERLERİ ÜLKE SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ Araştırma- İnceleme ISBN 975-437-289-6 İstanbul - 19991. hamur 12 x 19,5 cm Bu kitapta, devletin temel yapısından eğitime, sosyal güvenlikten spora kadar çeşitli alanlardaki çok

Feray Şansal

Feray Şansal GÜNDEM GÜNDEM GÜNDEM 4 HAZİRAN 2001 TÜRKİYEDE EN YÜKSEK ORANDA EVE SAHİP OLAN KESİMİN YOKSULLAR OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI.. haberturk.com 3 Haziran 2001 Uluslararası Infratest Burkeun yaptığı araştırmada, Türkiyede en yüksek oranda

Feridun Emecen

Feridun EmecenProf. Dr. Feridun M. EMECEN 1958 yılında Bulancak (Giresun)da doğdu. 1975de İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesine girdi. 1978 yılında aynı fakültenin Tarih Araştırmaları Enstitüsünde memuriyet hayatına başladı.1979da Tarih Bölümü Yeniçağ K

Ferruh Müftüoğlu

Ferruh MüftüoğluProf. Dr. FERRUH MÜFTÜOĞLU; 1942 senesinde Akseki’de doğdu. İlk ve Ortaokulu Beyşehir’de Liseyi Konya’da bitirdi. 1965’de İTÜ İnşaat Fakültesinden mezun olarak aynı fakültenin Su Yapıları Kürsüsüne asistan oldu. 1970-73 yıllar

Fethi Gedikli

Fethi Gedikli1960 yılında Trabzon/Akçaabat’ta doğdu. ilk ve ortaöğrenimini doğduğu ilde tamamladıktan sonra, Hacettepe Üniversitesin’nde ingilizce hazırlık (1979-80), istanbul Üniversitesi’nde Hukuk okudu (1984). ingiltere’de Birmingham ve Londra’da

Fikret Başkaya

Fikret BaşkayaDoç. Dr. Fikret Başkaya, 1940da Denizlide doğdu. Izmir Atatürk Lisesi ve Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Iktisat ve Maliye bölümünü bitirdi. Paris ve Poitiers üniversitelerinde doktora öğrenimini tamamladı. Doktora aşamasında ve sonrasında, Azge

Fikri Alican

Fikri AlicanESERLERİ Koca Meşenin Gölgesi Fikri Alican Doğan Kitapçılık Prof. Dr. Fikri Alican, Koca Meşenin Gölgesinde, hayatı boyunca tanıştığı birbirinden ilginç kişilerle, olaylarla ve dostluklarla bezeli anılarını, son derece samimi ve yal

Fritz Arnd

Fritz ArndYirminci asrın büyük kimyagerlerinden. 1885’te doğdu. Kimya öğrenimini Freiburg Üniversitesinde gördü. 1908 Breslau Üniversitesinde profesör oldu. Birinci Dünya Savaşı yıllarında (1915) memleketimize geldi. Ülkemizde akademik kimya öğrenimini başlatmak ve

Fuat Köprülü

Fuat KöprülüMehmet Fuat Köprülü (1890 - 1966) Parlamenter, siyaset ve devlet adamı, Yeni Demokrat Partinin kurucusu. Köprülü Mehmet Paşanın ailesindendir. Ayasofya Rüştiyesi ve Mercan İdadisinden sonra İstanbul Hukuk Fakültesine devam etti. 1909da bu fakülteyi bırakarak Ed

Gazi Yaşargil

Gazi Yaşargil1925 Diyarbakır-Lice doğumlu Prof. Dr. Gazi Yaşargil 1944 yılında, Almanyadaki Frederic Schiller Üniversitesi Tıp Fakültesine girdi. 1945 yılında, 2. Dünya Savaşının zor koşulları yüzünden tıp eğitimine Isviçre Baseldeki tıp fakültesinde devam etti ve 195

Geoffrey Jones

Geoffrey Jonesİngilterede Reading Üniversitesi´nde ve Hollanda/Rotterdamda Erasmus Üniversitesinde Ticaret Tarihi profesörüdür. Özellikle çokuluslu bankacılık ve ticari şirketler konusunda ihtisaslaşmış bir uluslararası ticaret tarihi uzmanıdır. Banking and Empire in Ir

Gıyasettin Aytaş

Gıyasettin Aytaş15. 03. 1964 doğumlu. İlk ve orta öğrenimimi bu ilde; lise öğrenimimi ise Ankarada tamamladı. 1981-1982 öğretim yılında başladığı üniversite öğrenimini, 1984-1985 öğretim yılında Gazi Eğitim Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünden mezun olar

Gökhan Çapoğlu

Gökhan Çapoğlu1956 doğumlu. SBF mezunu. Yüksek lisans ve doktora çalışmalarını ekonomi alanında yurt dışında yaptı.Doç. Çapoğlu, Bilkent Üniversitesinde öğretim üyesi olarak görev yaparken DSP’den siyasete atıldı.Ecevitler’le anlaşamayarak partid

Göksel Baktagir

Göksel Baktagir1966 yilinda Kirklarelinde dogdu.Müzige sekiz yasinda babasi Muzaffer Baktagirin gözetiminde basladi.1983 yilinda girdigi I.T.Ü. Türk Musikisi Devlet Konservatuarindan1988de mezun oldu.Bu okulda bir yil sonra lisansüstü egitime basladi. Ayni yil, Tanbu

Güzin Dino

Güzin DinoKenanpaşazade Sait Beyin oğlu, Osmanlı Bankası Resmi İşler Müdürü Asım Beyin kızı olan Güzin Dino (Dikel) dilci, öğretim üyesi, çevirmen, yazardır. 1942 yılında İstanbul Üniversitesi Roman Filolojisi Profesörü Eric Auerbachın asistanlığını yapmıştır

Hakan Kırımlı

Hakan KırımlıHakan Kırımlı Balıkesirde 30 Kasım 1958de doğdu. İlk, orta ve lise tahsillerini Ankara Kolejinde tamamladı. Lisans derecesini 1981de Hacettepe Üniversitesi İktisat Bölümünde, yüksek lisans derecesini de 1985te aynı üniversitede (tarih) kazandı. Doktora çalı

Hakkı Açıkalın

Hakkı AçıkalınDr. Hakkı Açıkalın, 1963 yılında, eski büyük tüccarlardan bir baba ve Osmanlı Hanedanından bir annenin oğlu olarak, İstanbul-Ortaköy’de doğdu. Orta-lise öğrenimini, Saint-Benoit Fransız Lisesi’nde 1975-82 arasında tamamladı. Bu arada 1978de,

Halide Edip Adıvar

Halide Edip Adıvar1884 yılında İstanbulda doğdu. İngiliz terbiyesiyle yetişmesini isteyen babası onu Üsküdar Amerikan Kız Kolejinde okuttu. Orada Rıza Tevfikden (Bölükbaşı) Fransız edebiyatı dersleri aldı ve Doğunun mistik edebiyatını dinledi.Sonradan evlendiği Salih Z

Halil Berktay

Halil BerktaySabancı Üniversitesi Öğretem Üyesi 1947de doğan Doç. Dr. Halil Berktay, liseyi Robert Kolejde okuduktan sonra, ekonomi alanında lisans ve lisansüstü eğitimini 1968de Yale Üniversitesinde tamamladı.Ekonomi okuduğu Yale Üniversitesinden, lisans ve yüksek l

Halil İnalcık

Halil İnalcıkHAKKINDA YAZILANLAR DÜNYACA TANINMIŞ TARİHÇİMİZ HALİL İNALCIK Bilim ve Teknik s.357 Gökhan Tok Osmanlı-Türk tarihi büyük bir tarih; aynı zamanda en çok saptırılmış bir tarih. Milletimiz bu tarihin gerçeklerini dünyaya tanıt

Halil Ürün

Halil Ürün1947 yılında Konyada doğdu. İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesinden mezun olduktan sonra bir müddet karayollarında mühendis olarak çalıştı. 1971-88 yılları arasında İstanbul Teknik Üniversitesi, Selçuk Üniversitesi ve Karadeniz Teknik Ün

Haluk Dursun

Haluk Dursun1957 yılında Herekede doğdu. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sonçağ ve Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Bölümünden mezun oldu. Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsünde "İslam Amme Hukukunda Hükümet Anlayışı" konusunda yüksek

Haluk Gerger

Haluk GergerAnkara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararasi iliskiler bölümü eski ögretim üyesi olan Haluk Gerger’in bu görevine YÖK ve 1982 anayasasi yürürlüğe girdiği gün son verildi. Çesitli gazetelerde köşe yazarlığı yaptı. İnsan Hakları Dern

Haluk Kurtoğlu

Haluk Kurtoğlu10 Haziran 1932 tarihinde Aydın’da doğdu. Ankara Devlet Konservatuarı Tiyatro Yüksek Bölümü mezunu. 1953-1997 yılları arasında Devlet Tiyatrolarında oyuncu olarak görev yaptı. 1969 yılında bir yıl süre ile Londra Royal Shakespeare Academyde çal

Harezmi

Harezmi Harezmî, IX. yüzyılda yaşayan ve cebir alanında ilk defa eser yazan Müslüman Türk bilginidir. Harezmî 780 yılında Harezm’de doğdu. Daha sonra ilim öğrenmek amacıyla, kendi döneminin ilim merkezi olan Bağdat’a gitti. Abbasi Halifesi Me’mu

Hasan Köni

Hasan KöniProf. Dr. Hasan Köni, 7 Haziran 1946’da İstanbulda doğdu. Saint Joseph Lisesi’nden mezun olduktan sonra Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden 1970 tarihinde mezun oldu. 1976 yılına kadar Ankara Üniversıt

Hasan Bülent Kahraman

Hasan Bülent KahramanLisans derecesini 1980 yılında İnşaat Mühendisliği dalında Gazi Üniversitesinden, yüksek lisans derecesini 1983 yılında Ekonomi dalında Hacettepe Üniversitesinden, doktora derecesini de 1999 yılında Siyaset Bilimi dalında Bilkent Üniversitesinden aldı.

Hasan Bülent Paksoy

Hasan Bülent PaksoyDoktorasini Ingilterenin Oxford Üniversitesinde, Birlesik Krallik (United Kingdom) Universiteleri Rektörler Kurulu bursu ile bitiren Hasan Bülent Paksoy, Ohio State University, Franklin University, University of Massachusetts-Amherst ve Central Connecticut State Univer

Haşmet Başar

Haşmet Başar07.07.1945 doğumlu Haşmet Başar, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi’nden mezun olduktan sonra Londra’da İş İdaresi diploması, New Castle Üniversitesi’nden master dereceleri aldı. Leeds Üniversitesi’nde doktora ve Manchester Üniversite

Hayati Develi

Hayati Develi1962 yılında Uşak’ın Ulubey ilçesinde doğdu. ilk ve orta okulu Ulubey’de, liseyi İzmir Atatürk Lisesi’nde okudu. 1983 yılında Erzurum Atatürk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi’nden mezun oldu.1993 yılında Evliya Çelebi Seyahatnamesi&

Hayrettin Karaman

Hayrettin KaramanErzurumlu bir ailenin çocuğu olarak 1934 yılında Çorum’da doğdu. İlkokulu burada bitirdikten sonra özel olarak Arapça ve İslamî ilmler tahsil etti. İlk İmam Hatip okullarından biri olan Konya İmam Hatip Okulu’na girdi ve ikinci dönem mezun

Hikmet Barutçugil

Hikmet Barutçugil1952 yılında doğan Hikmet Barutçugil, 1973 yılında İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Uygulamalı Endüstri Sanatları Yüksek Okulu’nda tekstil eğitimine başladı. İlk ebru çalışmalarını öğrenciliğinin ilk yılında tanıştığı hat hocası

Hikmet Özdemir

Hikmet Özdemir1951 Maraş doğumlu. Ankara’da, Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsünden lisans, Siyasal Bilgiler Fakültesinden doktora derecesi aldı. Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumunda 10 yıl çalıştı. Londra’da, Asya ve Afrika Okulunda doktora-sonrası ince

Hikmet Sami Türk

Hikmet Sami TürkOF - 1935, Süleyman, Ayşe Sultane - İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Köln Üniversitesi Hukuk Fakültesi Doktora - Almanca, İngilizce, Fransızca, İtalyanca - Prof.Dr. - Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi, Ankar

Hikmet Yavuz Ercan

Hikmet Yavuz ErcanProf. Dr. Hikmet Yavuz ERCAN 28.06.1940 yılında Malatyada doğdu. Yüksek öğrenimini Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesinde yaptı. 1972 yılında Doktor, 1979 yılında Doçent, 1988 de de Profesör oldu. Üyesi olduğu kuruluşlar: Tü

Hilmi Çelik

Hilmi ÇelikAdı :Hilmi Çelik Adres :Sabancı Üniversitesi Kampüsü Orhanlı, 81474 Tuzla / İstanbul Ofis telefonu :(216) 483 90 00 (9214) E-posta :hilmi@sabanciuniv.edu Eğitim : · 1969-1971 MS Kütüphanecilik ve Enformasyon Bilimi, Florida State Unive

Hilmi Güler

Hilmi Güler 58. VE 59. HÜKÜMET ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI HİLMİ GÜLER Mehmet Hilmi Güler, 1949 yılında Orduda doğdu. İlk, ortaokul ve lise öğrenimini Orduda tamamlayan Güler, 1972 yılında ODTÜden Metalürji Mühendisi olarak mezun oldu.

Hilmi Ziya Ülken

Hilmi Ziya ÜlkenHAKKINDA YAZILANLAR Türk Kültürüne Her Sahada Eserler Veren Büyük Bilgin Türkiyenin cumhuriyetin ilanından beridir yetiştirdiği çok cepheli ve hemen her cephesinde de en önemli bir bilgini olan Hilmi Ziya Bey, ömrü boyunca Türk Milleti’

Hoca İshak Efendi

Hoca İshak Efendi Yanya’nın Narda kasabasında doğdu. Doğduğu yıl kesin olarak belli değildir. 1834 yılında öldü. Hoca İshak Efendi, XIX. yüzyıl başlarında memlekete teknik bilgilerin yayılmasında büyük hizmetleri olmuş bir Türk bilginidir. Hoca İshak, y

Hoca Saadettin

Hoca Saadettin Sultanı zafere zorlayan müderris Hoca Saadettin Hoca Saadettin Hasan Can gibi bir zirvenin çocuğudur, haliyle mükemmel yetişir. Daha küçük yaşlarda Karamanlı Mehmed’in tedrisinden geçer, Ebu Suud Efendi’nin dizi dibinde oturur. 20 yaşında m

Hulusi Yavuz

Hulusi Yavuz1942 yılında Zonguldak’ın Devrek ilçesinde doğdu. 1963’te İstanbul İmam-Hatip Okulunu, 1967’de İstanbul Yüksek İslam Enstitüsünü bitirdi. 1975’te Manchester Üniversitesinde master’ını tamamladıktan sonra; Yemen’de Osmanlı Haki

Huricihan İslamoğlu

Huricihan İslamoğluSabancı Ün. Öğr. Üyesi Lisans derecesini Ekonomi dalında 1967 yılında Chicago Üniversitesinden, yüksek lisans derecesini Ekonomi Tarihi dalında 1971 yılında Wisconsin Üniversitesinden, doktora derecesini Tarih dalında aynı Üniversiteden 1979 yılınd

Hüseyin Akgül

Hüseyin AkgülManisa Milletvekili-MHP ŞARKÖY - 1946, Mustafa, Fatma - Kayseri Yüksek İslam Enstitüsü, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Master - Fransızca - Öğretim Görevlisi - Celal Bayar Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Öğretim Görevlisi, C

Hüseyin Çelik

Hüseyin ÇelikVan Milletvekili-AKP DYPli Çelik partisinden istifa etti Hürriyet 6 Temmuz 2001 DYP Van Milletvekili Hüseyin Çelik, partisinden istifa etti. Çelikin istifası ile DYPnin milletvekili sayısı 81e düşerken, bağımsız milletv

Hüseyin Kalkan

Hüseyin KalkanBalıkesir Milletvekili-MHP DURSUNBEY - 1950, Hasan Ali, Rabia - Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü, Marmara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Master ve Doktora - İngilizce - Doçent Dr., Dz.Öğ.Kd.Albay, Öğretim Üyesi - Deniz Harp Okulu Öğret

Hüseyin Avni Göktürk

Hüseyin Avni Göktürk1901 yılında doğdu.Hukuk Fakültesi mezunudur. Cenevre Hukuk Fakültesinde master, Berlin Hukuk Fakültesinde doktora yapmış ve 1937 yılında yurda dönmüştür. Ankara Hukuk ve Siyasal Bilgiler Fakültelerinde öğretim üyeliği yapmış, 1946 yılında Ç

Hüsnü Yusuf Gökalp

Hüsnü Yusuf GökalpGÜRÜN - 1946, Aziz Zühtü, İmmihan - Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi, The Ohio State Üniversitesi Master, Aynı Üniversitede Doktora - İngilizce - Profesör Dr., Öğretim Üyesi - Atatürk Üniversitesi Ziraat, Eğitim Fakülteleri Yönetim ve Fakülte K

Hüsrev Hatemi

Hüsrev HatemiH. Hüsrev Hatemi 1939 yılında İstanbul’da doğdu.Talatpaşa İlkokulu, Şişli Ortaokulu ve İstanbul Beyoğlu Atatürk Lisesi’ni ve İstanbul Tıp Fakültesini (1962) bitirdi. İç Hastalıkları Uzmanı (1966), İç Hastalıkları Doçenti (1971), Endokrinoloj

Işın Demirkent

Işın DemirkentProf. Dr. Işın DEMİRKENT 1938 yılında İzmirde doğdu. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümünü bitirdi. Aynı bölümde asistan oldu. Doktorasını " Urfa Haçlı Kontluğu Tarihi ( 1098-1118)" konusunda yaptı. Doçent ve Profesör

İbni Haldun

İbni Haldun İBNİ HALDUN KİMDİR? Ülker Nihal Manaz - Dr Abdullah Manaz Ünlü İslam Bilgini İbni Haldun, 1332 yılında Tunusta doğdu. Geçmişte birçok önemli devlet ve bilim adamı yetiştirmiş bir aileye mensuptu. Babası değerli bir bilim adamıydı. İbni Hald

İbni Kemal

İbni Kemal İbni Kemal, Kemalpaşazade Ahmet Şemseddin, Kanuni Süleyman devri Şeyhülislamlarından ve on altıncı asrın şöhretli alimlerindendir. Tokatta doğdu. Doğduğu yıl belli değildir. Kemalpaşazade Süleyman Bey’in oğludur. Büyük babasına nispetle İbni Kemal di

İbni Mace

İbni Mace Muhammed İbn-i Mace Meşhûr, altı hadis kitabı Kütüb-i sitteden, birinin müellifi! Sünen-i İbn-i Mace adlı eserin, sahibi. Onun kitabı Kütüb-i Sittenin altıncısı sayılır! Bu 6 esere; Sıhah-i Sitte (altı sahihler) adı verilir. Yanlız Sahih-i Buh

İbni Sina

İbni Sina Ailesi Belhten gelerek Buharaya yerleşmişti. İbni Sina, babası Abdullah, maliyeye ait bir görevle Afşandayken orada doğdu. Olağanüstü bir zeka sahibi olduğu için daha 10 yaşındayken Kur‘an-ı Kerimi ezberledi. 18 yaşında çağının bütün ilimlerini öğren

İbn-i Sirin

İbn-i Sirin İbn-i Sirin Hazretleri Basralı Muhammed uzun boylu, geniş omuzlu, kara kaşlı, kara gözlü, inci dişli, gül yüzlü bir gençtir. Zevkli giyinir ve daima çiçek gibidir. Nereden görür, nasıl peyler bilemiyoruz ama devlet adamlarından birinin karısı ona f

İbrahim Kafesoğlu

İbrahim KafesoğluTürk milliyetçiliğinin, tarih ve kültürünün büyük adamı, emsalsiz yorumcusu, tarih ve kültür adamı Kafesoğlu, 1914 yılı Ocak ayında Burdur’da doğmuştur. Babası Receb Bey Cihan savaşında Erzurum cephesinde şehit düşmüştür. An

İbrahim Kavrakoğlu

İbrahim Kavrakoğlu24 Şubat 1941 yılında İstanbul’da doğdu.Londra Üniversitesi’nde doktora yaptı.Robert Kolej Yüksek Okulu’nda ve İTÜ Mühendislik Fakültesi’nde dekanlık ve bölüm başkanlığı yaptı.Boğaziçi Üniversitesi ve Standford Üniversitesi&

İbrahim Örs

İbrahim Örs1946’da doğdu. 1971 yılında İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi’nden mezun oldu. 1971 yılında İsveç Drakebyget’te Jorn Nash atölyesinde çalışmalar yaptı. 1972-85 yılları arasında İ.D.G.S.A.’da Öğretim Üyeliği yaptı. 1

İbrahim Turhan

İbrahim TurhanM. İbrahim Turhan, 1968 İzmir doğumludur. Orta öğrenimini İzmir Saint-Joseph Fransız Erkek Ortaokulu ve İstanbul Galatasaray Lisesinde, yüksek öğreniminin lisans kısmını Boğaziçi Üniversitesi İ.İ.B.F. İşletme Bölümünde, yüksek lisans kısınını da Ma

İhsan Doğramacı

İhsan Doğramacıİhsan Doğramacı /Prof. Dr./kanaat önderi/ 3 Nisan 1915de Türkmeneli bölgesinin Erbil ken-tinde doğdu; ilk öğrenimini Türkçe eğitim veren Erbil Iptidaiyesinde, orta öğrenimini Beyrut Ameri-kan Üniversitesine bağlı International Collegede ( 1932) ta

İl Han Özay

İl Han Özayİl Han ÖZAY ilkokuldan sonra orta ile yüksek öğreniminin tümünü İstanbul ve Romada İtalyan okullarında yaptı. Mezun olduğu "La Sapienza" Üniversitesinde önce Prof. Dr. Antonio Lefevre dOvidio de Clunieres ile Uluslararası Denizcilik ve Havacılık Hukuk

İlber Ortaylı

İlber Ortaylı1947 yılında Avusturyada doğdu. Ankara Atatürk Lisesi, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İdari Şube ve Dil Tarih Coğrafya Fakültesi, Yeniçağ Tarihi Bölümüni bitirdi. Viyana Üniversitesinde Slavistik ve Orientalistik Bölümünde okudu. Chicago Üni

İlhan Başgöz

İlhan Başgözİlhan Başgöz, Gemerekte arpalar biçilirken doğmuş; yılı kesin değil. 1921 veya 1923 olabilir. Babası ilkokul öğretmeni Hasan efendi, annesi Cadoğlu Türkmenlerinden Zeycan hanımdır. İlkokulu ve liseyi Sivasta bitiren Başgöz, 1940 yılında Dil ve Tarih Coğra

İlhan Kutluer

İlhan Kutluer1957 Biga doğumlu. İlk ve orta öğrenimini burada tamamladıktan sonra İ.Ü. Edebiyat Fakültesi Felsefe bölümünde okudu. Oradan mezuniyetini aynı bölümün Türk-İslam Düşüncesi Tarihi kürsüsündeki doktora öğrenciliği izledi. İslam Felsefesi Tarihinde Ahlak

İlhan Özkeseci

İlhan Özkeseci1955 yılında Kayseri’de doğan İlhan Özkeçeci, 1980 yılında İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akadamisi, Yüksek Dekoratif Sanatlar Bölüm’ünden mezun oldu. Hattat Kemal Batanay’dan rika’a hattı meşketti. 1997’de sülüsnesih dallarınd

İlhan Tekeli

İlhan Tekeli1960da, İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. 1964te, Ortadoğu Teknik Üniversitesinde, Şehir ve Bölge Planlamacılığı alanında; 1966da Pennsylvania Üniversitesinde Science in City and Regional Planning konusunda yüksek lisans

İlkay Yavrucuk

İlkay YavrucukAnkaralı bir ailenin oğlu olan İlkay Yavrucuk, 14 Mart 1973te Almanyada doğdu. İlkokulu Almanyada bitirdi. Ankara Anadolu Lisesinin ardından ODTÜ Havacılık Mühendisliğinden 1995 yılında mezun oldu. Savunma Sanayii Müsteşarlığının bursuyla Georgia Technology

İlyas Kamalov

İlyas Kamalovİlyas Kamalov 17 Şubat 1978’de Rusya’nın Ulyanovsk şehrinde doğdu. İlk ve orta öğrenimini Ulyanovsk’ta tamamladıktan sonra 1996 yılında Türkiye’ye geldi. Bir yıl Türkçe öğreniminden sonra 1997 yılında girdiği üniversite sınavında

İmam-ı Azam

İmam-ı Azam İmam-ı Azam Ebu Hanife Tam adı EBU HANİFE EN-NUMAN BİN SABİT (d. 699, Küfe - ö., 767, Bağdat, Irak), fıkıh ve kelam bilgini. İslamın hukuk öğretisi fıkhı sistemleştirmiş ve dört Sünni mezhebinden biri olan Hanefiliği kurmuştur. Kadılığı ısr

İmam-ı Buhari

İmam-ı Buhari 810 yılında Buhara’da dünyaya gelen İmam-ı Buharî’nin asıl adı Muhammed bin İsmail olup, göbek adı Ebû Abdullah’tır. Babasını küçük yaşta yitiren Buharî, ilk eğitimini Buhara’da yaptı. 10 yaşında hadis alimlerin

İrfan Gündüz

İrfan Gündüzİstanbul Milletvekili YEŞİLHİSAR - 1950, Mehmet Emin, Kadın-İstanbul Yüksek İslam Enstitüsü, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tasavvuf Tarihi Master ve Doktora - Arapça, İngilizce, Orta Farsça - Profesör Dr., Öğretim Üyesi - Kahire Ayn-ı

İrfan Keleş

İrfan KeleşÇankırı Milletvekili-MHP ÇANKIRI - 1947, Ali, Fatma - Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans - İngilizce - Öğretim Görevlisi - Ankara Üniversite

İsa Kocakaplan

İsa Kocakaplan1956 yılında Karabük’ün Eskipazar ilçesinde doğdu. İlk ve ortaokulu İstanbul’da okudu. İstanbul, Tunceli ve Kırşehir İlköğretmen okullarında sürdürdüğü lise öğrenimini Kırşehir Erkek İlköğretmen Okulunda tamamladı (1974). Siirt ili Eruh

İsenbike Togan

İsenbike ToganProf. Dr. İsenbike TOGAN Orta Öğrenimini İstanbul Alman Lisesinde yaptıktan sonra İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümünden mezun olan (1964) İsenbike Togan, üniversitede Genel Türk Tarihi, Fars Dili ve Edebiyatı, Türk Sanatı derslerine dev

İskender Pala

İskender Pala1958 Uşak doğumlu. İ.Ü. Edebiyat Fakültesini bitirdi (1979). Divan Edebiyatı dalında doktor (1983) ve doçent oldu (1993). Edebiyat araştırmacısı olarak çeşitli ansiklopedi ve dergilerde bilimsel ve edebî makaleler yayınladı. Ortaokul ve liseler için ders k

İsmail Aka

İsmail AkaProf. Dr. İsmail AKA 1942 yılında İzmirde doğdu.1965 yılında Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Tarih Bölümünden mezun olduktan sonra, 6 ay lise öğretmenliğinin ardından, aynı fakültenin Ortaçağ Tarihine asistan olarak atandı. Doktorasını "Timurun Ö

İsmail Erünsal

İsmail ErünsalProf. Dr. İsmail E. ERÜNSAL 01.03.1945 yılında Kemaliye( Erzincan )de doğdu.1969 yılında İstanbul Üniversitesini bitirdi. Doktorasını Edinburgh Üniversitesi (1977)nde yaptı. 1982 yılında İstanbul Üniversitesinde Doçent, 1988 yılında Marmara Üniversite

İsmail Karakuyu

İsmail KarakuyuKütahya Milletvekili-DYP SİMAV - 1950, Ali, Pembe - İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi, Yüksek Öğretmen Okulu, Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Doktora - İngilizce - Matematik, Fen, Doç. Dr., Öğretim Üyesi - Akdeniz Üniversitesi Isparta M

İsmail Yiğit

İsmail Yiğit1951 Yılında Burdur’da doğdu. 1970 yılında Burdur İmam-Hatip Okulu’ndan, 1974 yılında da Konya Yüksek İslam Enstitüsü’nden mezun oldu. Askerlik görevini yaptıktan sonra 1976 yılında Narman Lisesi’ne öğretmen olarak atandı. Bu okulda bi

İsmail Hakkı Altınbezer

İsmail Hakkı Altınbezerİsmail Hakkı Altınbezer 1874 yılında İstanbulda doğdu. Hatat, Güzel Sanatlar Akademisi tezhib öğretmeni, tuğrakeş, müzehhib, ressam, gül yetiştiricisidir. 1946da İstanbulda öldü. * Hattat Mehmet İlminin oğludur. * Mehmet Hilmi (18

İsmail Hakkı Mercan

İsmail Hakkı MercanDr. İsmail Hakkı Mercan, 1956 yılında İçel İine bağlı Gülnar İçesinin Dayıcık Köyünde doğdum. İlk Öğrenimimi kendi köyümde, Orta Öğrenimimi Mersinde tamamladım. 1975 yılında Erzurum Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arap-Fars Dili ve E

İsmet Barutçugil

İsmet BarutçugilProf. Dr. İsmet S. Barutçugil 1950 yılında Gaziantepte doğdu. İlk ve orta öğrenimini Malatyada tamamladı. 1967 yılında İstanbul Vefa Lisesinden mezun oldu ve aynı yıl İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesini kazandı. Öğrencilik yıllarında Ai

İsmet Binark

İsmet Binark1941 yılında İstanbulda doğdu. A.Ü.Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Kütüphanecilik Bölümünden 1963de mezun oldu. Yurt dışında "kütüphanecilik" ve "arşivcilik" eğitimi gördü. Milli Kütüphanede Başuzmanlık yaptı. Başbakanlık Cumhu

İsmet Miroğlu

İsmet Miroğlu1944 yılında Bayburdun Kalecik köyünde doğdu, ilkokulu Kalecik köyünde, ortaokulu Bayburdda, liseyi Erzincanda bitirdikten sonra 1 965 yılında istanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih bölümüne girdi. Dört yıl sonra Yeniçağ Tarihi kürsüsünden, "F

İzak Atiyas

İzak AtiyasSabancı Üniversitesi Öğretim Üyesi Lisans derecesini Ekonomi alanında 1982 yılında Boğaziçi Üniversitesinden, doktora derecesini aynı alanda 1989 yılında New York Üniversitesinden aldı. 1988-1995 yılları arasında Dünya Bankasında uzman iktisatçı olarak

İzzettin Önder

İzzettin Önder1940 yılında Erzurum’da doğan İzzettin Önder, İlk ve Orta öğrenimini sırasıyla Fatih İlkokulu ve Robert Kolej’de yaptı. 1963 yılında İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi’ni bitirdi. Aynı fakültede 1967 yılında Doktorasını, 1971 yı

Jacob Frenkel

Jacob FrenkelGÜNDEM GÜNDEM GÜNDEM 5 HAZİRAN 2001 İsrail mucizesinin mimarı programı konuşmaya geldi Seçkin Ürey Milliyet 5 Haziran 2001 Derviş’in özel davetiyle Türkiye’ye gelen, Merrill Lynch International’ın Başkanı Jaco

Jacques Thobie

Jacques Thobie1929da doğdu. Paris-VIII Üniversitesinde Çağdaş Uluslararası İlişkiler Tarihi konusunda fahri profesördür.1969-1974 yılları arasında Sorbonne ve Paris-I/Panthéon-Sorbonne Üniversitesinde Modern Tarih doçenti; 1974-1989 yılları arasında, Rennes-II Üni

John Lampe

John Lampe1971de Wisconsin Üniversitesinde Avrupa Ekonomi Tarihi ve Ekonomi Tarihi alanında doktorasını tamamladı. 1964-1967 yılları arasında Belgrad ve Sofyada Amerikan elçiliklerinde Dışişleri görevlisi olarak çalıştı.1976-1980 yılları arasında, Southeastern Europe (Gü

Joseph Stiglitz

Joseph StiglitzHAKKINDA YAZILANLAR Stiglitz, Nobel Ekonomi Ödülü aldı ntvcnbs.com 10 Ekim 2001 Türkiye’deki krizi yakından izleyen ve bunun bir mali kriz olduğunu savunan ünlü ekonomist Joseph Stiglitz, diğer iki ABD’li meslektaşıyla birlikte Nob

Kant

Kant Hakkında Yazılanlar 1.Kantın Yaşamı ve Öğretisi Doğan Özlemin Bütün Çevirileri 1 (Kants Leben und Lehre) Ernst Cassirer İnkilap Kitabevi / Felsefe – Psikolaji Dizisi

Kazım Mirşan

Kazım MirşanDoğu Türkistan’ın İli Nehri üzerindeki Kulca Kentinde, 4 Temmuz 1919da dünyaya geldi. 1932de öğrenimine İstanbulda devam etti. Almanya’da Berlin Üniversitesinde ve İstanbul Teknik Üniversitesi’nde inşaat yüksek mühendisliği okudu. Alm

Kazım Yaşar Kopraman

Kazım Yaşar KopramanProf.Dr. Kazım Yaşar Kopraman 15.03.1944 yılında Akseki (Antalya)de doğdu. 1965 yılında Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tarih Bölümünden mezun oldu. 1972 yılında doktorasını " el-Aynînin Ikdul-Cumanında XV. Y

Kazım Yaşar Kopraman

Kazım Yaşar KopramanProf. Dr. Kazım Yaşar Kopraman 15.03.1944 yılında Akseki (Antalya)de doğdu. 1965 yılında Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tarih Bölümünden mezun oldu. 1972 yılında doktorasını " el-Aynînin Ikdul-Cumanında XV. Y

Kemal Gürüz

Kemal Gürüz1947 yılında İzmir’de doğdu.ODTÜ’de kimya mühendisliği öğrenemi gördü (1969). 1982-84 ODTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürü 1984-85 Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dekanlığı . 1985-90 Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörl

Kemal İnan

Kemal İnanSabancı Üniversitesi Öğretim Üyesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekanı. Lisans ve yüksek lisans derecelerini ODTÜden Elektrik Mühendisliği dalında 1964 ve 1966 yıllarında aldı. 1967 yılında Warwick Üniversitesinde Otomatik Kontrol dalında ikinci

Kemal Karpat

Kemal KarpatESERLERİ Ortadoğuda Osmanlı Mirası ve Ulusçuluk Kemal H. Karpat İMGE KİTABEVİ YAYINLARI Ortadoğuda Osmanlı Mirası ve Ulusçuluk, Osmanlı İmparatorluğunun ardından bölgede ortaya çıkan ulus-devletlerin siyasal, toplumsal, ekonomik ve k

Kemal Oğuzman

Kemal OğuzmanProf. Dr. Kemal Oğuzman, İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku alanında onlarca kitap ve makaleleri yanısıra binlerce de öğrenci yetiştirerek ülkemize önemli hizmetler vermiş bir hukukçumuzdur. 1998 yılında kaybettiğimiz bu hukuk adamının “İş ve işveren iliş

Kemal Sayar

Kemal Sayar1966 Ordu doğumludur. Psikiyatr ve şair. Eskişehir Anadolu Lisesi ve Hacettepe Tıp Fakültesi’ni bitirdi. Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde psikiyatri ihtisası yaptı. Bir dönem televizyon programları da hazırlayan yazar halen yazılarının yanı sıra

Kemal Yavuz

Kemal YavuzProf. Dr. Kemal Yavuz İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Eski Türk Edebiyatı Anabilim Dalı Başkanı 02.08.1947 tarihinde K. Karapınar (ERMENEK)da doğdum. Adiller İlkokulundan mezun olduktan sonra, sıra ile E

Köprülü Fazıl Mustafa Paşa

Köprülü Fazıl Mustafa Paşa Köprülü Fazıl Mustafa Paşa, 1637 yılında İstanbulda doğdu. Köprülü Mehmed Paşanın ikinci oğlu, Köprülü Fazıl Ahmed Paşanın kardeşidir. İkinci Viyana Kuşatmasını izleyen günlerde iş başına getirilmiş, aldığı köklü ve yerinde

Lorans Tanatar Baruh

Lorans Tanatar Baruh1967de doğdu. 1990da Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi Bölümünü; 1993te aynı üniversitede Tarih yüksek lisansını tamamladı. 1997den itibaren, Prof. Dr. Edhem Eldemin asistanı olarak, Tarih Vakfının Osmanlı Bankası Tarihi Projelerinde çalışmaya başladı.

Lütfi Doğan

Lütfi DoğanGümüşhane Milletvekili-SP GÜMÜŞHANE - 1930, Mehmet Fehmi, Pullu - A.Ü. İlahiyat Fakültesi - Arapça, Fransızca, Farsça - Dini İlimler, İslam Fıkhı - İlahiyatçı - Diyanet İşleri Başkanı - C.S. Erzurum Üyesi (1973- 1980), XIX, XX nci Dönem Gümüşhane

Lütfullah Karaman

Lütfullah Karaman1958’de Konya’da doğdu. İlk ve orta öğrenimini çeşitli şehirlerde tamamladı. Daha sonra bir süre ODTÜ’de okudu. Yüksek öğrenimini İÜ Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde tamamlayarak, 1983’de mezun oldu. Daha sonra lisansüstü çalı

Mahir Nakip

Mahir NakipErciyes Üniversitesi Öğretim üyelerinden Prof. Dr. Mahir Nakip’le Türkiye’nin dış politika dosyasındaki meseleleri görüştük. Kerkük doğumlu olan Prof. Dr. Nakip, liseyi Bağdat’ta bitirdikten sonra tahsil için Türkiye’ye geldi. Ankara

Mahmut Esat Bozkurt

Mahmut Esat Bozkurt1892de Kuşadasında doğdu.Türkiyeden sonra İsviçrede de hukuk öğrenimi gördü.Bozkurt, Fribourg Üniversitesinden "Hukuk Doktoru" ünvanını aldı. Anadolu işgale uğradığında, hemen yurda döndü ve Milli Mücadeleye katıldı. Türkiye Büyük Mill

Manfred Pohl

Manfred Pohl1944te doğdu. Frankfurtta Deutsche Bankın Tarih Enstitüsünün müdürüdür. 1972de, Saarbrücken Üniversitesinde Tarih doktorasını tamamladı ve 1992de, Frankfurt Üniversitesinden fahri profesörlük unvanını aldı. Halen yürütmekte olduğu görevler ve fahri görevl

Matrakçı Nasuh

Matrakçı Nasuh Doğum tarihi ve yeri bilinmiyor. Katip Çelebi ölüm tarihi olarak 1533ü vermekteyse de, bunun doğru olmadığı bugün kesinleşmiştir. Çeşitli kaynaklarda onun 1547den, 1551den, 1553ten sonra ölmüş olabileceği ileri sürülmektedir. Yaşamı üstüne bil

Mazhar Osman Usman

Mazhar Osman Usman1884 yılında doğdu.Türkiye’de akıl ve sinir hastalıkların çağdaş yöntemlerle tedavisinde öncülük etmiştir. İlköğrenimini Kırklareli’nde yaptı. 1898’de Üsküdar İdadisi’ni, 1904’te Askeri Tıbbiye’yi bitirerek yüzba

Mehmet Altan

Mehmet AltanOcak 1953de Ankarada doğdu. İlk, orta ve yüksek öğrenimini İstanbulda yaptı. Yüksek öğrenimi sırasında özel bir şirkette ve Türk Haberler Ajansında çalıştı. 1979 yılında doktora yapmak için Fransaya gitti. Paris I. Pantheon Sorbonne Üniversitesinde, Türki

Mehmet Aydın

Mehmet Aydın58. VE 59. HÜKÜMET DEVLET BAKANI (Diyanetten sorumlu) Prof. Dr. Mehmet Aydın 1943’de Elazığ’da doğdu. 1943’de Elazığ’da doğdu. 1966 yılında Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun oldu ve 1967’de Felsefe dalın

Mehmet Bekaroğlu

Mehmet BekaroğluRize Milletvekil-SP FINDIKLI - 1954, İhsan, Müzeyyen - Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Erzurum Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Uzmanlığı - İngilizce - Psikiyatri Prof. Dr., Öğretim Üyesi - İngiltere Aston Üniversitesinde Misafir Ar

Mehmet Çavuşoğlu

Mehmet ÇavuşoğluHAKKINDA YAZILANLAR Çavuşoğlu anılıyor Türkiye 11 Temmuz 2001 Bugün saat 14.30’da, Ordu’nun Perşembe ilçesinde önemli bir faaliyet gerçekleştiriliyor. Prof.Dr. Mehmet Çavuşoğlu, vefatının 14. yıldönümü mün

Mehmet Demiryürek

Mehmet DemiryürekYrd. Doç. Dr. Mehmet Demiryürek, 20.04. 1971 tarihinde Kozan / ADANA’da doğdu. Ailesi 1975 yılında KKTC’ye göç ettiği için Kıbrıs’a gitti. İlk, Orta ve Lise öğrenimini KKTC’de tamamladı. 1986 yılında girdiği Dokuz Eylül Üniversite

Mehmet Genç

Mehmet Genç1934 yılında Arhavi’de doğdu.Ailesinin yedinci çocuğu olarak dünyaya geldi.Mülkiye mezunu olan Genç,İistanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi’nde Prof.Dr.Ömer Lütfi Barkan’ın asistanı olarak akademik hayata başladı.Sanayi Devriminin Osmanlı San

Mehmet İpşirli

Mehmet İpşirliKayseri’de 1945 yılında doğdu. İlk, orta ve lise tahsilini Kayseri’de tamamladı. 1970 yılında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Osmanlı Müesseseleri ve Medeniyeti Tarihi Anabilim dalından mezun oldu. 1971-1976 tarihleri arasınd

Mehmet İpşirli

Mehmet İpşirliProf. Dr. Mehmet İPŞİRLİ 1944 yılında Kayseride doğdu. 1970 yılında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Osmanlı Müesseseleri ve Medeniyeti Tarihi Anabilim Dalından mezun oldu. 1971-1976 tarihleri arasında Edinburgh Üniversite

Mehmet Sağlam

Mehmet SağlamKahramanmaraş Milletvekili-DYP GÖKSUN - 1938, İbrahim, Habibe - Ankara Üniv. Hukuk Fakültesi, ABD Colombia Üniversitesi, New York Üniversitesi Master ve Doktora - İngilizce, Fransızca - Yönetim ve Organizasyon, Prof. Dr., Öğretim Üyesi - Hacettepe Ünivers

Mehmet Akif Aydın

Mehmet Akif Aydın1948 yılında Tokat/Niksar’da doğdu. Ortaöğrenimini İstanbul İHL ve Mecidiyeköy Lisesi’nde bitirdi. 1971 yılında İstanbul Yüksek İslam Enstitüsü’nden, 1974’te de İÜ Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu. “Osmanlı aile hukukund

Mehmet Akif Aydın

Mehmet Akif AydınProf. Dr. Mehmet Âkif AYDIN 1948 yılında Niksarda ( Tokat) doğdu. İstanbul Yüksek İslam Enstitüsü ( Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi ) ve İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi ( 1974 ). 1977 yılında İ.Ü. Edebiyat Fakültesi

Mehmet Ali Aybar

Mehmet Ali Aybar5 Ekim 1908de İstanbulda doğan M. Ali Aybar, Galatasaray Lisesinden sonra İstanbul Hukuk Fakültesini bitirdi. Aynı fakültede anayasa hukuku asistanı, hukuk doktoru ve devletler hukuku doçenti oldu. 1946da yazıları nedeniyle doçentlik görevine son verildi. Aynı y

Mehmet Niyazi Özdemir

Mehmet Niyazi Özdemir1942 yılında Sakaryanın Akyazı ilçesinde doğdu. İlk ve orta okulu orada okudu. Liseyi İstanbul Haydarpaşa Lisesinde bitirdi. Sonra Hukuk Fakültesine girdi; oradan mezun oldu. O zamanlar da hukuk fakültesinde takıntısız olarak üçüncü sınıfa geçenler,

Melek Delilbaşı

Melek DelilbaşıProf. Dr. Melek DELİLBAŞI 1947 yılında İstanbulda doğdu. 1968 yılında Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Ortaçağ Bölümünden mezun oldu. 1968 yılında aynı bölümde asistan olarak Doktora çalışmalarına başladı ve 1970-1972 yıllar

Melek Delilbaşı

Melek DelilbaşıProf. Dr. Melek DELİLBAŞI 1947 yılında İstanbulda doğdu. 1968 yılında Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Ortaçağ Bölümünden mezun oldu. 1968 yılında aynı bölümde asistan olarak Doktora çalışmalarına başladı ve 1970-1972 yıllar

Meral Akşener

Meral AkşenerKocaeli Milletvekili-MHP 1956 yılında İzmit Gündoğdu köyünde doğdu. Tahir Ömer-Sıddıka kızı.İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü mezunu.Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde doktora yaptı. Yıldız ve Kocaeli Ünive

Mete Doğruer

Mete DoğruerProf Dr İ. Mete Doğruer, 1951 yılında İstanbulda doğdu. 1973 yılında İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesinden mezun oldu. 1977 yılında Sakarya Üniversitesinde asistan olarak göreve başladı. 1980 yılında doktor, 1982 yılında yardımcı doçent ve 1987 yı

Mete Düren

Mete DürenDoç. Dr. Mete DÜREN Genel Cerrahi Uzmanı ve Öğretim Üyesi 1963 yılında İstanbulda doğdu. Orta öğrenimini İstanbul Alman Lisesinde, yüksek öğrenimini ve genel cerrahi ihtisasını Cerrahpaşa Tıp Fakültesinde tamamladı. 1995 yılında ABD California Ünivers

Metin And

Metin And17 Haziran 1927 tarihinde İstanbul’da doğdu.Ulus gazetesi ve Forum dergisinde yazılar yazdı.Ankara Üniversitesi DTCF Tiyatro Bölümü Başkanlığı yaptı.Amatör olarak illüzyonistlik (sihirbazlık) yapmaktadır.Bu konuda biri ingilizce olmak üzere iki kitabı yayı

Metin Ergun

Metin ErgunMuğla Milletvekili-MHP MİLAS - 1963, Tevfik, Nazife - Atatürk Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi, Atatürk Üniversitesi Türkoloji Bölümü Master, Selçuk Üniversitesi Türkoloji Bölümü Doktora - İngilizce, Rusça - Türkoloji Doçent Dr., Öğretim Üyesi -

Mieczyslaw Jagielski

Mieczyslaw JagielskiMieczyslaw Jagielski (1924-1997). Ekonomist. 1946dan itibaren Parti (önceki adıyla PPR /Polonya İşçi Partisi/, daha sonra değişen adıyla PZPR /Polonya Birleşik İşçi Partisi) görevlisi. Parti ve devletin en yüksek organlarında üye sıfatıyla görevler alm

Mim Kemal Öke

Mim Kemal ÖkeCerrahi profesörü, operatör. 1884 yılında İstanbulda doğdu. Ortaöğrenimini Askeri Rüştiyede ve Tıbbiye İdadisinde tamamladıktan sonra Mektebi Tıbbiyei Şahaneye (Askeri Tıp Okulu) girdi. Hekim Yüzbaşı rütbesiyle bu okulu bitirdi (1910). Gülhane Hastanesinde

Mim Kemal Öke

Mim Kemal Öke1955 yılında İstanbul’da doğdu. 1973’te Robert Kolej’den mezun olduktan sonra İngiltere’ye giderek, Cambridge’de İktisat ve Tarih Fakültelerini bitirdi. Sussex (MA), Cambridge (M. Phil) ve İstanbul (Ph. D.) üniversitelerinde uluslararası

Mirim Çelebi

Mirim Çelebi Asıl adı Mahmut olup, 16. Yüzyılda yaşamış, tanınmış Osmanlı matematik ve astronomi alimlerindendir. Dedesi ünlü Ali Kuşçudur. İstanbulda doğdu. Medreselerde okudu ve Şehzade Bayezidin şehzadeliği zamanında hocalık etti ve onun zamanında önemli makam

Molla Fenari

Molla Fenari Abıl adı Fenari Şemseddin Mehmeddir. Molla Fenarî, Osmanlıların ilk Şeyhülislamıdır. Yüzden fazla eser yazmış bir bilim adamıdır.Babasının adı Hızır’dır. 1350’de doğdu. Nerede doğduğu kesin olarak belli değildir. İlk öğrenimini bitirdi

Molla Hüsrev

Molla Hüsrev Muallimlik için kazaskerlik makamını terkeden veli Molla Hüsrev Hazretleri Feramerz bir Fransız subayıdır. Türklerle nerede ve ne zaman tanışır bilemeyiz ama ecdadımıza hayran olur. Nitekim kendi rızası ile İslam’ı seçer ve Feramuz adını alı

Muammer Aksoy

Muammer Aksoy(d. Î917, îbradı, Antalya - ö. 31 Ocak 1990, Ankara), hukukçu ve siyaset adamı. 1961 Anayasasını hazırlayan komisyonun sözcülüğünü yapmıştır. Milletvekili Numan Aksoyun oğludur. 1939da Ankara Hukuk Fakültesini bitirdi. GÜNDEM Bilim

Muhammed Şeybani

Muhammed Şeybani İmam Muhammed Şeybani Hazretleri İmam Azam Ebû Hanife hazretlerinin en meşhûr ve en mühim, iki talebesinden biri! 135h. yılında, Vasıt şehrinde doğdu. Dedelerinden olan Hürmüz (rahmetullahi aleyh) aynı zamanda, hocası İmam Azamın da cedd

Muharrem Ergin

Muharrem Ergin1925 yılında Azerbaycanın Ahıska bölgesinde doğdu.1943 yılında Balıkesir Lisesini ve 1947 yılında İ.Ü.Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nü bitirdi.Bir süre öğretmenlik yaptıktan sonra mezun olduğu bölüme asistan oldu (1951).1963&#

Muhsin Bozkurt

Muhsin Bozkurt1944 yılında İstanbul’da doğdu. 1955’de Ordu ili, Mesudiye kazasının Çardaklı köyü ilkokulunu bitirdi. 1965’de Bakırköy Lisesi, 1972’de İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümünden mezun oldu. 1974-75 Burdur’d

Murat Belge

Murat Belge1943 yılında Ankara’da doğdu.İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü’nü bitirdi (1966), aynı bölümde asistanlık ve doktora yaptı, doçent oldu. 1981 yılında üniversiteden ayrıldı. İletişim Yayınları’nı

Murat Çizakça

Murat Çizakça1946da doğdu. 1968de Leicester Üniversitesi Ekonomi Bölümünü bitirdi. 1974te Pennsylvania Üniversitesinde Ekonomi Tarihi alanında yüksek lisansını, 1978de aynı üniversitede Ekonomi doktorasını tamamladı.1975-1982 yılları arasında, İstanbul Boğaziçi Ü

Murat R. Sertel

Murat R. SertelProf. Dr. Murat R. Sertel, 1963 yılında Robert Kolej İş İdaresi ve İktisat Yüksekokulu Ekonomi Bölümü’nden B.A. (Econ) derecesiyle mezun olup, Oxford Üniversitesi’nde (1966) İktisat’tan lisansüstü B.Phil. (Econ) derecesi ve Massachusetts Institu

Mustafa Erdoğan

Mustafa ErdoğanAnkara Hukuk Fakültesi mezunu. Aynı fakültede yüksek lisans ve doktorasını yaptı (1981-88). İdari yargıda hakim olarak çalışırken 1985 yılında Ankara Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde akademik mesleğe intisap etti. Erdoğan 1991 yılında Anayasa Doçenti

Mustafa İsen

Mustafa İsenKÜLTÜR ve TURİZM BAKANLIĞI MÜSTEŞARI Prof. Dr. MUSTAFA İSENİN ÖZGEÇMİŞİ Doğum Tarihi:1953 Doğum Yeri:Adapazarı Yabancı Dil:İngilizce Medeni Hali: Evli, 3 çocuk babası EĞİTİM DURUMU : 1975 Lisans Atatürk Üni

Mustafa Kafalı

Mustafa KafalıProf. Dr. Mustafa KAFALI 1934 yılında Konyada doğdu. Yüksek tahsilini Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tarih Bölümünde yaptı. 1960 Aralık ayında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinin Umumî Türk Tarihi Kürsüsüne asis

Mustafa Kalemli

Mustafa Kalemli18.01.1996-30.09.1997 arası TBMM Başkanı. 26.03.1943 tarihinde Kütahyanın Tavşanlı ilçesinde doğdu. İlk ve ortaokulu Tavşanlıda, liseyi Eskişehirde bitirdi. Aynı yıl Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesine girdi ve 1967 yılında mezun oldu. 1967-1968 y

Mustafa Kamalak

Mustafa KamalakKahramanmaraş Milletvekili-SP KAHRAMANMARAŞ - 1948, Mehmet, Fatma - Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi - Fransızca - Hukuk, Maliye Prof. Dr., Öğretim Üyesi - Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari

Mustafa Tahralı

Mustafa Tahralı1943 yılında Konyada doğmuş , ilk orta ve lise tahsilini Konyada tamamladıktan sonra , Ankara İlahiyat Fakültesinden mezun olmuştur. 1963-1966 yılları arasında Ankara Müftülüğünde Din Görevlisi olarak İmam-Hatiplik yapmıştır. 1966 senesi sonunda Kütahya

Mustafa Behçet Efendi

Mustafa Behçet Efendi 1774 yılında doğdu.Osmanlı saray hekimlerinden Mustafa Behçet Efendi, Tıbbiye’nin kurulmasında emeği geçmiş, tıp ve tabiyat bilimlerinin önemli eserlerinden bazılarını Türkçe’ye çevirmiştir. Divan-ı Hümayûn katiplerinden Mehmed Em

Mustafa Çetin Varlık

Mustafa Çetin VarlıkProf. Dr. Mustafa Çetin VARLIK 1945 yılında Balıkesirde doğdu. 1967 yılında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinden mezun oldu. Ocak 1968 tarihinde Atatürk Üniversitesi Tarih Bölümünde asistan olarak göreve başladı. 1972

Muzaffer Arıkan

Muzaffer ArıkanProf. Dr. Muzaffer ARIKAN 23 Nisan 1928 yılında Ankarada doğdu. 1953 yılında Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tarih Bölümünden mezun olduktan sonra, 26 Nisan 1954 tarihinde aynı fakültenin Yeniçağ Tarihi Kürsüsünde asistan olarak göre

Muzaffer Arıkan

Muzaffer ArıkanProf. Dr. Muzaffer ARIKAN 23 Nisan 1928 yılında Ankarada doğdu. 1953 yılında Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tarih Bölümünden mezun olduktan sonra, 26 Nisan 1954 tarihinde aynı fakültenin Yeniçağ Tarihi Kürsüsünde asistan olarak göre

Mübahat Kütükoğlu

Mübahat KütükoğluProf. Dr. Mübahat KÜTÜKOĞLU 1932 yılında İzmirde doğdu. Yüksek tahsilini İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümünde tamamladıktan sonra aynı üniversitenin İktisat Fakültesi İktisat Tarihi Kürsüsüne intisab etti. Doktora (

Mübahat Kütükoğlu

Mübahat KütükoğluProf. Dr. Mübahat KÜTÜKOĞLU 1932 yılında İzmirde doğdu. Yüksek tahsilini İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümünde tamamladıktan sonra aynı üniversitenin İktisat Fakültesi İktisat Tarihi Kürsüsüne intisab etti. Doktora (

Mücteba İlgürel

Mücteba İlgürelProf. Dr. Mücteba İLGÜREL 1939 yılında Balıkesirde doğdu. Yüksek tahsilini İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümünde ikmal ederek bir müddet lise öğretmenliği yaptı. Daha sonra İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Böl

Mümtaz Soysal

Mümtaz Soysal1929 yılında Zonguldakta doğdu. Galatasaray Lisesini, ardından Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’ni (1953) bitirdi.Bu okulda Anayasa Hukuku Profesörü olarak uzun yıllar ders verdi. 1961de Kurucu meclis Anayasa Komisyonu üyeliği yaptı. 19

Mümtaz Turhan

Mümtaz Turhan1908 yılında Erzurum’da doğdu. Babasının adı Şerif, annesininki Cevriye idi. Fakir bir ailenin çocuğu idi. Fakat içinde çocuk yaşlarından itibaren büyük bir okuma aşkı ve gayreti yatıyordu. 1924’de Kayseri Sultanîsi’nin (lise) ilk ve ort

Müslim

Müslim HAKKINDA YAZILANLAR İmam Müslim Hazretleri Altı meşhûr hadis-i şerif kitabı, kütüb-i sittenin ikincisi, Sahih-i Müslimdir. Bu kıymetli eserin müellifi de, Müslim b. Müslim el-Kuşeyri en-Nişabûri hazretleridir.Arabların Beni Kuşeyr kabilesine m

Mütercim Asım Efendi

Mütercim Asım Efendi Mütercim Asım Efendi, Türk sözcüklerinin babası sayılır. Eserlerinde Türk dilinin zenginliğini göstermiş olmakla dilimize büyük bir hizmeti oldu. Mütercim Asım’ın sarsılmaz bir çalışma gücü vardı. Kamus adlı eseri dilimize çevir

Nabi Avcı

Nabi Avcı1953te Bilecikte doğdu. ODTÜ Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Bölümünden 1978de mezun oldu.Üniversite sonrası yurtiçinde ve yurtdışında çeşitli memuriyetlerde bulundu.Dış politika yazarlığı yaptı. Anadolu Üniversitesinde iletişim bilimleri dalında doktoras

Naci Bostancı

Naci BostancıAdı Soyadı : Mehmet Naci Bostancı Doğum Yeri ve Yılı : Amasya / 02.08.1957 Görevi : Öğretim Üyesi Üniversite/Fakülte/Bölüm : Gazi Üniversitesi /İletişim Fakültesi /Halkla İlişkiler ve Tanıtım Ünvanı : Prof. Dr. Kariyer : 1980 / Ankara

Nadir Devlet

Nadir DevletProf. Dr. Nadir DEVLET 15.07.1944 tarihinde Mukdende ( Mançurya) doğdu. 1971 yılında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Umumi Türk Tarihi Kürsüsünü bitirdi. 1972-1974 yılları arasında Maximilian Üniversitesi Türkoloji ve Yakın Doğu Enstitü

Nalıncı Baba

Nalıncı Baba Adsız sansız bir Allah dostu Nalıncı Baba Hazretleri Murat Han (III. Murat) o gün bir hoştur. Telaşeli görünür. Sanki bir şeyler söylemek ister, sonra vazgeçer. Neşeli deseniz değil, üzüntülü deseniz hiç değil. Veziriazam Siyavuş Paşa sorar

Nazan Bekiroğlu

Nazan Bekiroğlu1957 tarihinde Trabzonda doğdu. İlk ve orta tahsilini aynı kentte yaptıktan sonra Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünü bitirdi (1979). Dört yıl lise öğretmenliği yaptı. KTÜ Fatih Eğitim Fakültesi Türk Dili ve Edebiyat

Nazım Ekren

Nazım EkrenProf Dr Nazım Ekren, 1956 yılında İstanbulda doğdu. Bursada İktisadi ve Ticari İlimler Akademisinden mezun olduktan sonra aynı bölüme asistan olarak girdi. Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari İlimler Fakültesinde iktisat anabilim dalından doktor oldu. Marmara

Necati Akder

Necati Akder1901 yılında İstanbulda doğdu. Babası Mustafa Lütfü, annesi Şazimet hanımdır. 1920de İstanbul Öğretmen okulundan mezun oldu. Bir süre özel okullarda öğretmenlik yaptı. Bebek Darüleytemındaki Yetimler mektebi öğretmenliğinden sonra 1923 yılına, İstanbulda

Necati Tahralı

Necati Tahralı1948 yılında Konyada doğdu. 1964 yılında Konya Erkek Lisesinden mezun olarak aynı yıl İstanbul Teknik Üniversitesi Makina Fakültesine girdi. 1970 yılında yüksek mühendis ünvanı ile mezun olmuş ve İstanbul Devlet Mimarlık ve Mühendislik Akademisinde asistan

Necdet Koçak

Necdet KoçakNecdet Koçak ziraat mühendisi/akademisyen/kanat önderi/ Necdet Koçak, 7 Nisan 1939 tarihinde Kerkük’te doğar. Babası öğretmen Nurettin Ali Tevfik’tir. Necdet Koçak, ilk, orta ve lise tahsilini Kerkük’te tamamlar. 1958 yılında Türkiye̵

Necdet Sakaoğlu

Necdet SakaoğluÇeşm-i Cihan Amasra, Mengücekoğulları, Divriğide Ev Mimarisi, Köse Paşa Hanedanı gibi monografilerin ve bir dizi makalenin yazarı, tarih araştırmacısı Necdet Sakaoğlu 29 Eylül 1939da Divriğide doğmuş. Hasan-ali Yücelin döneminde yapılmış Divriği A

Necdet Subaşı

Necdet SubaşıNecdet Subaşı, Yrd. Doç. Dr. Öğretim Üyesi Muğla Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü Web: http://www.mu.edu.tr/departments/felsefe/nsubasi.htm İletişim Dilleri: Türkçe, Fransızca, Arap

Necip Hablemitoğlu

Necip HablemitoğluNecip Hablemitoğlu kimdir? 1954 yılında Ankara’da doğan Hablemitoğlu, 1977 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi, Basın Yayın Yüksek Okulu’ndan mezun oldu. 1977 ve 1978 yıllarında “Dilde Fikirde İşde Brlik “

Necmeddin Bammat

Necmeddin BammatDağıstan (Kumuk) kökenli diplomat, bilim adamı ve yazar. İslam aleminin iyi tanınan bir temsilcisi ve UNESCOnun en yüksek memurlarından biri olan Prof. Dr. Necmeddin Bammat, Kuzey Kafkasya Cumhuriyetinin (1918) eski Dışişleri Bakanı Haydar Bammatın oğludur. 8 Ar

Necmettin Erbakan

Necmettin Erbakan1926 yılında Sinopta doğdu.1948 yılında İstanbul Teknik Üniversitesini bitirerek mühendis oldu.Aynı kurumda öğretim üyesi oldu, 1962 yılında profesörlüğe yükseldi.TOBB Başkanı seçildi.1969da bağımsız olarak milletvekili seçildi.1970de Milli Nizam Par

Necmettin Hacıeminoğlu

Necmettin HacıeminoğluAslen Darendenin Hacıeminzadeler sülalesinden olan Hacıeminoğlu, 1932 yılında Maraşta dünyaya geldi. Çok küçük yaşta iken babası Mustafa efendiyi kaybetti. Üç erkek kardeşin en küçüğü olan Hacıeminoğlu, abileri gibi zekası ve çalışkanl

Neda Armaner

Neda Armaner1920 yılında İstanbulda doğdu. * Büyük dedesi Hacı Üzeyir Paşa (Kırım ve Yunan Savaşları)na katılmış, Yüksek Askeri Şura Üyesi olup kabri Fatih Camii Hazinesindedir. * Büyük babası tarih ve dil alanında pek çok esere sahip Ali Seydi Beydir. *

Nedim

Nedim İstanbulda doğdu. Asıl adı Ahmeddir. iyi bir öğrenim gördü. Çeşitli medreselerde Müderrislik yaptı. Nevşehirli Damat İbrahim Paşa tarafından korundu. Şiirleriyle devlet büyüklerinin ve özellikle de III. Ahmedin takdirini kazandı. Patrona Halil isyanı sırasın

Nedim Gürsel

Nedim Gürsel1951 yılında Gaziantepte doğan Nedim Gürselin ilk yazıları 1969tan itibaren edebiyat dergilerinde yayınlanmaya başladı. 1970te Galatasaray Lisesini, 1974te Paris Sorbonne Üniversitesi Modern Fransız Edebiyatı Bölümünü bitirdi. Aynı yerde karşılaştırmalı ede

Nefi Demirci

Nefi DemirciNefi Demirci /dr./ Türkmeneli İnsan Hakları Derneği Başkanı/ Kerküklülerin önemli isimlerinden biri. Halen Türkmeneli İnsan Hakları Derneği Başkanı olan Dr. Demirci 1934te Kerkükün Musalla semtinde dünyaya geldi. Dedesi Hıdır Lütfi bir Osmanlı subay

Nejat Göyünç

Nejat Göyünç04.12.1925te İstanbulda doğdu. 1948 yılında Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümünü bitirdi. Doktorasını " İmad es-Seravînin Camiül-hesab adlı eserinin edisyonu (Metin, Almanca tercüme ve yorum)" adlı çalışmasıyla 1962 yılında Georg-August Un

Nejat Göyünç

Nejat GöyünçProf. Dr. Nejat GÖYÜNÇ 04.12.1925te İstanbulda doğdu. 1948 yılında Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümünü bitirdi. Doktorasını " İmad es-Seravînin Camiül-hesab adlı eserinin edisyonu (Metin, Almanca tercüme ve yorum)" adlı çalışması

Nermin Abadan Unat

Nermin Abadan UnatKum Saatini İzlerken Nermin Abadan - Unat İletişim Yayınevi / Anı Dizisi ...Yaşamda kaydedebildiğim ilerlemelerin tümünde Atatürkün açmış olduğu çağdaşlaşma yolunun derin etkileri vardır. İşte bunun için ben bir Kemalistim diyorum!

Nesai

Nesai İmam Nesai Horasanın, Nesa şehrindendir. Asıl adı: Ahmed b. Şuayb b. Ali b. Dinardır. 214h yılında doğdu ve ilk tahsilini, memleketinde tamamladı. Daha sonra ilim öğrenmek üzere; Hicaz (Mekke-i Mükerreme ve Medine-i münevvere) başta olmak üzere Irak, Şam,

Nevi

Nevi 1553 yılında Malkarada doğdu. Asıl adı Yahyadır. Öğrenimini İstanbulda tamamladı. Geliboluda ve İstanbul medreselerinde müderrislik yaptı. Şehzade Mustafaya hocalık yaptı. Üç dilde otuza yakın eser verdi. Şair kişiliği yanında, zamanının tanınmış bilginleri a

Nevzat Tarhan

Nevzat TarhanProf. Dr. Nevzat Tarhan, 1969’da Kuleli Askeri Lisesi’ni, 1975’te Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’ni bitirdi. 1993’te albaylığa, 1996’da profesörlüğe yükseldi. Kendi isteğiyle emekli oldu. Halen Memory Centers of America adl

Nevzat Yalçıntaş

Nevzat Yalçıntaşİstanbul Milletvekili ANKARA - 1933, Hasan, Lebibe - Yüksek Ticaret ve İktisat Okulu, Fransa Caen Üniversitesi Doktora, İngiltere Londra Üniversitesi London School of Economics and Social Sciencesde Doçentlik Çalışmaları - Fransızca, İngilizce, Ar

Nihat Alayoğlu

Nihat Alayoğlu2 Ocak 1964, Sakarya, Akyazı doğumlu.İlk ve orta öğrenimini (İmam-Hatip Lisesi) Akyazı’da tamamladı.Hacettepe Üniversitesi İ.İ.B.F., İktisat Bölümünden mezun oldu. 1991 -1994 yıllarında İngiltere’de,University of Glamorgan, Business School’d

Nilüfer Göle

Nilüfer Göle1953 Ankara doğumlu. Ankara Koleji ve ODTÜ mezunu. Göle doktora tezini Pariste ünlü Profesör Alain Tourainenin yanında tamamladı. Gölenin doktora tezi Mühendisler ve İdeoloji adıyla yayınlandı.Nilüfer Göle, Boğaziçi Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Öğretim

Niyazi Berkes

Niyazi BerkesESERLERİ Unutulan Yıllar Niyazi Berkes İletişim Yayınevi / Anı Dizisi ...Unutulan yıllar adını verdiği anılarında yaşadığı olayları çocukluk yıllarında başlayarak dile getiriyor. Bunu yaparken, dönemin toplumsal ve siyasal

Nurettin Topçu

Nurettin TopçuNurettin Topçu baba tarafından Erzurumludur. Ailesi Topçuzadeler diye tanınır. Dedesi Osman Efendi, Erzurumun Ruslar tarafından işgali sırasında Türk ordusunda topçuluk etmiş; bu lakap oradan kalmıştır. Babası Topçuzade Ahmet Efendi ailenin tek evladıdır. K

Oğuz Atay

Oğuz Atay12 Ekim 1934te İneboluda doğdu. 1939da, ailesiyle Ankaraya geldi. Ortaöğrenimini Ankara Maarif Kolejinde tamamladı (1951). İ.T.Ü. İnşaat Fakültesini bitirdi (1957). İstanbul devlet Mühendislik ve mimarlık Akademisi İnşaat Bölümünde öğretim üyeliği yaptı. Bura

Oktay Aslanapa

Oktay Aslanapa1915 yılında Kütahyada doğdu.1934 yılında Bursa Lisesinden, 1938 yılında İstanbul Edebiyat Fakültesinden ve Yüksek Öğretmen Okulunun Sanat Tarihi Bölümünden mezun oldu.Türk sanatı tarihçisidir.Almanyada ve Avusturyada Türk sanatı üzerine doktora yaptı. 19

Oktay Avcı

Oktay AvcıHAKKINDA YAZILANLAR Türk doktorların ‘sedef’ başarısı Türkiye 02 Eylül 2004 İZMİR - Dokuz Eylül Üniversitesi’nden 2 Türk profesör, dünyada ilk kez uyguladıkları yöntemle, sedef hastalığı (psoriasis) tedavisi süresini 6-8

Oktay Sinanoğlu

Oktay SinanoğluOktay Sinanoğlu; dünyanın en genç yaşta profesör olmuş kişisi ve Nobel adayı. 1953 yılında Ankara’da TED’in Yenişehir Lisesini birincilikle bitirdi. O zaman lisenin eğitim dili tamamen Türkçe’ydi, takviyeli yabancı dil dersleri vardı, sonrad

Oktay Vural

Oktay Vural1956 Diyarbakır doğumlu olan Vural, İstanbul Hukuk Fakültesi mezunu. Dokuz Eylül Üniversitesi İktisat Fakültesinde yüksek lisansın ardından iktisat doktorasını verdi. Aynı Üniversitenin İİBFsinde Yardımcı Doçent oldu. Yurtdışında BM bursu ile ABD Pennsylvani

Olcas Süleymanov

Olcas SüleymanovOlcas Süleymanov Dil alimi, yazar, şair, jeolog ve diplomat olan Olcas Süleymanov Kazak Türklerinden olup, 1936da o zamanki tam adıyla Kazak Sovyet Sosyalist Cumhuriyetinin başşehri Almatıda dünyaya gelmiştir. Babası Ömer Bey , Kızılorduda süvari suba

Onur Güntürkün

Onur GüntürkünHakkında yazılanlar Bilim Tutkusu Prof. Dr. Onur Güntürkünün Yaşamöyküsü Kemal Yalçın Milliyet Yayınları "Bilim Tutkusu" lateralizasyonla ilgili çalışmalarıyla, beyin konusunda çok önemli buluşlara imzasını at

Onur Kumbaracıbaşı

Onur Kumbaracıbaşı1939 yılında Ankarada doğdu.Viyana Üniversitesi Siyasal Bilimler Fakültesini bitirdikten sonra aynı fakültede doktorasını yaptı.Kumbaracıbaşı, bir süre DPTde çalıştıktan sonra, Ankara Iktisadi ve Ticari Ilimler Akademisi Başkanlığına getirildi.Onur

Orhan Aldıkaçtı

Orhan AldıkaçtıOrhan Aldıkaçtı, (d. 1924, Samsun), hukukçu ve siyaset adamı. 1982 Anayasası nı hazırlayan Danışma Meclisinde Anayasa Komisyonunun başkanlığım yürütmüştür, 1943te Galatasaray Lisesini bitirdi. Yük-seköğrenimim Lozan Üniversitesi Siyasal Bilimler Yüks

Orhan Alisbah

Orhan AlisbahSilistreli Saadet Hanım ile M.Hamdi Bey’in oğlu Prof.Dr.Cemil Bilsel’in damadı, Turhan Sokullu’nun yeğeni, Prof.Dr.Cihat Abaoğlu’nun bacanağı, Lori Alisbah’ın kayınpederidir.

Orhan Çeker

Orhan ÇekerProf.Dr.Orhan Çeker, 1953’te Haymana / Ankara’da doğdu. 1972 Yozgat İmam Hatip Okulunu, 1976 Konya Yüksek İslam Enstitüsü ve 1980 Bağdat, Mustansıriye Üniversitesi Arap Dili Enstitüsünü bitirdi. Kısa bir süre Batman Kız Meslek Lisesi’nde

Orhan Dikmen

Orhan DikmenM. ORHAN DİKMEN I. ÖĞRENİM - Orta Öğrenim: Galatasaray Lisesi. Yüksek Öğrenim: İstanbul Üniversitesi İktisat ve Hukuk Fakülteleri. Lisansüstü Öğrenim: Paris Üniversitesi Yüksek Hukuk ve İktisat Etüdleri Programı. II. ÖĞRENİM -

Orhan Düzgüneş

Orhan DüzgüneşProf. Dr. Orhan Düzgüneş 1917 yılında İstanbulda bir balıkçı köyü olan Rumeli Kavağındı doğdu. Babası, Bulgaristanın başkenti Sofyanın 120 km kuzeydoğusunda ve Tunanın kolu olan Osma Irmağı kıyısındaki Lofçanın eşrafından ve İstanbuldan Anadolu

Orhan Hülagü

Orhan HülagüESERLERİ Milli Mücadelede Bursa Orhan Hülagü Emre Yayınları / Cumhuriyet Tarihi Dizisi İstanbul Haziran 2001 Büyük ve yıkıcı etkileri olan savaşlardan sonra, hiçbir devletin ayakta kalması mümkün değildir. Sultan 2. Abdülhamidin

Orhan Karmış

Orhan Karmış1937 yılında Bursada doğdu. İlk ve ortaokulu Bursada, liseyi Konya İmam-Hatip Okulunda bitirdi. Bilahare Bursa Erkek Lisesinden de mezun olduktan sonra, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesini 1966 yılında bitirdi. 1967-69 yılları arasında iki yıl süre ile Bağd

Orhan Kavuncu

Orhan KavuncuOrhan Kavuncu, aslen Özbekistan Türklerinden olup 1949da Adanada (Türkiye) doğdu, ilk, orta ve lise tahsilini Kahraman Maraşta, üniversite tahsilini Ankara Üniversitesi, Ziraat Fakültesinde tamamlayan Orhan Kavuncu, ilmî hayata aynı üniversitede devam ederek, 1977

Orhan Kural

Orhan Kural1972 yılında İTÜ Maden Fakültesinden mezun olduktan sonra 1973de burslu olarak okuduğu NewYork Colombia Üniversitesinden "Maden Yüksek Mühendisi", 1973de ise İTÜ Maden Fakültesinde kömür kimyası dalında "Doktor" unvanını aldı. Bu tarihten son

Orhan Okay

Orhan Okay1931de İstanbulda doğdu. Vefa Lisesini bitirdikten sonra İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi ve Çapa Yüksek Öğretmen Okulunun Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünden mezun oldu. (1955) Artvin ve Diyarbakır liselerinde öğretmenlik yaptı. 1959da Erzurum Atatürk

Orhan Türkdoğan

Orhan Türkdoğan1928 yılında Malatya’da doğdu.İlk, orta ve lise öğrenimini bu ilde tamamladı.1955 yılında Ankara Üniversitesi DTCF Felsefe ve Sosyoloji Bölümünden mezun oldu. 1955-59 yılları arasında Malatya Lisesi felsefe öğretmenliğinde bulundu.

Osman Altuğ

Osman AltuğHAKKINDA YAZILANLAR Sayın Osman Altuğ, sizin dilinizden kendinizi bize tanıtır mısınız? Bana hayatımın en zor sorusunu sordunuz. Ben daha beni bilemedim. İnsanoğlu en fazla ana rahminde rahat eder. Bu sorunuzla beni 1946 yılında doğduğum Yozgatın

Osman Durmuş

Osman DurmuşÇANKIRI - 1947, Mehmet, Elif - Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Aynı Fakülte Anatomi Anabilim Dalında Uzmanlık, Ankara Hastanesinde Genel Cerrahi İhtisası- İngilizce, Fransızca - Doçent Doktor, Öğretim Üyesi - Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrah

Osman Turan

Osman Turan1914 yılında, Trabzonun Çaykara kazasının soğanlı köyünde doğdu. Kuranoğlulları adı ile anılar bir aileden gelmektedir. Babası, Birinci Cihan Savaşında Kafkas Cephesinde şehit olan Hasan Ağadır. Osman Turan, ilk okulu Çaykarada, Liseyi Trabzon ve Ankar

Osman Metin Öztürk

Osman Metin Öztürk1956 yılında Elazığda doğdu.İlk, orta ve lise öğrenimini Elazığ da tamamladı.Yüksek öğrenimini Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinde yaptı.Bu Fakültenin Siyase ve İdare Bölümünden 1978 yılında mezun oldu. 1988 yılında Doktor 1995

Oya Akgönenç

Oya AkgönençOYA AKGÖNENÇ MUĞİSUDDİN Ankara Milletvekili-SP İZMİR - 1939, Ekrem Şinasi, Leyla - Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi ve Hukuk Fakültesi, The American University Washington DC. Uluslararası İlişkiler Bölümü Master ve Doktora - İngi

Ömer Çaha

Ömer Çaha1964te Van Erciş’te doğdu. 1989 yılında, ODTÜ Sosyoloji Bölümünü bitirdi. 1993 yılında Bilkent Üniversitesinde Siyaset Bilimi alanında doktora, 1996 yılında da aynı alanda doçentlik unvanını aldı. 1990-1992 yılları arasında Başbakanlıkta Uzman Ya

Ömer Dinçer

Ömer Dinçer1956 yılında Karamanda doğdu. 1978 yılında Erzurum A.Ü. İşletme Fakültesi "İşletme Yönetimi" bölümünden mezun oldu. 1979 yılında İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi "Personel Yönetimi ve Endüstriyel İlişkiler" bölümünde Yükse

Ömer Madra

Ömer Madra1945 yılında İstanbulda doğan Ömer Madra, orta okulu English High Schoolda (1961) liseyi de Robert Kolejde bitirdi (1964). Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesini (Diplomasi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü) birincilikle bitirdikten sonra (1968), aynı Fakül

Ömer Lütfi Barkan

Ömer Lütfi Barkanİktisat tarihi profesörü ve yazardır.1902 yılında Edirnede doğdu.1926 yılında İstanbul Edebiyat Fakültesinin felsefe bölümünden mezun oldu.Milli Eğitim Bakanlığınca gönderildiği Fransanın Strazburg Hukuk Fakültesinden iktisat diploması aldı.1931 yı

Ömer Nasuhi Bilmen

Ömer Nasuhi Bilmen1883te Erzurumun Salasar köyünde doğdu. Babası Hacı Ahmet Efendi, annesi Muhibe Hanımdır.Küçük yaştayken babasının vefat etmesi üzerine, Erzurum Ahmediyye Medresesi müderrisi ve nakibüleşraf kaymakamı olan amcası Abdürrezzak İlmi Efendinin himayesine

Ömer Rolf Freiherr Von Ehrenfels

Ömer Rolf Freiherr Von EhrenfelsDr. Ömer Rolf Freiherr Von Ehrenfels Avusturyalıdır. Rolf Freiherr baron von Ehrenfels, bütün dünyada “Gestalt = kuruluş” fizyolojisi ilminin kurucusu olarak kabul edilen Prof. Dr. Baron Christian Ehrenfels’in tek oğludur. M

Özdemir Nutku

Özdemir NutkuProf. Dr. Özdemir Nutku... Yazar - Yönetmen 12 Ocak 1931 de İstanbul da doğdu. İlkokuldan sonra 1942 de Robert kolejine girdi ve hazırlık sınıflarıyla birlikte sekiz yıllık orta eğitimden sonra 1950 de B.A. derecesiyle mezun oldu. 7 y

Özer Ergenç

Özer ErgençProf. Dr. Özer ERGENÇ 06.04.1945 yılında Bergama ( İzmir )da doğdu. Yüksek öğrenimini Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi ve Ankara Yüksek Öğretmen Okulunda yaptı.( 1962-1966). 1966-1969 yılları arasında Siirt Lisesinde tarih

Özkul Çobanoğlu

Özkul ÇobanoğluDoç. Dr. Özkul Çobanoğlu 1961 yılında Ayvalıkta doğdu. İlk ve orta öğrenimimi Ayvalıkta, Cumhuriyet İlkokulu ve Ayvalık Lisesinde tamamladı.1986 yılında Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünden mezu

Paul Henze

Paul Henze1924 yılında ABDnin Minnesota şehrinde doğan Paul Henze, 1948de St. Olaf Kolejini bitirdi. 1959da Harvardda master yaptı. 1955 ve 1970 yılları arasında Türkiyede Amerikan Büyükelçiliğinde toplam beş yıl görev yaptı. Halen Amerikan Ordusuna bağlı National Security

Philip Cottrell

Philip CottrellPhilip L. Cottrell, 1972den bu yana kadrolu olduğu Leicester Üniversitesinde Ekonomi Tarihi profesörüdür. Daha önce Liverpool Üniversitesinde ve 1981-1982 yıllarında Cambridge Robinson Collegeda çalışmıştır. 1987de Tokyodaki Nihon Üniversitesinde konuk profesö

Ramazan Ayvallı

Ramazan Ayvallı1948 yılında Yalvaç Ispartada doğan Ramazan Ayvallı ilk, orta ve lise tahsilini Yalvaç’ta tamamladı. 1965 yılında Yalvaç Lisesinden, 1969 yılında da, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden mezun oldu. Fakülteden mezuniyetini müteakıp, 1969 yılınd

Ramazan Mirzaoğlu

Ramazan MirzaoğluKAMAN - 1945, Gazi, Mariye - Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Mühendisliği Bölümü, Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Master, KTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Doktora - İngilizce - Kimya Yüksek Mühendisi Prof.Dr., Öğretim Üyesi - Selçuk Üniversitesi Ö

Raşidhan Kaplanov

Raşidhan KaplanovRaşidhan Kaplanov (Reşit Kaplan) Kuzey Kafkasya Cumhuriyeti Hükümetinde Ulaştırma Bakanlığı yaptı. Sonrasında Azerbaycan Musavat Hükümeti İçişleri ve Maliye Bakanlığı görevinde bulundu. Sorbon Üniversitesi bitirip bir süre orada çalıştı. 1

Recep Akdağ

Recep Akdağ58. VE 59. HÜKÜMET SAĞLIK BAKANI 1960 Erzurum doğumlu. Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu. 1999da profesör oldu. 3 Kasım 2002 seçiminde Erzurumdan Meclise girdi. Evli ve 5 çocuk babası. İngilizce biliyor.

Recep Çelik

Recep ÇelikDr. Recep ÇELİK, 1966 yılında Afyon’da doğdu. İlk tahsili Derbent köyünde, Orta dereceli tahsilini Afyon ve Isparta’da tamamladı. 1985 yılında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü’ne kaydoldu.Bu bölümden 1989 yılında

Refet Yinanç

Refet YinançProf. Dr. Refet YİNANÇ 1939 Yılında Elbistanda doğdu. 1963de Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Tarih Bölümü’nden mezun oldu. 1967-1973 yılları arasında Milli Eğitim Bakanlığının burslusu olarak Paris, Sorbon Üniversitesinde doktorasını

Refet Yinanç

Refet YinançProf. Dr. Refet YİNANÇ 1939 Yılında Elbistanda doğdu. 1963de Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Tarih Bölümü’nden mezun oldu. 1967-1973 yılları arasında Milli Eğitim Bakanlığının burslusu olarak Paris, Sorbon Üniversitesinde doktorasını

Reha Oğuz Türkkan

Reha Oğuz TürkkanHAKKINDA YAZILANLAR Türkeş’in tırnakları çekilmedi Cemal A. Kalyoncu Aksiyon Sayı: 405 Yönetenlerin adalete müdahale ettiği sistemlerde hayat ne kadar acı ve çekilmez oluyor, hiç düşündünüz mü? Daha sonraki dönemlerde de vuk

Remzi Oğuz Arık

Remzi Oğuz ArıkRemzi Oğuz Arık 1899da Kozanda doğdu. İstanbul Muallim Mektebini bitirdi, Fransada Sorbonne Üniversitesinde arkeoloji bölümünden mezun oldu. Arkeoloji ve Sanat Tarihi üzerinde ihtisas yaptı.Yurda döndükten sonra arkeolog olarak müze müdürlüklerinde bulundu, k

Resul İzmirli

Resul İzmirli1946 yılında İzmir doğum 1952 1969 Babası Mehmet İzmirli’nin Alaşehir’deki Marangoz Dükkanında Çırak ve Kalfa 1968 Ziraat Yüksek Mühendisi - Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi 1969 1970 Piyade Okulu ve Ağrı Patno

Reşat Kaynar

Reşat KaynarHAKKINDA YAZILANLAR İşte son ordinaryüs Süheyla GÖZDERELİLER Hürriyet 06.08.2004 Hocaların hocası unvanına sahip Ord. Prof. Dr. Sulhi Dönmezer’in vefatı, başta Hürriyet olmak üzere bazı gazetelerde ‘Son ordinaryüs öldüR

Reşit Rahmeti Arat

Reşit Rahmeti AratYazar, İstanbul Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı profesörü, Türkiyat Enstitüsü Müdürüdür.Ord. Prof. Reşit Rahmeti Arat Kırım kökenlidir. Reşit Rahmeti Arat, Dr. Rabia Rahmeti Arat ile evlidir. Bu evlilikten Aysu R.Arat ve Süyüm Lucas doğmu

Rıza Tevfik Bölükbaşı

Rıza Tevfik Bölükbaşı1869 yılnda Edirnede doğdu. İlköğrenimini İstanbulda bir Musevî okulunda tamamladı. Galatasaray Lisesi ve Mülkiye Mektebinde okudu. Tıbbiye Mektebini bitirdi. Hekimlik yaptı. ittihat ve Terakki Cemiyetine katıldı. Edirne Mebusu seçildi. ittihatçı

Ronald Rigory Suny

Ronald Rigory SunyTarihçi. Şikago Üniversitesinde ermeni asıllı siyasal bilimler profesörü. 1998 yılında İstanbul’a gelerek Koç Üniversitesi’nde ‘soykırım’ konulu konferans verdi. Prof. Suny, 1915 olaylarıyla ilgili Türk ve Ermeni tezleri hakkındaki b

Sadi Irmak

Sadi IrmakTÜRKİYE CUMHURİYETİ CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANI GÖREV SÜRESİ: 27.10.1981 - 4.12.1983 Ord.Prof.Dr. Sadi Irmak 1904de Seydişehirde doğdu. Bir süre Hukuk Fakültesine devam ettiyse de 1924de devletçe Berline gönderildi. Orada tıp ve biyoloji öğrenimi yaptı

Sadrettin Gümüş

Sadrettin Gümüş1945 Erzurum Narman’da doğdu. 1972’de Erzurum İmam-Hatip Okulu’nu 1976’da İstanbul Yüksek İslam Enstitüsü’nü bitirdi. Öğrencilik yıllarında başladığı memuriyet görevini, çeşitli müftülüklerin emrinde din görevlisi olarak

Sadun Aren

Sadun Aren1922 yılında doğdu.İktisatcı,siyaset adamı.Siyasal Bilgiler Okulunu bitirdikten sonra yine aynı okulda 1945te asistan,1950de docent oldu.Daha sonra Ingiltereye gönderildi.1958de profesör olan Aren,Maliye Yuksekokuluda ve Devlet Planlama Teskilatında (1960) calıştı..Sos

Sait Öztürk

Sait Öztürk1964 yılnda Kahramanmaraş’ın Çağlayancerit ilçesie bağlı Düzbağ (Helete) kasabasında doğdu. İlk ve ortaokulu Düzbağ’da, liseyi Kahramanmaraş’da üniversiteyi Ankara’da bitirdi. 1987 yılında Başbakanlık Osmanlı Arşivi’ne uzm

Salih Zeki

Salih Zeki Matematikçi Salih Zeki Bey İstanbulda mütevazı bir aileden doğdu. Darüşşafakada okudu. 1882de mezun olduktan sonra Posta Telgraf Nezaretinde çalıştı. Burada çalışırken bakanlığın bursu ile 1883de yüksek öğrenimini tamamlamak üzere Parise gönderildi. 1887de

Sami Güçlü

Sami Güçlü 58. VE 59. HÜKÜMET TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI SAMİ GÜÇLÜ Sami Güçlü, 1950 yılında Konyada dünyaya geldi. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesinden mezun olan Güçlü, iki yıl özel sektörde çalıştıktan sonra, Türkiye Zirai Do

Samuel Huntington

Samuel HuntingtonHarvard Üniversitesi Politik Bilimler Akademisi Profesörü olan Samuel Huntington, aynı üniversitede Uluslar arası İlişkiler Direktörü, Harvard Uluslararası ve Alan Çalışmaları Başkanı, 1986-1987 yıllarında Amerikan Politik Bilimler Birliğinin başkanl

Selçuk Mülayim

Selçuk MülayimProf. Dr. Selçuk MÜLAYİM 1946 yılında Denizlide doğdu. Yüksek tahsilini İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Klasik Arkeoloji Bölümünde yaptı. Sanat tarihi doktorasını yaptıktan sonra Marmara Üniversitesinde doçent ve profesör oldu. Halen Marma

Sencer Divitçioğlu

Sencer DivitçioğluProf. Sencer Divitçioğlu bilimsel yaşamında kırk yıl iktisat teorisiyle uğraştı. On altı yıldır da tarihle didişiyor. Yani, sosyal bilim kulvarında güncelden geleceğe doğru koşarken, birdenbire geri dönüp, güncelden geçmişe doğru koşmaya başladı

Server Tanilli

Server TanilliSosyoloji, siyaset bilimi ve anayasa hukuku konularında eserler veren, Tanilli silahlı saldırıya uğramıştır. Avrupa üniversitelerinin önem verdiği bir bilim adamı olan Tanilli “Uygarlık Tarihi”, “Devlet ve Demokrasi” gibi eserlerin de sahib

Sıddık Sami Onar

Sıddık Sami OnarOnar modern Türk idare hukukunun kurucusu, İstanbul Üniversitesi’nin seçimle gelen ilk rektörü ve üniversitede yönetim özerkliğinin ilk savunucularındandı. 1898’de İstanbul’da doğdu; Vefa Sultanisi’ni ve İstanbul Hukuk Mektebi

Sigmund Freud

Sigmund FreudESERLERİ Yaşamım ve Psikanaliz Sigmund Freud Say Yayınları "Yaşamım ve Psikanaliz" aslında Freudün özel yaşamının değil, bilimsel çalışmalarının ve çatışmalarının anlatısıdır. İnsan düşüncesi için yepyeni bir

Sinan Taş

Sinan TaşHAKKINDA YAZILANLAR Türk doktorların ‘sedef’ başarısı Türkiye 02 Eylül 2004 İZMİR - Dokuz Eylül Üniversitesi’nden 2 Türk profesör, dünyada ilk kez uyguladıkları yöntemle, sedef hastalığı (psoriasis) tedavisi süresini 6-8

Suat Yıldırım

Suat Yıldırım1941 Yılında Diyarbakır Ergani’de doğdu. 1959 Yılında Diyarbakır Ziya Gökalp Lisesi’ni, 1964 yılında da A.Ü.İlahiyat Fakültesi’ni bitirdi. Bir süre Diyanet İşleri Başkanlığı teşkilatında başkan olarak çalıştı. 1968 yılında Atatü

Suat Yakup Baydur

Suat Yakup Baydur11 Aralık 1912de doğdu. 1932 de İzmir Erkek Lisesini bitirerek Almanyaya tahsile gitti. Heidelbergde Klasik Filoloji tahsiline başladı. Aynı üniversitede Latince, Yunanca, Yunan ve Latin Filolojisi, Tarih, Filolofi ve Arkeolojiye ait dersleri takip etti. 1942de Klas

Sulhi Dönmezer

Sulhi DönmezerHAKKINDA YAZILANLAR Sulhi Dönmezer Ciddi reformlara ihtiyacımız var Ünal Bolat Türkiye 30 Aralık 2000 Türkiyenin ciddi reformlara ihtiyacı var. Türkiye gibi büyüyen toplumlar zaman zaman elbette ki reform ihtiyacı hisseder. Onu da vaki

Sulhi Dönmezer

Sulhi DönmezerOrd. Prof. Dr. Sulhi Dönmezer İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinde ceza hukuku dalında yetkin bir hukukçu olan, Sn. Dönmezer “Ceza Hukuku – Genel Hükümler” adlı eseri ceza hukuku klasikleri arasındadır. Binlerce öğrenci ve yüzlerce

Suphi Saatçi

Suphi SaatçiProf. Dr. Suphi SAATÇİ (Y. Mimar) 1946 yılında Kerkük’te doğdu. İlk ve orta öğrenimini Kerkük’te tamamladı. İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi (bugünkü Mimar Sinan Üniversitesi)’nin Yüksek Mimarlık Bölümü’nü 1974 y

Süheyl Batum

Süheyl BatumProf.Dr.Süheyl BATUM Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı 1955 yılında İstanbulda doğdu.Öğrenimini Galatasaray Lisesinde tamamladı. 1979 yılında Paris Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi. 1980 İstanbul Üniversiteside Anayasa Hukuku ü

Süleyman Akdemir

Süleyman Akdemir1952 yılında Bursada doğdu. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini 1975te bitirdi. Çalışma Bakanlığında iş müfettişi olarak iki yıl çalıştı. 1978 yılında Ege Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümünde akademik kariyere başladı. 1985 yılında huku

Süleyman Doğan

Süleyman DoğanYrd.Doç.Dr. Süleyman Doğan Gazeteci, yazar ve akademisyen 1964, Ortaköy (Aksaray)’de doğdu. 1982, Aksaray-Ortaköy Lisesini bitirdi. 1988, Konya Selçuk Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nden mezun oldu. 1987-1990 yıllarında günlük Z

Süleyman Hilmi Tunahan

Süleyman Hilmi Tunahan1888 Süleyman Efendi (k.s.), Silistre’nin Hezergrad kasabasının Ferhatlar köyünde dünyaya geldi. 1913 Darü’l-Hilafeti’l-Aliyye Medreseleri Kısm-ı Âli (Sahn) Medresesine girdi. Doğrudan üçüncü sınıftan başladı. 1915 3.Sı

Şahin Uçar

Şahin UçarProf. Dr. Şahin Uçar Doğum Yeri, Tarihi : Acıyurt, Sivas 1949 Doktora Tezi: “640-750 tarihleri arasında Araplar’ın Anadolu Seferleri” (“Anadolu’da İslam-Bizans Mücadelesi” adıyla yayınlanmıştır.) 1982

Şakir Kocabaş

Şakir Kocabaş1945 yılında İstanbulda doğdu. İlk, orta ve lise tahsilini İstanbulda tamamladı. 1970 yılında İTÜ Kimya Fakültesinden mezun oldu. 1972-86 yıllarında Türkiye ve İngilterede kimya sanayiinde teknik ve idari görevlerde bulundu. Bu süre içinde bilim ve dil felse

Şengül Hablemitoğlu

Şengül HablemitoğluDOĞUM YERİ VE TARİHİ : Ankara, 25.09.1965 MEDENİ HALİ : Evli, iki kız çocuk annesi İŞ ADRESİ : Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Ev Ekonomisi Yüksek Okulu Ev İdaresi ve Aile Ekonomisi Anabilim Dalı EĞİTİM DURUMU

Şerafeddin Gölcük

Şerafeddin GölcükProf.Dr.Şerafeddin Gölcük, İzmir’in Ödemiş İlçesinde doğdu. İlk, Orta ve Lise tahsilini Ödemiş’te yaptı. Ödemiş ve İzmir Kur’an Kurslarında dini eğitim gördü. 1964 yılında Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesini bitirdi. Askerli

Şeref Akbaba

Şeref Akbaba1959, Erzurum, Ilıca, Ömertepe köyü doğumlu. İlk ,orta ve liseyi Erzurum’da bitirdi. A.Ü.İlahiyat mezunu. Adana ve İstanbul’da çeşitli okullarda öğretmenlik yaptı. İ.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Gazetecilik Anabilim Dalı’nda doktorasını tam

Şerif Mardin

Şerif MardinSabancı Üniversitesi Öğretim Üyesi 1927 yılında İstanbul’da doğdu. Galatasaray Lisesi’nde başladığı orta öğrenimini ABD’de tamamladı. Stanford Üniversitesi Siyasal Bilimler Bölümü mezuniyetinin ardından lisansüstü eğitimini Joh

Şevket Pamuk

Şevket Pamuk1950de doğdu.1972de Yale Üniversitesinde Ekonomi eğitimini, 1974te Berkeleydeki California Üniversitesinde Ekonomi yüksek lisansını, 1978de aynı üniversitede Ekonomi doktorasını tamamladı.Ankara Üniversitesinde, Pennsylvania Üniversitesinde, Villanova Üniversites

Şinasi Tekin

Şinasi TekinESERLERİ İştikakçının Köşesi Türk Dilinde Kelimelerin ve Eklerin Hayatı Üzerine Denemeler Şinasi Tekin Simurg Y. İstanbul 2001 "Aşırı bir şekilde eğlendirici ve güldürücü bir eğilim gösterdiği zaman gülünç ve saçma olab

Şuayip Üşenmez

Şuayip ÜşenmezYOZGAT-1943, Seyit, Ümmügülsüm-Ankara Üniv. Fen Fak. Jeoloji Mühendisliği Bl., Aynı Bl. Doktora-İngilizce- Jeoloji Yüksek Mühendisi, Prof. Dr., Öğretim Üyesi-TPAO Proje Danışmanı, MTA Proje Koordinatörü, TSE Maden Grubu Bşk.Yrd., Devlet Bakanlığı Müş

Şükrü Hanioğlu

Şükrü HanioğluESERLERİ Kendi Mektuplarında Enver Paşa Şükrü Hanioğlu Der Yayınları / Araştırma Dizisi

Şükrü Karatepe

Şükrü Karatepe1949da Kayseride doğdu. İlk ve orta öğrenimini Kayseride tamamladı. 1973de Ankara Hukuk Fakültesini bitirdi. Bir süre serbest avukatlık ve iş müfettişliği yaptı. İngilterede 18 ay dil öğrenimi gördü. 1978de Ege Üniversitesi Kamu Yönetimi bölüm

Şükrü Sina Gürel

Şükrü Sina GürelİZMİR-1950, Şerafettin, Emine Firuzan-Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bl., Aynı Fakültede Doktora-İngilizce- Uluslararası İlişkiler Prof.Dr., Öğretim Üyesi-Ankara Üniv. SBF Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı Ba

Tahsin Yücel

Tahsin YücelElbistanda doğdu (1933); Galatasaray Lisesini (1953), İ.Ü. Edebiyat Fakültesi Fransız Dili ve Edebiyatı Bölümünü bitirdi (1960). XIX. ve XX. Yüzyıl Fransız yazını ve göstergebilim alanında uzmanlaştı. Şimdi aynı bölümde profesör. ESERLERİ A

Talat Sait Halman

Talat Sait Halman7 Temmuz 1931 yılında İstanbul’da doğdu. Robert Kolej’i (1951), Amerika’da Colombia Üniversitesi Siyasal Bilgiler ve Ortadoğu Edebiyatları Bölümü’nü (1954) bitirdi, yine o üniversitede Türkçe okutmanlık yaptı (1953-1960), 1966’da

Taner Tarhan

Taner TarhanProf. Dr. M.Taner TARHAN 1941 yılında İstanbulda doğdu. 1966 yılında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Prehistorya ve Klasik Arkeoloji Bölümünü bitirdi. Aynı yıl İstanbul Üniversitesi Ed. Fak. Eskiçağ Tarihi Kürsüsünde asistan, 1972 yılında

Tansu Çiller

Tansu ÇillerTansu Çiller, 1946 yılında İstanbulda doğdu.Robert Koleji mezunu olan Tansu Çiller, Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi Bölümünü bitirmiştir. Doktorasını Connecticut Üniversitesinde veren Çiller, doktora sonrası çalışmalarını Yale Üniversitesin

Tarık Zafer Tunaya

Tarık Zafer TunayaProf. Dr. Tarık Zafer Tunaya Ülkemizde Anayasa Hukukunun önde gelen fikir babalarındandır. İ.Ü Hukuk Fakültesinde öğrencilik ve hocalık yapan Tunaya üretken bir hukuk adamıdır. “Bilgin Hukukçu” diye adlandırdığı Ord. Prof. Dr. Ali Fu

Tayfun Akgüner

Tayfun Akgüner1945 yılında Sinopta doğdu. Hakim Kemal Akgüner ve ilkokul öğretmeni Şükran Hanımın iki çocuğundan biri.Lise öğrenimini Sinopta tamamladı. Daha sonra Hukuk Fakültesini kazanan Tayfun Akgüner eğitimine devam etmek için İstanbula geldi. Öğrencilik yılları

Tayyar Altıkulaç

Tayyar Altıkulaç1938 yılında Kastamonuda doğdu. İstanbul Yüksek İslam Enstitüsünü bitirdi. Bir müddet öğretmen olarak çalıştıktan sonra İstanbul ve Kayseri Yüksek İslam Enstitülerinde öğretim üyeliği görevinde bulundu. Bağdat Üniversitesinde Arap Dili v

Teoman Duralı

Teoman Duralı1947de Zonguldakta doğdu. İstanbul Üniversitesinde biyoloji ile felsefe alanlarında öğrenim gördükten sonra adı geçen yükseköğrenim kurumunun Felsefe bölümünde 1975ten beri öğretim üyesidir. Duralının kitaplaşmış çalışmaları sırasıyla; Canlıl

Tevfik Çavdar

Tevfik Çavdar1931 yılında İzmir’de doğan Tevfik Çavdar İstanbul İktisat Fakültesi’ni bitirdikten sonra Devlet İstatistik Enstitüsü ve Devlet Planlama Teşkilatı’nda uzun yıllar görev yaptı. Bu arada ABD ve İngiltere’de mesleki araştırmalarda

Tevfik Dalgıç

Tevfik DalgıçProfesor Dr. Tevfik Dalgic Teksas Universitesi-Dallas Isletme Fakultesi, Organizasyon, Strateji ve Uluslararasi Isletmecilik Bolumu Ogretim Uyesi Teksas, ABD 1944 yilinda Nevsehirde dogdu. Nevsehir Lisesi Fen Kolunu bitirdikten sonra Orta Dogu Teknik U

Thomas Garrigue Masaryk

Thomas Garrigue Masaryk(1850-1937) Üniversite profesörü, filozof, sosyolog, politikacı , diğer bir deyişle "Ulusun babası". Birinci Dünya savası sırasında, Avrupalı güçlerce tanınan Çekoslovakya devletini kurmuş ve bağımsız Çekoslovakyanın temellerini

Tirmizi

Tirmizi HAKKINDA YAZILANLAR Hakim Tirmizi Hazretleri Kütüb-i Sitte adı verilen (6 hadis kitabının) birisi, Süneni Tirmizidir. Eserin asıl adı Camiüs-Sahih olup, hazreti Tirmizinin asıl adı ise, Muhammed b. İsadir. Hicri 209 yılında, Türkistanın Buhara vila

Tosun Terzioğlu

Tosun TerzioğluSabancı Üniversitesi Rektörü. Lisans derecesini Newcastle-upon-Tyne Üniversitesinden (Ingiltere) 1965 yılında aldı. Doktora derecesini Matematik dalında Frankfurt Üniversitesinden 1968 yılında aldı. Daha önce çalıştığı üniversiteler Wuppertal Üniver

Tunca Toskay

Tunca ToskayİSTANBUL - 1939, Vahit, Bedriye - İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi, Aynı Fakültede Doktora - Almanca, İngilizce - İktisat Prof.Dr., Öğretim Üyesi - Uluslararası Turizm Uzmanlar Birliği Üyesi, TRT Genel Müdürü, Asya Pasifik Yayın Birliği Başkan Yardımc

Tuncer Baykara

Tuncer BaykaraProf. Dr. Tuncer BAYKARA 7 Temmuz 1940 tarihinde, Denizlinin Acıpayam kazasının Yatağan Köyünde doğdu. Kısa bir Fen Fakültesi ( Kimya Mühendisliği ) talebeliğinden sonra İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümüne girdi ve 1966 da bitirerek, O

Tuncer Gülensoy

Tuncer GülensoyYORUM YORUM YORUM Futbol, Türk icadı Hürriyet 14 Mayıs 2001 Anavatanı İngiltere olarak bilinen futbolun gerçekte Ortaasya Türklerinin bir buluşu olduğu ortaya çıktı. Türkler en az bin yıldır ‘tepük’ adıyla futbol oynamış.

Turan Koç

Turan Koç1952’de Kayseri’de doğdu. Orta öğrenimini burada tamamladı. 1977’de A.Ü. İlahiyat Fakültesi’nden mezun oldu. Halen Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Felsefe ve Din Bilimleri bölümünde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. Sanat-edeb

Turgut Balkaş

Turgut BalkaşGÜNDEM GÜNDEM GÜNDEM Fatih Üniversitesi öğrenci alacak Zaman 30 Mayıs 2001 Ankara Bölge İdare Mahkemesi, YÖKün Fatih Üniversitesi aleyhine yaptığı itirazı reddetti. Bu kararla Fatih Üniversitesi, bu yıl ÖSS kılavuzuna girecek ve öğren

Turgut Cansever

Turgut Cansever12 Eylül 1921de Antalyada doğdu. DGSA Yüksek Mimarlık Bölümünden 1946da mezun oldu. 1949da İstanbul Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümünde doktorasını tamamladı. 1947- 1951 yılları arasında DGSAda öğretim üyeliği yaptı. 1951de kendi mimarlık bürosunu kurd

Turgut Tarhanlı

Turgut Tarhanlı1956 yılında İstanbulda doğdu. 1979 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi. 1981 yılında aynı Fakültenin Devletler Umumi Hukuku (Uluslararası Hukuk) Kürsüsüne asistan olarak atandı. Lisansüstü çalışmalarını aynı Fakültede ve New Yor

Turhan Esener

Turhan EsenerO herkesin hocası Cemal A. Kalyoncu Aksiyon 9 Aralık 2000 Asker bir sülaleden gelen Prof. Dr. Turhan Esener, Necmettin Molla Kocataşın oğlu Münib Hayri Ürgüplünün damadı, Eczacıbaşı Holdingin üçüncü kuşak patronu Bülent Eczacıbaşını

Turhan Feyzioğlu

Turhan Feyzioğlu1922’de Kayseri’de doğan Turhan Feyzioğlu, Galatasaray Lisesi’ni ve İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni bitirdi. 1946’da Siyasal BilgilerFakültesi’nde asistan oldu ve anayasa hukuku doktorası yaptıktan sonra 1955’te prof

Türkan Saylan

Türkan SaylanHAKKINDA YAZILANLAR ÇYDDye bölücülük davası Zaman 29 Nisan 2001 Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) yöneticileri hakkında bölücülük yaptıkları gerekçesiyle dava açıldı. Türkiyenin en çok okunan haftalık hab

Ubeydullah-ı Ahrar

Ubeydullah-ı Ahrar Ubeydullah-ı Ahrar Hazretleri Bu gün yine Türkistandayız. Uçsuz bucaksız toprakların ve çilekeş insanların coğrafyasında. Gerçi bir tanedir güneş zahirde ama nice manevi güneşlerin yurdu olan Türkistanda tarihler 1403ü gösterirken bir güne

Ufuk Tavkul

Ufuk Tavkul15.12.1960 tarihinde Ankara’da doğdu. TED Ankara Koleji’ni bitirdi. Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türkoloji bölümünden mezun olduktan sonra Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyoloji bölümünde master yaptı.“Karaçay-Malk

Uğur Alacakaptan

Uğur Alacakaptan1934 yılında Nazillide doğdu.A.Ü.Hukuk Fakültesinde asistan, doçent, profesör olarak Ceza ve Ceza Usulü Hukuku kürsüsünde öğretim üyeliği yaptı.1968-70 yıllarında dekanlık yaptı.1968-71 yılları arasında TRT Yönetim Kurulu Üyesi, 1974-76 yıllarında

Uğur Derman

Uğur Derman1935de Bandırmada doğdu. Haydarpaşa Lisesi (1953)nden sonra, Istanbul üniversitesi Tıp Fakültesi Eczacılık Okulu (1960) nu bitirdi. Serbest eczacılık devresi (1963-1978)nden sonra Türkpetrol Vakfının yönetimini üstlendi (1977); 1981den bu yana İslam Tarih, Sanat v

Uluğ Bey

Uluğ Bey Türk dünyasının 15inci asırda yetiştirdiği en büyük astronomi bilgini ve Timur Hanın torunu olan Uluğ Bey, 22 Mart 1394te Güney Azerbaycandaki Sultaniyyede doğdu. İyi bir eğitim görerek, 13 yaşındayken Horasan ve Maveraünnehir eyaletlerine hakan naibi oldu. Başk

Umberto Eco

Umberto EcoBilim adamı, yazar, edebiyatçı, eleştirmen Umberto Eco, 20 yüzyılın en önemli düşünce adamlarından biridir. Dünya kamuoyunun gündemine, Gülün Adı ve Foucault Sarkacı gibi büyük yankı uyandıran romanlarıyla giren İtalyan yazar, aynı zamanda Ortaçağ esteti

Ural Akbulut

Ural AkbulutGÜNDEM GÜNDEM GÜNDEM Proflar Azıttı, General Maaşı İstiyorlar PROFESÖRLER GENERAL MAAŞI İSTİYOR!! Haberturk.com 26.05.2001 MAAŞLARININ İYİLEŞTİRİLMESİ İÇİN BAŞBAKAN BÜLENT ECEVİT7E KADAR ÇIKAN ÜNİVERSİTE REKTÖR

Ümit Özdağ

Ümit Özdağ03.03.1961 yılında Tokyo/Japonya’da doğmuştur. İlk, orta ve lise eğitimini TED Ankara Kolejinde tamamlamıştır. Yüksek öğrenimini Münih kentinde Ludwig Maximilians Üniversitesi siyasal bilgiler, felsefe, iktisat fakültelerinde tamamlamış ve yüksek lisans

Ümit Meriç Yazan

Ümit Meriç Yazan16 Aralık 1946 ‘da İstanbul Üsküdar‘da doğdu. Yazar ve düşünür Cemil Meriç’le, Tarih-Coğrafya öğretmeni, Fevziye Menteşoğlu Meriç’in kızıdır. Çamlıca Kız Lisesi’ni, İstanbul Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümünü

Vahid Çabuk

Vahid ÇabukDr. Vahid ÇABUK, 1946 yılında İskenderun’da dünyaya gelmiştir. İlk,Orta ve Lise tahsilini İskenderun’da tamamladıktan sonra 1967 yılında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü’ne kaydolmuştur. 1971 yılında Yeniçağ Tar

Veli Sevin

Veli SevinProf. Dr. Veli SEVİN 1944 yılında Ödemişte doğdu. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Eskiçağ Tarihi Kürsüsünden mezun oldu (1968). Aynı yerde Doçent ( 1979) ve Profesör ( 1988) oldu. 1966-1980 yılları arasında Prof. Dr. Afif Erzen tarafından

Wieslaw Zaremba

Wieslaw ZarembaSabancı Üniversitesi Öğretim Üyesi Lisans ve yüksek lisans derecesini 1980 yılında, doktora derecesini ise 1989 yılında Resim dalında Gdansk Devlet Güzel Sanatlar Akademisinden (Polonya) aldı. 1997 yılında aynı Akademiden Doç.Dr. ünvanını aldı. 2000 y

Yahya Deryal

Yahya DeryalYrd.Doç.Dr. Yahya DERYAL 1965 yılında Trabzonun Çaykara İlçesinde doğdum. İlk ve orta öğrenimimi Hatayın Kırıkhan İlçesinde tamamladım. 1982 yılında girdiğim İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 1986 yılında mezun oldum. 1987 yılında İ

Yakup Çiçek

Yakup Çiçek1950 Yılında Trabzon Maçka’da doğdu. 1971 Yılında Samsun İmam-Hatip Okulu’ndan, 1975’de İstanbul Yüksek İslam Enstitüsü’nden mezun oldu. Bir süre Üsküdar Müftülüğü bünyesinde din görevlisi olarak çalıştı. Fakültemizdeki gör

Yalçın Küçük

Yalçın KüçükProf. Dr. Yalçın Küçük, İskenderuna Halepten gelip yerleşmiş bir ailenin çocuğudur. Baba tarafından Türkmen, anne tarafından ise Kafkasyalı bir aileye mensuptur. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesindeki öğrencilik hayatı boyunca, Fikir Kulüpler

Yankı Yazgan

Yankı YazganProf.Yankı YAZGAN Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesinde profesör ve çocuk ve erişkin psikiyatrisi alanında serbest uzman hekim olarak çalışmaktadır. İzmirde büyüyüp, Bornova Maarif Koleji ve Ankara Fen Lisesinden(1977) sonra tıp eğitimini Ege Üniversi

Yaşar Karayalçın

Yaşar KarayalçınProf.Dr. Yaşar Karayalçın, Türk Ticaret Hukuku ve Bankacılık Hukuku alanlarında önemli katkıları olmuştur. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi bünyesindeki Bankacılık Enstitüsünün kurucularındandır. Uzun yıllar bu enstitünün başkanlığını yapmı

Yaşar Nuri Öztürk

Yaşar Nuri Öztürkİstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Eski Dekanı. Çok sayıda kitabı var. Halen Star Gazetesinde köşe yazarlığı yapıyor.İslama getirdiği yeni yorumlarla komedyenlerin malzemesi oldu.

Yavuz Abadan

Yavuz AbadanHukukçu ve siyaset adamı Yavuz Abadan 1905’de Eskişehir’de doğdu. İstanbul Hukuk Fakültesi’nde doçent ve profesör oldu.SBF Dekanı ve milletvekili oldu.30 Haziran 1967’de Ankara’da öldü. Eserleri:Hukuk Başlangıcı ve Tarihi, Huku

Yavuz Akpınar

Yavuz Akpınar1947 yılında Ardahanda doğdu. Yüksek öğrenimini 1969’da Erzurum Atatürk Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünde tamamladı.1969-1984 yıllarında Atatürk Üniversitesinde Azerbaycan edebiyatı sahasında asistan ve doktor asis

Yıldız Bayazitoğlu

Yıldız BayazitoğluHAKKINDA YAZILANLAR Türk bilim adamı Bayazitoğluna ödül CNNTURK 3 Mayıs 2005 Prof. Dr. Yıldız Bayazitoğlu, ODTÜ mezunu ABD Makina Mühendisleri Derneğinin, geleneksel Isı Transfer Hatıra Ödülünü, Prof. Dr. Yıldız Bayazıt

Yıldız Sertel

Yıldız SertelESERLERİ Ardımdaki Yıllar Yıldız Sertel İletişim Yayınevi / Anı Dizisi İstanbul 2001 "Ardımda kalan yıllar, Türkiyede demokrasi, hürriyet, insan hakları ve sosyal adalet için sürekli bir savaş veren iki insanla, annem ve ba

Yılmaz Özakpınar

Yılmaz Özakpınar1934te Boyabatta doğdu. 1957de İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümünden, 1960da Cambridge Üniversitesi Biyoloji Fakültesi Psikoloji Bölümünden mezun oldu. İstanbul Üniversitesi Tecrübî Psikoloji Kürsüsünde 1964de doktorasını verd

Yusuf Akçura

Yusuf Akçuraİttihat Terakkiyle ilişkileri nedeniyle Mekteb-i Harbiyeden atılarak Trablusgarpa sürüldü. 1914te Mekteb-i Mülkiyeye tarih müderrisi oldu. 1918e kadar kurulan her milliyetçi kuruluşta emeği var. Mütareke yıllarında Anadoluya ilk geçenlerden. İlk mecliste milletve

Yusuf Halaçoğlu

Yusuf Halaçoğlu1949 yılında Adananın Kozan kazasında doğdu. 1967de liseyi, 1971 yılında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Yeniçağ Tarihi Kürsüsünden "Fırka-i İslahiye ve Kozan " isimli lisans tezini hazırlayarak mezun oldu. 1974 yılında

Yusuf Kaplan

Yusuf Kaplan1964 yılında Şarkışlada doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Kayseride tamaladı. 1986 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Sahne ve Görüntü Sanatları Bölümü, Sinema-TV Ana Sanat Dalından mezun oldu. Üniversite öğreniminden son

Yücel Sayman

Yücel Sayman1939 Konya doğumlu 1958 yılında Saint Joseph Lisesi’ni, 1962’de İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni bitirdi 1963 yılında İstanbul İstanbul Çüniversitesi Hukuk Fakültesi’ne asistan olarak girdi. 1969 yılında Strasbourg H

Zafer Başak

Zafer BaşakZafer Başak, 1954 yılında İstanbul Amerikan Koleji (Robert Kolej), 1958 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. 1963 yılında Paris Üniversitesinden Devlet Doktorası ünvanı alan Başak, 1963 ile 1969 yılları arasında Ekonomik İşbirliği v

Zafer Toprak

Zafer Toprak1946da doğdu.1969da Ankara Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümünü bitirdi. 1971de Londra Üniversitesinde Alan Araştırmaları konusunda yüksek lisansını tamamladı. 1981de Londra Üniversitesinde Ekonomi doktorasını verdi.Halen Boğaziçi Üniversitesinde E

Zeki Gürel

Zeki GürelYARD. DOÇ. DR. ZEKİ GÜREL 1956 yılında Kayseriye bağlı Pınarbaşı ilçesinin Büyük Potuklu köyünde doğdu. İlkokulu köyünde okuduktan sonra Mimar Sinan İlköğretmen Okulundan mezun oldu (1974). Urfanın Halfeti ilçesine bağlı Gülaçan K

Zeki Velidi Togan

Zeki Velidi ToganZeki Velidi Togan, 10 Aralık 1890 tarihinde Başkurt ilinde İsterlitamaka bağlı Küzen köyünde doğdu. Daha ilk mederse tahsilini yaparken bir yandan da özel Rusça dersleri alıyordu. Öğretmen olan annesinden Farsça öğrenmeyi de ihmal etmiyordu. 1902 yılında o

Zembilli Ali Efendi

Zembilli Ali Efendi Üç sultana şeyhülislamlık yapan yüce veli...Zembilli Ali Efendi Ali Cemali Efendi Anadolu’yu nurlandıran velilerden Cemaleddin Aksarayi’nin torunudur ve tedrise beşikte başlar. O, misli zor görülen bir hafızaya sahiptir. Üstün körü ge

Ziya Kazıcı

Ziya Kazıcı1945 Yılında Şanlıurfa Bozova Karacaviran’da doğdu. 1965 yılında Kahramanmaraş İmam-Hatip Okulu’nu, 1969 yılında da İstanbul Yüksek İslam Enstitüsü’nü bitirdi. Mezuniyetinden sonra Isparta İ.H.L.’ne öğretmen olarak atandı. Askerlik

Ziya Özel

Ziya ÖzelHAKKINDA YAZILANLAR Zakkumcu doktora ABD sahip çıktı... Milliyet 4 Eylül 2003 Bir dönem "Zakkum kansere deva" iddiasıyla adını duyuran ancak kendisine dolandırıcı bile denilen Doktor Ziya Özelin yaptığı ilaç şimdi ABD taraf

Ziya Somar

Ziya SomarZİYA SOMAR, 1906’da Yanya’da doğdu, 1978’de İstanbul’da öldü. Felsefeci.Erzurum Atatürk Üniversitesi’nde 1963-1965 yılları arasında öğretim görevlisi olarak çalıştı. 1967-1969 yılları arasında İstanbul’da Galatasaray Lisesind

Ziyaeddin Fahri Fındıkoğlu

Ziyaeddin Fahri Fındıkoğlu1902 yılında Erzurumda doğdu.Toplumbilimci. I.U. Edebiyat Fakültesinin Felsefe Bölümü’nü bitirdikten sonra, çeşitli liselerde öğretmenlik yaptı. 1930da Strasbourg Üniversitesinin Felsefe Bölümüne girdi. 1934te yurda dönünce içtimaiyyat v

Züfer

Züfer İmam Züfer Hazretleri Babası, Basra şehrinin valisiydi. Züfer b. Hüzeyl,728 (110h.) yılında doğdu. İlim tahsiline, orada başladı. İlk olarak, hadis-i şerif öğrendi. Sonra Kûfeye gidip, İmam Azam hazretlerinin taleberi arasına katıldı. O büyük ilim

Abbas Vesim Efendi

Abbas Vesim Efendi Osmanlılar zamanında on sekizinci asırda yetişen, hekim, hattat ve astronomi alimlerinden. Kambur Vesim Efendi ve Derviş Abbas Tabib isimleriyle de bilinen Abbas Vesim Efendi, on yedinci yüzyılın sonlarında doğdu. 1760 (H. 1174) senesinde İstanbulda vefat etti.

Abdullah Gül

Abdullah Gül59. HÜKÜMET BAŞBAKAN YARDIMCISI VE DIŞİŞLERİ BAKANI Kayseri Milletvekili-AKP KAYSERİ - 1950, Ahmet Hamdi, Adviye - İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi - İngilizce, Arapça - İktisat Doç. Dr., Öğretim Üyesi - Sakarya Üniversitesi Endüstri

Abdullah Cevdet

Abdullah Cevdet Osmanlı Devletinin son devirlerinde yaşamış siyaset adamı ve yazar. Jön Türkler hareketlerini başlatanlardan ve İttihad ve Terakki Cemiyetinin kurucularından. Babası Diyarbekir Birinci Tabur Katibi Ömer Vasfi Efendi olup, 9 Eylül 1869da Arapkirde doğdu. 1932de

Abdullah Polat Gözübüyük

Abdullah Polat GözübüyükDr.Abdullah Polat Gözübüyük, 27 Mayıs 1960dan sonra Adalet Bakanlığı yapmıştır. “Mücbir sebepler ve beklenmeyen haller” , “Mukayeseli Türk Ceza Kanunu Açıklaması” isimli eserlerin de sahibidir.

Abdulvahap Kara

Abdulvahap Kara19.11.1961’de Istanbul’da doğan Yard. Doç. Dr. Abdulvahap Kara, Zeytinburnu Gazipaşa İlkokulu, Abdülhak Hamit Ortaokulu ve Yeşilköy Ticaret Lisesini bitirdikten sonra, 1982’de Boğaziçi Üniversitesi Elektronik Yüksek Teknisyenliği bölümünden mez

Abdurrahman Avtorhan

Abdurrahman AvtorhanSiyasi bilimler profesörü, yazar. 1908 yılında Çeçen Cumhuriyetinde Groznide doğdu. Stalin zorbalığına karşı cephe alan binlerce Kafkasyalı gibi o da İkinci Dünya Savaşı yıllarında yurdunu terk etmek zorunda kaldı. Savaş sırasında Berl

Abdurrahman Küçük

Abdurrahman KüçükAnkara Milletvekili-MHP ERZİNCAN-TERCAN - 1945, Rasim, Leyla - Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi - Fransızca, Arapça - Prof.Dr., Öğretim Üyesi - MEB Öğretmeni, MEB Yaykur Planlama Prog. ve Değ. Başuzmanı, Kredi ve Yurtlar Kurumu Kredi Müdür Yardı

Abdülhak Molla

Abdülhak Molla Hekim ve şair. 1786 (H. 1201)da İstanbul’da doğdu. 1853 (H. 1270)te vefat etti. Devrinin meşhur şahsiyetlerinden olup, pekçok ilim ve fikir adamı yetiştirmiş bir aileye mensuptur. Babası Osmanlı Devletinde Divan-ı hümayun haceganlığı vazifesinde bulunan

Abdülkadir Akcan

Abdülkadir AkcanBayındırlık Bakanı -Afyon MHP Milletvekili BOLVADİN - 1952, Bekir Sami, Ayşe Dudu - Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Almanya Hannover Veteriner Yüksekokulu Hayvan Yetiştiriciliği ve Kalıtım Araştırmaları Enstitüsü Doktora - Almanca - Veteri

Abdülkadir Donuk

Abdülkadir DonukProf. Dr. Abdülkadir DONUK 1948 yılında Ceyhanda doğdu. 1972 yılında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümünü bitirdi. Rahmetli Prof. Dr. İbrahim Kafesoğlunun yanında doktora çalışmalarına başladı. 1974 yılında asistan, 19

Abdülkadir Hurşit

Abdülkadir HurşitProf. Dr. Abdülkadir HURŞİT, 25 Kasım 1951 yılında Kerkük ilinde Dünyaya geldi. 1970te girdiği Süleymaniye Üniversitesi Ziraat Fakültesi Hayvansal Ürünler Bölümünden 1974 yılında mezun oldu.1976 da başladığı Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Sü

Abdülkadir İnan

Abdülkadir İnanKültür tarihimize devlet kuruculuğundan ve istiklal mücahidliğinden önce dilbilimci, tarihçi ve halkbilimci olarak geçmiştir. Başkurdistan’ın Çıgay köyünde 1889’da doğmuş ve 1980’lerde Ankara’da ölmüştür. Sağlığında yalnı

Abdülkadir Karahan

Abdülkadir Karahan1913 Siverek, Urfa doğumlu.Edebiyat doktoru, İstanbul Üniversitesi, Yüksek Oğretmen Okulu, ve Sorbonne Üniversitesinden mezun oldu.İstanbul Üniversitesi EdebiyatFakültesi, Yüksek İslam Enstitüsü ve Kahire Ayn Şems Üniversitesindeprofesörlük yaptı. Özelli

Abdülkadir Özcan

Abdülkadir ÖzcanProf. Dr. Abdülkadir ÖZCAN 30 Mayıs 1948 tarihinde Milasda doğdu. 1972 yılında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesini "Şeyhî Mehmed Efendi-Vekayiül-fudala" adlı lisans teziyle bitirdi. 1974-1977 yılları arasında İstanbul Ünive

Abdüllatif Benderoğlu

Abdüllatif BenderoğluAbdüllatif Benderoğlu /gazeteci/yazar/ 1937’de Tuzhurmatu’da doğdu. Bir demircinin oğlu-dur. İlk ve orta öğrenimini Tuzhurmatu ve Kerkük’te yapmıştır. Kerkük’teki Irak petrol şirketinin teknisyen okulunda üç yıl okudukta

Abdüllatif Şener

Abdüllatif ŞenerSivas Milletvekili-AKP YILDIZELİ - 1954, Bedirhan, Ayferat - Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi, Gazi Üniversitesi Doktora - Arapça, Fransızca - Maliye Doçent Dr., Öğretim Üyesi - Gazi Üniversitesi Bolu İktisadî ve İdarî Bilimler

Abdüsselam Uluçam

Abdüsselam UluçamProf. Dr. Abdüsselam ULUÇAM 1953 yılında Konya-Beyşehirde doğdu. 1974 yılında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümünü bitirdi. İstanbul Vakıflar Türk Yazı Sanatları ve Konya Mevlana Müzelerinde görev aldı. 1979

Adnan Adıvar

Adnan AdıvarA. Adnan Adıvar 1881 yılında doğdu. Tıbbiyeyi bitirince (1905) Avrupaya kaçtı, Berlin Tıp Fakültesine iç hastalıkları asistanı oldu.1908den sonra İstanbula döndü, Tıp Fakültesine profesör, mütareke yıllarında Osmanlı Meclis-i Mebusanına İstanb

Adnan Büyükdeniz

Adnan Büyükdeniz1958 yılında Adanada doğan Dr. Büyükdeniz, Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi Bölümünden (1980) mezun oldu. Lisansüstü eğitimini İngilterede sürdürerek, London School of Economicsten İktisat Diploması (1981) ve İktisat Masteri (1982) derecelerini elde etti. &

Adnan Ergeneli

Adnan ErgeneliESERLERİ Çocukluğumun Savaş Yılları Anıları Adnan Ergeneli İletişim Yayınevi / Anı Dizisi Mühendis Profesör Adnan Ergenelinin Çocukluğumun Savaş Yılları Anıları adını taşıyan kitabı, doğduğu yıl Trablusgarb

Ahat Andican

Ahat AndicanProf.Dr. Ahat ANDİCAN,1950 yılında doğdu. İlk ve orta öğrenimini Akşehirde tamamladıktan sonra 1968 yılında Cerrahpaşa Tıp Fakültesine girdi ve 1974 yılında doktor oldu. Askerlik görevini bitirdikten sonra Cerrahpaşa Tıp Fakültesine Genel Cerrahi Ana Bilim Dal

Ahmed Akgündüz

Ahmed Akgündüz1955 yılında Diyarbakır’ın Çüngüş kazasına bağlı Malkaya köyü’nde doğdu. İlkokulu köyde tamamlayan Akgündüz, Gaziantep İmam-Hatip Lisesi’ni ve Gaziantep Lisesi fen bölümünü bitirdi. 1980 yılında Erzurum Üniversitesi İslami İli

Ahmed Nabi Magoma

Ahmed Nabi Magoma Kafkas yurtseveri, bilim ve siyaset adamı, yazar. 1897 yılında Dağıstanın Andi yöresinde Godoberi köyünde doğdu. Orta ve lise öğrenimini Temirhan Şura (Buynak) kentinde yaptı. 1917 Rusya devriminin karışıklıkları, anayurdunda yüksek öğrenim görmesine

Ahmet Ateş

Ahmet Ateş1917 yılında Urfanın Birecik ilçesinde, Ağca Köyünde dünyaya gelen Ahmet Ateş, Yüksek Öğretmen Okulu ve istanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesini bitirdi. 1939da Prof. Dr. Helmut Ritterin asistanı olarak istanbul Üniversitesinin Arabiyat kürsüsüne intisap etti.

Ahmet Çiğdem

Ahmet ÇiğdemESERLERİ Taşra Epiği "Türk" İdeolojileri ve İslamcılık Ahmet Çiğdem Birikim Y. İstanbul 2001 "... Türkleştirme ameliyesi, eklemlendiği her ideolojik yönlenimin tarihselliğinde verili bulunan pozitif i

Ahmet Davutoğlu

Ahmet Davutoğlu1959 yılında Taşkentte doğdu. Ortaöğrenimini İstanbul Erkek Lisesinde tamamladı. Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi ve Siyaset Bilimi Bölümlerinden mezun oldu. Aynı üniversitenin Kamu Yönetimi Bölümünde yüksek lisans, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler

Ahmet Evin

Ahmet EvinSabancı Üniversitesi Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi Dekanı. Lisans derecesini 18. ve 19. yüzyıl İngiliz Edebiyatı ve Karşılaştırmalı Edebiyat alanında 1966 yılında, doktora derecesini Orta Doğu Etütleri ve Kültür Tarihi alanında 1973 yılında Columbia

Ahmet İnam

Ahmet İnam1947 yılında Sandıklı’da doğmuştur. 1989 yılından bu yana ODTÜ Felsefe Bölümü’nde profesördür. Mantık, bilim felsefesi, kümeler kuramı, endüktif ve model mantık, dil felsefesi, tarih felsefesi, ahlak, estetik, iletişim felsefesi alanlarında dersler

Ahmet İnsel

Ahmet İnsel13.3.1955 doğumlu. 1982 yılında Paris 1 Pantheon Sarbonne Üniversitesi İktisat Fakültesinde doktora yaptı. 1984 yılından beri aynı üniversitede öğretim üyeliği yapan İnsel, Galatasaray Üniversitesinde de dersler veriyor. Birikim Dergisi yazarlarından olan Ahmet

Ahmet Tabakoğlu

Ahmet Tabakoğlu1952 yılında Edremit’de doğdu. Orta ve lise tahsilini İstanbul’da tamamladı. İ.Ü. İktisat Fakültesi ve İstanbul Yüksek İslam Enstitüsünü bitirdi. İ.Ü. İktisat Fakültesi’nde doktora yaptı (1989). 1986 yılında Doçent ve 1993 yılında Pr

Ahmet Tan

Ahmet TanDr. Ahmet Tan Adıyaman’ın Besni ilçesinde doğdu. İlk ve orta okulu Gaziantep’te, liseyi İskenderun’da bitirdi. 1989 yılında Çukurova Üniversitesinde lisans, 1993 yılında Yüksek Lisansını tamamladı. Yüksek Lisans eğitimi sırasında sosyal

Ahmet Yıldızhan

Ahmet Yıldızhan1956 yılında Samsun’da doğdu.Kuleli Askeri Lisesi’ni birincilikle bitirdikten sonra Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne girdi.Askerlik görevini Gülhane Askeri Tıp Akademesinde Nöroşirürji Uzmanı olarak yaptıktan sonra, Amerika Birleşik Dev

Ahmet Nezihi Turan

Ahmet Nezihi Turan1958 yılında Kahramanmaraşta doğdu.1980 yılında A.Ü. DTCF Tarih Bölümü mezunu.Son Osmanlı Meclis-i Mebusanı konulu yüksek lisans tezini 1987de, 16. Asırda Ruha (Urfa) Sancağı konulu doktora tezini 1993te verdi.Halen Kırıkkale Üniversitesi Fen Edebiyat Fa

Ahmet Taner Kışlalı

Ahmet Taner Kışlalı10 Temmuz 1939da doğdu Tokat`ın Zile ilçesinde. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi`ni bitirdikten sonra 1962-63 yılları arasında Yenigün Gazetesinde yazı işleri müdürlüğü yaptı. 1968-72 yılları arasında öğretim görevlisi olan Ahmet Tan

Ahmet Tevfik Ozan

Ahmet Tevfik Ozan1953 yılında Elazığda doğdu. İlk, orta ve liseyi Elazığda bitirdi. Hacettepe ve Erciyes Üniversiteleri Tıp Fakültelerinde okudu. 1986dan beri tıp doktoru olarak Kayseride çalışmaktadır. Şiir ve yazıları, çeşitli gazete ve dergilerde yayımlandı.

Ahmet Vefik Alp

Ahmet Vefik Alp1948 yılında Istanbul Kadıköyde dünyaya gelen Ahmet Vefik Alp, Saint Joseph Fransız Lisesini bitirdikten sonra, Robert College Inşaat Mühendisliği Bölümünde yüksek öğretime başladı, aynı yıl Istanbul Teknik Üniversitesine geçerek, buradan 1971 yılında P

Ahmet Yaşar Ocak

Ahmet Yaşar OcakProf. Dr. Ahmet Yaşar OCAK 1945 yılında Yozgatda doğdu. Yüksek tahsilini 1967de İstanbulda İlahiyat Fakültesinde ve 1971 yılında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümünde yaptı. 1972 yılında Hacettepe Üniversitesi Tarih Bölüm

Akşit Göktürk

Akşit GöktürkAkşit Göktürk, (d. 27 Aralık 1934, Van - ö. 26 Şubat 1988, İstanbul), edebiyat eleştirmeni, yazar ve dilbilimci. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümünü bitirdi (1960). 1961de aynı fakülteye asistan olarak girdi.

Alaattin Yavaşça

Alaattin Yavaşça1 Mart 1926da Kiliste doğdu. Babası Kilisli Şair Yavaşça Zada Sezai Efendinin oğlu Hacı Cemil Efendi, annesi Kınoğlu Kadri Efendinin kızı Enver hanımdır. Kilis Kemaliye İlkokulu ve Kilis Ortaokulunu bitirdikten sonra lise birinci sınıfı yatılı o

Albert Kohen Erkip

Albert Kohen ErkipSabancı Üniversitesi Öğretim Üyesi Lisans derecesini Matematik dalında 1974 yılında ODTÜden, doktora derecesini aynı dalda 1979 yılında California-Berkeley Üniversitesinden aldı. Daha önce Berkeley, Doğu Akdeniz Üniversitesi ve ODTÜde çalıştı. Ara

Ali Bayramoğlu

Ali Bayramoğlu1956 Gelibolu doğumlu.1973 yılında İskenderun Lisesini bitirdi. 1979 yılında Grenoble Siyasal Bilimler Enstitüsünde lisans eğitimini tamamladı. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesinde yüksek lisans yaptı (1982). 1985de aynı üniversitenin Sosyal Bilimler En

Ali Birinci

Ali Birinci25/08/1947 de Hendek te (Sakarya) Balıklı Şeyh köyünde doğdu. Babası Şeker(1925-1993), annesi Müzeyyen hanım(1924-1977) tütün ziraatiyle geçiniyordu. Ali BİRİNCİ İlk mektebin ilk üç senesini köyünde, son iki senesini Hendekte okudu. Cumhuriyet İlkok

Ali Sevim

Ali SevimProf. Dr. Ali SEVİM 1928 yılında Adanada doğdu.Yüksek tahsilini Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih -Coğrafya Fakültesinde yaptı. "Artukoğullarının İlk Devirleri" konulu tezi ile doktor, "Suriyenin Selçuklular Tarafından Fethi" konulu tezi ile do

Ali Sevim

Ali SevimProf. Dr. Ali SEVİM1928 yılında Adanada doğdu.Yüksek tahsilini Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih -Coğrafya Fakültesinde yaptı. "Artukoğullarının İlk Devirleri" konulu tezi ile doktor, "Suriyenin Selçuklular Tarafından Fethi" konulu tezi ile doçent,

Ali Fuat Başgil

Ali Fuat BaşgilAli Fuat Başgil, 17 Nisan 1967 tarihinde öldü. 74 yaşındaydı ve ardında çok sayıda önemli eser ve büyük bir fazilet mücadelesinin hatıralarını bırakmıştı. Onun en önemli eserlerinden biri Demokrasi Yolunda (1. bs. 1961) adını taşır. Başgil, bu eser

Ali İhsan Bağış

Ali İhsan BağışHAKKINDA YAZILANLAR Esrarengiz ölüm Vatan 09.11.2004 Özellikle İsrailin GAP üzerindeki oyunlarını araştırmasıyla tanınan Prof.Dr.Ali İhsan Bağış, şüpheli bir trafik kazasında can verdi. KAZA MI, SUİKAST MI? Çalı

Ali Osman Öztürk

Ali Osman Öztürk1960’ da Ordu’da doğdu; ilkokul, ortaokul ve liseyi aynı şehirde bitirdi. 1977’de Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Alman Dili ve Edebiyatı Birimi’ni kazandı. 10.01.1980 - 03.03.1980 arasında Federal Almanya’da ger

Alparslan Açıkgenç

Alparslan Açıkgenç1952 yılında Erzurum’da doğdu. Lisans eğitimini Ankara Üniversitesi’nde tamamladı (1974). Yüksek lisansını Üniversity of Wisconsin’de (1978) ve Doktorasını The University of Chicago’da (1983) yaptı. 1983 yılında ODTÜ Felsefe Bölü

Alper Orhon

Alper OrhonKıbrıslı eski bakan vefat etti Hürriyet 28 Haziran 2001 Boğaziçi Üniversitesi eski öğretim görevlilerinden olan ve 13 Şubat 1975 ile 5 Temmuz 1976 tarihleri arasında Kıbrıs Türk Federe Devleti Planlama Koordinasyon Bakanlığı da yapan Prof. Alper Orh

Andre Vahram

Andre VahramDr. Andre Vahram Cumhuriyet dönemi Ermeni kökenli milletvekillerinden. 1950-1954 yılları arasında milletvekili oldu.

Annemarie Schimmel

Annemarie Schimmel1922’de Erfurt’ta doğdu. 1941’de Berlin Üniversitesi’nde İslamî Araştırmalar sahasında doktora yaptı. 1946-54 yılları arasında Marburg Üniversite’nde, 1954-59 yılları arasında da Ankara İlahiyat Fakültesi’nde Dinler T

Arif Ersoy

Arif Ersoy1948 Çorum doğumlu. SBF mezunu. 1977de Ege Üniversitesi İktisat Bölümünde profesör oldu. Süleyman Karagülle ve arkadaşlarıyla beraber Adil Düzen tezinin teorisyenlerinden.1994de Çorum Belediye Başkanlığına seçildi. İngilizce ve Arapça biliyor.

Arslan Tekin

Arslan Tekin1953 yılında Yozgat’ın Yerköy kazasında doğdu.Ortaokulu ve liseyi ilçesinde, üniversiteyi AÜ DTCF’de tamamladı.Suudi Arabisitan Riyad Melik Suud Üniversitesinde iki dönem okudu.İÜ Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünde doktora yaptı.K

Asaf Savaş Akat

Asaf Savaş Akat12 Eylül 1980’den sonra İstanbul Üniversitesi İktisat Fakülkesi öğretim üyeliğinden uzklaştırıldı.Yeni Gündem adlı haftalık dergide ve İletişim Yayınlarında değişik görevler üstlendi.Bir ara DSP danışmanları arasında yer almasına rağmen B

Asif Şabanoviç

Asif ŞabanoviçSabancı Üniversitesi Öğretim Üyesi Lisans, yüksek lisans ve doktora derecelerini Elektronik ve Otomatik Kontrol dalında Saraybosna Üniversitesinden 1970, 1975 ve 1979 yıllarında aldı. Daha önce çalıştığı üniversiteler arasında Saraybosna Üniversitesi,

Askar Akaev

Askar AkaevAskar Akaev, 10 Kasım 1944te Kemindey Bölgesindeki Kızılbayrak köyünde dünyaya geldi. Babası bir kolhoz işçisidir. 1961 yılında Fdurzemash fabrikasında metal işçisi olarak çalışmaya başladı. 1968de Leningrad Hassas Mekanik ve Optik Enstitüsünden mezun ol

Atilla Çetin

Atilla Çetin1942 yılında İstanbul Beykozda doğdu.Bursa Erkek Lisesi, İstanbul Üniversitesi Tarih Bölümü ve Çapa Yüksek Öğretmen Okulunu bitirdi (1966).Bir süre Kars Alparslan Lisesinde tarih öğretmenliği yapan Çetin, vatani hizmetinden sonra, Başbakanlık Arş

Atilla Şentürk

Atilla Şentürk1958 yılında İstanbul’da doğdu. 1980 yılında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldu. 1987 yılında aynı bölümde “XVI. Asra Kadar Anadolu Sahası Mevlevilerinde Edebi Tasvirler” konulu t

Atilla Yayla

Atilla YaylaHAKKINDA YAZILANLAR İyi ki Atilla Yayla var Ömer Öztürkmen Türkiye 6 Temmuz 2001 Marksizm ve aşırı solun ön yargılarını, çarpık sloganlarını, kalıpçı düşünce yapısını tekrarlaya tekrarlaya, genç dimağları şartlandıran, karş

Atilla Yayla

Atilla Yaylaİyi ki Atilla Yayla var Ömer Öztürkmen Türkiye 6 Temmuz 2001 Marksizm ve aşırı solun ön yargılarını, çarpık sloganlarını, kalıpçı düşünce yapısını tekrarlaya tekrarlaya, genç dimağları şartlandıran, karşı görüşlerden habersiz ye

Avedis Hacınlıyan

Avedis HacınlıyanAvedis Hacınlıyan, Bilim adamı. Boğaziçi Üniversitesi Fizik Bölümü öğretim üyesi. Çeşitli bilim ve teknoloji dergilerinde makaleleri yayımlandı. “15 Temmuz 1983 tarihinde Paris’in Orly Havaalanı’nda ASALA örgütü tarafından THYR

Avni Öztopçu

Avni Öztopçu1962 12 Şubat, Erzincanda doğdu. 1980-1984 Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Resim-iş Eğitimi Bölümünde LİSANS; 1984-1986 Mimar Sinan Üniversitesi Resim Anasant Dalında YÜKSEK LİSANS, 1987-1989 Mimar

Aydın Ayaydın

Aydın AyaydınAydın Ağan Ayaydın İstanbul Milletvekili-ANAP Mardin Derik-1951, Mehmet, Bedia-İstanbul İTİA, Marmara Üniv. Sosyal Bilimler Enst.İktisat Master ve Doktora -İngilizce-Ekonometri Profesör Dr., Öğretim Üyesi-Bankalar Birliği Başkanı, Emlakbank Gn.Md. ve

Aydın Köksal

Aydın Köksal1940ta İstanbulda doğdu. Galatasaray Lisesini birincilikle bitirdikten sonra, Fransada INSA de Lyondan Elektronik Y.Müh. diploması aldı (1964). Bilişimsel Dilbilim dalında Bilim Doktoru (1975, HÜ), Bilgisayar Bilimleri Mühendisliği dalında Üniversite Doçenti (1980,

Aydın Yüksel

Aydın Yüksel1939da Erzurum Oltuda doğdu. 1966da Devlet Güzel Sanatlar Akademisi, Süsleme Sanatı Yüksek Kısmı, İç Mimarlık Bölümününden mezun oldu. 1975de Yüksek Mimarlık bölümünü tamamladı.1979-1983 seneleri arasında ıstanbul üniversitesi Edebiyat Fakültesi, Arkeol

Aydın Güven Gürkan

Aydın Güven Gürkan1941 yılında Elazığda doğdu. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinden mezun olan Aydın Güven Gürkan, Gazi Üniversitesinde ekonomi profesörü olarak görev yaptı. Gürkan, bir süre de AITA Gazetecilik ve Halkla Ilişkiler Yüksekokulu Müdürlüğ

Ayhan Bayraktar

Ayhan BayraktarAyhan Bayraktar /dr./ 1992 yılında milli mücadele arkadaşları ile birlikte Türkmeneli Partisi’ni kurdu. Parti kurucuları (Riyaz Sarıkahya, Dr. Aydın Abbas Beyatlı, Mükerrem Garip Kasap, Dr. Ayhan Bayraktar, Ahmet Ali Çadır)

Ayhan Songar

Ayhan SongarBir Ayhan Songar vardı Türkiye 2 Temmuz 2001 İSTANBUL - Hocaların hocası Prof. Dr. Ayhan Songarı vefatının 5. yıldönümünde rahmetle anıyoruz. Gazetemizde uzun yıllar yazdığı günlük köşe yazılarıyla hala hafızalarımızda olan, dünyaca tanın

Aykut Çınaroğlu

Aykut ÇınaroğluProf. Dr. Aykut ÇINAROĞLU 11 Kasım 1941 tarihinde doğdu. 1964 yılında Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi Anabilim Dalından mezun oldu.Üniversite ikinci yılında o zamanki adı Ankara Arkeolo

Aysel Çelikel

Aysel ÇelikelProf. Dr. Aysel Çelikel, YÖKe karşı çıkan bir YÖK üyesi.. Devletler Umumi Hukuku Hukuk lisans diploması, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi, 1956,Devletler Hukuku dalında hukuk doktorası, İstanbul Üniversitesi, 1962. Mukayeseli Hukuk dalında hukuk y

Ayşe Kadıoğlu

Ayşe KadıoğluSabancı Üniversitesi Öğretim Üyesi Lisans derecesini Siyaset Bilimi dalında 1982 yılında ODTÜden, yüksek lisans derecesini Uluslararası İlişkiler dalında 1984 yılında Chicago Üniversitesinden, doktora derecesini de Siyaset Bilimi dalında 1990 yılında B

Aytek Namitok

Aytek Namitok6 Ocak 1892de, Kafkasya’nın Adigey yöresinde Panejukay köyünde doğdu. Orta öğrenimini Stavropol Lisesi’nde yaptıktan sonra 1916da Petersburg Üniversitesi Hukuk Fakültesinden, 1921de de Sorbonne(Fransa) Üniversitesinden mezun oldu. Hukuk Fakültesi

Aziz Meker

Aziz MekerBilim ve toplum adamı, diplomat ve yazar. 1877 yılında Kafkasya’da, bugünkü Karaçay-Çerkes Cumhuriyeti’nin sınırları içinde bulunan Biberdkuace köyünde doğdu. Anadili Abazaca ve Adıgeceydi. Köyünde ve Batalpaşinsk (Çerkesk) kasabasında öğre

Azmi Özcan

Azmi Özcan1960 Burdur Doğumlu. 1983 Ankara Üniv. İlahiyat Fak.(Lisans); 1986 Manchester Üniversitesi Near Eastern Studies (Master); 1990 Londra Üniv. SOAS, Tarih böl. (Doktora). Boğaziçi ve Marmara Üniversitelerinde dersler verdi. Halen Fatih Üniversitesinde ders veriyor ve İSAMd

Baha Akşit

Baha AkşitMehmet Bahattin Baha Akşit 1914 yılında Acıpayamda doğdu. İstanbul Tıp Fakültesini bitirdi. Haydarpaşa Numune Hastanesi İç Hastalıkları Asistanı ve serbest doktor olarak görev yaptı. Dokuz, on ve onbirinci dönem Denizli Milletvekiliydi. Bir dönem senatörlük

Bahaeddin Yediyıldız

Bahaeddin YediyıldızProf. Dr. Bahaeddin YEDİYILDIZ 1945 Ordu Kabataş doğumlu olan Yediyıldız, ilk ve ortaokulu Gölköy de (1952-1959) tamamladıktan sonra, Elbey köyünde (Kabataş) bir yıl öğretmen vekilliği yaptı. Tekrar öğrenime başlayan Yediyıldız, 1963 yılında O

Bahri Savcı

Bahri SavcıProf. Dr. Bahri Savcı, 1961 Anayasasının mimarlarındandır. Uzun yıllar hukuk fakültelerinde hocalık yapmıştır.27 Mayıs Hareketinin düşünsel önderlerindendir. İnsan hakları ve demokrasi asığı olan Prof. Dr.Bahri Savcı Türk Demokratikleşme Hareketi içinde

Bahriye Üçok

Bahriye ÜçokPostayla Gelen Ölüm: Bahriye Üçok Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bahriye Üçok, 6 Ekim 1990da Ankaradaki evine gönderilen bir kitabın içine yerleştirilen bombanın patlaması sonucu yaşamını yitirdi. İsl

Baki Kuru

Baki KuruProf. Dr. Baki Kuru, Hukuk Yargılaması konusunda pek çok eserler vermiştir. İsmi doktrin alanında otorite olarak anılan Sn. Baki Kuru AÜ Hukuk Fakültesinde Medeni Usul Hukuku Dersleri vermiştir. Binlerce öğrenci ve bilim adamı yetiştiren Prof. Dr. Baki Kuru, Y

Baskın Oran

Baskın Oran1945te İzmir de doğdu. Saint Joseph ve İzmir Atatürk Lisesinden sonra Siyasal Bilgiler Fakültesini bitirdi.SBFde Uluslararası İlişkiler asistanı olarak 1974te doktorasını tamamladı. 1982de YÖK kararıyla, 1983te de 1402 uygulamasıyla görevine son verildi. 1990da Da

Bayram Yüksel

Bayram Yüksel1939 senesinde Aksekide doğmuş bulunan Prof.Dr.Bayram Yüksel ilk, orta ve Lise tahsilini Akseki, Turgutlu ve Manisada tamamladıktan sonra 1956 da İ.T.ü Makina Fakültesine girdi ve 1962 de mezun olduktan sonra aynı fakültenin Tekstil Kürsüsüne teknisyen kadrosu ile a

Behice Boran

Behice Boran1910 yılında Bursa’da doğdu.Behice Boran, ortaöğrenimini Arnavutköy Amerikan Kız Koleji’nde, yükseköğrenimini Amerika’da tamamladı. Ülkeye döndüğünde sosyoloji öğretmenliği yaptı. 1939 yılında Ankara Üniversitesi Dil Tarih Coğrafya Fakül

Benoist Ali Selman

Benoist Ali Selman Fransız Dr. Benosit Ali Selman Ben bir doktorum ve koyu katolik bir aileye mensubum. Fakat doktorluğu meslek olarak seçmem ve pozitif, tabii ilmlerle meşgul olmam, bende hıristiyanlığa karşı büyük bir nefret uyandırmıştı. Din hususunda aile fertleri

Besim Özcan

Besim Özcan1959 yılında Artvin-Şavşat-Yağlı Köyü’nde dünyaya geldi. İlk öğrenimini adıgeçen köyde, Orta ve Lise öğrenimini Artvin’de tamamladı. 1988-89 Öğretim yılında girdiği Erzurum Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü’nden Ha

Beşir Atalay

Beşir Atalay58. VE 59. HÜKÜMET DEVLET BAKANI 1947 Armutlu doğumlu. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu. DPT Sosyal Planlama daire Başkanı. İngilizce biliyor. Evli ve 3 çocuk babası.

Boris Barth

Boris Barth1961de doğdu. Düsseldorf Heinrich Heine Üniversitesinde Modern Tarih, Antik Tarih ve Felsefe eğitimi aldı. 1989da Modern Tarih yüksek lisansını bitirdi ve 1993te doktorasını en iyi dereceyle tamamladı. 1990-1995 "Birinci Dünya Savaşı öncesinde Alman Dış Polit

Bronislaw Geremek

Bronislaw GeremekBronislaw Geremek (doğ.1932). Tarihçi. 1965-85 yılları arasında Polonya Bilimler Akademisi Tarih Enstitüsü Ortaçağ Kültür Tarihi Bölümünün başkanlığını yürütmüştür. Varşova Paktı ordularının Çekoslovakyaya müdahalesini protesto etmek için

Burhan Kara

Burhan KaraGiresun Milletvekili-ANAP GÖRELE - 1949, Mehmet, Fatma - İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi - İngilizce - Tıp Doktoru - Serbest Tabip - XVII, XVIII, XIX, XX nci Dönem Giresun Milletvekili - TBMM Başkanlık Divanı Eski İdare Amiri - Devlet Eski Bakanı - Evli, 2 

Burhan Kuzu

Burhan KuzuProf Dr Burhan Kuzu, 1955 yılında Kayseride doğdu. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi. 1976 yılında aynı fakülteye asistan olarak girdi. 1984 yılında doktor, 1989 yılında doçent ve 1998de de profesör oldu. 1980-82 yılları arasında Paris Sorbonne Ün

Burhan Şenatalar

Burhan Şenatalar1945, İstanbul doğumlu.İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Maliye Bölümü Öğretim Üyesi Öğrenim Süreci: Alman Lisesi, Nrth Platte High School (ABD), İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi (lisans ve doktora) Çeşitli tarihlerde DAA

Bülent Berkarda

Bülent Berkarda1932 yılında Ispartada doğdu. İzmir Atatürk Lisesini bitirdikten sonra, İstanbul Tıp Fakültesine girdi, 1956 yılında mezun oldu ve üniversitede kaldı. 1966da doçent, 1972de profesör oldu. 1974de Cerrahpaşa Tıp Fakültesindeki Medikal Onkoloji bölümünü kurd

Bülent Tanör

Bülent Tanör1940 yılında Istanbulda doğdu. Galatasaray Lisesi ve İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi. (1963) Aynı yıl Anayasa Kürsüsünde asistan olarak akademik kariyere başladı. 1969 yılında doktor olan Tanör, 12 mart 1971de üniversiteden uzaklaştırıldı. 1

Cahit Arf

Cahit Arf1910 yılında Selanikte doğan Cahit Arf, Ecole Normale Superieurede yüksek öğrenimini tamamladı (1932). Galatasaray Lisesinde matematik öğretmeni, İstanbul Üniversitesinde Fen fakültesinde doçent adayı olarak çalıştı. Göttingen Üniversitesinde (Almanya) doktarası

Cahit Atasoy

Cahit Atasoyİlk Türk Musikisi Konservatuarının Kurucularından Doç. M. CAHİT ATASOY 3 Nisan 2002 çarşamba günü vefat etti. 1 Mart 1927de Trabzonda doğdu.İstanbul Erkek Lisesinde orta ve liseyi bitirdi. İktisat Fakültesinden mezun oldu. İstanbul Konservatuarına girdi.

Cahit Tanyol

Cahit Tanyol1924 yılında Nizipte doğdu. Adana Maullim Mektebini ve Gazi Eğitim Enstitüsünü bitirdi. İstanbul Üniversitesi Felsefe Bölümünden mezun olduktan sonra yeni kurulan sosyoloji kürsüsüne asistan olarak girdi. Aynı bölümde Doç. Prof. ünvanları aldı. Gençlik yıl

Cahit Tekelioğlu

Cahit TekelioğluCahit Tekelioğlu İçel Milletvekili-MHP GAZİANTEP - 1951, Cevat - Rukiye Bedriye - Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi Eczacılık Yüksekokulu - Eczacı - Evli, 1 Çocuk.

Canan Baysal

Canan BaysalSabancı Üniversitesi Öğretim Üyesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi öğretim üyesi. Lisans ve doktora derecelerini 1991 ve 1996 yıllarında Boğaziçi Üniversitesi Kimya Mühendisliği bölümünden aldı. 1996-1999 yılları arasında Florida Eyalet Ünive

Carl Gustav Jung

Carl Gustav JungHakkında yazılanlar 1.Çizgilerle Jung Yeni Başlayanlar İçin (Jung) Maggie Hyde, Michael Mc Guinnes Milliyet Yayınları / Yeni Başlayanlar İçin Dizisi Carl Gustav Jung, Sigmund Freudun en esrarengiz, en ihtilaflı takipçilerindendir. Jung

Cebbar Dengiz

Cebbar Dengiz Doç.Hv.Tbp.Alb. Cebbar Dengiz 1929 Kerkük doğumlu olup 1955 yılında Ankara Tıp Fakültesinden mezun oldu, 1961 yılında ABD Air University’de hava hekimliği tekamül kursu gördü. 1964 yılında GATA’daki ihtisasını tamamladıktan sonra Etimesgut Hava Has

Celal Saraç

Celal Saraç1906 yılında Bağdatda doğdu. İstanbul Yüksek Mühendis Mektebinde okudu. 1932de Fransada Dijon Üniversitesi Fen Fakültesinden yüksek lisans derecesi aldı. Aynı üniversitenin Edebiyat Fakültesinde Gaston Bachelardınbilim tarihi ve bilim felsefesi derslerine devam et

Cemi Demiroğlu

Cemi Demiroğlu1928 yılında İstanbulda doğmuştur. Orta ve Lise eğitimini İstanbul Pertevniyal Lisesinde yapmıştır. 1943 - 1949 yıllarında İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesini bitirmiş 1950 yılında askerlik görevinden sonra İstanbul Tıp Fakültesi Tedavi Kliniği ve Far

Cemil Koçak

Cemil KoçakAdı :Cemil Koçak Adres :Sabancı Üniversitesi Kampüsü Orhanlı, 81474 Tuzla / İstanbul Ofis telefonu :(216) 483 90 00 (Dahili:9239) Eğitim :1991 Doçent Siyaset ve Sosyal Bilimler · 1980-1985 Doktora Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enst

Cenap Şahabettin

Cenap Şahabettin 1870 yılında Manastırda doğdu. Askerî okullarda okudu. Askerî Tıbbiyeyi bitirdi. Pariste ihtisasını tamamladı. Çeşitli yerlerde hekimlik yaptı. Emekli olduktan sonra Darülfünûnda Türk Edebiyatı Tarihi derslerini okuttu. Fransız sembolizmi

Cengiz Aktar

Cengiz AktarAktar 1955 doğumlu, Galatasaray Lisesi ve Sorbonne Üniversitesi mezunu, iktisat doktoru. Galatasaray Üniversitesi öğretim görevlisi olan Dr. Cengiz Aktar ülkemizde Avrupa Birliği’nin önde gelen uzmanlarından. Aktar 1989’dan bu yana Avrupa Birliği’nin

Cengiz Kallek

Cengiz Kallek1960 yılında İstanbul’da doğdu. Boğaziçi Üniversitesi İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümünden 1982 yılında mezun oldu. Yurt içinde ve dışında sürdürdüğü Arapça ve İslami ilimler çalışmalarının ardından, Marmara Üniversitesi Sosyal Bili

Cevat Babuna

Cevat BabunaProf. Dr. Cevat Babuna, 1925te Köprülüde doğdu. 1950 yılında İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesini bitirdi. 1954-1960 yılları arasında ABD Chicago Üniversitesinde daha sonra North Western Üniversitesinde kadın hastalıkları ve doğum alanında ihtisas yaptı. Bir

Cevdet Küçük

Cevdet KüçükProf. Dr. Cevdet KÜÇÜK 1946 yılında Soma (Manisa)da doğdu. 1969 yılında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Yakınçağ Tarihi Anabilim dalından mezun oldu. 1970 yılında aynı anabilim dalında asistan oldu. 1975 yılın

Ceyhun Atuf Kansu

Ceyhun Atuf KansuCumhuriyet devri şairlerinden 1919 yılında İstanbul’da doğdu.17 Mart 1978 tarihinde öldü.İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi’ni (1944) bitirdi, çocuk hastalıkları mütehassısı olduktan sonra Ankara’da, Turhal Şeker Fabrikaları Genel Müdü

Coşkun Ulusoy

Coşkun UlusoyDr. Coşkun Ulusoy, Eski Cumhurbaşkanı Turgut Özalın isteğiyle özel bankalardan kamu bankalarına geçen prenslerinden.. Ziraat Bankası ve Halk Bankası eski Genel Müdürü.. Daha sonra Koç Grubunda görev aldı. Koç Tüketici Finansmanı AŞ. Genel Müdürlüğü yap

Çağatay Özdemir

Çağatay ÖzdemirDoç.Dr.M.Çağatay Özdemir 1953 Denizli doğumludur. Halen Hacettepe Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümünde Öğretim Üyesidir. EĞİTİMİ: M.Çağatay Özdemir, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesinden 1977 t

Çağlar Keyder

Çağlar KeyderBerkeleyde University of Californiada Ekonomi Tarihi alanında doktora yaptı.1982ye kadar Orta Doğu Teknik Üniversitesinde ders verdi. Halen SUNY-Binghampton ve İstanbul Üniversitesinde Sosyoloji profesörü olarak görev yapmaktadır. ESERLERİ Yayınla

Deniz Baykal

Deniz Baykal20 Temmuz 1938 yılında Antalya’da doğdu. Siyasetle Hukuk Fakültesinde öğrenciyken ilgilenmeye başladı.1959 yılında Hukuk Fakültesini bitirdi.1960’da Sosyal Bilgiler Fakültesi’ne asistan olarak girdi.1963’te doktorasını tamamlayıp, iki yıl

Deniz Gökçe

Deniz Gökçe1940 doğumlu.. Ekonomist-Yazar.. Boğaziçi Üniversitesi ekonomi profesörlerinden.. Televoleci ekonomistlerden biri olarak tanınıyor.. Halen köşe yazarlığı, TV programcılığı ve üniversite hocalığı yapıyor.. Önemli bir kesim onu takip ediyor, sade, anlaşılı

Devlet Bahçeli

Devlet BahçeliMHP Genel Başkanı , Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı 1948 yılında Osmaniye’de doğdu. Yörede Fettahoğulları olarak bilinen geniş bir Türkmen ailesine mensuptur. İlk öğrenimini Osmaniye’de, orta öğrenimini İstanbul’da

Dikran Acemyan

Dikran AcemyanErmeni asıllı göz hekimi. Acemyan Ailesinden Avadis Efendinin oğludur. Askeri Tıbbıyyeyi bitirdi (1873). Hükümet tarafından gönderildiği Viyanada ihtisas yaptı. Türkiyeye döndükten sonra Haydarpaşa Hastahanesinde çalıştı. Miralay rütbesine kadar yükseldi.

Doğan Baran

Doğan BaranNiğde Milletvekili-DYP VAN - 1929, Baran, Fatma - Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi - Fransızca - Uzman Tıp Doktoru - Niğde Devlet Hastanesi Kadın Doğum Uzmanı, Ana Çocuk Sağlığı Merkezi Başhekimi ve Sağlık Koleji Müdürü, Serbest Tabip - XVIII, X

Dr. Abdullah

Dr. Abdullah Dr. Abdullah, Şah Mesudun ölümünden sonra Kuzey İttifakı sözcüsü olarak kamuoyunda en çok öne çıkan kişi olan Abdullah, devrik hükümetin dışişleri bakanı. Abdullah, tıp doktoru ve kent kültürüne sahip bir kişi.

Ebulala Mardin

Ebulala MardinEbul’ula Mardin(1880 – 1957) Tanınmış hukukçulardandır. İşkodra’ da doğmuştur. 1903’ de Hukuk Mektebinden mezun olmuş, Zabit Katipliği, muhtelif mahkemelerde ve Evkaf Şurasında azalık yapmış, Meşihat Mektupçuluğu ile Müsteşarlı

Edibe Sözen

Edibe Sözen1982 yılında Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümünden mezun oldu. 1984 yılında, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Sosyal Yapı ve Sosyal Değişme Bölümünde yüksek lisansını tamamladı. 1989 yılınd

Ekmeleddin İhsanoğlu

Ekmeleddin İhsanoğluİKÖ Genel Sekreteri Ekmeleddin İhsanoğlu, 1943te Kahirede doğdu. İhsanoğlunun bilim tarihi, Türk kültürü, İslam dünyası ve Batı dünyası ilişkileri ile Türk-Arap ilişkileri hakkında değişik dillerde çok sayıda kitap, makale ve tebliği bulunuyor.

Ekrem Pamukçu

Ekrem Pamukçu21 Nisan 1947’de Kerkük’te doğdu. İlk, orta ve lise tahsilini Kerkük’te tamamladıktan sonra yüksek tahsilini yapmak üzere 1970’de Türkiye’ye geldi. 1970 - 1975 yılları arasında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde, 1979-1984 y

Ekrem Hayri Üstündağ

Ekrem Hayri Üstündağ1886 yılında Prevezede doğdu. Fransız Hastanesi Başhekimi idi.O, İzmirde başlayan demokrasi mücadelesinin bir meşalesiydi. Demokrat Parti İzmir teşkilatını kurdu. İl Başkanlığı yaptı. Dokuz ve onuncu dönem İzmir Milletvekili seçildi. 1956 yılınd

Eli Şaul

Eli ŞaulESERLERİ 1.Balattan Bat-Yama Eli Şaul İletişim Yayınevi / Anı Dizisi Balattan Bat-Yama uzanan kah mutlu kah hüzünlü bir yaşam öyküsü... Bir Yahudi ailenin çocuğu olarak 1916 yılında Hasköyde dünyaya gelen ve yıllarca yaşadığı İst

Emin Bilgiç

Emin Bilgiç1916da Ispartanın Şarkikaraağaç İlçesinde doğdu. Babası müderris-müftü Sadık Bilgiç, annesi müftü hacı, Said Efendinin kazı Kadriye Bilgiçtir. İlkokulu 1929da Şarkikaraağaçta, ortaokulu Yalvaçta bitirdi. Liseyi Konya, Afyon, Ankarada okudu. Dil ve Tarih

Emre Gönensay

Emre Gönensay1937 doğumlu. Eğitimini yurt dışında tamamladı. Daha sonra Türkiyeye gelerek Boğaziçi Üniversitesinde profesör oldu. Çeşitli özel kuruluşların ve bankaların yönetim kurullarında görev aldı. 1987de Manisadan milletvekili adayı oldu. Daha sonra Cumhurba

Emre Kongar

Emre Kongar1941 yılında İstanbul’da doğdu.Şişli Terakki Lisesi’ni (1959), Siyasal Bilgiler Maliye İktisat Şubesi’ni (1963) bitirdi. Michigan Üniversitesi’nden Sosyal Çalışma Master’ı aldı (1966). Hacettepe Üniversitesi Sosyal Çalışma Y

Erdal İnönü

Erdal İnönü1926 yılında Ankara’da doğdu.1947 yılında Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Fizik Bölümü’nü bitirdikten sonra Amerika’da doktora yaptı.1956’da doçent, 1961’de profesör oldu.Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi ve Boğaziçi Üniversite

Erdoğan Merçil

Erdoğan MerçilProf. Dr. Erdoğan MERÇİL 25.02.1938 yılında İstanbulda doğdu. 1961 yılında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Ortaçağ Tarihi Kürsüsünden mezun oldu.1963 yılında aynı üniversitenin Ortaçağ Tarihi Kürsüsünde asistan oldu. 1969da

Erdoğan Merçil

Erdoğan MerçilProf. Dr. Erdoğan MERÇİL 25.02.1938 yılında İstanbulda doğdu. 1961 yılında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Ortaçağ Tarihi Kürsüsünden mezun oldu.1963 yılında aynı üniversitenin Ortaçağ Tarihi Kürsüsünde asistan oldu. 1969da

Ernst Hirsch

Ernst HirschProf. Dr. Ernst Hirsch, 1902 - 1985 yılları arasında yaşayan Alman asıllı, ancak 1943 yılında Türk uyruğuna geçen önemli bir hukukçudur. Hirsch, bilimsel anlamda, Türk hukukunun her alanında aynı derecede mükemmel etkinliklerde bulunmuştur. Bir çok yasanın kod

Erol Katırcıoğlu

Erol Katırcıoğlu1951 İstanbul doğumluyum. 1970de Kabataş Erkek Lisesinden mezun oldum. 1971-1975 yıllarında İİTİA Siyasal Bilimler Yüksek Okulundan lisans eğitimimi tamamladıktan sonra 1977de mezun olduğum okulda asistan oldum. 1981-1986 yılları arasında ABD Wisconsin Üniv

Ertan Abbas Beyatlı

Ertan Abbas BeyatlıErtan Abbas Beyatlı /dr./ www.kerkukfeneri.com editörü/ 1974 yılında Kerkük’te doğdu. Babası Dr. Aydın Abbas Beyatlı, annesi Fizik öğretmeni Nesrin Reşit Ali. Baas Partisi dönemindeki baskılardan dolayı 1980 yılında ailesi ile birlikte Ira

Ertan Abbas Beyatlı

Ertan Abbas BeyatlıOp. Dr. Ertan ABBAS BEYATLI 1974 yılında Misak-ı Milli anlaşması gereğince Türkiye sınırları dışında kalan Kerkük’te doğdu. Babası Dr. Aydın ABBAS BEYATLI, annesi Fizik öğretmeni Nesrin Reşit Ali. Baas Partisi dönemindeki baskılardan d

Esat Coşan

Esat Coşan1938 yılında Çanakkalede doğdu. Babası Halil Necati Efendi, annesi Şadiye Hanımdır. 1950’de İstanbul Vezneciler ilkokulunu, 1956da Vefa lisesini bitirerek aynı yıl İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arap-Fars Filolojisi bölümüne girdi . Arap Dili v

Esat Öz

Esat Özİstanbul Milletvekili- MHP ÇINARCIK - 1961, Emin, Güner - Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Doktora - Orta İngilizce - Siyaset Bilimi Dr., Öğretim Üyesi - Gazi Üniversitesi İktisadi ve İda

Fahrettin Kırzıoğlu

Fahrettin KırzıoğluProf. Dr. Mehmet Fahrettin KIRZIOĞLU 10.03.1917 yılında Karsda doğdu. 1946 yılında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümünden mezun oldu. 1967 yılında doktor, 1976 yılında doçent, 1982 yılında profesör oldu. Üyesi

Fahrettin Kerim Gökay

Fahrettin Kerim Gökay1900’de Eskişehir’de doğan Gökay yüksek öğrenimini İstanbul Darülfünunu Tıp Fakültesi’nde tamamladı. 1922-1924 yılları arasında Münih, Hamburg ve Viyana üniversitelerinde uzmanlık eğitimi gördü. Öğrencilik yıllarında Milliyetç

Fahri Celal Göktulga

Fahri Celal Göktulga20.5.1895de İstanbulda doğdu. İlköğretimini Yerebatandaki Darüledepte, orta öğretimini Mercan İdadisinde (1912), yüksek öğrenimini İstanbul Tıp Fakültesinde yaptı (1918). Üsküdar Toptaşı Akliye ve Asabiye Hastanesindeki ihtisastan sonra klinik şefi o

Faruk El-Baz

Faruk El-BazHAKKINDA YAZILANLAR Her yönüyle "aşmış" bir bilim adamı Ali Murat Güven Yeni Şafak 30 Ağustos 2004 Onu sizlere tanıtmaya nereden başlamam gerektiğini gerçekten bilemiyorum. Ancak çok iyi bildiğim bir şey var ise, o da bana mesl

Faruk Erem

Faruk EremTürk Ceza Hukukunun olduğu kadar, dünya ceza hukuku’ na da ışık tutan Faruk Erem 1999 yılında vefat etmiştir. Hümanist anlayışının hocalığını yapan Prof. Dr. Faruk Erem binlerce öğrenci yetiştirmiştir. Onlarca hukuk kitabı ve makaleleri yanısıra, R

Fazıl Küçük

Fazıl KüçükDr. Fazıl Küçük 14 Mart 1906 tarihinde Lefkoşaya bağlı Ortaköyde dünyaya geldi. Dr. Küçük ilkokulu Haydarpaşada bulunan ve müdürünün adından ötürü, "Tarakçı Mektebi" olarak bilinen okulda tamamladı. Ardından Rüştiyeye (ortaokul) d

Fehim Üçışık

Fehim ÜçışıkESERLERİ ÜLKE SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ Araştırma- İnceleme ISBN 975-437-289-6 İstanbul - 19991. hamur 12 x 19,5 cm Bu kitapta, devletin temel yapısından eğitime, sosyal güvenlikten spora kadar çeşitli alanlardaki çok

Feridun Emecen

Feridun EmecenProf. Dr. Feridun M. EMECEN 1958 yılında Bulancak (Giresun)da doğdu. 1975de İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesine girdi. 1978 yılında aynı fakültenin Tarih Araştırmaları Enstitüsünde memuriyet hayatına başladı.1979da Tarih Bölümü Yeniçağ K

Ferruh Müftüoğlu

Ferruh MüftüoğluProf. Dr. FERRUH MÜFTÜOĞLU; 1942 senesinde Akseki’de doğdu. İlk ve Ortaokulu Beyşehir’de Liseyi Konya’da bitirdi. 1965’de İTÜ İnşaat Fakültesinden mezun olarak aynı fakültenin Su Yapıları Kürsüsüne asistan oldu. 1970-73 yıllar

Fethi Gedikli

Fethi Gedikli1960 yılında Trabzon/Akçaabat’ta doğdu. ilk ve ortaöğrenimini doğduğu ilde tamamladıktan sonra, Hacettepe Üniversitesin’nde ingilizce hazırlık (1979-80), istanbul Üniversitesi’nde Hukuk okudu (1984). ingiltere’de Birmingham ve Londra’da

Fethi Tevetoğlu

Fethi TevetoğluFethi Tevetoğlu ilk, orta ve lise eğitimini yurdun çeşitli vilayetlerinde yaptı. Daha sonra Askeri Tıbbıyeye girdi. Mezuniyetinden sonra Gülhane Askeri Tıbbıyeye tayin edildi. İhtisasını Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesinde tamamlayarak çocuk hastalılları u

Figani

Figani Trabzonda doğdu.Doğum tarihi bilinmiyor. Asıl adı Ramazandır. Bir süre İsfahanda tıp öğrenimi gördü. İstanbula geldi. Edebî muhitlerde göründü. İbrahim Paşanın Budinden getirttiği heykeli Atmeydanına diktirmesini tenkit eden Farsça beyti yüzünden 1532 yıl

Fikret Başkaya

Fikret BaşkayaDoç. Dr. Fikret Başkaya, 1940da Denizlide doğdu. Izmir Atatürk Lisesi ve Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Iktisat ve Maliye bölümünü bitirdi. Paris ve Poitiers üniversitelerinde doktora öğrenimini tamamladı. Doktora aşamasında ve sonrasında, Azge

Fritz Arnd

Fritz ArndYirminci asrın büyük kimyagerlerinden. 1885’te doğdu. Kimya öğrenimini Freiburg Üniversitesinde gördü. 1908 Breslau Üniversitesinde profesör oldu. Birinci Dünya Savaşı yıllarında (1915) memleketimize geldi. Ülkemizde akademik kimya öğrenimini başlatmak ve

Gaffar Yakın

Gaffar YakınAfyon Milletvekili-DSP AFYON - 1954, Rüstem, Muzaffere - İstanbul Robert Kolej, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Viyana Üniversitesi Dil Eğitimi, Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Uzmanlık - İngilizce, Almanca - Uzman Tıp Doktoru - SSK ve Sağl

Gazi Yaşargil

Gazi Yaşargil1925 Diyarbakır-Lice doğumlu Prof. Dr. Gazi Yaşargil 1944 yılında, Almanyadaki Frederic Schiller Üniversitesi Tıp Fakültesine girdi. 1945 yılında, 2. Dünya Savaşının zor koşulları yüzünden tıp eğitimine Isviçre Baseldeki tıp fakültesinde devam etti ve 195

Geoffrey Jones

Geoffrey Jonesİngilterede Reading Üniversitesi´nde ve Hollanda/Rotterdamda Erasmus Üniversitesinde Ticaret Tarihi profesörüdür. Özellikle çokuluslu bankacılık ve ticari şirketler konusunda ihtisaslaşmış bir uluslararası ticaret tarihi uzmanıdır. Banking and Empire in Ir

Gıyasettin Aytaş

Gıyasettin Aytaş15. 03. 1964 doğumlu. İlk ve orta öğrenimimi bu ilde; lise öğrenimimi ise Ankarada tamamladı. 1981-1982 öğretim yılında başladığı üniversite öğrenimini, 1984-1985 öğretim yılında Gazi Eğitim Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünden mezun olar

Gökhan Çapoğlu

Gökhan Çapoğlu1956 doğumlu. SBF mezunu. Yüksek lisans ve doktora çalışmalarını ekonomi alanında yurt dışında yaptı.Doç. Çapoğlu, Bilkent Üniversitesinde öğretim üyesi olarak görev yaparken DSP’den siyasete atıldı.Ecevitler’le anlaşamayarak partid

Gürbüz Çapan

Gürbüz Çapan19 Mayıs 1954te Karsın Çıldır ilçesine bağlı Kakaç köyünde, sekiz çocuklu (ölenler hariç) bir ailenin ilk çocuğu olarak dünyaya geldi. Kendi köyünde okul olmadığı için ilkokulu civardaki üç-dört köyde okudu. İlkokulu, kendi köyünde, lise m

Güzin Dino

Güzin DinoKenanpaşazade Sait Beyin oğlu, Osmanlı Bankası Resmi İşler Müdürü Asım Beyin kızı olan Güzin Dino (Dikel) dilci, öğretim üyesi, çevirmen, yazardır. 1942 yılında İstanbul Üniversitesi Roman Filolojisi Profesörü Eric Auerbachın asistanlığını yapmıştır

Hakan Kırımlı

Hakan KırımlıHakan Kırımlı Balıkesirde 30 Kasım 1958de doğdu. İlk, orta ve lise tahsillerini Ankara Kolejinde tamamladı. Lisans derecesini 1981de Hacettepe Üniversitesi İktisat Bölümünde, yüksek lisans derecesini de 1985te aynı üniversitede (tarih) kazandı. Doktora çalı

Hakan Baki Gülsün

Hakan Baki GülsünDr. Hakan Baki Gülsün (9 Aralık 1960 - Günümüz) Meslek: Sanat Tarihçisi İstanbul doğumlu olan Hakan B. Gülsün, ilk ve orta öğrenimini İst./Aksarayda Oruç Gazi Okulunda, lise öğrenimini ise yine Aksarayda Pertevniyal Lisesinde tamamladı. 197

Hakkı Açıkalın

Hakkı AçıkalınDr. Hakkı Açıkalın, 1963 yılında, eski büyük tüccarlardan bir baba ve Osmanlı Hanedanından bir annenin oğlu olarak, İstanbul-Ortaköy’de doğdu. Orta-lise öğrenimini, Saint-Benoit Fransız Lisesi’nde 1975-82 arasında tamamladı. Bu arada 1978de,

Halil Berktay

Halil BerktaySabancı Üniversitesi Öğretem Üyesi 1947de doğan Doç. Dr. Halil Berktay, liseyi Robert Kolejde okuduktan sonra, ekonomi alanında lisans ve lisansüstü eğitimini 1968de Yale Üniversitesinde tamamladı.Ekonomi okuduğu Yale Üniversitesinden, lisans ve yüksek l

Halil İnalcık

Halil İnalcıkHAKKINDA YAZILANLAR DÜNYACA TANINMIŞ TARİHÇİMİZ HALİL İNALCIK Bilim ve Teknik s.357 Gökhan Tok Osmanlı-Türk tarihi büyük bir tarih; aynı zamanda en çok saptırılmış bir tarih. Milletimiz bu tarihin gerçeklerini dünyaya tanıt

Haluk Dursun

Haluk Dursun1957 yılında Herekede doğdu. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sonçağ ve Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Bölümünden mezun oldu. Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsünde "İslam Amme Hukukunda Hükümet Anlayışı" konusunda yüksek

Hamid Marcus

Hamid MarcusAlman Dr.Hamid Marcus tanınmış bir fikir adamı ve yazar olup, Berlin’de Moslemische Revue adlı dergiyi kurmuştur.İslam’ı seçmesini şöyle anlatır: Niçin müslüman oldum ? Goethe’nin okuduğu Kur’an-ı Kerim Daha çoc

Harun Anay

Harun Anay1963 Yılında İçelde doğdu. Ankara Üniversitesi ilahiyat Fakültesinin Kelam ve İslam Felsefesi Bölümünden mezun oldu (1986). 1994 yılında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümünde felsefe doktoru oldu. 1987-1990 yılları arasında Başbakanlık O

Hasan Akay

Hasan Akay1957 yılında İzmit’te doğdu. İlk, orta, lise öğrenimini bu şehirde gördü. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünde iki yıl okuduktan (1975-76) sonra aynı fakültenin Yeni Türk Edebiyatı bölümüne geçti (1977). Burad

Hasan Köni

Hasan KöniProf. Dr. Hasan Köni, 7 Haziran 1946’da İstanbulda doğdu. Saint Joseph Lisesi’nden mezun olduktan sonra Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden 1970 tarihinde mezun oldu. 1976 yılına kadar Ankara Üniversıt

Hasan Ali Kasır

Hasan Ali Kasır1953 yılında Elazığ/Gençte doğdu, İlk ve ortaöğrenimini Elazığda (1970), Yükseköğrenimini Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesinde tamamladı (1975). Murakıplık, ve çeşitli liselerde edebiyat öğretmenliği yapan Kasır, 1986 yılında Yard

Hasan Bülent Paksoy

Hasan Bülent PaksoyDoktorasini Ingilterenin Oxford Üniversitesinde, Birlesik Krallik (United Kingdom) Universiteleri Rektörler Kurulu bursu ile bitiren Hasan Bülent Paksoy, Ohio State University, Franklin University, University of Massachusetts-Amherst ve Central Connecticut State Univer

Hasan Ferit Cansever

Hasan Ferit CanseverFikir adamı, tıp doktoru ve yazar. İstanbul Tıp Fakültesi’nden askerî doktor olarak mezun oldu. Birinci Dünya Savaşı ve Kurtuluş Savaşı’nda önemli hizmetlerde bulundu. Bsavaşı’nda Sîna Cephesi’ndeki Hilal-i Ahmer (Kızılay)

Haşmet Başar

Haşmet Başar07.07.1945 doğumlu Haşmet Başar, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi’nden mezun olduktan sonra Londra’da İş İdaresi diploması, New Castle Üniversitesi’nden master dereceleri aldı. Leeds Üniversitesi’nde doktora ve Manchester Üniversite

Hayati Bice

Hayati BiceDr. Hayati Bice, 1.3.1959 tarihinde Tokatta dünyaya geldi. İlköğrenimini Tokat İbn-i Kemal İlkokulu’nda yaptı. Lise öğrenimini Tokat Turhal Lisesi’nde tamamladı. 1976 yılında tıp öğrenimine başladığı Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesini 1982 yılı

Hayati Develi

Hayati Develi1962 yılında Uşak’ın Ulubey ilçesinde doğdu. ilk ve orta okulu Ulubey’de, liseyi İzmir Atatürk Lisesi’nde okudu. 1983 yılında Erzurum Atatürk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi’nden mezun oldu.1993 yılında Evliya Çelebi Seyahatnamesi&

Hayrettin Karaman

Hayrettin KaramanErzurumlu bir ailenin çocuğu olarak 1934 yılında Çorum’da doğdu. İlkokulu burada bitirdikten sonra özel olarak Arapça ve İslamî ilmler tahsil etti. İlk İmam Hatip okullarından biri olan Konya İmam Hatip Okulu’na girdi ve ikinci dönem mezun

Hikmet Barutçugil

Hikmet Barutçugil1952 yılında doğan Hikmet Barutçugil, 1973 yılında İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Uygulamalı Endüstri Sanatları Yüksek Okulu’nda tekstil eğitimine başladı. İlk ebru çalışmalarını öğrenciliğinin ilk yılında tanıştığı hat hocası

Hikmet Boran

Hikmet BoranAlbay. Ailesi Abhazyadan sürülerek Çerkes göçmenleri arasında Trabzona gelmişti. Genç bir askeri öğrenci iken Sivas Kongresine Askeri Tıp Okulu delegesi olarak katıldı. Yabancı bir devlet mandasi isteyenlere şiddetle karşı çıkarak Mustafa Kemal Paşanin tak

Hikmet Özdemir

Hikmet Özdemir1951 Maraş doğumlu. Ankara’da, Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsünden lisans, Siyasal Bilgiler Fakültesinden doktora derecesi aldı. Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumunda 10 yıl çalıştı. Londra’da, Asya ve Afrika Okulunda doktora-sonrası ince

Hikmet Yavuz Ercan

Hikmet Yavuz ErcanProf. Dr. Hikmet Yavuz ERCAN 28.06.1940 yılında Malatyada doğdu. Yüksek öğrenimini Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesinde yaptı. 1972 yılında Doktor, 1979 yılında Doçent, 1988 de de Profesör oldu. Üyesi olduğu kuruluşlar: Tü

Hilmi Dinç

Hilmi DinçHv.Tbp.Tuğg. Hilmi Dinç 1923 yılında İstanbul’da doğdu, 1946’da tabip çıktı, 1947-48 yıllarında ABD’de hava tababeti kursu gördükten sonra Eskişehir’de Amerikalı uzmanlarla birlikte hava fizyolojisi laboratuarının kuruluşunda bulundu. 1957

Hilmi Güler

Hilmi Güler 58. VE 59. HÜKÜMET ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI HİLMİ GÜLER Mehmet Hilmi Güler, 1949 yılında Orduda doğdu. İlk, ortaokul ve lise öğrenimini Orduda tamamlayan Güler, 1972 yılında ODTÜden Metalürji Mühendisi olarak mezun oldu.

Hilmi Ziya Ülken

Hilmi Ziya ÜlkenHAKKINDA YAZILANLAR Türk Kültürüne Her Sahada Eserler Veren Büyük Bilgin Türkiyenin cumhuriyetin ilanından beridir yetiştirdiği çok cepheli ve hemen her cephesinde de en önemli bir bilgini olan Hilmi Ziya Bey, ömrü boyunca Türk Milleti’

Hulusi Yavuz

Hulusi Yavuz1942 yılında Zonguldak’ın Devrek ilçesinde doğdu. 1963’te İstanbul İmam-Hatip Okulunu, 1967’de İstanbul Yüksek İslam Enstitüsünü bitirdi. 1975’te Manchester Üniversitesinde master’ını tamamladıktan sonra; Yemen’de Osmanlı Haki

Huricihan İslamoğlu

Huricihan İslamoğluSabancı Ün. Öğr. Üyesi Lisans derecesini Ekonomi dalında 1967 yılında Chicago Üniversitesinden, yüksek lisans derecesini Ekonomi Tarihi dalında 1971 yılında Wisconsin Üniversitesinden, doktora derecesini Tarih dalında aynı Üniversiteden 1979 yılınd

Hüseyin Çelik

Hüseyin ÇelikVan Milletvekili-AKP DYPli Çelik partisinden istifa etti Hürriyet 6 Temmuz 2001 DYP Van Milletvekili Hüseyin Çelik, partisinden istifa etti. Çelikin istifası ile DYPnin milletvekili sayısı 81e düşerken, bağımsız milletv

Hüseyin Kalkan

Hüseyin KalkanBalıkesir Milletvekili-MHP DURSUNBEY - 1950, Hasan Ali, Rabia - Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü, Marmara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Master ve Doktora - İngilizce - Doçent Dr., Dz.Öğ.Kd.Albay, Öğretim Üyesi - Deniz Harp Okulu Öğret

Hüseyinzade Ali Bey

Hüseyinzade Ali Bey (1864 - ? ) "Bir millet için her şeyden önce arzu edilecek şey, kuvvettir. Bir milletin kuvvet kazanması, homojen unsurları arasında manevi bağın artmasına bağlıdır. Özellikle karşılıklı sevginin artmasına çalışılmalıdır. Mesele birbirimizi

Hüsrev Hatemi

Hüsrev HatemiH. Hüsrev Hatemi 1939 yılında İstanbul’da doğdu.Talatpaşa İlkokulu, Şişli Ortaokulu ve İstanbul Beyoğlu Atatürk Lisesi’ni ve İstanbul Tıp Fakültesini (1962) bitirdi. İç Hastalıkları Uzmanı (1966), İç Hastalıkları Doçenti (1971), Endokrinoloj

Işın Çelebi

Işın Çelebiİzmir Milletvekili-ANAP KARAMAN - 1950, Mustafa, Kamuran - ODTÜ Mühendislik Fakültesi Metalurji Bölümü, İTÜ Metalurji Mühendisliği Master, Siyasal Bilgiler Fakültesi Ekonomi Bölümü Master, Dokuz Eylül Üniversitesi Ekonomi Doktora - İngilizce - Metalurj

Işın Demirkent

Işın DemirkentProf. Dr. Işın DEMİRKENT 1938 yılında İzmirde doğdu. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümünü bitirdi. Aynı bölümde asistan oldu. Doktorasını " Urfa Haçlı Kontluğu Tarihi ( 1098-1118)" konusunda yaptı. Doçent ve Profesör

İbrahim Kafesoğlu

İbrahim KafesoğluTürk milliyetçiliğinin, tarih ve kültürünün büyük adamı, emsalsiz yorumcusu, tarih ve kültür adamı Kafesoğlu, 1914 yılı Ocak ayında Burdur’da doğmuştur. Babası Receb Bey Cihan savaşında Erzurum cephesinde şehit düşmüştür. An

İbrahim Kavrakoğlu

İbrahim Kavrakoğlu24 Şubat 1941 yılında İstanbul’da doğdu.Londra Üniversitesi’nde doktora yaptı.Robert Kolej Yüksek Okulu’nda ve İTÜ Mühendislik Fakültesi’nde dekanlık ve bölüm başkanlığı yaptı.Boğaziçi Üniversitesi ve Standford Üniversitesi&

İbrahim Nebioğlu

İbrahim NebioğluAZERBAYCAN CUMHURİYETİ BAŞKONSOLOSU İBRAHİM NEBİOĞLUNUN BİYOGRAFİSİ İbrahim Nebioğlu 1961 yılında Azerbaycanın başkenti Bakü’de doğdu. Zamanın ünlü aydın ailelerinden birine mensuptur. Nebioğlu, çocukluktan fizik ve matematiğe

İbrahim Temo

İbrahim TemoSiyaset adamı ve hekim. Asıl adı İbrahim Ethemdir. 1865 yılı Mart ayında Struga-Yugoslavyada doğdu. İttihat ve Terakki Cemiyetinin çekirdeğini oluşturan İttihat-ı Osmani Cemiyetinin kurucusudur. İlk öğrenimini Strugada, ortaöğrenimini İstanbulda tamamladı. 1

İbrahim Turhan

İbrahim TurhanM. İbrahim Turhan, 1968 İzmir doğumludur. Orta öğrenimini İzmir Saint-Joseph Fransız Erkek Ortaokulu ve İstanbul Galatasaray Lisesinde, yüksek öğreniminin lisans kısmını Boğaziçi Üniversitesi İ.İ.B.F. İşletme Bölümünde, yüksek lisans kısınını da Ma

İbrahim Şevki Atasagun

İbrahim Şevki AtasagunTÜRKİYE CUMHURİYETİ CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANI GÖREV SÜRESİ: 2.12.1965 - 19.11.1970 1899da İstanbulda doğdu. 1921de Askeri Tıbbiyeyi bitirdi. Kurtuluş Savaşına katıldı. Savaştan sonra iç hastalıkları uzmanlığını tamamladı ve İstan

İhsan Doğramacı

İhsan Doğramacıİhsan Doğramacı /Prof. Dr./kanaat önderi/ 3 Nisan 1915de Türkmeneli bölgesinin Erbil ken-tinde doğdu; ilk öğrenimini Türkçe eğitim veren Erbil Iptidaiyesinde, orta öğrenimini Beyrut Ameri-kan Üniversitesine bağlı International Collegede ( 1932) ta

İl Han Özay

İl Han Özayİl Han ÖZAY ilkokuldan sonra orta ile yüksek öğreniminin tümünü İstanbul ve Romada İtalyan okullarında yaptı. Mezun olduğu "La Sapienza" Üniversitesinde önce Prof. Dr. Antonio Lefevre dOvidio de Clunieres ile Uluslararası Denizcilik ve Havacılık Hukuk

İlber Ortaylı

İlber Ortaylı1947 yılında Avusturyada doğdu. Ankara Atatürk Lisesi, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İdari Şube ve Dil Tarih Coğrafya Fakültesi, Yeniçağ Tarihi Bölümüni bitirdi. Viyana Üniversitesinde Slavistik ve Orientalistik Bölümünde okudu. Chicago Üni

İlhan Kutluer

İlhan Kutluer1957 Biga doğumlu. İlk ve orta öğrenimini burada tamamladıktan sonra İ.Ü. Edebiyat Fakültesi Felsefe bölümünde okudu. Oradan mezuniyetini aynı bölümün Türk-İslam Düşüncesi Tarihi kürsüsündeki doktora öğrenciliği izledi. İslam Felsefesi Tarihinde Ahlak

İlhan Özkeseci

İlhan Özkeseci1955 yılında Kayseri’de doğan İlhan Özkeçeci, 1980 yılında İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akadamisi, Yüksek Dekoratif Sanatlar Bölüm’ünden mezun oldu. Hattat Kemal Batanay’dan rika’a hattı meşketti. 1997’de sülüsnesih dallarınd

İlhan Tekeli

İlhan Tekeli1960da, İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. 1964te, Ortadoğu Teknik Üniversitesinde, Şehir ve Bölge Planlamacılığı alanında; 1966da Pennsylvania Üniversitesinde Science in City and Regional Planning konusunda yüksek lisans

İrfan Gündüz

İrfan Gündüzİstanbul Milletvekili YEŞİLHİSAR - 1950, Mehmet Emin, Kadın-İstanbul Yüksek İslam Enstitüsü, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tasavvuf Tarihi Master ve Doktora - Arapça, İngilizce, Orta Farsça - Profesör Dr., Öğretim Üyesi - Kahire Ayn-ı

İsenbike Togan

İsenbike ToganProf. Dr. İsenbike TOGAN Orta Öğrenimini İstanbul Alman Lisesinde yaptıktan sonra İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümünden mezun olan (1964) İsenbike Togan, üniversitede Genel Türk Tarihi, Fars Dili ve Edebiyatı, Türk Sanatı derslerine dev

İsmail Aka

İsmail AkaProf. Dr. İsmail AKA 1942 yılında İzmirde doğdu.1965 yılında Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Tarih Bölümünden mezun olduktan sonra, 6 ay lise öğretmenliğinin ardından, aynı fakültenin Ortaçağ Tarihine asistan olarak atandı. Doktorasını "Timurun Ö

İsmail Erünsal

İsmail ErünsalProf. Dr. İsmail E. ERÜNSAL 01.03.1945 yılında Kemaliye( Erzincan )de doğdu.1969 yılında İstanbul Üniversitesini bitirdi. Doktorasını Edinburgh Üniversitesi (1977)nde yaptı. 1982 yılında İstanbul Üniversitesinde Doçent, 1988 yılında Marmara Üniversite

İsmail Karakuyu

İsmail KarakuyuKütahya Milletvekili-DYP SİMAV - 1950, Ali, Pembe - İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi, Yüksek Öğretmen Okulu, Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Doktora - İngilizce - Matematik, Fen, Doç. Dr., Öğretim Üyesi - Akdeniz Üniversitesi Isparta M

İsmail Yiğit

İsmail Yiğit1951 Yılında Burdur’da doğdu. 1970 yılında Burdur İmam-Hatip Okulu’ndan, 1974 yılında da Konya Yüksek İslam Enstitüsü’nden mezun oldu. Askerlik görevini yaptıktan sonra 1976 yılında Narman Lisesi’ne öğretmen olarak atandı. Bu okulda bi

İsmail Hakkı Mercan

İsmail Hakkı MercanDr. İsmail Hakkı Mercan, 1956 yılında İçel İine bağlı Gülnar İçesinin Dayıcık Köyünde doğdum. İlk Öğrenimimi kendi köyümde, Orta Öğrenimimi Mersinde tamamladım. 1975 yılında Erzurum Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arap-Fars Dili ve E

İsmail Paşa

İsmail Paşa İstanbul Şehremini (Belediye Başkanı) 1. Dönem 15 Cemaziyelevvel 1290-8 Ramazan 1290 11 Temmuz 1873-30 Ekim 1873 2. Dönem 29 Zilhicce 1290-24 Muharrem 1291 17 Şubat 1874-13 Mart 1874 Emanet Müddeti: Dönem: 3 ay 16 gün Dönem: 24 gü

İsmet Barutçugil

İsmet BarutçugilProf. Dr. İsmet S. Barutçugil 1950 yılında Gaziantepte doğdu. İlk ve orta öğrenimini Malatyada tamamladı. 1967 yılında İstanbul Vefa Lisesinden mezun oldu ve aynı yıl İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesini kazandı. Öğrencilik yıllarında Ai

İsmet Miroğlu

İsmet Miroğlu1944 yılında Bayburdun Kalecik köyünde doğdu, ilkokulu Kalecik köyünde, ortaokulu Bayburdda, liseyi Erzincanda bitirdikten sonra 1 965 yılında istanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih bölümüne girdi. Dört yıl sonra Yeniçağ Tarihi kürsüsünden, "F

İzak Atiyas

İzak AtiyasSabancı Üniversitesi Öğretim Üyesi Lisans derecesini Ekonomi alanında 1982 yılında Boğaziçi Üniversitesinden, doktora derecesini aynı alanda 1989 yılında New York Üniversitesinden aldı. 1988-1995 yılları arasında Dünya Bankasında uzman iktisatçı olarak

İzzet F. Oykam

İzzet F. OykamHv.Tbp.Alb. İzzet F. Oykam 1910 yılında İstanbul’da doğdu. 1927’de İstanbul Erkek Lisesini, 1934’de Tıp fakültesini bitirdi. 1940’da GATA’de Asabiye ihtisasını tamamladı. Çanakkale, Gelibolu ve Eskişehir Askeri Hastanelerinde gör

İzzettin Önder

İzzettin Önder1940 yılında Erzurum’da doğan İzzettin Önder, İlk ve Orta öğrenimini sırasıyla Fatih İlkokulu ve Robert Kolej’de yaptı. 1963 yılında İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi’ni bitirdi. Aynı fakültede 1967 yılında Doktorasını, 1971 yı

Kadir Koçdemir

Kadir KoçdemirDr. Kadir KOÇDEMİR Elazığ Valisi Bursa-Orhaneli 1964 doğumludur. Çanakkale-Gökçeada Atatürk Öğretmen Lisesini (1981) ve Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesini (1985) bitirdi. Lisan öğrenmek ve kamu yönetimi stajı için Almanyada

Kamil Rıfkı Urga

Kamil Rıfkı Urga1880 yılında Çankırı’nın Çetince Mahallesinde dünyaya geldi. Babası Çankırı Tuzlası Müdürü Bıyık Müftüzade Kamil Efendi, Annesi Zeliha hanımdır. İlk ve orta öğrenimini Çankırı İdadi Mektebinde tamamladıktan sonra liseyi Ka

Kamran İnan

Kamran İnanKamran İnan ANAP Van Milletvekili GAYDA - 1929, Selahattin, Mecbure - Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Cenevre Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi, Cenevre Üniversitesi Hukuk Doktorası - Fransızca, İngilizce, İtalyanca - Hukuk Doktoru, Diplomat - Birleşmi

Kant

Kant Hakkında Yazılanlar 1.Kantın Yaşamı ve Öğretisi Doğan Özlemin Bütün Çevirileri 1 (Kants Leben und Lehre) Ernst Cassirer İnkilap Kitabevi / Felsefe – Psikolaji Dizisi

Kazım Mirşan

Kazım MirşanDoğu Türkistan’ın İli Nehri üzerindeki Kulca Kentinde, 4 Temmuz 1919da dünyaya geldi. 1932de öğrenimine İstanbulda devam etti. Almanya’da Berlin Üniversitesinde ve İstanbul Teknik Üniversitesi’nde inşaat yüksek mühendisliği okudu. Alm

Kazım Yaşar Kopraman

Kazım Yaşar KopramanProf.Dr. Kazım Yaşar Kopraman 15.03.1944 yılında Akseki (Antalya)de doğdu. 1965 yılında Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tarih Bölümünden mezun oldu. 1972 yılında doktorasını " el-Aynînin Ikdul-Cumanında XV. Y

Kazım Yaşar Kopraman

Kazım Yaşar KopramanProf. Dr. Kazım Yaşar Kopraman 15.03.1944 yılında Akseki (Antalya)de doğdu. 1965 yılında Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tarih Bölümünden mezun oldu. 1972 yılında doktorasını " el-Aynînin Ikdul-Cumanında XV. Y

Kemal Derviş

Kemal Derviş1949 yılında doğdu.İngilterede ekonomi alanında dünyanın sayılı üniversitelerinden olan London School of Economicsden mezun olduktan sonra ABDnin dünyaca ünlü Princeton Üniversitesinde de yüksek lisans ve doktorasını yaptı. Derviş, Bülent Ecevitin 1973-1976 y

Kemal Gürüz

Kemal Gürüz1947 yılında İzmir’de doğdu.ODTÜ’de kimya mühendisliği öğrenemi gördü (1969). 1982-84 ODTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürü 1984-85 Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dekanlığı . 1985-90 Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörl

Kemal İnan

Kemal İnanSabancı Üniversitesi Öğretim Üyesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekanı. Lisans ve yüksek lisans derecelerini ODTÜden Elektrik Mühendisliği dalında 1964 ve 1966 yıllarında aldı. 1967 yılında Warwick Üniversitesinde Otomatik Kontrol dalında ikinci

Kemal Kahraman

Kemal Kahraman1958’de Nazilli’de doğdu. İlk ve orta öğrenimini Nazilli ve İzmit’te tamamladı. Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı bölümünü bitirdi. Mavera dergisinde çalıştı. 1984-1985 yıllarında birbuçuk yıl İngiltere, Londra&

Kemal Karpat

Kemal KarpatESERLERİ Ortadoğuda Osmanlı Mirası ve Ulusçuluk Kemal H. Karpat İMGE KİTABEVİ YAYINLARI Ortadoğuda Osmanlı Mirası ve Ulusçuluk, Osmanlı İmparatorluğunun ardından bölgede ortaya çıkan ulus-devletlerin siyasal, toplumsal, ekonomik ve k

Kemal Oğuzman

Kemal OğuzmanProf. Dr. Kemal Oğuzman, İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku alanında onlarca kitap ve makaleleri yanısıra binlerce de öğrenci yetiştirerek ülkemize önemli hizmetler vermiş bir hukukçumuzdur. 1998 yılında kaybettiğimiz bu hukuk adamının “İş ve işveren iliş

Kemal Sayar

Kemal Sayar1966 Ordu doğumludur. Psikiyatr ve şair. Eskişehir Anadolu Lisesi ve Hacettepe Tıp Fakültesi’ni bitirdi. Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde psikiyatri ihtisası yaptı. Bir dönem televizyon programları da hazırlayan yazar halen yazılarının yanı sıra

Kemal Yavuz

Kemal YavuzProf. Dr. Kemal Yavuz İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Eski Türk Edebiyatı Anabilim Dalı Başkanı 02.08.1947 tarihinde K. Karapınar (ERMENEK)da doğdum. Adiller İlkokulundan mezun olduktan sonra, sıra ile E

Leyla Neyzi

Leyla NeyziSabancı Üniversitesi Öğretim Üyesi Lisans derecesini Antropoloji dalında 1982 yılında Stanford Üniversitesinden, doktora derecesini Gelişme Sosyolojisi dalında 1991 yılında Cornell Üniversitesinden aldı. 1992-1994 yıllarında Boğaziçi Üniversitesi Sosyoloji

Lütfi Şehsuvaroğlu

Lütfi Şehsuvaroğlu1957 yılında Erzincan’da doğdu.Ankara Sincan Lisesini,AÜ Ziraat Fakültesi’ni bitirdi.Tarım ekonomisi konusunda doktora yaptı.Ülkü Ocakları Genel Başkanlığı, Sincan Belediye başkan Yardımcılığı, Türkiye yazarlar Birliği genel sekreterliğ

Mahir Nakip

Mahir NakipErciyes Üniversitesi Öğretim üyelerinden Prof. Dr. Mahir Nakip’le Türkiye’nin dış politika dosyasındaki meseleleri görüştük. Kerkük doğumlu olan Prof. Dr. Nakip, liseyi Bağdat’ta bitirdikten sonra tahsil için Türkiye’ye geldi. Ankara

Manfred Pohl

Manfred Pohl1944te doğdu. Frankfurtta Deutsche Bankın Tarih Enstitüsünün müdürüdür. 1972de, Saarbrücken Üniversitesinde Tarih doktorasını tamamladı ve 1992de, Frankfurt Üniversitesinden fahri profesörlük unvanını aldı. Halen yürütmekte olduğu görevler ve fahri görevl

Mazhar Germen

Mazhar Germen1887 Aydın doğumlu, birinci dönemden başlayarak sekiz dönem Aydından milletvekili seçildi. Sağlık Bakanlığı ve Meclis Başkan Vekilliği yapan Germen, asker kökenli bir doktordu. Eskişehir Askeri Hastanesi Baştabibliğinde bulundu.

Mazhar Osman Usman

Mazhar Osman Usman1884 yılında doğdu.Türkiye’de akıl ve sinir hastalıkların çağdaş yöntemlerle tedavisinde öncülük etmiştir. İlköğrenimini Kırklareli’nde yaptı. 1898’de Üsküdar İdadisi’ni, 1904’te Askeri Tıbbiye’yi bitirerek yüzba

Mehmed Reşid Şahingiray

Mehmed Reşid ŞahingirayKafkasyanın Adigey yöresinde bir Bjeduğ köyünde doğdu (1873). Hanakhe adını taşıyan ailesi 1874 yılında Osmanlı topraklarına göç etmişti. Öğrenimini İstanbulda Beşiktaş Askeri Rüşdiyesi, Kuleli Askeri İdadisi ve Askeri Tıbbiyede yaptı. Üni

Mehmet Altan

Mehmet AltanOcak 1953de Ankarada doğdu. İlk, orta ve yüksek öğrenimini İstanbulda yaptı. Yüksek öğrenimi sırasında özel bir şirkette ve Türk Haberler Ajansında çalıştı. 1979 yılında doktora yapmak için Fransaya gitti. Paris I. Pantheon Sorbonne Üniversitesinde, Türki

Mehmet Aydın

Mehmet Aydın58. VE 59. HÜKÜMET DEVLET BAKANI (Diyanetten sorumlu) Prof. Dr. Mehmet Aydın 1943’de Elazığ’da doğdu. 1943’de Elazığ’da doğdu. 1966 yılında Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun oldu ve 1967’de Felsefe dalın

Mehmet Bekaroğlu

Mehmet BekaroğluRize Milletvekil-SP FINDIKLI - 1954, İhsan, Müzeyyen - Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Erzurum Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Uzmanlığı - İngilizce - Psikiyatri Prof. Dr., Öğretim Üyesi - İngiltere Aston Üniversitesinde Misafir Ar

Mehmet Çavuşoğlu

Mehmet ÇavuşoğluHAKKINDA YAZILANLAR Çavuşoğlu anılıyor Türkiye 11 Temmuz 2001 Bugün saat 14.30’da, Ordu’nun Perşembe ilçesinde önemli bir faaliyet gerçekleştiriliyor. Prof.Dr. Mehmet Çavuşoğlu, vefatının 14. yıldönümü mün

Mehmet Demiryürek

Mehmet DemiryürekYrd. Doç. Dr. Mehmet Demiryürek, 20.04. 1971 tarihinde Kozan / ADANA’da doğdu. Ailesi 1975 yılında KKTC’ye göç ettiği için Kıbrıs’a gitti. İlk, Orta ve Lise öğrenimini KKTC’de tamamladı. 1986 yılında girdiği Dokuz Eylül Üniversite

Mehmet Genç

Mehmet Genç1934 yılında Arhavi’de doğdu.Ailesinin yedinci çocuğu olarak dünyaya geldi.Mülkiye mezunu olan Genç,İistanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi’nde Prof.Dr.Ömer Lütfi Barkan’ın asistanı olarak akademik hayata başladı.Sanayi Devriminin Osmanlı San

Mehmet İpşirli

Mehmet İpşirliProf. Dr. Mehmet İPŞİRLİ 1944 yılında Kayseride doğdu. 1970 yılında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Osmanlı Müesseseleri ve Medeniyeti Tarihi Anabilim Dalından mezun oldu. 1971-1976 tarihleri arasında Edinburgh Üniversite

Mehmet İpşirli

Mehmet İpşirliKayseri’de 1945 yılında doğdu. İlk, orta ve lise tahsilini Kayseri’de tamamladı. 1970 yılında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Osmanlı Müesseseleri ve Medeniyeti Tarihi Anabilim dalından mezun oldu. 1971-1976 tarihleri arasınd

Mehmet Sağlam

Mehmet SağlamKahramanmaraş Milletvekili-DYP GÖKSUN - 1938, İbrahim, Habibe - Ankara Üniv. Hukuk Fakültesi, ABD Colombia Üniversitesi, New York Üniversitesi Master ve Doktora - İngilizce, Fransızca - Yönetim ve Organizasyon, Prof. Dr., Öğretim Üyesi - Hacettepe Ünivers

Mehmet Akif Aydın

Mehmet Akif AydınProf. Dr. Mehmet Âkif AYDIN 1948 yılında Niksarda ( Tokat) doğdu. İstanbul Yüksek İslam Enstitüsü ( Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi ) ve İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi ( 1974 ). 1977 yılında İ.Ü. Edebiyat Fakültesi

Mehmet Ali Aybar

Mehmet Ali Aybar5 Ekim 1908de İstanbulda doğan M. Ali Aybar, Galatasaray Lisesinden sonra İstanbul Hukuk Fakültesini bitirdi. Aynı fakültede anayasa hukuku asistanı, hukuk doktoru ve devletler hukuku doçenti oldu. 1946da yazıları nedeniyle doçentlik görevine son verildi. Aynı y

Melek Delilbaşı

Melek DelilbaşıProf. Dr. Melek DELİLBAŞI 1947 yılında İstanbulda doğdu. 1968 yılında Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Ortaçağ Bölümünden mezun oldu. 1968 yılında aynı bölümde asistan olarak Doktora çalışmalarına başladı ve 1970-1972 yıllar

Melek Delilbaşı

Melek DelilbaşıProf. Dr. Melek DELİLBAŞI 1947 yılında İstanbulda doğdu. 1968 yılında Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Ortaçağ Bölümünden mezun oldu. 1968 yılında aynı bölümde asistan olarak Doktora çalışmalarına başladı ve 1970-1972 yıllar

Meral Akşener

Meral AkşenerKocaeli Milletvekili-MHP 1956 yılında İzmit Gündoğdu köyünde doğdu. Tahir Ömer-Sıddıka kızı.İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü mezunu.Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde doktora yaptı. Yıldız ve Kocaeli Ünive

Mete Doğruer

Mete DoğruerProf Dr İ. Mete Doğruer, 1951 yılında İstanbulda doğdu. 1973 yılında İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesinden mezun oldu. 1977 yılında Sakarya Üniversitesinde asistan olarak göreve başladı. 1980 yılında doktor, 1982 yılında yardımcı doçent ve 1987 yı

Mete Düren

Mete DürenDoç. Dr. Mete DÜREN Genel Cerrahi Uzmanı ve Öğretim Üyesi 1963 yılında İstanbulda doğdu. Orta öğrenimini İstanbul Alman Lisesinde, yüksek öğrenimini ve genel cerrahi ihtisasını Cerrahpaşa Tıp Fakültesinde tamamladı. 1995 yılında ABD California Ünivers

Metin And

Metin And17 Haziran 1927 tarihinde İstanbul’da doğdu.Ulus gazetesi ve Forum dergisinde yazılar yazdı.Ankara Üniversitesi DTCF Tiyatro Bölümü Başkanlığı yaptı.Amatör olarak illüzyonistlik (sihirbazlık) yapmaktadır.Bu konuda biri ingilizce olmak üzere iki kitabı yayı

Metin Ergun

Metin ErgunMuğla Milletvekili-MHP MİLAS - 1963, Tevfik, Nazife - Atatürk Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi, Atatürk Üniversitesi Türkoloji Bölümü Master, Selçuk Üniversitesi Türkoloji Bölümü Doktora - İngilizce, Rusça - Türkoloji Doçent Dr., Öğretim Üyesi -

Mim Kemal Öke

Mim Kemal ÖkeCerrahi profesörü, operatör. 1884 yılında İstanbulda doğdu. Ortaöğrenimini Askeri Rüştiyede ve Tıbbiye İdadisinde tamamladıktan sonra Mektebi Tıbbiyei Şahaneye (Askeri Tıp Okulu) girdi. Hekim Yüzbaşı rütbesiyle bu okulu bitirdi (1910). Gülhane Hastanesinde

Mim Kemal Öke

Mim Kemal Öke1955 yılında İstanbul’da doğdu. 1973’te Robert Kolej’den mezun olduktan sonra İngiltere’ye giderek, Cambridge’de İktisat ve Tarih Fakültelerini bitirdi. Sussex (MA), Cambridge (M. Phil) ve İstanbul (Ph. D.) üniversitelerinde uluslararası

Mithat Cemal Kuntay

Mithat Cemal Kuntay(1885 - 1956) Şair ve yazar. 1885 yılında İstanbulda doğdu. Vefa İdadisini ve Mektebi Hukuku bitirdi. Doktora sınavını verdikten (1908) sonra, idare hukuku asistanlığı yaptı. Adliye Nezareti Özel Kalemine girerek müdürlüğe kadar yükseldi. Birinci Hukuk M

Muammer Aksoy

Muammer Aksoy(d. Î917, îbradı, Antalya - ö. 31 Ocak 1990, Ankara), hukukçu ve siyaset adamı. 1961 Anayasasını hazırlayan komisyonun sözcülüğünü yapmıştır. Milletvekili Numan Aksoyun oğludur. 1939da Ankara Hukuk Fakültesini bitirdi. GÜNDEM Bilim

Muharrem Ergin

Muharrem Ergin1925 yılında Azerbaycanın Ahıska bölgesinde doğdu.1943 yılında Balıkesir Lisesini ve 1947 yılında İ.Ü.Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nü bitirdi.Bir süre öğretmenlik yaptıktan sonra mezun olduğu bölüme asistan oldu (1951).1963&#

Muhsin Abay

Muhsin AbayDr. Muhsin Abay, Yüksek öğrenimini Ege Üniversitesinde tamamladıktan sonra, Fransada İktisadî Kalkınma ve Karar Alma Metodolojisi konusunda staj yapan (1972-1973) Muhsin Abay, Ege Bölgesi Sanayi Odası Etüt ve Araştırma Müdürü olarak görev yaptı (1981-1984). T

Muhsin Bozkurt

Muhsin Bozkurt1944 yılında İstanbul’da doğdu. 1955’de Ordu ili, Mesudiye kazasının Çardaklı köyü ilkokulunu bitirdi. 1965’de Bakırköy Lisesi, 1972’de İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümünden mezun oldu. 1974-75 Burdur’d

Murat Çizakça

Murat Çizakça1946da doğdu. 1968de Leicester Üniversitesi Ekonomi Bölümünü bitirdi. 1974te Pennsylvania Üniversitesinde Ekonomi Tarihi alanında yüksek lisansını, 1978de aynı üniversitede Ekonomi doktorasını tamamladı.1975-1982 yılları arasında, İstanbul Boğaziçi Ü

Murat R. Sertel

Murat R. SertelProf. Dr. Murat R. Sertel, 1963 yılında Robert Kolej İş İdaresi ve İktisat Yüksekokulu Ekonomi Bölümü’nden B.A. (Econ) derecesiyle mezun olup, Oxford Üniversitesi’nde (1966) İktisat’tan lisansüstü B.Phil. (Econ) derecesi ve Massachusetts Institu

Mustafa Bengisu

Mustafa BengisuÖdemişli, 1880 doğumlu asker kökenli bir dokto. 12 ve 23. Kolordu Baştabibi, Ödemiş Belediye Başkanıydı.Birinci dönem ve altıncı dönem İzmir, beşinci dönem Çanakkale Milletvekili oldu. 1942de öldü.

Mustafa Erdoğan

Mustafa ErdoğanAnkara Hukuk Fakültesi mezunu. Aynı fakültede yüksek lisans ve doktorasını yaptı (1981-88). İdari yargıda hakim olarak çalışırken 1985 yılında Ankara Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde akademik mesleğe intisap etti. Erdoğan 1991 yılında Anayasa Doçenti

Mustafa İsen

Mustafa İsenKÜLTÜR ve TURİZM BAKANLIĞI MÜSTEŞARI Prof. Dr. MUSTAFA İSENİN ÖZGEÇMİŞİ Doğum Tarihi:1953 Doğum Yeri:Adapazarı Yabancı Dil:İngilizce Medeni Hali: Evli, 3 çocuk babası EĞİTİM DURUMU : 1975 Lisans Atatürk Üni

Mustafa Kafalı

Mustafa KafalıProf. Dr. Mustafa KAFALI 1934 yılında Konyada doğdu. Yüksek tahsilini Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tarih Bölümünde yaptı. 1960 Aralık ayında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinin Umumî Türk Tarihi Kürsüsüne asis

Mustafa Kalemli

Mustafa Kalemli18.01.1996-30.09.1997 arası TBMM Başkanı. 26.03.1943 tarihinde Kütahyanın Tavşanlı ilçesinde doğdu. İlk ve ortaokulu Tavşanlıda, liseyi Eskişehirde bitirdi. Aynı yıl Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesine girdi ve 1967 yılında mezun oldu. 1967-1968 y

Mustafa Kamalak

Mustafa KamalakKahramanmaraş Milletvekili-SP KAHRAMANMARAŞ - 1948, Mehmet, Fatma - Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi - Fransızca - Hukuk, Maliye Prof. Dr., Öğretim Üyesi - Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari

Mustafa Tahralı

Mustafa Tahralı1943 yılında Konyada doğmuş , ilk orta ve lise tahsilini Konyada tamamladıktan sonra , Ankara İlahiyat Fakültesinden mezun olmuştur. 1963-1966 yılları arasında Ankara Müftülüğünde Din Görevlisi olarak İmam-Hatiplik yapmıştır. 1966 senesi sonunda Kütahya

Mustafa Behçet Efendi

Mustafa Behçet Efendi 1774 yılında doğdu.Osmanlı saray hekimlerinden Mustafa Behçet Efendi, Tıbbiye’nin kurulmasında emeği geçmiş, tıp ve tabiyat bilimlerinin önemli eserlerinden bazılarını Türkçe’ye çevirmiştir. Divan-ı Hümayûn katiplerinden Mehmed Em

Mustafa Çetin Varlık

Mustafa Çetin VarlıkProf. Dr. Mustafa Çetin VARLIK 1945 yılında Balıkesirde doğdu. 1967 yılında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinden mezun oldu. Ocak 1968 tarihinde Atatürk Üniversitesi Tarih Bölümünde asistan olarak göreve başladı. 1972

Muzaffer Arıkan

Muzaffer ArıkanProf. Dr. Muzaffer ARIKAN 23 Nisan 1928 yılında Ankarada doğdu. 1953 yılında Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tarih Bölümünden mezun olduktan sonra, 26 Nisan 1954 tarihinde aynı fakültenin Yeniçağ Tarihi Kürsüsünde asistan olarak göre

Muzaffer Arıkan

Muzaffer ArıkanProf. Dr. Muzaffer ARIKAN 23 Nisan 1928 yılında Ankarada doğdu. 1953 yılında Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tarih Bölümünden mezun olduktan sonra, 26 Nisan 1954 tarihinde aynı fakültenin Yeniçağ Tarihi Kürsüsünde asistan olarak göre

Muzaffer Arslan

Muzaffer ArslanMuzaffer Arslan /dr./kanat önderi/şair Irak Milli Türkmen Partisi Kurucusu 1991 yılında kurulan IMTP, Türkmenlerin bölgedeki ilk partisidir. Partinin ilk genel başkanı Türkiye’de eğitim gören tıp doktoru Dr. Muzaffer Arslan idi. Türkiye’d

Muzaffer İlhan Erdost

Muzaffer İlhan Erdost1930 yılında Tokatta doğdu. Veteriner Fakültesini bitirdi. Ankarada Pazar Postası ve Ülke dergilerinde yazı işleri müdürlüğü yaptı. Sol ve Yön yayınlarını kurdu ve yönetti. Kardeşinin ölümünden sonra adını Muzaffer İlhan Erdost olarak değişti

Mübahat Kütükoğlu

Mübahat KütükoğluProf. Dr. Mübahat KÜTÜKOĞLU 1932 yılında İzmirde doğdu. Yüksek tahsilini İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümünde tamamladıktan sonra aynı üniversitenin İktisat Fakültesi İktisat Tarihi Kürsüsüne intisab etti. Doktora (

Mübahat Kütükoğlu

Mübahat KütükoğluProf. Dr. Mübahat KÜTÜKOĞLU 1932 yılında İzmirde doğdu. Yüksek tahsilini İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümünde tamamladıktan sonra aynı üniversitenin İktisat Fakültesi İktisat Tarihi Kürsüsüne intisab etti. Doktora (

Mücteba İlgürel

Mücteba İlgürelProf. Dr. Mücteba İLGÜREL 1939 yılında Balıkesirde doğdu. Yüksek tahsilini İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümünde ikmal ederek bir müddet lise öğretmenliği yaptı. Daha sonra İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Böl

Mümtaz Soysal

Mümtaz Soysal1929 yılında Zonguldakta doğdu. Galatasaray Lisesini, ardından Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’ni (1953) bitirdi.Bu okulda Anayasa Hukuku Profesörü olarak uzun yıllar ders verdi. 1961de Kurucu meclis Anayasa Komisyonu üyeliği yaptı. 19

Mümtaz Turhan

Mümtaz Turhan1908 yılında Erzurum’da doğdu. Babasının adı Şerif, annesininki Cevriye idi. Fakir bir ailenin çocuğu idi. Fakat içinde çocuk yaşlarından itibaren büyük bir okuma aşkı ve gayreti yatıyordu. 1924’de Kayseri Sultanîsi’nin (lise) ilk ve ort

Naci Bostancı

Naci BostancıAdı Soyadı : Mehmet Naci Bostancı Doğum Yeri ve Yılı : Amasya / 02.08.1957 Görevi : Öğretim Üyesi Üniversite/Fakülte/Bölüm : Gazi Üniversitesi /İletişim Fakültesi /Halkla İlişkiler ve Tanıtım Ünvanı : Prof. Dr. Kariyer : 1980 / Ankara

Nadir Devlet

Nadir DevletProf. Dr. Nadir DEVLET 15.07.1944 tarihinde Mukdende ( Mançurya) doğdu. 1971 yılında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Umumi Türk Tarihi Kürsüsünü bitirdi. 1972-1974 yılları arasında Maximilian Üniversitesi Türkoloji ve Yakın Doğu Enstitü

Namık Gedik

Namık Gedik1911de İstanbulda doğdu. Demokrat Parti hareketinin öncü isimlerinden. Dokuz, on, on birinci dönem Aydın Milletvekili idi. Hekimlik ve başhekimlik yaptı.Adnan Menderes’in son kabinesinde İçişleri Bakanıydı. 1960 askeri müdehalesinde, tutuklu bulunduğu Ankara

Nazan Bekiroğlu

Nazan Bekiroğlu1957 tarihinde Trabzonda doğdu. İlk ve orta tahsilini aynı kentte yaptıktan sonra Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünü bitirdi (1979). Dört yıl lise öğretmenliği yaptı. KTÜ Fatih Eğitim Fakültesi Türk Dili ve Edebiyat

Nazım Beratlı

Nazım BeratlıHAKKINDA YAZILANLAR M.A. Talat ve Nazım Beratlı İrfan ülkü Ortadoğu 22.04.2005 KKTCnin yeni Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talatla KKTCnin önde gelen tarihçi ve gazeteci-yazarlarından Doktor Nazım Beratlı aynı yıl doğmuşlar, 1952de.

Nazım Ekren

Nazım EkrenProf Dr Nazım Ekren, 1956 yılında İstanbulda doğdu. Bursada İktisadi ve Ticari İlimler Akademisinden mezun olduktan sonra aynı bölüme asistan olarak girdi. Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari İlimler Fakültesinde iktisat anabilim dalından doktor oldu. Marmara

Necati Akder

Necati Akder1901 yılında İstanbulda doğdu. Babası Mustafa Lütfü, annesi Şazimet hanımdır. 1920de İstanbul Öğretmen okulundan mezun oldu. Bir süre özel okullarda öğretmenlik yaptı. Bebek Darüleytemındaki Yetimler mektebi öğretmenliğinden sonra 1923 yılına, İstanbulda

Necati Tahralı

Necati Tahralı1948 yılında Konyada doğdu. 1964 yılında Konya Erkek Lisesinden mezun olarak aynı yıl İstanbul Teknik Üniversitesi Makina Fakültesine girdi. 1970 yılında yüksek mühendis ünvanı ile mezun olmuş ve İstanbul Devlet Mimarlık ve Mühendislik Akademisinde asistan

Necdet Subaşı

Necdet SubaşıNecdet Subaşı, Yrd. Doç. Dr. Öğretim Üyesi Muğla Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü Web: http://www.mu.edu.tr/departments/felsefe/nsubasi.htm İletişim Dilleri: Türkçe, Fransızca, Arap

Necip Hablemitoğlu

Necip HablemitoğluNecip Hablemitoğlu kimdir? 1954 yılında Ankara’da doğan Hablemitoğlu, 1977 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi, Basın Yayın Yüksek Okulu’ndan mezun oldu. 1977 ve 1978 yıllarında “Dilde Fikirde İşde Brlik “

Necmeddin Bammat

Necmeddin BammatDağıstan (Kumuk) kökenli diplomat, bilim adamı ve yazar. İslam aleminin iyi tanınan bir temsilcisi ve UNESCOnun en yüksek memurlarından biri olan Prof. Dr. Necmeddin Bammat, Kuzey Kafkasya Cumhuriyetinin (1918) eski Dışişleri Bakanı Haydar Bammatın oğludur. 8 Ar

Necmettin Erbakan

Necmettin Erbakan1926 yılında Sinopta doğdu.1948 yılında İstanbul Teknik Üniversitesini bitirerek mühendis oldu.Aynı kurumda öğretim üyesi oldu, 1962 yılında profesörlüğe yükseldi.TOBB Başkanı seçildi.1969da bağımsız olarak milletvekili seçildi.1970de Milli Nizam Par

Necmettin Hacıeminoğlu

Necmettin HacıeminoğluAslen Darendenin Hacıeminzadeler sülalesinden olan Hacıeminoğlu, 1932 yılında Maraşta dünyaya geldi. Çok küçük yaşta iken babası Mustafa efendiyi kaybetti. Üç erkek kardeşin en küçüğü olan Hacıeminoğlu, abileri gibi zekası ve çalışkanl

Neda Armaner

Neda Armaner1920 yılında İstanbulda doğdu. * Büyük dedesi Hacı Üzeyir Paşa (Kırım ve Yunan Savaşları)na katılmış, Yüksek Askeri Şura Üyesi olup kabri Fatih Camii Hazinesindedir. * Büyük babası tarih ve dil alanında pek çok esere sahip Ali Seydi Beydir. *

Nedim Gürsel

Nedim Gürsel1951 yılında Gaziantepte doğan Nedim Gürselin ilk yazıları 1969tan itibaren edebiyat dergilerinde yayınlanmaya başladı. 1970te Galatasaray Lisesini, 1974te Paris Sorbonne Üniversitesi Modern Fransız Edebiyatı Bölümünü bitirdi. Aynı yerde karşılaştırmalı ede

Nefi Demirci

Nefi DemirciNefi Demirci /dr./ Türkmeneli İnsan Hakları Derneği Başkanı/ Kerküklülerin önemli isimlerinden biri. Halen Türkmeneli İnsan Hakları Derneği Başkanı olan Dr. Demirci 1934te Kerkükün Musalla semtinde dünyaya geldi. Dedesi Hıdır Lütfi bir Osmanlı subay

Nejat Göyünç

Nejat Göyünç04.12.1925te İstanbulda doğdu. 1948 yılında Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümünü bitirdi. Doktorasını " İmad es-Seravînin Camiül-hesab adlı eserinin edisyonu (Metin, Almanca tercüme ve yorum)" adlı çalışmasıyla 1962 yılında Georg-August Un

Nejat Göyünç

Nejat GöyünçProf. Dr. Nejat GÖYÜNÇ 04.12.1925te İstanbulda doğdu. 1948 yılında Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümünü bitirdi. Doktorasını " İmad es-Seravînin Camiül-hesab adlı eserinin edisyonu (Metin, Almanca tercüme ve yorum)" adlı çalışması

Nesrin Ünal

Nesrin ÜnalAntalya Milletvekili-MHP ANKARA - 1961, Ahmet, Hacer - Anadolu Üniversitesi Tıp Fakültesi - İngilizce - Uzman Tıp Doktoru - Sağlık Bakanlığı, Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi, Antalya Devlet Hastanesi Dahiliye Uzmanı, Serbest Hekim - Evli, 3 Çocuk.

Nevzat Tarhan

Nevzat TarhanProf. Dr. Nevzat Tarhan, 1969’da Kuleli Askeri Lisesi’ni, 1975’te Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’ni bitirdi. 1993’te albaylığa, 1996’da profesörlüğe yükseldi. Kendi isteğiyle emekli oldu. Halen Memory Centers of America adl

Nevzat Yalçıntaş

Nevzat Yalçıntaşİstanbul Milletvekili ANKARA - 1933, Hasan, Lebibe - Yüksek Ticaret ve İktisat Okulu, Fransa Caen Üniversitesi Doktora, İngiltere Londra Üniversitesi London School of Economics and Social Sciencesde Doçentlik Çalışmaları - Fransızca, İngilizce, Ar

Nilüfer Göle

Nilüfer Göle1953 Ankara doğumlu. Ankara Koleji ve ODTÜ mezunu. Göle doktora tezini Pariste ünlü Profesör Alain Tourainenin yanında tamamladı. Gölenin doktora tezi Mühendisler ve İdeoloji adıyla yayınlandı.Nilüfer Göle, Boğaziçi Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Öğretim

Niyazi Berkes

Niyazi BerkesESERLERİ Unutulan Yıllar Niyazi Berkes İletişim Yayınevi / Anı Dizisi ...Unutulan yıllar adını verdiği anılarında yaşadığı olayları çocukluk yıllarında başlayarak dile getiriyor. Bunu yaparken, dönemin toplumsal ve siyasal

Nurettin Topçu

Nurettin TopçuNurettin Topçu baba tarafından Erzurumludur. Ailesi Topçuzadeler diye tanınır. Dedesi Osman Efendi, Erzurumun Ruslar tarafından işgali sırasında Türk ordusunda topçuluk etmiş; bu lakap oradan kalmıştır. Babası Topçuzade Ahmet Efendi ailenin tek evladıdır. K

Oğuz Atay

Oğuz Atay12 Ekim 1934te İneboluda doğdu. 1939da, ailesiyle Ankaraya geldi. Ortaöğrenimini Ankara Maarif Kolejinde tamamladı (1951). İ.T.Ü. İnşaat Fakültesini bitirdi (1957). İstanbul devlet Mühendislik ve mimarlık Akademisi İnşaat Bölümünde öğretim üyeliği yaptı. Bura

Oğuz Aygün

Oğuz AygünAnkara Milletvekili-DSP ANKARA - 1933, Necmi, Salise - Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Gülhane Askeri Tıp Akademisi İhtisas - İngilizce - Jinekolog, Obstetrician Operatör Doktor - Serbest Hekim - III, IV, V inci Dönem Ankara Milletvekili - Evli, 2 Çocuk.

Oktar Babuna

Oktar BabunaABDde beyin cerrahisi üzerine ihtisas yaparken kan kanserine yakalanan ünlü jinekolog Cevat Babunanın oğlu Oktar Babuna, ilk olarak Mart 1999da gazetelere kendisine uygun ilik bulmak için verdiği ilanla adını duyurdu. Babuna, test sonuçlarında kendisine uygun iliğe sa

Oktay Aslanapa

Oktay Aslanapa1915 yılında Kütahyada doğdu.1934 yılında Bursa Lisesinden, 1938 yılında İstanbul Edebiyat Fakültesinden ve Yüksek Öğretmen Okulunun Sanat Tarihi Bölümünden mezun oldu.Türk sanatı tarihçisidir.Almanyada ve Avusturyada Türk sanatı üzerine doktora yaptı. 19

Oktay Avcı

Oktay AvcıHAKKINDA YAZILANLAR Türk doktorların ‘sedef’ başarısı Türkiye 02 Eylül 2004 İZMİR - Dokuz Eylül Üniversitesi’nden 2 Türk profesör, dünyada ilk kez uyguladıkları yöntemle, sedef hastalığı (psoriasis) tedavisi süresini 6-8

Oktay Sinanoğlu

Oktay SinanoğluOktay Sinanoğlu; dünyanın en genç yaşta profesör olmuş kişisi ve Nobel adayı. 1953 yılında Ankara’da TED’in Yenişehir Lisesini birincilikle bitirdi. O zaman lisenin eğitim dili tamamen Türkçe’ydi, takviyeli yabancı dil dersleri vardı, sonrad

Oktay Vural

Oktay Vural1956 Diyarbakır doğumlu olan Vural, İstanbul Hukuk Fakültesi mezunu. Dokuz Eylül Üniversitesi İktisat Fakültesinde yüksek lisansın ardından iktisat doktorasını verdi. Aynı Üniversitenin İİBFsinde Yardımcı Doçent oldu. Yurtdışında BM bursu ile ABD Pennsylvani

Onur Güntürkün

Onur GüntürkünHakkında yazılanlar Bilim Tutkusu Prof. Dr. Onur Güntürkünün Yaşamöyküsü Kemal Yalçın Milliyet Yayınları "Bilim Tutkusu" lateralizasyonla ilgili çalışmalarıyla, beyin konusunda çok önemli buluşlara imzasını at

Orhan Aldıkaçtı

Orhan AldıkaçtıOrhan Aldıkaçtı, (d. 1924, Samsun), hukukçu ve siyaset adamı. 1982 Anayasası nı hazırlayan Danışma Meclisinde Anayasa Komisyonunun başkanlığım yürütmüştür, 1943te Galatasaray Lisesini bitirdi. Yük-seköğrenimim Lozan Üniversitesi Siyasal Bilimler Yüks

Orhan Alisbah

Orhan AlisbahSilistreli Saadet Hanım ile M.Hamdi Bey’in oğlu Prof.Dr.Cemil Bilsel’in damadı, Turhan Sokullu’nun yeğeni, Prof.Dr.Cihat Abaoğlu’nun bacanağı, Lori Alisbah’ın kayınpederidir.

Orhan Çeker

Orhan ÇekerProf.Dr.Orhan Çeker, 1953’te Haymana / Ankara’da doğdu. 1972 Yozgat İmam Hatip Okulunu, 1976 Konya Yüksek İslam Enstitüsü ve 1980 Bağdat, Mustansıriye Üniversitesi Arap Dili Enstitüsünü bitirdi. Kısa bir süre Batman Kız Meslek Lisesi’nde

Orhan Dikmen

Orhan DikmenM. ORHAN DİKMEN I. ÖĞRENİM - Orta Öğrenim: Galatasaray Lisesi. Yüksek Öğrenim: İstanbul Üniversitesi İktisat ve Hukuk Fakülteleri. Lisansüstü Öğrenim: Paris Üniversitesi Yüksek Hukuk ve İktisat Etüdleri Programı. II. ÖĞRENİM -

Orhan Düzgüneş

Orhan DüzgüneşProf. Dr. Orhan Düzgüneş 1917 yılında İstanbulda bir balıkçı köyü olan Rumeli Kavağındı doğdu. Babası, Bulgaristanın başkenti Sofyanın 120 km kuzeydoğusunda ve Tunanın kolu olan Osma Irmağı kıyısındaki Lofçanın eşrafından ve İstanbuldan Anadolu

Orhan Güvenç

Orhan Güvenç Hv.Tbp.Alb. Orhan Güvenç 1923 İstanbul’da doğdu, 1947’de tabip teğmen, sonra biyokimya uzmanı oldu, 1959 yılında ABD’de uçuş fizyolojisi kursu gördü. 1970-73 yıllarında 1 No’lu Hava Sıhhi Muayene ve Fizyolojik Eğitim Merkezi Başkanlığ

Orhan Hülagü

Orhan HülagüESERLERİ Milli Mücadelede Bursa Orhan Hülagü Emre Yayınları / Cumhuriyet Tarihi Dizisi İstanbul Haziran 2001 Büyük ve yıkıcı etkileri olan savaşlardan sonra, hiçbir devletin ayakta kalması mümkün değildir. Sultan 2. Abdülhamidin

Orhan Karmış

Orhan Karmış1937 yılında Bursada doğdu. İlk ve ortaokulu Bursada, liseyi Konya İmam-Hatip Okulunda bitirdi. Bilahare Bursa Erkek Lisesinden de mezun olduktan sonra, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesini 1966 yılında bitirdi. 1967-69 yılları arasında iki yıl süre ile Bağd

Orhan Kavuncu

Orhan KavuncuOrhan Kavuncu, aslen Özbekistan Türklerinden olup 1949da Adanada (Türkiye) doğdu, ilk, orta ve lise tahsilini Kahraman Maraşta, üniversite tahsilini Ankara Üniversitesi, Ziraat Fakültesinde tamamlayan Orhan Kavuncu, ilmî hayata aynı üniversitede devam ederek, 1977

Orhan Okay

Orhan Okay1931de İstanbulda doğdu. Vefa Lisesini bitirdikten sonra İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi ve Çapa Yüksek Öğretmen Okulunun Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünden mezun oldu. (1955) Artvin ve Diyarbakır liselerinde öğretmenlik yaptı. 1959da Erzurum Atatürk

Orhan Türkdoğan

Orhan Türkdoğan1928 yılında Malatya’da doğdu.İlk, orta ve lise öğrenimini bu ilde tamamladı.1955 yılında Ankara Üniversitesi DTCF Felsefe ve Sosyoloji Bölümünden mezun oldu. 1955-59 yılları arasında Malatya Lisesi felsefe öğretmenliğinde bulundu.

Osman Altuğ

Osman AltuğHAKKINDA YAZILANLAR Sayın Osman Altuğ, sizin dilinizden kendinizi bize tanıtır mısınız? Bana hayatımın en zor sorusunu sordunuz. Ben daha beni bilemedim. İnsanoğlu en fazla ana rahminde rahat eder. Bu sorunuzla beni 1946 yılında doğduğum Yozgatın

Osman Turan

Osman Turan1914 yılında, Trabzonun Çaykara kazasının soğanlı köyünde doğdu. Kuranoğlulları adı ile anılar bir aileden gelmektedir. Babası, Birinci Cihan Savaşında Kafkas Cephesinde şehit olan Hasan Ağadır. Osman Turan, ilk okulu Çaykarada, Liseyi Trabzon ve Ankar

Osman Metin Öztürk

Osman Metin Öztürk1956 yılında Elazığda doğdu.İlk, orta ve lise öğrenimini Elazığ da tamamladı.Yüksek öğrenimini Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinde yaptı.Bu Fakültenin Siyase ve İdare Bölümünden 1978 yılında mezun oldu. 1988 yılında Doktor 1995

Oya Akgönenç

Oya AkgönençOYA AKGÖNENÇ MUĞİSUDDİN Ankara Milletvekili-SP İZMİR - 1939, Ekrem Şinasi, Leyla - Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi ve Hukuk Fakültesi, The American University Washington DC. Uluslararası İlişkiler Bölümü Master ve Doktora - İngi

Ömer Çaha

Ömer Çaha1964te Van Erciş’te doğdu. 1989 yılında, ODTÜ Sosyoloji Bölümünü bitirdi. 1993 yılında Bilkent Üniversitesinde Siyaset Bilimi alanında doktora, 1996 yılında da aynı alanda doçentlik unvanını aldı. 1990-1992 yılları arasında Başbakanlıkta Uzman Ya

Ömer Dinçer

Ömer Dinçer1956 yılında Karamanda doğdu. 1978 yılında Erzurum A.Ü. İşletme Fakültesi "İşletme Yönetimi" bölümünden mezun oldu. 1979 yılında İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi "Personel Yönetimi ve Endüstriyel İlişkiler" bölümünde Yükse

Ömer Rolf Freiherr Von Ehrenfels

Ömer Rolf Freiherr Von EhrenfelsDr. Ömer Rolf Freiherr Von Ehrenfels Avusturyalıdır. Rolf Freiherr baron von Ehrenfels, bütün dünyada “Gestalt = kuruluş” fizyolojisi ilminin kurucusu olarak kabul edilen Prof. Dr. Baron Christian Ehrenfels’in tek oğludur. M

Özdemir Nutku

Özdemir NutkuProf. Dr. Özdemir Nutku... Yazar - Yönetmen 12 Ocak 1931 de İstanbul da doğdu. İlkokuldan sonra 1942 de Robert kolejine girdi ve hazırlık sınıflarıyla birlikte sekiz yıllık orta eğitimden sonra 1950 de B.A. derecesiyle mezun oldu. 7 y

Özer Berkem

Özer Berkem1939 yılında Kıbrıs/Lefkoşada doğan Dr. D. Özer Berkem, 1957de liseyi bitirdikten sonra 1963 yılında Istanbul Teknik Üniversitesi Elektronik Bölümünden mezun oldu. 1962 yılında Kıbrıs Bayrak Radyo Televizyonunu (BRT) kurmakla görevlendirilen Dr. Berkem, bu kurul

Özer Ergenç

Özer ErgençProf. Dr. Özer ERGENÇ 06.04.1945 yılında Bergama ( İzmir )da doğdu. Yüksek öğrenimini Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi ve Ankara Yüksek Öğretmen Okulunda yaptı.( 1962-1966). 1966-1969 yılları arasında Siirt Lisesinde tarih

Özkul Çobanoğlu

Özkul ÇobanoğluDoç. Dr. Özkul Çobanoğlu 1961 yılında Ayvalıkta doğdu. İlk ve orta öğrenimimi Ayvalıkta, Cumhuriyet İlkokulu ve Ayvalık Lisesinde tamamladı.1986 yılında Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünden mezu

Pakize Tarzi

Pakize TarziPakize İzzet Tarzi 1912 yılında Halepde doğdu. Babası Ziraat Bankası Suriye Umum Müdürüydü. Çocukluğu dört kız kardeşi annesi, büyükanneleri, amcaları, dayıları ile yaşadığı büyük bir köşkte, Şamda geçer. 1. Dünya Savaşının sürdüğü o yıl

Paul Henze

Paul Henze1924 yılında ABDnin Minnesota şehrinde doğan Paul Henze, 1948de St. Olaf Kolejini bitirdi. 1959da Harvardda master yaptı. 1955 ve 1970 yılları arasında Türkiyede Amerikan Büyükelçiliğinde toplam beş yıl görev yaptı. Halen Amerikan Ordusuna bağlı National Security

Philip Cottrell

Philip CottrellPhilip L. Cottrell, 1972den bu yana kadrolu olduğu Leicester Üniversitesinde Ekonomi Tarihi profesörüdür. Daha önce Liverpool Üniversitesinde ve 1981-1982 yıllarında Cambridge Robinson Collegeda çalışmıştır. 1987de Tokyodaki Nihon Üniversitesinde konuk profesö

R.L.Mellema

R.L.Mellema Hollandalı Dr. R. L. Mellema Dr. Mellema, Amsterdamda Tropical müzesinin, İslam eserleri kısmının müdürüdür. Wayang Bebekleri, Pakistan Hakkında Bilgiler, İslamiyeti Tanıtma eserleri ile meşhurdur. 1919 senesinde, Leiden Üniversitesinde şark dil

Ramazan Ayvallı

Ramazan Ayvallı1948 yılında Yalvaç Ispartada doğan Ramazan Ayvallı ilk, orta ve lise tahsilini Yalvaç’ta tamamladı. 1965 yılında Yalvaç Lisesinden, 1969 yılında da, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden mezun oldu. Fakülteden mezuniyetini müteakıp, 1969 yılınd

Recep Akdağ

Recep Akdağ58. VE 59. HÜKÜMET SAĞLIK BAKANI 1960 Erzurum doğumlu. Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu. 1999da profesör oldu. 3 Kasım 2002 seçiminde Erzurumdan Meclise girdi. Evli ve 5 çocuk babası. İngilizce biliyor.

Recep Çelik

Recep ÇelikDr. Recep ÇELİK, 1966 yılında Afyon’da doğdu. İlk tahsili Derbent köyünde, Orta dereceli tahsilini Afyon ve Isparta’da tamamladı. 1985 yılında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü’ne kaydoldu.Bu bölümden 1989 yılında

Refet Yinanç

Refet YinançProf. Dr. Refet YİNANÇ 1939 Yılında Elbistanda doğdu. 1963de Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Tarih Bölümü’nden mezun oldu. 1967-1973 yılları arasında Milli Eğitim Bakanlığının burslusu olarak Paris, Sorbon Üniversitesinde doktorasını

Refet Yinanç

Refet YinançProf. Dr. Refet YİNANÇ 1939 Yılında Elbistanda doğdu. 1963de Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Tarih Bölümü’nden mezun oldu. 1967-1973 yılları arasında Milli Eğitim Bakanlığının burslusu olarak Paris, Sorbon Üniversitesinde doktorasını

Reha Oğuz Türkkan

Reha Oğuz TürkkanHAKKINDA YAZILANLAR Türkeş’in tırnakları çekilmedi Cemal A. Kalyoncu Aksiyon Sayı: 405 Yönetenlerin adalete müdahale ettiği sistemlerde hayat ne kadar acı ve çekilmez oluyor, hiç düşündünüz mü? Daha sonraki dönemlerde de vuk

Remzi Oğuz Arık

Remzi Oğuz ArıkRemzi Oğuz Arık 1899da Kozanda doğdu. İstanbul Muallim Mektebini bitirdi, Fransada Sorbonne Üniversitesinde arkeoloji bölümünden mezun oldu. Arkeoloji ve Sanat Tarihi üzerinde ihtisas yaptı.Yurda döndükten sonra arkeolog olarak müze müdürlüklerinde bulundu, k

Reşat Doğru

Reşat DoğruReşat Doğru Devlet Bakanı ERBAA - 1955, İbrahim, Ayşe - İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Ankara SSK Dışkapı Hastanesi Genel Cerrahi İhtisası - İngilizce - Uzman Tıp Doktoru - Almus Sağlık Ocağı Tabibi, Kayseri Tıp Fakültesi Anestezi

Reşat Kaynar

Reşat KaynarHAKKINDA YAZILANLAR İşte son ordinaryüs Süheyla GÖZDERELİLER Hürriyet 06.08.2004 Hocaların hocası unvanına sahip Ord. Prof. Dr. Sulhi Dönmezer’in vefatı, başta Hürriyet olmak üzere bazı gazetelerde ‘Son ordinaryüs öldüR

Reşit Galip

Reşit GalipToprağa verildiği gün, gazeteler memleketin “büyük bir inkılapçı,ateşli bir milliyetperver, temiz bir politikacı ve devlet adamı, samimi bir halkçı, canlı bir hatip ve doktor” kaybettiğini yazdılar. 1893’te Rodos’ta doğan Reşit G

Reşit Rahmeti Arat

Reşit Rahmeti AratYazar, İstanbul Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı profesörü, Türkiyat Enstitüsü Müdürüdür.Ord. Prof. Reşit Rahmeti Arat Kırım kökenlidir. Reşit Rahmeti Arat, Dr. Rabia Rahmeti Arat ile evlidir. Bu evlilikten Aysu R.Arat ve Süyüm Lucas doğmu

Rıza Demirci

Rıza DemirciDr. Rıza Demirci, 1928 yılında Kerkük’te doğmuştur. İlk,orta ve lise öğrenimini burada tamamlamıştır. Liseyi Kerkük Lisesinde bitirdi. Liseden mezun olduktan sonra yüksek tahsilini yapmak üzere Türkiye’ye gelmiştir. İstanbul Üniversitesi Orman Fak

Rıza Nur

Rıza NurRıza Nur 1879 yılında Sinopta doğdu. İlköğrenimini Sinopta yaptıktan sonra İstanbula gelerek Soğukçeşme Askeri Rüştiyesine girdi. Sonra Tıbbiye İdadisini (Tıp Lisesi) ve Mekteb-i Tıbbiyei Şahaneyi (Askeri Tıp Okulu) tabip yüzbaşı olarak bitirdi. 1901 yılında

Rıza Tevfik Bölükbaşı

Rıza Tevfik Bölükbaşı1869 yılnda Edirnede doğdu. İlköğrenimini İstanbulda bir Musevî okulunda tamamladı. Galatasaray Lisesi ve Mülkiye Mektebinde okudu. Tıbbiye Mektebini bitirdi. Hekimlik yaptı. ittihat ve Terakki Cemiyetine katıldı. Edirne Mebusu seçildi. ittihatçı

Robert Anhegger

Robert AnheggerBedri Rahmi ve Sabahattin Eyüboğlunun kardeşi Mualla Eyüboğlunun eşi olan Dr.Robert Anhegger 27 Mart 2001 tarihinde öldü. HAKKINDA YAZILANLAR *İstanbul Goethe Enstitüsü’nün 40 yıllık bir geçmişi vardır. Türk-Alman kültür ilişki

Ronald Rigory Suny

Ronald Rigory SunyTarihçi. Şikago Üniversitesinde ermeni asıllı siyasal bilimler profesörü. 1998 yılında İstanbul’a gelerek Koç Üniversitesi’nde ‘soykırım’ konulu konferans verdi. Prof. Suny, 1915 olaylarıyla ilgili Türk ve Ermeni tezleri hakkındaki b

Sacit Kılıncer

Sacit Kılıncer Hv.Pl.Bnb. Sacit Kılıncer 1947 Kula doğumludur. 1968 yılında teğmen, 1969 yılında jet pilotu oldu. 1971 yılında Bandırma’da F-5 uçağı ile geçirdiği kazada omurga travması nedeniyle uçuştan ayrıldı. 1972 yılında atandığı Fizyolojik Eğitim Merk

Sadettin Bilgiç

Sadettin Bilgiç23 Aralık 1920de Ispartanın Şarkikaraağaç ilçesinde doğdu. İlkokulu Ispartada bitirdi. Ortaokul ve liseyi parasız yatılı okuyarak 1939 yılında Kayseri Lisesinden mezun oldu. 1947 yılında İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesini bitirerek 1957 yılına kadar pr

Sadettin Ergeç

Sadettin ErgeçITC NİN YENİ BAŞKANI Dr. SAADETTİN ERGEÇ www.kerkuk.net ITC Basın Bürosu 17.06.2005 4.Türkmen Kurultayı sona erdi. Irak Türkmen Cephesi Başkanlığına, daha önce Türkmen Meclisi Başkanlığı’ nı yürüten Dr. Saadettin Ergeç seçi

Sadi Irmak

Sadi IrmakTÜRKİYE CUMHURİYETİ CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANI GÖREV SÜRESİ: 27.10.1981 - 4.12.1983 Ord.Prof.Dr. Sadi Irmak 1904de Seydişehirde doğdu. Bir süre Hukuk Fakültesine devam ettiyse de 1924de devletçe Berline gönderildi. Orada tıp ve biyoloji öğrenimi yaptı

Sadrettin Gümüş

Sadrettin Gümüş1945 Erzurum Narman’da doğdu. 1972’de Erzurum İmam-Hatip Okulu’nu 1976’da İstanbul Yüksek İslam Enstitüsü’nü bitirdi. Öğrencilik yıllarında başladığı memuriyet görevini, çeşitli müftülüklerin emrinde din görevlisi olarak

Sadun Aren

Sadun Aren1922 yılında doğdu.İktisatcı,siyaset adamı.Siyasal Bilgiler Okulunu bitirdikten sonra yine aynı okulda 1945te asistan,1950de docent oldu.Daha sonra Ingiltereye gönderildi.1958de profesör olan Aren,Maliye Yuksekokuluda ve Devlet Planlama Teskilatında (1960) calıştı..Sos

Sait Öztürk

Sait Öztürk1964 yılnda Kahramanmaraş’ın Çağlayancerit ilçesie bağlı Düzbağ (Helete) kasabasında doğdu. İlk ve ortaokulu Düzbağ’da, liseyi Kahramanmaraş’da üniversiteyi Ankara’da bitirdi. 1987 yılında Başbakanlık Osmanlı Arşivi’ne uzm

Salih Miroğlu

Salih Miroğlu20 Ekim 1953 Kayakale (Limasol) doğumludur. İlk ve orta öğrenimini Limasol’da yüksek öğrenimini ve ihtisasını İstanbul’da yaptı. İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunudur. Girne Akçiçek Hastanesinde hekimlik yaptı. 1990-1993-1998 Genel Seçiml

Sami Güçlü

Sami Güçlü 58. VE 59. HÜKÜMET TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI SAMİ GÜÇLÜ Sami Güçlü, 1950 yılında Konyada dünyaya geldi. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesinden mezun olan Güçlü, iki yıl özel sektörde çalıştıktan sonra, Türkiye Zirai Do

Sarkis Adam

Sarkis AdamGazeteci, yazar. Almanya’da, Türkçe, Almanca ve Ermenice yayınlanan Karun Dergisi’nin başyazarı. Ermenistandaki akıl hastanesinin başhekimi Artun Minasyan, 1999 yılının ilk günlerinde yaptığı açıklamada, Ermeni erkeklerin eşlerini aldattığını ileri

Selçuk Mülayim

Selçuk MülayimProf. Dr. Selçuk MÜLAYİM 1946 yılında Denizlide doğdu. Yüksek tahsilini İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Klasik Arkeoloji Bölümünde yaptı. Sanat tarihi doktorasını yaptıktan sonra Marmara Üniversitesinde doçent ve profesör oldu. Halen Marma

Sema Pişkinsüt

Sema PişkinsütSEMA TUTAR PİŞKİNSÜT Aydın Milletvekili- İSTANBUL - 1952, Mustafa, Kadriye - Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, H.Ü. Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Ana Bilim Dalında Uzmanlık - İngilizce – Uzman Tıp Doktoru - Aydın Devlet Hastanesi İç Ha

Semra Somersan

Semra SomersanBoğaziçi Üniversitesinde İktisat okudu. Fulbright bursu ile gittiği ABDde Sosyal Psikolojiden master, Antropolojiden doktora aldı. Türkiyede gazetecilik yaptı; üniversitede ders verdi. Bir yerde karar kılamadı.

Senai Demirci

Senai Demirci1964’de Samsun’un Terme ilçesinde doğdu. Samsun’da başladığı tıp öğrenimini İstanbul’da sürdürdü ve 1990 yılında Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi’ni bitirdi. Sağlık Ocağı, Yaşama Gücü ve Yürüyüşler adlı TV p

Sencer Divitçioğlu

Sencer DivitçioğluProf. Sencer Divitçioğlu bilimsel yaşamında kırk yıl iktisat teorisiyle uğraştı. On altı yıldır da tarihle didişiyor. Yani, sosyal bilim kulvarında güncelden geleceğe doğru koşarken, birdenbire geri dönüp, güncelden geçmişe doğru koşmaya başladı

Seyfi Basa

Seyfi BasaHAKKINDA YAZILANLAR Dündar Kılıça sahte rapor verdim Cemal A. Kalyoncu Aksiyon Sayı: 501 Lion, Rotaryen ve 32. dereceden Mason olan; Cerrahpaşa, Vakıf Gureba, Haseki ve Numune hastanelerinde başhekimlik yapan İbrahim Seyfi Basa, hayatta iken yay

Sıddık Sami Onar

Sıddık Sami OnarOnar modern Türk idare hukukunun kurucusu, İstanbul Üniversitesi’nin seçimle gelen ilk rektörü ve üniversitede yönetim özerkliğinin ilk savunucularındandı. 1898’de İstanbul’da doğdu; Vefa Sultanisi’ni ve İstanbul Hukuk Mektebi

Sigmund Freud

Sigmund FreudESERLERİ Yaşamım ve Psikanaliz Sigmund Freud Say Yayınları "Yaşamım ve Psikanaliz" aslında Freudün özel yaşamının değil, bilimsel çalışmalarının ve çatışmalarının anlatısıdır. İnsan düşüncesi için yepyeni bir

Sinan Taş

Sinan TaşHAKKINDA YAZILANLAR Türk doktorların ‘sedef’ başarısı Türkiye 02 Eylül 2004 İZMİR - Dokuz Eylül Üniversitesi’nden 2 Türk profesör, dünyada ilk kez uyguladıkları yöntemle, sedef hastalığı (psoriasis) tedavisi süresini 6-8

Suat Yıldırım

Suat Yıldırım1941 Yılında Diyarbakır Ergani’de doğdu. 1959 Yılında Diyarbakır Ziya Gökalp Lisesi’ni, 1964 yılında da A.Ü.İlahiyat Fakültesi’ni bitirdi. Bir süre Diyanet İşleri Başkanlığı teşkilatında başkan olarak çalıştı. 1968 yılında Atatü

Suat Yakup Baydur

Suat Yakup Baydur11 Aralık 1912de doğdu. 1932 de İzmir Erkek Lisesini bitirerek Almanyaya tahsile gitti. Heidelbergde Klasik Filoloji tahsiline başladı. Aynı üniversitede Latince, Yunanca, Yunan ve Latin Filolojisi, Tarih, Filolofi ve Arkeolojiye ait dersleri takip etti. 1942de Klas

Sulhi Dönmezer

Sulhi DönmezerOrd. Prof. Dr. Sulhi Dönmezer İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinde ceza hukuku dalında yetkin bir hukukçu olan, Sn. Dönmezer “Ceza Hukuku – Genel Hükümler” adlı eseri ceza hukuku klasikleri arasındadır. Binlerce öğrenci ve yüzlerce

Sulhi Dönmezer

Sulhi DönmezerHAKKINDA YAZILANLAR Sulhi Dönmezer Ciddi reformlara ihtiyacımız var Ünal Bolat Türkiye 30 Aralık 2000 Türkiyenin ciddi reformlara ihtiyacı var. Türkiye gibi büyüyen toplumlar zaman zaman elbette ki reform ihtiyacı hisseder. Onu da vaki

Suphi Saatçi

Suphi SaatçiProf. Dr. Suphi SAATÇİ (Y. Mimar) 1946 yılında Kerkük’te doğdu. İlk ve orta öğrenimini Kerkük’te tamamladı. İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi (bugünkü Mimar Sinan Üniversitesi)’nin Yüksek Mimarlık Bölümü’nü 1974 y

Süheyl Batum

Süheyl BatumProf.Dr.Süheyl BATUM Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı 1955 yılında İstanbulda doğdu.Öğrenimini Galatasaray Lisesinde tamamladı. 1979 yılında Paris Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi. 1980 İstanbul Üniversiteside Anayasa Hukuku ü

Süleyman Akdemir

Süleyman Akdemir1952 yılında Bursada doğdu. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini 1975te bitirdi. Çalışma Bakanlığında iş müfettişi olarak iki yıl çalıştı. 1978 yılında Ege Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümünde akademik kariyere başladı. 1985 yılında huku

Süleyman Doğan

Süleyman DoğanYrd.Doç.Dr. Süleyman Doğan Gazeteci, yazar ve akademisyen 1964, Ortaköy (Aksaray)’de doğdu. 1982, Aksaray-Ortaköy Lisesini bitirdi. 1988, Konya Selçuk Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nden mezun oldu. 1987-1990 yıllarında günlük Z

Şahin Uçar

Şahin UçarProf. Dr. Şahin Uçar Doğum Yeri, Tarihi : Acıyurt, Sivas 1949 Doktora Tezi: “640-750 tarihleri arasında Araplar’ın Anadolu Seferleri” (“Anadolu’da İslam-Bizans Mücadelesi” adıyla yayınlanmıştır.) 1982

Şakir Kocabaş

Şakir Kocabaş1945 yılında İstanbulda doğdu. İlk, orta ve lise tahsilini İstanbulda tamamladı. 1970 yılında İTÜ Kimya Fakültesinden mezun oldu. 1972-86 yıllarında Türkiye ve İngilterede kimya sanayiinde teknik ve idari görevlerde bulundu. Bu süre içinde bilim ve dil felse

Şefik Hüsnü Değmer

Şefik Hüsnü Değmer1887 yılında Selanikde dünyaya geldi. Orta öğrenimini M.Garaud Kolejinde yaptı. Yüksek öğrenim için Parise giderek Fen ve Tıp Fakültelerinde okudu. Sinir ve ruh hastalıkları eğitimleri gördü. Pariste bulunduğu sırada Jön Türklerin faaliyetleri ile y

Şengül Hablemitoğlu

Şengül HablemitoğluDOĞUM YERİ VE TARİHİ : Ankara, 25.09.1965 MEDENİ HALİ : Evli, iki kız çocuk annesi İŞ ADRESİ : Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Ev Ekonomisi Yüksek Okulu Ev İdaresi ve Aile Ekonomisi Anabilim Dalı EĞİTİM DURUMU

Şerafeddin Gölcük

Şerafeddin GölcükProf.Dr.Şerafeddin Gölcük, İzmir’in Ödemiş İlçesinde doğdu. İlk, Orta ve Lise tahsilini Ödemiş’te yaptı. Ödemiş ve İzmir Kur’an Kurslarında dini eğitim gördü. 1964 yılında Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesini bitirdi. Askerli

Şeref Akbaba

Şeref Akbaba1959, Erzurum, Ilıca, Ömertepe köyü doğumlu. İlk ,orta ve liseyi Erzurum’da bitirdi. A.Ü.İlahiyat mezunu. Adana ve İstanbul’da çeşitli okullarda öğretmenlik yaptı. İ.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Gazetecilik Anabilim Dalı’nda doktorasını tam

Şerif Mardin

Şerif MardinSabancı Üniversitesi Öğretim Üyesi 1927 yılında İstanbul’da doğdu. Galatasaray Lisesi’nde başladığı orta öğrenimini ABD’de tamamladı. Stanford Üniversitesi Siyasal Bilimler Bölümü mezuniyetinin ardından lisansüstü eğitimini Joh

Şevket Pamuk

Şevket Pamuk1950de doğdu.1972de Yale Üniversitesinde Ekonomi eğitimini, 1974te Berkeleydeki California Üniversitesinde Ekonomi yüksek lisansını, 1978de aynı üniversitede Ekonomi doktorasını tamamladı.Ankara Üniversitesinde, Pennsylvania Üniversitesinde, Villanova Üniversites

Şinasi Tekin

Şinasi TekinESERLERİ İştikakçının Köşesi Türk Dilinde Kelimelerin ve Eklerin Hayatı Üzerine Denemeler Şinasi Tekin Simurg Y. İstanbul 2001 "Aşırı bir şekilde eğlendirici ve güldürücü bir eğilim gösterdiği zaman gülünç ve saçma olab

Şükrü Hanioğlu

Şükrü HanioğluESERLERİ Kendi Mektuplarında Enver Paşa Şükrü Hanioğlu Der Yayınları / Araştırma Dizisi

Tahsin Yücel

Tahsin YücelElbistanda doğdu (1933); Galatasaray Lisesini (1953), İ.Ü. Edebiyat Fakültesi Fransız Dili ve Edebiyatı Bölümünü bitirdi (1960). XIX. ve XX. Yüzyıl Fransız yazını ve göstergebilim alanında uzmanlaştı. Şimdi aynı bölümde profesör. ESERLERİ A

Tali Çalbatur

Tali ÇalbaturEmekli Tümamiral Doktor 1924 Ankara doğumludur.1948 yılında istanbul Tıp Fakültesinden mezun olmuş, aynı sene Gülhane Askeri Tıp Akademisinde staj görmüş ve donanmaya katılımıştır.Türk Deniz Kuvvetlerinin bir çok birliklerinde görev yapmıştır.

Taner Tarhan

Taner TarhanProf. Dr. M.Taner TARHAN 1941 yılında İstanbulda doğdu. 1966 yılında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Prehistorya ve Klasik Arkeoloji Bölümünü bitirdi. Aynı yıl İstanbul Üniversitesi Ed. Fak. Eskiçağ Tarihi Kürsüsünde asistan, 1972 yılında

Tarık Zafer Tunaya

Tarık Zafer TunayaProf. Dr. Tarık Zafer Tunaya Ülkemizde Anayasa Hukukunun önde gelen fikir babalarındandır. İ.Ü Hukuk Fakültesinde öğrencilik ve hocalık yapan Tunaya üretken bir hukuk adamıdır. “Bilgin Hukukçu” diye adlandırdığı Ord. Prof. Dr. Ali Fu

Tarık Ziya Ekinci

Tarık Ziya Ekinci1925 Lice doğumlu. İstanbul Tıp Fakültesi mezunu. Dahiliye Mütehassısı. 1957-1960 yılları arasında CHP üyesi, 1963te TİP üyesi, genel sekreteri ve 1965-1969 dönemi TİP Diyarbakır Milletvekili. Siyasal ve kültürel etkinlikleri nedeniyle 12 Mart döneminde

Tayfun Akgüner

Tayfun Akgüner1945 yılında Sinopta doğdu. Hakim Kemal Akgüner ve ilkokul öğretmeni Şükran Hanımın iki çocuğundan biri.Lise öğrenimini Sinopta tamamladı. Daha sonra Hukuk Fakültesini kazanan Tayfun Akgüner eğitimine devam etmek için İstanbula geldi. Öğrencilik yılları

Teoman Duralı

Teoman Duralı1947de Zonguldakta doğdu. İstanbul Üniversitesinde biyoloji ile felsefe alanlarında öğrenim gördükten sonra adı geçen yükseköğrenim kurumunun Felsefe bölümünde 1975ten beri öğretim üyesidir. Duralının kitaplaşmış çalışmaları sırasıyla; Canlıl

Tevfik Dalgıç

Tevfik DalgıçProfesor Dr. Tevfik Dalgic Teksas Universitesi-Dallas Isletme Fakultesi, Organizasyon, Strateji ve Uluslararasi Isletmecilik Bolumu Ogretim Uyesi Teksas, ABD 1944 yilinda Nevsehirde dogdu. Nevsehir Lisesi Fen Kolunu bitirdikten sonra Orta Dogu Teknik U

Tevfik Rüştü Aras

Tevfik Rüştü ArasTevfik Rüştü Aras 1883 yılında Çanakkalede doğdu. Beyrut Tıbbiyesini bitirdi ve doktor olarak İzmir, Selanik ve İstanbulda çeşitli görevlerde bulundu. İttihat ve Terakkiye girdi. Selanikte Mustafa Kemal ile yakın arkadaş oldu. 1918de Meclisi Ali-i Sıh

Tosun Terzioğlu

Tosun TerzioğluSabancı Üniversitesi Rektörü. Lisans derecesini Newcastle-upon-Tyne Üniversitesinden (Ingiltere) 1965 yılında aldı. Doktora derecesini Matematik dalında Frankfurt Üniversitesinden 1968 yılında aldı. Daha önce çalıştığı üniversiteler Wuppertal Üniver

Tuncer Baykara

Tuncer BaykaraProf. Dr. Tuncer BAYKARA 7 Temmuz 1940 tarihinde, Denizlinin Acıpayam kazasının Yatağan Köyünde doğdu. Kısa bir Fen Fakültesi ( Kimya Mühendisliği ) talebeliğinden sonra İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümüne girdi ve 1966 da bitirerek, O

Tuncer Gülensoy

Tuncer GülensoyYORUM YORUM YORUM Futbol, Türk icadı Hürriyet 14 Mayıs 2001 Anavatanı İngiltere olarak bilinen futbolun gerçekte Ortaasya Türklerinin bir buluşu olduğu ortaya çıktı. Türkler en az bin yıldır ‘tepük’ adıyla futbol oynamış.

Tunç Okan

Tunç Okan1942 yılında İstanbul’da doğdu. Diş hekimliği yaptı. Sinemaya oyuncu olarak girdi. Veda Busesiyle başladı (1964). Bir süre yurtdışında kaldı. Otobüs adlı filmle yönetmenliğe başladı (1974). Önemli filmleri (oyuncu): Prenses (Sinan 

Turgut Balkaş

Turgut BalkaşGÜNDEM GÜNDEM GÜNDEM Fatih Üniversitesi öğrenci alacak Zaman 30 Mayıs 2001 Ankara Bölge İdare Mahkemesi, YÖKün Fatih Üniversitesi aleyhine yaptığı itirazı reddetti. Bu kararla Fatih Üniversitesi, bu yıl ÖSS kılavuzuna girecek ve öğren

Turgut Tarhanlı

Turgut Tarhanlı1956 yılında İstanbulda doğdu. 1979 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi. 1981 yılında aynı Fakültenin Devletler Umumi Hukuku (Uluslararası Hukuk) Kürsüsüne asistan olarak atandı. Lisansüstü çalışmalarını aynı Fakültede ve New Yor

Turhan Çömez

Turhan ÇömezBALIKESİR MİLLETVEKİLİ AK Parti BANDIRMA - 1965, Hasan - İkbal - İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi - Orta İngilizce - Genel Cerrahi Uzmanı - Erzurum 1 Nolu Sağlık Ocağında Koruyucu ve Halk Sağlığı Hekimliği, Bandırma Devlet Hastanesi Acil Birim H

Turhan Esener

Turhan EsenerO herkesin hocası Cemal A. Kalyoncu Aksiyon 9 Aralık 2000 Asker bir sülaleden gelen Prof. Dr. Turhan Esener, Necmettin Molla Kocataşın oğlu Münib Hayri Ürgüplünün damadı, Eczacıbaşı Holdingin üçüncü kuşak patronu Bülent Eczacıbaşını

Turhan Feyzioğlu

Turhan Feyzioğlu1922’de Kayseri’de doğan Turhan Feyzioğlu, Galatasaray Lisesi’ni ve İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni bitirdi. 1946’da Siyasal BilgilerFakültesi’nde asistan oldu ve anayasa hukuku doktorası yaptıktan sonra 1955’te prof

Turhan Ketene

Turhan KeteneTurhan Ketene /dr./Türkmen Milliyetçi Hareketi Siyasi ve Dış İlişkiler Sorumlusu Kerkük Elmas Mahallesinde 1956 yılında dünyaya geldi. Babası Bağdat Emniyet Müdürü olunca başkente taşındı. Liseyi orada okudu. Bağdat Tıp Fakültesini kazandı.

Türkan Saylan

Türkan SaylanHAKKINDA YAZILANLAR ÇYDDye bölücülük davası Zaman 29 Nisan 2001 Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) yöneticileri hakkında bölücülük yaptıkları gerekçesiyle dava açıldı. Türkiyenin en çok okunan haftalık hab

Ufuk Tavkul

Ufuk Tavkul15.12.1960 tarihinde Ankara’da doğdu. TED Ankara Koleji’ni bitirdi. Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türkoloji bölümünden mezun olduktan sonra Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyoloji bölümünde master yaptı.“Karaçay-Malk

Uğur Derman

Uğur Derman1935de Bandırmada doğdu. Haydarpaşa Lisesi (1953)nden sonra, Istanbul üniversitesi Tıp Fakültesi Eczacılık Okulu (1960) nu bitirdi. Serbest eczacılık devresi (1963-1978)nden sonra Türkpetrol Vakfının yönetimini üstlendi (1977); 1981den bu yana İslam Tarih, Sanat v

Umberto Eco

Umberto EcoBilim adamı, yazar, edebiyatçı, eleştirmen Umberto Eco, 20 yüzyılın en önemli düşünce adamlarından biridir. Dünya kamuoyunun gündemine, Gülün Adı ve Foucault Sarkacı gibi büyük yankı uyandıran romanlarıyla giren İtalyan yazar, aynı zamanda Ortaçağ esteti

Ural Akbulut

Ural AkbulutGÜNDEM GÜNDEM GÜNDEM Proflar Azıttı, General Maaşı İstiyorlar PROFESÖRLER GENERAL MAAŞI İSTİYOR!! Haberturk.com 26.05.2001 MAAŞLARININ İYİLEŞTİRİLMESİ İÇİN BAŞBAKAN BÜLENT ECEVİT7E KADAR ÇIKAN ÜNİVERSİTE REKTÖR

Ümit Özdağ

Ümit Özdağ03.03.1961 yılında Tokyo/Japonya’da doğmuştur. İlk, orta ve lise eğitimini TED Ankara Kolejinde tamamlamıştır. Yüksek öğrenimini Münih kentinde Ludwig Maximilians Üniversitesi siyasal bilgiler, felsefe, iktisat fakültelerinde tamamlamış ve yüksek lisans

Ümit Meriç Yazan

Ümit Meriç Yazan16 Aralık 1946 ‘da İstanbul Üsküdar‘da doğdu. Yazar ve düşünür Cemil Meriç’le, Tarih-Coğrafya öğretmeni, Fevziye Menteşoğlu Meriç’in kızıdır. Çamlıca Kız Lisesi’ni, İstanbul Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümünü

Vahid Çabuk

Vahid ÇabukDr. Vahid ÇABUK, 1946 yılında İskenderun’da dünyaya gelmiştir. İlk,Orta ve Lise tahsilini İskenderun’da tamamladıktan sonra 1967 yılında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü’ne kaydolmuştur. 1971 yılında Yeniçağ Tar

Vedat Nedim Tör

Vedat Nedim TörVedat Nedim Tör (1897-1985). Cumhuriyetin ilk dönem aydınlarından. 1916 yılında Galatasaray Lisesini bitirdi. Yüksek öğrenimini Berlin Üniversitesinde tamamladı. İktisat alanında doktora yaptı. Türkiyeye döndükten sonra Matbuat Umum Müdürlüğü (1933-37),

Vefa Tanır

Vefa Tanırİstanbul Tıp Fakültesini bitirdi. Güven Partisi ve DYP Kurucu üyesi. Evli, 2 çocuklu. Fransızca biliyor. Milli Savunma Bakanlığı yaptı.

Veli Sevin

Veli SevinProf. Dr. Veli SEVİN 1944 yılında Ödemişte doğdu. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Eskiçağ Tarihi Kürsüsünden mezun oldu (1968). Aynı yerde Doçent ( 1979) ve Profesör ( 1988) oldu. 1966-1980 yılları arasında Prof. Dr. Afif Erzen tarafından

Wieslaw Zaremba

Wieslaw ZarembaSabancı Üniversitesi Öğretim Üyesi Lisans ve yüksek lisans derecesini 1980 yılında, doktora derecesini ise 1989 yılında Resim dalında Gdansk Devlet Güzel Sanatlar Akademisinden (Polonya) aldı. 1997 yılında aynı Akademiden Doç.Dr. ünvanını aldı. 2000 y

Yahya Deryal

Yahya DeryalYrd.Doç.Dr. Yahya DERYAL 1965 yılında Trabzonun Çaykara İlçesinde doğdum. İlk ve orta öğrenimimi Hatayın Kırıkhan İlçesinde tamamladım. 1982 yılında girdiğim İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 1986 yılında mezun oldum. 1987 yılında İ

Yahya Karataş

Yahya KarataşYeşilçamda bir gönüllü tarihçi Timur Soykan 31/10/2002 Diş hekimi Yahya Karataş, 6 bin filmi izleyerek, çekim hatasından figüranına kadar Yeşilçamı kayda geçirmiş Türkiyede yılda ortalama 10 sinema filmi çekiliyor. Oysa bir zamanlar y

Yakup Çiçek

Yakup Çiçek1950 Yılında Trabzon Maçka’da doğdu. 1971 Yılında Samsun İmam-Hatip Okulu’ndan, 1975’de İstanbul Yüksek İslam Enstitüsü’nden mezun oldu. Bir süre Üsküdar Müftülüğü bünyesinde din görevlisi olarak çalıştı. Fakültemizdeki gör

Yalçın Çetinkaya

Yalçın Çetinkaya1960 yılında doğdu. Müziğe 10 yaşında başladı. İTÜ Türk Müziği Devlet Konservatuarı’nı bitirdi. Burada, Türk Müziği’nin yanında Batı Müziği; enstrüman olarak da Kanun; Konservatuar dışında Raffi Arslanyan’dan Klasik Gitar e

Yalçın Küçük

Yalçın KüçükProf. Dr. Yalçın Küçük, İskenderuna Halepten gelip yerleşmiş bir ailenin çocuğudur. Baba tarafından Türkmen, anne tarafından ise Kafkasyalı bir aileye mensuptur. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesindeki öğrencilik hayatı boyunca, Fikir Kulüpler

Yalçın Özer

Yalçın Özer1948‘de doğdu. 1976 senesinde İstanbul Tıp Fakültesi’ni bitirdi. Bu seneden itibaren İstanbul’da Bakırköy Hükümet Tabipliği ve İstanbul İl Sağlık Müdür Yardımcılığı görevlerinde bulundu.1997 yılına kadar, 18 yıl Türkiye Gazetesinde k

Yankı Yazgan

Yankı YazganProf.Yankı YAZGAN Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesinde profesör ve çocuk ve erişkin psikiyatrisi alanında serbest uzman hekim olarak çalışmaktadır. İzmirde büyüyüp, Bornova Maarif Koleji ve Ankara Fen Lisesinden(1977) sonra tıp eğitimini Ege Üniversi

Yaşar Karayalçın

Yaşar KarayalçınProf.Dr. Yaşar Karayalçın, Türk Ticaret Hukuku ve Bankacılık Hukuku alanlarında önemli katkıları olmuştur. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi bünyesindeki Bankacılık Enstitüsünün kurucularındandır. Uzun yıllar bu enstitünün başkanlığını yapmı

Yaşar Nuri Öztürk

Yaşar Nuri Öztürkİstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Eski Dekanı. Çok sayıda kitabı var. Halen Star Gazetesinde köşe yazarlığı yapıyor.İslama getirdiği yeni yorumlarla komedyenlerin malzemesi oldu.

Yavuz Akpınar

Yavuz Akpınar1947 yılında Ardahanda doğdu. Yüksek öğrenimini 1969’da Erzurum Atatürk Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünde tamamladı.1969-1984 yıllarında Atatürk Üniversitesinde Azerbaycan edebiyatı sahasında asistan ve doktor asis

Yazgülü Aldoğan

Yazgülü AldoğanAÜBYYOdan mezun olup, Paris Sarbon Üniversitesinde doktora yaptı. Anka Ajansında gazeteciliğe başladı. AÜBYYOnda 4 yıl öğretim üyeliği yaptı. Yökten sonra üniversiteden ayrılıp gazeteciliğe başladı.

Yener Sonuşen

Yener SonuşenÜlker Grubuna 1997 yılında katılan Sonuşen, Boğaziçi Üniversitesi, İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümünden mezun oldu. Çeşitli sanayi, ticaret ve inşaat şirketlerinde danışman ve/veya yönetici olarak görev yaptı. Japonyada Tokyo ICU Universityde

Yıldırım Aktuna

Yıldırım Aktuna1930 İstanbul doğumlu. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu. İngilizce, Fransızca ve Farsça biliyor. Nöropsikiyatr. Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi Başhekimliği döneminde medyayı da kullanarak bazı değişiklikler yaptı. SHP’den Bak

Yıldız Bayazitoğlu

Yıldız BayazitoğluHAKKINDA YAZILANLAR Türk bilim adamı Bayazitoğluna ödül CNNTURK 3 Mayıs 2005 Prof. Dr. Yıldız Bayazitoğlu, ODTÜ mezunu ABD Makina Mühendisleri Derneğinin, geleneksel Isı Transfer Hatıra Ödülünü, Prof. Dr. Yıldız Bayazıt

Yıldız Sertel

Yıldız SertelESERLERİ Ardımdaki Yıllar Yıldız Sertel İletişim Yayınevi / Anı Dizisi İstanbul 2001 "Ardımda kalan yıllar, Türkiyede demokrasi, hürriyet, insan hakları ve sosyal adalet için sürekli bir savaş veren iki insanla, annem ve ba

Yılmaz Karakoyunlu

Yılmaz KarakoyunluANAP İstanbul Eski Milletvekili- İSTANBUL - 1936, Mahmut Fikret, Melek - Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi, ABD University of Georgia Master, İstanbul Üniversitesi Doktora - İngilizce - Siyasi Tarih Dr. - İktisatçı, Yazar - XX nci Dönem İstanbu

Yusuf Halaçoğlu

Yusuf Halaçoğlu1949 yılında Adananın Kozan kazasında doğdu. 1967de liseyi, 1971 yılında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Yeniçağ Tarihi Kürsüsünden "Fırka-i İslahiye ve Kozan " isimli lisans tezini hazırlayarak mezun oldu. 1974 yılında

Yusuf Kaplan

Yusuf Kaplan1964 yılında Şarkışlada doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Kayseride tamaladı. 1986 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Sahne ve Görüntü Sanatları Bölümü, Sinema-TV Ana Sanat Dalından mezun oldu. Üniversite öğreniminden son

Yusuf Ziya Balkan

Yusuf Ziya BalkanTbp.Alb. Yusuf Ziya Balkan 1899 yılında Köprülü’de doğdu, 1920 yılında Askeri Tıbbiye Mektebinden mezun olduktan sonra iki yıl İstiklal Savaşında görev yaptı. 1929-1931 yıllarında Fransa’da (Val de Grace ve Bourget’de) ve İtalya’da (

Yücel Sayman

Yücel Sayman1939 Konya doğumlu 1958 yılında Saint Joseph Lisesi’ni, 1962’de İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni bitirdi 1963 yılında İstanbul İstanbul Çüniversitesi Hukuk Fakültesi’ne asistan olarak girdi. 1969 yılında Strasbourg H

Zafer Başak

Zafer BaşakZafer Başak, 1954 yılında İstanbul Amerikan Koleji (Robert Kolej), 1958 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. 1963 yılında Paris Üniversitesinden Devlet Doktorası ünvanı alan Başak, 1963 ile 1969 yılları arasında Ekonomik İşbirliği v

Zafer Toprak

Zafer Toprak1946da doğdu.1969da Ankara Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümünü bitirdi. 1971de Londra Üniversitesinde Alan Araştırmaları konusunda yüksek lisansını tamamladı. 1981de Londra Üniversitesinde Ekonomi doktorasını verdi.Halen Boğaziçi Üniversitesinde E

Zeki Gürel

Zeki GürelYARD. DOÇ. DR. ZEKİ GÜREL 1956 yılında Kayseriye bağlı Pınarbaşı ilçesinin Büyük Potuklu köyünde doğdu. İlkokulu köyünde okuduktan sonra Mimar Sinan İlköğretmen Okulundan mezun oldu (1974). Urfanın Halfeti ilçesine bağlı Gülaçan K

Zeki Velidi Togan

Zeki Velidi ToganZeki Velidi Togan, 10 Aralık 1890 tarihinde Başkurt ilinde İsterlitamaka bağlı Küzen köyünde doğdu. Daha ilk mederse tahsilini yaparken bir yandan da özel Rusça dersleri alıyordu. Öğretmen olan annesinden Farsça öğrenmeyi de ihmal etmiyordu. 1902 yılında o

Ziya Kazıcı

Ziya Kazıcı1945 Yılında Şanlıurfa Bozova Karacaviran’da doğdu. 1965 yılında Kahramanmaraş İmam-Hatip Okulu’nu, 1969 yılında da İstanbul Yüksek İslam Enstitüsü’nü bitirdi. Mezuniyetinden sonra Isparta İ.H.L.’ne öğretmen olarak atandı. Askerlik

Ziya Özel

Ziya ÖzelHAKKINDA YAZILANLAR Zakkumcu doktora ABD sahip çıktı... Milliyet 4 Eylül 2003 Bir dönem "Zakkum kansere deva" iddiasıyla adını duyuran ancak kendisine dolandırıcı bile denilen Doktor Ziya Özelin yaptığı ilaç şimdi ABD taraf

Ziyaeddin Fahri Fındıkoğlu

Ziyaeddin Fahri Fındıkoğlu1902 yılında Erzurumda doğdu.Toplumbilimci. I.U. Edebiyat Fakültesinin Felsefe Bölümü’nü bitirdikten sonra, çeşitli liselerde öğretmenlik yaptı. 1930da Strasbourg Üniversitesinin Felsefe Bölümüne girdi. 1934te yurda dönünce içtimaiyyat v

Abdurrahman Avtorhan

Abdurrahman AvtorhanSiyasi bilimler profesörü, yazar. 1908 yılında Çeçen Cumhuriyetinde Groznide doğdu. Stalin zorbalığına karşı cephe alan binlerce Kafkasyalı gibi o da İkinci Dünya Savaşı yıllarında yurdunu terk etmek zorunda kaldı. Savaş sırasında Berl

Abdurrahman Küçük

Abdurrahman KüçükAnkara Milletvekili-MHP ERZİNCAN-TERCAN - 1945, Rasim, Leyla - Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi - Fransızca, Arapça - Prof.Dr., Öğretim Üyesi - MEB Öğretmeni, MEB Yaykur Planlama Prog. ve Değ. Başuzmanı, Kredi ve Yurtlar Kurumu Kredi Müdür Yardı

Abdülhakim Arvasi

Abdülhakim Arvasi Seyyid Abdülhakîm Arvasî (r. aleyh) Son asırda yetişen, zahir ve batın ilimlerinde kamil ve dört mezhebin fıkıh bilgilerinde mahir, büyük alim ve ruh bilgilerinin mütehassısı büyük veli. Allahü tealanın emir ve yasaklarını insanlara anlatan ve k

Abdülhaluk Mehmet Çay

Abdülhaluk Mehmet ÇayİSKİLİP - 1945, İsmail, Nuriye - İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü, Aynı Fakültede Doktora - Fransızca, Farsça - Prof. Dr., Öğretim Üyesi - Hacettepe Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü Öğretim Üy

Abdülkadir Akcan

Abdülkadir AkcanBayındırlık Bakanı -Afyon MHP Milletvekili BOLVADİN - 1952, Bekir Sami, Ayşe Dudu - Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Almanya Hannover Veteriner Yüksekokulu Hayvan Yetiştiriciliği ve Kalıtım Araştırmaları Enstitüsü Doktora - Almanca - Veteri

Abdülkadir Donuk

Abdülkadir DonukProf. Dr. Abdülkadir DONUK 1948 yılında Ceyhanda doğdu. 1972 yılında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümünü bitirdi. Rahmetli Prof. Dr. İbrahim Kafesoğlunun yanında doktora çalışmalarına başladı. 1974 yılında asistan, 19

Abdülkadir Hurşit

Abdülkadir HurşitProf. Dr. Abdülkadir HURŞİT, 25 Kasım 1951 yılında Kerkük ilinde Dünyaya geldi. 1970te girdiği Süleymaniye Üniversitesi Ziraat Fakültesi Hayvansal Ürünler Bölümünden 1974 yılında mezun oldu.1976 da başladığı Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Sü

Abdülkadir İnan

Abdülkadir İnanKültür tarihimize devlet kuruculuğundan ve istiklal mücahidliğinden önce dilbilimci, tarihçi ve halkbilimci olarak geçmiştir. Başkurdistan’ın Çıgay köyünde 1889’da doğmuş ve 1980’lerde Ankara’da ölmüştür. Sağlığında yalnı

Abdülkadir Karahan

Abdülkadir Karahan1913 Siverek, Urfa doğumlu.Edebiyat doktoru, İstanbul Üniversitesi, Yüksek Oğretmen Okulu, ve Sorbonne Üniversitesinden mezun oldu.İstanbul Üniversitesi EdebiyatFakültesi, Yüksek İslam Enstitüsü ve Kahire Ayn Şems Üniversitesindeprofesörlük yaptı. Özelli

Abdülkadir Özcan

Abdülkadir ÖzcanProf. Dr. Abdülkadir ÖZCAN 30 Mayıs 1948 tarihinde Milasda doğdu. 1972 yılında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesini "Şeyhî Mehmed Efendi-Vekayiül-fudala" adlı lisans teziyle bitirdi. 1974-1977 yılları arasında İstanbul Ünive

Abdüsselam Uluçam

Abdüsselam UluçamProf. Dr. Abdüsselam ULUÇAM 1953 yılında Konya-Beyşehirde doğdu. 1974 yılında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümünü bitirdi. İstanbul Vakıflar Türk Yazı Sanatları ve Konya Mevlana Müzelerinde görev aldı. 1979

Adnan Çoker

Adnan Çoker1927 İstanbul’da doğdu. 1944-51 Güzel Sanatlar Akademisi Zeki Kocamemi Atölyesinde çalıştı. Resim bölümünü bitirdi. 1955 Devlet bursu ile Paris’e gitti. 1956-57 Andre Lhote Atölyesinde çalıştı. 1957-60 Henri Goetz Atölyesinde

Adnan Ergeneli

Adnan ErgeneliESERLERİ Çocukluğumun Savaş Yılları Anıları Adnan Ergeneli İletişim Yayınevi / Anı Dizisi Mühendis Profesör Adnan Ergenelinin Çocukluğumun Savaş Yılları Anıları adını taşıyan kitabı, doğduğu yıl Trablusgarb

Adnan Turani

Adnan Turani1925 İstanbul’da doğdu. 1945-48 Ankara Gazi Eğitim Enstitüsü Resim bölümü 1953-59 Münih, Stuttgart, Hamburg Akademilerinde lisans ve uzmanlık öğrenimi 1959-70 Gazi Eğitim Enstitüsü resim öğretmenliği 1972-73 Doktora, Hacettepe Üniversitesi

Afet İnan

Afet İnan1908 yılında doğdu.Atatürk, 11 Ekim 1925te İzmire geldiğinde, birçok kurumun yanı sıra okulları da gezerek konuşmalar yaptı. Yine o günlerde İzmir ilkokullarından birinde bir toplantıda Afet Hanımla karşılaştı. Afet İnan, ilköğrenimini Eskişehirin Mihalıç

Ahat Andican

Ahat AndicanProf.Dr. Ahat ANDİCAN,1950 yılında doğdu. İlk ve orta öğrenimini Akşehirde tamamladıktan sonra 1968 yılında Cerrahpaşa Tıp Fakültesine girdi ve 1974 yılında doktor oldu. Askerlik görevini bitirdikten sonra Cerrahpaşa Tıp Fakültesine Genel Cerrahi Ana Bilim Dal

Ahmed Akgündüz

Ahmed Akgündüz1955 yılında Diyarbakır’ın Çüngüş kazasına bağlı Malkaya köyü’nde doğdu. İlkokulu köyde tamamlayan Akgündüz, Gaziantep İmam-Hatip Lisesi’ni ve Gaziantep Lisesi fen bölümünü bitirdi. 1980 yılında Erzurum Üniversitesi İslami İli

Ahmed Nabi Magoma

Ahmed Nabi Magoma Kafkas yurtseveri, bilim ve siyaset adamı, yazar. 1897 yılında Dağıstanın Andi yöresinde Godoberi köyünde doğdu. Orta ve lise öğrenimini Temirhan Şura (Buynak) kentinde yaptı. 1917 Rusya devriminin karışıklıkları, anayurdunda yüksek öğrenim görmesine

Ahmet Ateş

Ahmet Ateş1917 yılında Urfanın Birecik ilçesinde, Ağca Köyünde dünyaya gelen Ahmet Ateş, Yüksek Öğretmen Okulu ve istanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesini bitirdi. 1939da Prof. Dr. Helmut Ritterin asistanı olarak istanbul Üniversitesinin Arabiyat kürsüsüne intisap etti.

Ahmet Evin

Ahmet EvinSabancı Üniversitesi Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi Dekanı. Lisans derecesini 18. ve 19. yüzyıl İngiliz Edebiyatı ve Karşılaştırmalı Edebiyat alanında 1966 yılında, doktora derecesini Orta Doğu Etütleri ve Kültür Tarihi alanında 1973 yılında Columbia

Ahmet İnam

Ahmet İnam1947 yılında Sandıklı’da doğmuştur. 1989 yılından bu yana ODTÜ Felsefe Bölümü’nde profesördür. Mantık, bilim felsefesi, kümeler kuramı, endüktif ve model mantık, dil felsefesi, tarih felsefesi, ahlak, estetik, iletişim felsefesi alanlarında dersler

Ahmet Tabakoğlu

Ahmet Tabakoğlu1952 yılında Edremit’de doğdu. Orta ve lise tahsilini İstanbul’da tamamladı. İ.Ü. İktisat Fakültesi ve İstanbul Yüksek İslam Enstitüsünü bitirdi. İ.Ü. İktisat Fakültesi’nde doktora yaptı (1989). 1986 yılında Doçent ve 1993 yılında Pr

Ahmet Ferit Tek

Ahmet Ferit TekAhmet Ferit Tek, 1877 yılında Bursada doğdu. İstanbullu bir aileye mensuptur. Babası Maliye muhasebecilerinden Mustafa Reşit Bey, büyük babası, kadı Asım Efendidir. Annesi İbrahim Ağanın kızı Hanife Leyla hanımdır. Asker olmak isteyen Ahmet Ferit Te

Ahmet Hamdi Tanpınar

Ahmet Hamdi TanpınarAhmet Hamdi Tanpınar, 23 Haziran 1901 tarihinde İstanbulda doğdu.İstanbulda Ravaz-i Maarif İbtidaisinde, Sinop ve Siirt rüşdiyelerinde, Vefa, Kerkük ve Antalya sultanilerinde öğrenim gördü. Baytar mektebini bırakarak girdiği İstanbul Üniversitesi Edebiyat

Ahmet Taner Kışlalı

Ahmet Taner Kışlalı10 Temmuz 1939da doğdu Tokat`ın Zile ilçesinde. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi`ni bitirdikten sonra 1962-63 yılları arasında Yenigün Gazetesinde yazı işleri müdürlüğü yaptı. 1968-72 yılları arasında öğretim görevlisi olan Ahmet Tan

Ahmet Vefik Alp

Ahmet Vefik Alp1948 yılında Istanbul Kadıköyde dünyaya gelen Ahmet Vefik Alp, Saint Joseph Fransız Lisesini bitirdikten sonra, Robert College Inşaat Mühendisliği Bölümünde yüksek öğretime başladı, aynı yıl Istanbul Teknik Üniversitesine geçerek, buradan 1971 yılında P

Ahmet Yaşar Ocak

Ahmet Yaşar OcakProf. Dr. Ahmet Yaşar OCAK 1945 yılında Yozgatda doğdu. Yüksek tahsilini 1967de İstanbulda İlahiyat Fakültesinde ve 1971 yılında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümünde yaptı. 1972 yılında Hacettepe Üniversitesi Tarih Bölüm

Akşit Göktürk

Akşit GöktürkAkşit Göktürk, (d. 27 Aralık 1934, Van - ö. 26 Şubat 1988, İstanbul), edebiyat eleştirmeni, yazar ve dilbilimci. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümünü bitirdi (1960). 1961de aynı fakülteye asistan olarak girdi.

Albert Einstein

Albert Einstein14 Mart 1879’da Almanya’nın Ulm kentinde doğan Albert Einstein, 1896’da Zürich Politeknik Enstitüsü’ne girdi. 1909’da profesör olan Einstein, önce Zürich’te sonra da Prag’da çalıştı. 1913’te Almanya’da Berlin Ka

Ali Birinci

Ali Birinci25/08/1947 de Hendek te (Sakarya) Balıklı Şeyh köyünde doğdu. Babası Şeker(1925-1993), annesi Müzeyyen hanım(1924-1977) tütün ziraatiyle geçiniyordu. Ali BİRİNCİ İlk mektebin ilk üç senesini köyünde, son iki senesini Hendekte okudu. Cumhuriyet İlkok

Ali Sevim

Ali SevimProf. Dr. Ali SEVİM 1928 yılında Adanada doğdu.Yüksek tahsilini Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih -Coğrafya Fakültesinde yaptı. "Artukoğullarının İlk Devirleri" konulu tezi ile doktor, "Suriyenin Selçuklular Tarafından Fethi" konulu tezi ile do

Ali Sevim

Ali SevimProf. Dr. Ali SEVİM1928 yılında Adanada doğdu.Yüksek tahsilini Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih -Coğrafya Fakültesinde yaptı. "Artukoğullarının İlk Devirleri" konulu tezi ile doktor, "Suriyenin Selçuklular Tarafından Fethi" konulu tezi ile doçent,

Ali Fuat Başgil

Ali Fuat BaşgilAli Fuat Başgil, 17 Nisan 1967 tarihinde öldü. 74 yaşındaydı ve ardında çok sayıda önemli eser ve büyük bir fazilet mücadelesinin hatıralarını bırakmıştı. Onun en önemli eserlerinden biri Demokrasi Yolunda (1. bs. 1961) adını taşır. Başgil, bu eser

Ali İhsan Bağış

Ali İhsan BağışHAKKINDA YAZILANLAR Esrarengiz ölüm Vatan 09.11.2004 Özellikle İsrailin GAP üzerindeki oyunlarını araştırmasıyla tanınan Prof.Dr.Ali İhsan Bağış, şüpheli bir trafik kazasında can verdi. KAZA MI, SUİKAST MI? Çalı

Alparslan Açıkgenç

Alparslan Açıkgenç1952 yılında Erzurum’da doğdu. Lisans eğitimini Ankara Üniversitesi’nde tamamladı (1974). Yüksek lisansını Üniversity of Wisconsin’de (1978) ve Doktorasını The University of Chicago’da (1983) yaptı. 1983 yılında ODTÜ Felsefe Bölü

Alper Orhon

Alper OrhonKıbrıslı eski bakan vefat etti Hürriyet 28 Haziran 2001 Boğaziçi Üniversitesi eski öğretim görevlilerinden olan ve 13 Şubat 1975 ile 5 Temmuz 1976 tarihleri arasında Kıbrıs Türk Federe Devleti Planlama Koordinasyon Bakanlığı da yapan Prof. Alper Orh

Alvin Toffler

Alvin Toffler1928’de doğdu. Üniversite öğreniminin akabinde döküm işçiliğinden gazeteciliğe değişik mesleklerde çalıştı. Fortune dergisinin Washington muhabiri ve sonra editörü oldu. Kısa bir süre Cornell Üniversitesi’nde misafir profesör olarak çalıştı.

Annemarie Schimmel

Annemarie Schimmel1922’de Erfurt’ta doğdu. 1941’de Berlin Üniversitesi’nde İslamî Araştırmalar sahasında doktora yaptı. 1946-54 yılları arasında Marburg Üniversite’nde, 1954-59 yılları arasında da Ankara İlahiyat Fakültesi’nde Dinler T

Arif Ersoy

Arif Ersoy1948 Çorum doğumlu. SBF mezunu. 1977de Ege Üniversitesi İktisat Bölümünde profesör oldu. Süleyman Karagülle ve arkadaşlarıyla beraber Adil Düzen tezinin teorisyenlerinden.1994de Çorum Belediye Başkanlığına seçildi. İngilizce ve Arapça biliyor.

Asaf Savaş Akat

Asaf Savaş Akat12 Eylül 1980’den sonra İstanbul Üniversitesi İktisat Fakülkesi öğretim üyeliğinden uzklaştırıldı.Yeni Gündem adlı haftalık dergide ve İletişim Yayınlarında değişik görevler üstlendi.Bir ara DSP danışmanları arasında yer almasına rağmen B

Askar Akaev

Askar AkaevAskar Akaev, 10 Kasım 1944te Kemindey Bölgesindeki Kızılbayrak köyünde dünyaya geldi. Babası bir kolhoz işçisidir. 1961 yılında Fdurzemash fabrikasında metal işçisi olarak çalışmaya başladı. 1968de Leningrad Hassas Mekanik ve Optik Enstitüsünden mezun ol

Atilla Çetin

Atilla Çetin1942 yılında İstanbul Beykozda doğdu.Bursa Erkek Lisesi, İstanbul Üniversitesi Tarih Bölümü ve Çapa Yüksek Öğretmen Okulunu bitirdi (1966).Bir süre Kars Alparslan Lisesinde tarih öğretmenliği yapan Çetin, vatani hizmetinden sonra, Başbakanlık Arş

Atilla Yayla

Atilla Yaylaİyi ki Atilla Yayla var Ömer Öztürkmen Türkiye 6 Temmuz 2001 Marksizm ve aşırı solun ön yargılarını, çarpık sloganlarını, kalıpçı düşünce yapısını tekrarlaya tekrarlaya, genç dimağları şartlandıran, karşı görüşlerden habersiz ye

Atilla Yayla

Atilla YaylaHAKKINDA YAZILANLAR İyi ki Atilla Yayla var Ömer Öztürkmen Türkiye 6 Temmuz 2001 Marksizm ve aşırı solun ön yargılarını, çarpık sloganlarını, kalıpçı düşünce yapısını tekrarlaya tekrarlaya, genç dimağları şartlandıran, karş

Avedis Hacınlıyan

Avedis HacınlıyanAvedis Hacınlıyan, Bilim adamı. Boğaziçi Üniversitesi Fizik Bölümü öğretim üyesi. Çeşitli bilim ve teknoloji dergilerinde makaleleri yayımlandı. “15 Temmuz 1983 tarihinde Paris’in Orly Havaalanı’nda ASALA örgütü tarafından THYR

Aydın Ayaydın

Aydın AyaydınAydın Ağan Ayaydın İstanbul Milletvekili-ANAP Mardin Derik-1951, Mehmet, Bedia-İstanbul İTİA, Marmara Üniv. Sosyal Bilimler Enst.İktisat Master ve Doktora -İngilizce-Ekonometri Profesör Dr., Öğretim Üyesi-Bankalar Birliği Başkanı, Emlakbank Gn.Md. ve

Aydın Köksal

Aydın Köksal1940ta İstanbulda doğdu. Galatasaray Lisesini birincilikle bitirdikten sonra, Fransada INSA de Lyondan Elektronik Y.Müh. diploması aldı (1964). Bilişimsel Dilbilim dalında Bilim Doktoru (1975, HÜ), Bilgisayar Bilimleri Mühendisliği dalında Üniversite Doçenti (1980,

Aydın Yüksel

Aydın Yüksel1939da Erzurum Oltuda doğdu. 1966da Devlet Güzel Sanatlar Akademisi, Süsleme Sanatı Yüksek Kısmı, İç Mimarlık Bölümününden mezun oldu. 1975de Yüksek Mimarlık bölümünü tamamladı.1979-1983 seneleri arasında ıstanbul üniversitesi Edebiyat Fakültesi, Arkeol

Aydın Güven Gürkan

Aydın Güven Gürkan1941 yılında Elazığda doğdu. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinden mezun olan Aydın Güven Gürkan, Gazi Üniversitesinde ekonomi profesörü olarak görev yaptı. Gürkan, bir süre de AITA Gazetecilik ve Halkla Ilişkiler Yüksekokulu Müdürlüğ

Ayhan Songar

Ayhan SongarBir Ayhan Songar vardı Türkiye 2 Temmuz 2001 İSTANBUL - Hocaların hocası Prof. Dr. Ayhan Songarı vefatının 5. yıldönümünde rahmetle anıyoruz. Gazetemizde uzun yıllar yazdığı günlük köşe yazılarıyla hala hafızalarımızda olan, dünyaca tanın

Aykut Çınaroğlu

Aykut ÇınaroğluProf. Dr. Aykut ÇINAROĞLU 11 Kasım 1941 tarihinde doğdu. 1964 yılında Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi Anabilim Dalından mezun oldu.Üniversite ikinci yılında o zamanki adı Ankara Arkeolo

Aysel Çelikel

Aysel ÇelikelProf. Dr. Aysel Çelikel, YÖKe karşı çıkan bir YÖK üyesi.. Devletler Umumi Hukuku Hukuk lisans diploması, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi, 1956,Devletler Hukuku dalında hukuk doktorası, İstanbul Üniversitesi, 1962. Mukayeseli Hukuk dalında hukuk y

Aytek Namitok

Aytek Namitok6 Ocak 1892de, Kafkasya’nın Adigey yöresinde Panejukay köyünde doğdu. Orta öğrenimini Stavropol Lisesi’nde yaptıktan sonra 1916da Petersburg Üniversitesi Hukuk Fakültesinden, 1921de de Sorbonne(Fransa) Üniversitesinden mezun oldu. Hukuk Fakültesi

Aziz Meker

Aziz MekerBilim ve toplum adamı, diplomat ve yazar. 1877 yılında Kafkasya’da, bugünkü Karaçay-Çerkes Cumhuriyeti’nin sınırları içinde bulunan Biberdkuace köyünde doğdu. Anadili Abazaca ve Adıgeceydi. Köyünde ve Batalpaşinsk (Çerkesk) kasabasında öğre

Bahaeddin Yediyıldız

Bahaeddin YediyıldızProf. Dr. Bahaeddin YEDİYILDIZ 1945 Ordu Kabataş doğumlu olan Yediyıldız, ilk ve ortaokulu Gölköy de (1952-1959) tamamladıktan sonra, Elbey köyünde (Kabataş) bir yıl öğretmen vekilliği yaptı. Tekrar öğrenime başlayan Yediyıldız, 1963 yılında O

Bahri Savcı

Bahri SavcıProf. Dr. Bahri Savcı, 1961 Anayasasının mimarlarındandır. Uzun yıllar hukuk fakültelerinde hocalık yapmıştır.27 Mayıs Hareketinin düşünsel önderlerindendir. İnsan hakları ve demokrasi asığı olan Prof. Dr.Bahri Savcı Türk Demokratikleşme Hareketi içinde

Bahriye Üçok

Bahriye ÜçokPostayla Gelen Ölüm: Bahriye Üçok Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bahriye Üçok, 6 Ekim 1990da Ankaradaki evine gönderilen bir kitabın içine yerleştirilen bombanın patlaması sonucu yaşamını yitirdi. İsl

Baki Kuru

Baki KuruProf. Dr. Baki Kuru, Hukuk Yargılaması konusunda pek çok eserler vermiştir. İsmi doktrin alanında otorite olarak anılan Sn. Baki Kuru AÜ Hukuk Fakültesinde Medeni Usul Hukuku Dersleri vermiştir. Binlerce öğrenci ve bilim adamı yetiştiren Prof. Dr. Baki Kuru, Y

Baskın Oran

Baskın Oran1945te İzmir de doğdu. Saint Joseph ve İzmir Atatürk Lisesinden sonra Siyasal Bilgiler Fakültesini bitirdi.SBFde Uluslararası İlişkiler asistanı olarak 1974te doktorasını tamamladı. 1982de YÖK kararıyla, 1983te de 1402 uygulamasıyla görevine son verildi. 1990da Da

Bayram Yüksel

Bayram Yüksel1939 senesinde Aksekide doğmuş bulunan Prof.Dr.Bayram Yüksel ilk, orta ve Lise tahsilini Akseki, Turgutlu ve Manisada tamamladıktan sonra 1956 da İ.T.ü Makina Fakültesine girdi ve 1962 de mezun olduktan sonra aynı fakültenin Tekstil Kürsüsüne teknisyen kadrosu ile a

Bekir Baykal

Bekir BaykalTarih profesörü, dekan, rektör ve yazardır.1908 yılında Rizede doğdu.Berlin ve Freiburg Üniversitelerinin edebiyat fakültelerini bitirdi.1943 yılında profesör oldu. 1950-1952 yılları arasında Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dekanlığı yaptı.1960 yılında A

Berna Moran

Berna Moran1921 yılında İstanbul’da doğdu.Günümüz eleştirmenlerinden Orta öğrenimini Darüşşafaka ve Işık liselerinde, yüksek öğrenimini İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü’ nde tamamladı. Aynı bölümde İngiliz Ed

Besim Özcan

Besim Özcan1959 yılında Artvin-Şavşat-Yağlı Köyü’nde dünyaya geldi. İlk öğrenimini adıgeçen köyde, Orta ve Lise öğrenimini Artvin’de tamamladı. 1988-89 Öğretim yılında girdiği Erzurum Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü’nden Ha

Beşir Atalay

Beşir Atalay58. VE 59. HÜKÜMET DEVLET BAKANI 1947 Armutlu doğumlu. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu. DPT Sosyal Planlama daire Başkanı. İngilizce biliyor. Evli ve 3 çocuk babası.

Bronislaw Geremek

Bronislaw GeremekBronislaw Geremek (doğ.1932). Tarihçi. 1965-85 yılları arasında Polonya Bilimler Akademisi Tarih Enstitüsü Ortaçağ Kültür Tarihi Bölümünün başkanlığını yürütmüştür. Varşova Paktı ordularının Çekoslovakyaya müdahalesini protesto etmek için

Burhan Kuzu

Burhan KuzuProf Dr Burhan Kuzu, 1955 yılında Kayseride doğdu. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi. 1976 yılında aynı fakülteye asistan olarak girdi. 1984 yılında doktor, 1989 yılında doçent ve 1998de de profesör oldu. 1980-82 yılları arasında Paris Sorbonne Ün

Burhan Şenatalar

Burhan Şenatalar1945, İstanbul doğumlu.İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Maliye Bölümü Öğretim Üyesi Öğrenim Süreci: Alman Lisesi, Nrth Platte High School (ABD), İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi (lisans ve doktora) Çeşitli tarihlerde DAA

Bülent Berkarda

Bülent Berkarda1932 yılında Ispartada doğdu. İzmir Atatürk Lisesini bitirdikten sonra, İstanbul Tıp Fakültesine girdi, 1956 yılında mezun oldu ve üniversitede kaldı. 1966da doçent, 1972de profesör oldu. 1974de Cerrahpaşa Tıp Fakültesindeki Medikal Onkoloji bölümünü kurd

Bülent Tanör

Bülent Tanör1940 yılında Istanbulda doğdu. Galatasaray Lisesi ve İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi. (1963) Aynı yıl Anayasa Kürsüsünde asistan olarak akademik kariyere başladı. 1969 yılında doktor olan Tanör, 12 mart 1971de üniversiteden uzaklaştırıldı. 1

Cahit Arf

Cahit Arf1910 yılında Selanikte doğan Cahit Arf, Ecole Normale Superieurede yüksek öğrenimini tamamladı (1932). Galatasaray Lisesinde matematik öğretmeni, İstanbul Üniversitesinde Fen fakültesinde doçent adayı olarak çalıştı. Göttingen Üniversitesinde (Almanya) doktarası

Cahit Tanyol

Cahit Tanyol1924 yılında Nizipte doğdu. Adana Maullim Mektebini ve Gazi Eğitim Enstitüsünü bitirdi. İstanbul Üniversitesi Felsefe Bölümünden mezun olduktan sonra yeni kurulan sosyoloji kürsüsüne asistan olarak girdi. Aynı bölümde Doç. Prof. ünvanları aldı. Gençlik yıl

Celal Saraç

Celal Saraç1906 yılında Bağdatda doğdu. İstanbul Yüksek Mühendis Mektebinde okudu. 1932de Fransada Dijon Üniversitesi Fen Fakültesinden yüksek lisans derecesi aldı. Aynı üniversitenin Edebiyat Fakültesinde Gaston Bachelardınbilim tarihi ve bilim felsefesi derslerine devam et

Celal Esat Arseven

Celal Esat ArsevenProfesör, yazar, sanat tarihçisi, ressam, milletvekili ve kıdemli yüzbaşıdır.1875 yılında İstanbul Beşiktaşta doğdu.Sadrazam Ahmed Esad Paşanın oğludur.40 günlük iken babası ölmüştü. 1888 yılında Galatasaray Lisesine girdi.Lisede okurken 1889 yılı

Cemi Demiroğlu

Cemi Demiroğlu1928 yılında İstanbulda doğmuştur. Orta ve Lise eğitimini İstanbul Pertevniyal Lisesinde yapmıştır. 1943 - 1949 yıllarında İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesini bitirmiş 1950 yılında askerlik görevinden sonra İstanbul Tıp Fakültesi Tedavi Kliniği ve Far

Cevat Babuna

Cevat BabunaProf. Dr. Cevat Babuna, 1925te Köprülüde doğdu. 1950 yılında İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesini bitirdi. 1954-1960 yılları arasında ABD Chicago Üniversitesinde daha sonra North Western Üniversitesinde kadın hastalıkları ve doğum alanında ihtisas yaptı. Bir

Cevdet Küçük

Cevdet KüçükProf. Dr. Cevdet KÜÇÜK 1946 yılında Soma (Manisa)da doğdu. 1969 yılında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Yakınçağ Tarihi Anabilim dalından mezun oldu. 1970 yılında aynı anabilim dalında asistan oldu. 1975 yılın

Çağlar Keyder

Çağlar KeyderBerkeleyde University of Californiada Ekonomi Tarihi alanında doktora yaptı.1982ye kadar Orta Doğu Teknik Üniversitesinde ders verdi. Halen SUNY-Binghampton ve İstanbul Üniversitesinde Sosyoloji profesörü olarak görev yapmaktadır. ESERLERİ Yayınla

Deniz Gökçe

Deniz Gökçe1940 doğumlu.. Ekonomist-Yazar.. Boğaziçi Üniversitesi ekonomi profesörlerinden.. Televoleci ekonomistlerden biri olarak tanınıyor.. Halen köşe yazarlığı, TV programcılığı ve üniversite hocalığı yapıyor.. Önemli bir kesim onu takip ediyor, sade, anlaşılı

Doğan Kuban

Doğan KubanHakkında Yazılan Eser 1.Prof. Doğan Kubana Armağan Zeynep Ahunbay, Kurtgün Eyüpgiller, Deniz Mazlum Eren Yayıncılık

Durali Yılmaz

Durali Yılmaz1948de Denizli - Acıpayamın Köke Köyünde doğdu. İlköğrenimini burada yaptıktan sonra orta ve lise öğrenimini Burdurda, yükseköğrenimi İstanbulda tamamladı. Yeni Türk Edebiyatı sahasında Doktora yaptı. Aynı sahada Doçent, 1993te Profesör oldu.1988de İst

Ebulala Mardin

Ebulala MardinEbul’ula Mardin(1880 – 1957) Tanınmış hukukçulardandır. İşkodra’ da doğmuştur. 1903’ de Hukuk Mektebinden mezun olmuş, Zabit Katipliği, muhtelif mahkemelerde ve Evkaf Şurasında azalık yapmış, Meşihat Mektupçuluğu ile Müsteşarlı

Ekmeleddin İhsanoğlu

Ekmeleddin İhsanoğluİKÖ Genel Sekreteri Ekmeleddin İhsanoğlu, 1943te Kahirede doğdu. İhsanoğlunun bilim tarihi, Türk kültürü, İslam dünyası ve Batı dünyası ilişkileri ile Türk-Arap ilişkileri hakkında değişik dillerde çok sayıda kitap, makale ve tebliği bulunuyor.

Ekrem Pamukçu

Ekrem Pamukçu21 Nisan 1947’de Kerkük’te doğdu. İlk, orta ve lise tahsilini Kerkük’te tamamladıktan sonra yüksek tahsilini yapmak üzere 1970’de Türkiye’ye geldi. 1970 - 1975 yılları arasında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde, 1979-1984 y

Emin Bilgiç

Emin Bilgiç1916da Ispartanın Şarkikaraağaç İlçesinde doğdu. Babası müderris-müftü Sadık Bilgiç, annesi müftü hacı, Said Efendinin kazı Kadriye Bilgiçtir. İlkokulu 1929da Şarkikaraağaçta, ortaokulu Yalvaçta bitirdi. Liseyi Konya, Afyon, Ankarada okudu. Dil ve Tarih

Emre Gönensay

Emre Gönensay1937 doğumlu. Eğitimini yurt dışında tamamladı. Daha sonra Türkiyeye gelerek Boğaziçi Üniversitesinde profesör oldu. Çeşitli özel kuruluşların ve bankaların yönetim kurullarında görev aldı. 1987de Manisadan milletvekili adayı oldu. Daha sonra Cumhurba

Emre Kongar

Emre Kongar1941 yılında İstanbul’da doğdu.Şişli Terakki Lisesi’ni (1959), Siyasal Bilgiler Maliye İktisat Şubesi’ni (1963) bitirdi. Michigan Üniversitesi’nden Sosyal Çalışma Master’ı aldı (1966). Hacettepe Üniversitesi Sosyal Çalışma Y

Enis Öksüz

Enis ÖksüzTARSUS - 1946, Salim, Dudu - İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi, Aynı Fakültede Master ve Doktora - İngilizce, Fransızca - Prof.Dr., Öğretim Üyesi - Başbakanlık ve Ulaştırma Bakanlığı Müşavirliği, Etibank Yönetim Kurulu Üyeliği, Yüksek Hakem Kurulu

Erdal İnönü

Erdal İnönü1926 yılında Ankara’da doğdu.1947 yılında Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Fizik Bölümü’nü bitirdikten sonra Amerika’da doktora yaptı.1956’da doçent, 1961’de profesör oldu.Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi ve Boğaziçi Üniversite

Erdoğan Merçil

Erdoğan MerçilProf. Dr. Erdoğan MERÇİL 25.02.1938 yılında İstanbulda doğdu. 1961 yılında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Ortaçağ Tarihi Kürsüsünden mezun oldu.1963 yılında aynı üniversitenin Ortaçağ Tarihi Kürsüsünde asistan oldu. 1969da

Erdoğan Merçil

Erdoğan MerçilProf. Dr. Erdoğan MERÇİL 25.02.1938 yılında İstanbulda doğdu. 1961 yılında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Ortaçağ Tarihi Kürsüsünden mezun oldu.1963 yılında aynı üniversitenin Ortaçağ Tarihi Kürsüsünde asistan oldu. 1969da

Ernst Hirsch

Ernst HirschProf. Dr. Ernst Hirsch, 1902 - 1985 yılları arasında yaşayan Alman asıllı, ancak 1943 yılında Türk uyruğuna geçen önemli bir hukukçudur. Hirsch, bilimsel anlamda, Türk hukukunun her alanında aynı derecede mükemmel etkinliklerde bulunmuştur. Bir çok yasanın kod

Erol Güngör

Erol GüngörYazar, fikir adamı. Kırşehirde doğdu. İlk ve orta öğrenimini memleketinde yaptı. İ.Ü. Hukuk Fakültesinde bir süre okuduktan sonra İ.Ü., Edebiyat Fakültesine geçerek Felsefe Bölümünü bitirdi (1961). Prof. Dr. Mümtaz Turhanın yanında sosyal psikoloji asistan

Erol Katırcıoğlu

Erol Katırcıoğlu1951 İstanbul doğumluyum. 1970de Kabataş Erkek Lisesinden mezun oldum. 1971-1975 yıllarında İİTİA Siyasal Bilimler Yüksek Okulundan lisans eğitimimi tamamladıktan sonra 1977de mezun olduğum okulda asistan oldum. 1981-1986 yılları arasında ABD Wisconsin Üniv

Ersin Nazif Gürdoğan

Ersin Nazif Gürdoğan1945 yılında Eskişehir’de doğdu. Temel üniversite eğitimini İTÜ’de makina mühendisliği alanında yaptı. İ.Ü. İşletme İktisadı Enstitüsünün uzmanlık programını 1968 yılında tamamladı. Devlet Planlama Teşkilatında 1968 ve 1972 yıll

Esat Coşan

Esat Coşan1938 yılında Çanakkalede doğdu. Babası Halil Necati Efendi, annesi Şadiye Hanımdır. 1950’de İstanbul Vezneciler ilkokulunu, 1956da Vefa lisesini bitirerek aynı yıl İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arap-Fars Filolojisi bölümüne girdi . Arap Dili v

Fahrettin Kırzıoğlu

Fahrettin KırzıoğluProf. Dr. Mehmet Fahrettin KIRZIOĞLU 10.03.1917 yılında Karsda doğdu. 1946 yılında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümünden mezun oldu. 1967 yılında doktor, 1976 yılında doçent, 1982 yılında profesör oldu. Üyesi

Fahrettin Kerim Gökay

Fahrettin Kerim Gökay1900’de Eskişehir’de doğan Gökay yüksek öğrenimini İstanbul Darülfünunu Tıp Fakültesi’nde tamamladı. 1922-1924 yılları arasında Münih, Hamburg ve Viyana üniversitelerinde uzmanlık eğitimi gördü. Öğrencilik yıllarında Milliyetç

Faruk El-Baz

Faruk El-BazHAKKINDA YAZILANLAR Her yönüyle "aşmış" bir bilim adamı Ali Murat Güven Yeni Şafak 30 Ağustos 2004 Onu sizlere tanıtmaya nereden başlamam gerektiğini gerçekten bilemiyorum. Ancak çok iyi bildiğim bir şey var ise, o da bana mesl

Faruk Erem

Faruk EremTürk Ceza Hukukunun olduğu kadar, dünya ceza hukuku’ na da ışık tutan Faruk Erem 1999 yılında vefat etmiştir. Hümanist anlayışının hocalığını yapan Prof. Dr. Faruk Erem binlerce öğrenci yetiştirmiştir. Onlarca hukuk kitabı ve makaleleri yanısıra, R

Fehim Üçışık

Fehim ÜçışıkESERLERİ ÜLKE SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ Araştırma- İnceleme ISBN 975-437-289-6 İstanbul - 19991. hamur 12 x 19,5 cm Bu kitapta, devletin temel yapısından eğitime, sosyal güvenlikten spora kadar çeşitli alanlardaki çok

Feridun Emecen

Feridun EmecenProf. Dr. Feridun M. EMECEN 1958 yılında Bulancak (Giresun)da doğdu. 1975de İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesine girdi. 1978 yılında aynı fakültenin Tarih Araştırmaları Enstitüsünde memuriyet hayatına başladı.1979da Tarih Bölümü Yeniçağ K

Ferruh Müftüoğlu

Ferruh MüftüoğluProf. Dr. FERRUH MÜFTÜOĞLU; 1942 senesinde Akseki’de doğdu. İlk ve Ortaokulu Beyşehir’de Liseyi Konya’da bitirdi. 1965’de İTÜ İnşaat Fakültesinden mezun olarak aynı fakültenin Su Yapıları Kürsüsüne asistan oldu. 1970-73 yıllar

Fikri Alican

Fikri AlicanESERLERİ Koca Meşenin Gölgesi Fikri Alican Doğan Kitapçılık Prof. Dr. Fikri Alican, Koca Meşenin Gölgesinde, hayatı boyunca tanıştığı birbirinden ilginç kişilerle, olaylarla ve dostluklarla bezeli anılarını, son derece samimi ve yal

Fritz Arnd

Fritz ArndYirminci asrın büyük kimyagerlerinden. 1885’te doğdu. Kimya öğrenimini Freiburg Üniversitesinde gördü. 1908 Breslau Üniversitesinde profesör oldu. Birinci Dünya Savaşı yıllarında (1915) memleketimize geldi. Ülkemizde akademik kimya öğrenimini başlatmak ve

Fuat Köprülü

Fuat KöprülüMehmet Fuat Köprülü (1890 - 1966) Parlamenter, siyaset ve devlet adamı, Yeni Demokrat Partinin kurucusu. Köprülü Mehmet Paşanın ailesindendir. Ayasofya Rüştiyesi ve Mercan İdadisinden sonra İstanbul Hukuk Fakültesine devam etti. 1909da bu fakülteyi bırakarak Ed

Gazi Yaşargil

Gazi Yaşargil1925 Diyarbakır-Lice doğumlu Prof. Dr. Gazi Yaşargil 1944 yılında, Almanyadaki Frederic Schiller Üniversitesi Tıp Fakültesine girdi. 1945 yılında, 2. Dünya Savaşının zor koşulları yüzünden tıp eğitimine Isviçre Baseldeki tıp fakültesinde devam etti ve 195

Geoffrey Jones

Geoffrey Jonesİngilterede Reading Üniversitesi´nde ve Hollanda/Rotterdamda Erasmus Üniversitesinde Ticaret Tarihi profesörüdür. Özellikle çokuluslu bankacılık ve ticari şirketler konusunda ihtisaslaşmış bir uluslararası ticaret tarihi uzmanıdır. Banking and Empire in Ir

Halil İnalcık

Halil İnalcıkHAKKINDA YAZILANLAR DÜNYACA TANINMIŞ TARİHÇİMİZ HALİL İNALCIK Bilim ve Teknik s.357 Gökhan Tok Osmanlı-Türk tarihi büyük bir tarih; aynı zamanda en çok saptırılmış bir tarih. Milletimiz bu tarihin gerçeklerini dünyaya tanıt

Hasan Köni

Hasan KöniProf. Dr. Hasan Köni, 7 Haziran 1946’da İstanbulda doğdu. Saint Joseph Lisesi’nden mezun olduktan sonra Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden 1970 tarihinde mezun oldu. 1976 yılına kadar Ankara Üniversıt

Haşmet Başar

Haşmet Başar07.07.1945 doğumlu Haşmet Başar, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi’nden mezun olduktan sonra Londra’da İş İdaresi diploması, New Castle Üniversitesi’nden master dereceleri aldı. Leeds Üniversitesi’nde doktora ve Manchester Üniversite

Haydar Baş

Haydar Baş1947 yılında Trabzon’da doğdu.İlk, orta ve lise eğitimini Trabzon’da tamamladı.1970 senesinde, Kayseri Erciyes Üniversitesi’ne bağlı Yüksek İslam Enstitüsü’nden mezun oldu.Lisansüstü eğitimini ve doktorasını insan hakları, iman ve insan k

Hayrettin Karaman

Hayrettin KaramanErzurumlu bir ailenin çocuğu olarak 1934 yılında Çorum’da doğdu. İlkokulu burada bitirdikten sonra özel olarak Arapça ve İslamî ilmler tahsil etti. İlk İmam Hatip okullarından biri olan Konya İmam Hatip Okulu’na girdi ve ikinci dönem mezun

Hikmet Sami Türk

Hikmet Sami TürkOF - 1935, Süleyman, Ayşe Sultane - İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Köln Üniversitesi Hukuk Fakültesi Doktora - Almanca, İngilizce, Fransızca, İtalyanca - Prof.Dr. - Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi, Ankar

Hikmet Yavuz Ercan

Hikmet Yavuz ErcanProf. Dr. Hikmet Yavuz ERCAN 28.06.1940 yılında Malatyada doğdu. Yüksek öğrenimini Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesinde yaptı. 1972 yılında Doktor, 1979 yılında Doçent, 1988 de de Profesör oldu. Üyesi olduğu kuruluşlar: Tü

Hilmi Ziya Ülken

Hilmi Ziya ÜlkenHAKKINDA YAZILANLAR Türk Kültürüne Her Sahada Eserler Veren Büyük Bilgin Türkiyenin cumhuriyetin ilanından beridir yetiştirdiği çok cepheli ve hemen her cephesinde de en önemli bir bilgini olan Hilmi Ziya Bey, ömrü boyunca Türk Milleti’

Hulusi Yavuz

Hulusi Yavuz1942 yılında Zonguldak’ın Devrek ilçesinde doğdu. 1963’te İstanbul İmam-Hatip Okulunu, 1967’de İstanbul Yüksek İslam Enstitüsünü bitirdi. 1975’te Manchester Üniversitesinde master’ını tamamladıktan sonra; Yemen’de Osmanlı Haki

Hüsnü Yusuf Gökalp

Hüsnü Yusuf GökalpGÜRÜN - 1946, Aziz Zühtü, İmmihan - Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi, The Ohio State Üniversitesi Master, Aynı Üniversitede Doktora - İngilizce - Profesör Dr., Öğretim Üyesi - Atatürk Üniversitesi Ziraat, Eğitim Fakülteleri Yönetim ve Fakülte K

Hüsrev Hatemi

Hüsrev HatemiH. Hüsrev Hatemi 1939 yılında İstanbul’da doğdu.Talatpaşa İlkokulu, Şişli Ortaokulu ve İstanbul Beyoğlu Atatürk Lisesi’ni ve İstanbul Tıp Fakültesini (1962) bitirdi. İç Hastalıkları Uzmanı (1966), İç Hastalıkları Doçenti (1971), Endokrinoloj

Işın Demirkent

Işın DemirkentProf. Dr. Işın DEMİRKENT 1938 yılında İzmirde doğdu. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümünü bitirdi. Aynı bölümde asistan oldu. Doktorasını " Urfa Haçlı Kontluğu Tarihi ( 1098-1118)" konusunda yaptı. Doçent ve Profesör

İbrahim Kafesoğlu

İbrahim KafesoğluTürk milliyetçiliğinin, tarih ve kültürünün büyük adamı, emsalsiz yorumcusu, tarih ve kültür adamı Kafesoğlu, 1914 yılı Ocak ayında Burdur’da doğmuştur. Babası Receb Bey Cihan savaşında Erzurum cephesinde şehit düşmüştür. An

İbrahim Kavrakoğlu

İbrahim Kavrakoğlu24 Şubat 1941 yılında İstanbul’da doğdu.Londra Üniversitesi’nde doktora yaptı.Robert Kolej Yüksek Okulu’nda ve İTÜ Mühendislik Fakültesi’nde dekanlık ve bölüm başkanlığı yaptı.Boğaziçi Üniversitesi ve Standford Üniversitesi&

İbrahim Nami Çağan

İbrahim Nami ÇağanAMASYA - 1947, Ahmet, Mualla - Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Amsterdam Üniversitesi Avrupa Enstitüsü, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Doktora - İngilizce, Almanca - Mali Hukuk Prof.Dr., Öğretim Üyesi - BYYO, ODTÜ, Kara Harp Okulu, Ankara Ünive

İbrahim Şevki Atasagun

İbrahim Şevki AtasagunTÜRKİYE CUMHURİYETİ CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANI GÖREV SÜRESİ: 2.12.1965 - 19.11.1970 1899da İstanbulda doğdu. 1921de Askeri Tıbbiyeyi bitirdi. Kurtuluş Savaşına katıldı. Savaştan sonra iç hastalıkları uzmanlığını tamamladı ve İstan

İhsan Doğramacı

İhsan Doğramacıİhsan Doğramacı /Prof. Dr./kanaat önderi/ 3 Nisan 1915de Türkmeneli bölgesinin Erbil ken-tinde doğdu; ilk öğrenimini Türkçe eğitim veren Erbil Iptidaiyesinde, orta öğrenimini Beyrut Ameri-kan Üniversitesine bağlı International Collegede ( 1932) ta

İhsan Sabri Çağlayangil

İhsan Sabri ÇağlayangilTÜRKİYE CUMHURİYETİ CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANI GÖREV SÜRESİ: 6.11.1979 - 12.9.1980 Sırrı Atalaydan sonra Senato Başkanlığına seçilen İhsan Sabri Çağlayangil 1908 yılında İstanbulda doğdu. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakül

İl Han Özay

İl Han Özayİl Han ÖZAY ilkokuldan sonra orta ile yüksek öğreniminin tümünü İstanbul ve Romada İtalyan okullarında yaptı. Mezun olduğu "La Sapienza" Üniversitesinde önce Prof. Dr. Antonio Lefevre dOvidio de Clunieres ile Uluslararası Denizcilik ve Havacılık Hukuk

İlber Ortaylı

İlber Ortaylı1947 yılında Avusturyada doğdu. Ankara Atatürk Lisesi, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İdari Şube ve Dil Tarih Coğrafya Fakültesi, Yeniçağ Tarihi Bölümüni bitirdi. Viyana Üniversitesinde Slavistik ve Orientalistik Bölümünde okudu. Chicago Üni

İlhan Başgöz

İlhan Başgözİlhan Başgöz, Gemerekte arpalar biçilirken doğmuş; yılı kesin değil. 1921 veya 1923 olabilir. Babası ilkokul öğretmeni Hasan efendi, annesi Cadoğlu Türkmenlerinden Zeycan hanımdır. İlkokulu ve liseyi Sivasta bitiren Başgöz, 1940 yılında Dil ve Tarih Coğra

İlhan Kutluer

İlhan Kutluer1957 Biga doğumlu. İlk ve orta öğrenimini burada tamamladıktan sonra İ.Ü. Edebiyat Fakültesi Felsefe bölümünde okudu. Oradan mezuniyetini aynı bölümün Türk-İslam Düşüncesi Tarihi kürsüsündeki doktora öğrenciliği izledi. İslam Felsefesi Tarihinde Ahlak

İlhan Tekeli

İlhan Tekeli1960da, İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. 1964te, Ortadoğu Teknik Üniversitesinde, Şehir ve Bölge Planlamacılığı alanında; 1966da Pennsylvania Üniversitesinde Science in City and Regional Planning konusunda yüksek lisans

İrfan Gündüz

İrfan Gündüzİstanbul Milletvekili YEŞİLHİSAR - 1950, Mehmet Emin, Kadın-İstanbul Yüksek İslam Enstitüsü, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tasavvuf Tarihi Master ve Doktora - Arapça, İngilizce, Orta Farsça - Profesör Dr., Öğretim Üyesi - Kahire Ayn-ı

İsenbike Togan

İsenbike ToganProf. Dr. İsenbike TOGAN Orta Öğrenimini İstanbul Alman Lisesinde yaptıktan sonra İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümünden mezun olan (1964) İsenbike Togan, üniversitede Genel Türk Tarihi, Fars Dili ve Edebiyatı, Türk Sanatı derslerine dev

İsmail Aka

İsmail AkaProf. Dr. İsmail AKA 1942 yılında İzmirde doğdu.1965 yılında Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Tarih Bölümünden mezun olduktan sonra, 6 ay lise öğretmenliğinin ardından, aynı fakültenin Ortaçağ Tarihine asistan olarak atandı. Doktorasını "Timurun Ö

İsmail Erünsal

İsmail ErünsalProf. Dr. İsmail E. ERÜNSAL 01.03.1945 yılında Kemaliye( Erzincan )de doğdu.1969 yılında İstanbul Üniversitesini bitirdi. Doktorasını Edinburgh Üniversitesi (1977)nde yaptı. 1982 yılında İstanbul Üniversitesinde Doçent, 1988 yılında Marmara Üniversite

İsmail Yiğit

İsmail Yiğit1951 Yılında Burdur’da doğdu. 1970 yılında Burdur İmam-Hatip Okulu’ndan, 1974 yılında da Konya Yüksek İslam Enstitüsü’nden mezun oldu. Askerlik görevini yaptıktan sonra 1976 yılında Narman Lisesi’ne öğretmen olarak atandı. Bu okulda bi

İsmet Barutçugil

İsmet BarutçugilProf. Dr. İsmet S. Barutçugil 1950 yılında Gaziantepte doğdu. İlk ve orta öğrenimini Malatyada tamamladı. 1967 yılında İstanbul Vefa Lisesinden mezun oldu ve aynı yıl İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesini kazandı. Öğrencilik yıllarında Ai

İsmet Miroğlu

İsmet Miroğlu1944 yılında Bayburdun Kalecik köyünde doğdu, ilkokulu Kalecik köyünde, ortaokulu Bayburdda, liseyi Erzincanda bitirdikten sonra 1 965 yılında istanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih bölümüne girdi. Dört yıl sonra Yeniçağ Tarihi kürsüsünden, "F

İzzettin Önder

İzzettin Önder1940 yılında Erzurum’da doğan İzzettin Önder, İlk ve Orta öğrenimini sırasıyla Fatih İlkokulu ve Robert Kolej’de yaptı. 1963 yılında İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi’ni bitirdi. Aynı fakültede 1967 yılında Doktorasını, 1971 yı

Kazım Mirşan

Kazım MirşanDoğu Türkistan’ın İli Nehri üzerindeki Kulca Kentinde, 4 Temmuz 1919da dünyaya geldi. 1932de öğrenimine İstanbulda devam etti. Almanya’da Berlin Üniversitesinde ve İstanbul Teknik Üniversitesi’nde inşaat yüksek mühendisliği okudu. Alm

Kazım Yaşar Kopraman

Kazım Yaşar KopramanProf. Dr. Kazım Yaşar Kopraman 15.03.1944 yılında Akseki (Antalya)de doğdu. 1965 yılında Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tarih Bölümünden mezun oldu. 1972 yılında doktorasını " el-Aynînin Ikdul-Cumanında XV. Y

Kazım Yaşar Kopraman

Kazım Yaşar KopramanProf.Dr. Kazım Yaşar Kopraman 15.03.1944 yılında Akseki (Antalya)de doğdu. 1965 yılında Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tarih Bölümünden mezun oldu. 1972 yılında doktorasını " el-Aynînin Ikdul-Cumanında XV. Y

Kemal Gürüz

Kemal Gürüz1947 yılında İzmir’de doğdu.ODTÜ’de kimya mühendisliği öğrenemi gördü (1969). 1982-84 ODTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürü 1984-85 Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dekanlığı . 1985-90 Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörl

Kemal İnan

Kemal İnanSabancı Üniversitesi Öğretim Üyesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekanı. Lisans ve yüksek lisans derecelerini ODTÜden Elektrik Mühendisliği dalında 1964 ve 1966 yıllarında aldı. 1967 yılında Warwick Üniversitesinde Otomatik Kontrol dalında ikinci

Kemal Karpat

Kemal KarpatESERLERİ Ortadoğuda Osmanlı Mirası ve Ulusçuluk Kemal H. Karpat İMGE KİTABEVİ YAYINLARI Ortadoğuda Osmanlı Mirası ve Ulusçuluk, Osmanlı İmparatorluğunun ardından bölgede ortaya çıkan ulus-devletlerin siyasal, toplumsal, ekonomik ve k

Kemal Oğuzman

Kemal OğuzmanProf. Dr. Kemal Oğuzman, İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku alanında onlarca kitap ve makaleleri yanısıra binlerce de öğrenci yetiştirerek ülkemize önemli hizmetler vermiş bir hukukçumuzdur. 1998 yılında kaybettiğimiz bu hukuk adamının “İş ve işveren iliş

Kemal Yavuz

Kemal YavuzProf. Dr. Kemal Yavuz İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Eski Türk Edebiyatı Anabilim Dalı Başkanı 02.08.1947 tarihinde K. Karapınar (ERMENEK)da doğdum. Adiller İlkokulundan mezun olduktan sonra, sıra ile E

Mahir Nakip

Mahir NakipErciyes Üniversitesi Öğretim üyelerinden Prof. Dr. Mahir Nakip’le Türkiye’nin dış politika dosyasındaki meseleleri görüştük. Kerkük doğumlu olan Prof. Dr. Nakip, liseyi Bağdat’ta bitirdikten sonra tahsil için Türkiye’ye geldi. Ankara

Mahmut Esat Bozkurt

Mahmut Esat Bozkurt1892de Kuşadasında doğdu.Türkiyeden sonra İsviçrede de hukuk öğrenimi gördü.Bozkurt, Fribourg Üniversitesinden "Hukuk Doktoru" ünvanını aldı. Anadolu işgale uğradığında, hemen yurda döndü ve Milli Mücadeleye katıldı. Türkiye Büyük Mill

Mazhar Osman Usman

Mazhar Osman Usman1884 yılında doğdu.Türkiye’de akıl ve sinir hastalıkların çağdaş yöntemlerle tedavisinde öncülük etmiştir. İlköğrenimini Kırklareli’nde yaptı. 1898’de Üsküdar İdadisi’ni, 1904’te Askeri Tıbbiye’yi bitirerek yüzba

Mehmet Altan

Mehmet AltanOcak 1953de Ankarada doğdu. İlk, orta ve yüksek öğrenimini İstanbulda yaptı. Yüksek öğrenimi sırasında özel bir şirkette ve Türk Haberler Ajansında çalıştı. 1979 yılında doktora yapmak için Fransaya gitti. Paris I. Pantheon Sorbonne Üniversitesinde, Türki

Mehmet Aydın

Mehmet Aydın58. VE 59. HÜKÜMET DEVLET BAKANI (Diyanetten sorumlu) Prof. Dr. Mehmet Aydın 1943’de Elazığ’da doğdu. 1943’de Elazığ’da doğdu. 1966 yılında Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun oldu ve 1967’de Felsefe dalın

Mehmet Bekaroğlu

Mehmet BekaroğluRize Milletvekil-SP FINDIKLI - 1954, İhsan, Müzeyyen - Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Erzurum Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Uzmanlığı - İngilizce - Psikiyatri Prof. Dr., Öğretim Üyesi - İngiltere Aston Üniversitesinde Misafir Ar

Mehmet Çavuşoğlu

Mehmet ÇavuşoğluHAKKINDA YAZILANLAR Çavuşoğlu anılıyor Türkiye 11 Temmuz 2001 Bugün saat 14.30’da, Ordu’nun Perşembe ilçesinde önemli bir faaliyet gerçekleştiriliyor. Prof.Dr. Mehmet Çavuşoğlu, vefatının 14. yıldönümü mün

Mehmet Genç

Mehmet Genç1934 yılında Arhavi’de doğdu.Ailesinin yedinci çocuğu olarak dünyaya geldi.Mülkiye mezunu olan Genç,İistanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi’nde Prof.Dr.Ömer Lütfi Barkan’ın asistanı olarak akademik hayata başladı.Sanayi Devriminin Osmanlı San

Mehmet İpşirli

Mehmet İpşirliKayseri’de 1945 yılında doğdu. İlk, orta ve lise tahsilini Kayseri’de tamamladı. 1970 yılında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Osmanlı Müesseseleri ve Medeniyeti Tarihi Anabilim dalından mezun oldu. 1971-1976 tarihleri arasınd

Mehmet İpşirli

Mehmet İpşirliProf. Dr. Mehmet İPŞİRLİ 1944 yılında Kayseride doğdu. 1970 yılında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Osmanlı Müesseseleri ve Medeniyeti Tarihi Anabilim Dalından mezun oldu. 1971-1976 tarihleri arasında Edinburgh Üniversite

Mehmet Sağlam

Mehmet SağlamKahramanmaraş Milletvekili-DYP GÖKSUN - 1938, İbrahim, Habibe - Ankara Üniv. Hukuk Fakültesi, ABD Colombia Üniversitesi, New York Üniversitesi Master ve Doktora - İngilizce, Fransızca - Yönetim ve Organizasyon, Prof. Dr., Öğretim Üyesi - Hacettepe Ünivers

Mehmet Akif Aydın

Mehmet Akif AydınProf. Dr. Mehmet Âkif AYDIN 1948 yılında Niksarda ( Tokat) doğdu. İstanbul Yüksek İslam Enstitüsü ( Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi ) ve İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi ( 1974 ). 1977 yılında İ.Ü. Edebiyat Fakültesi

Melek Delilbaşı

Melek DelilbaşıProf. Dr. Melek DELİLBAŞI 1947 yılında İstanbulda doğdu. 1968 yılında Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Ortaçağ Bölümünden mezun oldu. 1968 yılında aynı bölümde asistan olarak Doktora çalışmalarına başladı ve 1970-1972 yıllar

Melek Delilbaşı

Melek DelilbaşıProf. Dr. Melek DELİLBAŞI 1947 yılında İstanbulda doğdu. 1968 yılında Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Ortaçağ Bölümünden mezun oldu. 1968 yılında aynı bölümde asistan olarak Doktora çalışmalarına başladı ve 1970-1972 yıllar

Meral Akşener

Meral AkşenerKocaeli Milletvekili-MHP 1956 yılında İzmit Gündoğdu köyünde doğdu. Tahir Ömer-Sıddıka kızı.İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü mezunu.Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde doktora yaptı. Yıldız ve Kocaeli Ünive

Mete Doğruer

Mete DoğruerProf Dr İ. Mete Doğruer, 1951 yılında İstanbulda doğdu. 1973 yılında İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesinden mezun oldu. 1977 yılında Sakarya Üniversitesinde asistan olarak göreve başladı. 1980 yılında doktor, 1982 yılında yardımcı doçent ve 1987 yı

Metin And

Metin And17 Haziran 1927 tarihinde İstanbul’da doğdu.Ulus gazetesi ve Forum dergisinde yazılar yazdı.Ankara Üniversitesi DTCF Tiyatro Bölümü Başkanlığı yaptı.Amatör olarak illüzyonistlik (sihirbazlık) yapmaktadır.Bu konuda biri ingilizce olmak üzere iki kitabı yayı

Mim Kemal Öke

Mim Kemal ÖkeCerrahi profesörü, operatör. 1884 yılında İstanbulda doğdu. Ortaöğrenimini Askeri Rüştiyede ve Tıbbiye İdadisinde tamamladıktan sonra Mektebi Tıbbiyei Şahaneye (Askeri Tıp Okulu) girdi. Hekim Yüzbaşı rütbesiyle bu okulu bitirdi (1910). Gülhane Hastanesinde

Mim Kemal Öke

Mim Kemal Öke1955 yılında İstanbul’da doğdu. 1973’te Robert Kolej’den mezun olduktan sonra İngiltere’ye giderek, Cambridge’de İktisat ve Tarih Fakültelerini bitirdi. Sussex (MA), Cambridge (M. Phil) ve İstanbul (Ph. D.) üniversitelerinde uluslararası

Muammer Aksoy

Muammer Aksoy(d. Î917, îbradı, Antalya - ö. 31 Ocak 1990, Ankara), hukukçu ve siyaset adamı. 1961 Anayasasını hazırlayan komisyonun sözcülüğünü yapmıştır. Milletvekili Numan Aksoyun oğludur. 1939da Ankara Hukuk Fakültesini bitirdi. GÜNDEM Bilim

Muharrem Ergin

Muharrem Ergin1925 yılında Azerbaycanın Ahıska bölgesinde doğdu.1943 yılında Balıkesir Lisesini ve 1947 yılında İ.Ü.Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nü bitirdi.Bir süre öğretmenlik yaptıktan sonra mezun olduğu bölüme asistan oldu (1951).1963&#

Murat Çizakça

Murat Çizakça1946da doğdu. 1968de Leicester Üniversitesi Ekonomi Bölümünü bitirdi. 1974te Pennsylvania Üniversitesinde Ekonomi Tarihi alanında yüksek lisansını, 1978de aynı üniversitede Ekonomi doktorasını tamamladı.1975-1982 yılları arasında, İstanbul Boğaziçi Ü

Murat R. Sertel

Murat R. SertelProf. Dr. Murat R. Sertel, 1963 yılında Robert Kolej İş İdaresi ve İktisat Yüksekokulu Ekonomi Bölümü’nden B.A. (Econ) derecesiyle mezun olup, Oxford Üniversitesi’nde (1966) İktisat’tan lisansüstü B.Phil. (Econ) derecesi ve Massachusetts Institu

Mustafa Erdoğan

Mustafa ErdoğanAnkara Hukuk Fakültesi mezunu. Aynı fakültede yüksek lisans ve doktorasını yaptı (1981-88). İdari yargıda hakim olarak çalışırken 1985 yılında Ankara Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde akademik mesleğe intisap etti. Erdoğan 1991 yılında Anayasa Doçenti

Mustafa İsen

Mustafa İsenKÜLTÜR ve TURİZM BAKANLIĞI MÜSTEŞARI Prof. Dr. MUSTAFA İSENİN ÖZGEÇMİŞİ Doğum Tarihi:1953 Doğum Yeri:Adapazarı Yabancı Dil:İngilizce Medeni Hali: Evli, 3 çocuk babası EĞİTİM DURUMU : 1975 Lisans Atatürk Üni

Mustafa Kafalı

Mustafa KafalıProf. Dr. Mustafa KAFALI 1934 yılında Konyada doğdu. Yüksek tahsilini Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tarih Bölümünde yaptı. 1960 Aralık ayında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinin Umumî Türk Tarihi Kürsüsüne asis

Mustafa Kamalak

Mustafa KamalakKahramanmaraş Milletvekili-SP KAHRAMANMARAŞ - 1948, Mehmet, Fatma - Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi - Fransızca - Hukuk, Maliye Prof. Dr., Öğretim Üyesi - Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari

Mustafa Tahralı

Mustafa Tahralı1943 yılında Konyada doğmuş , ilk orta ve lise tahsilini Konyada tamamladıktan sonra , Ankara İlahiyat Fakültesinden mezun olmuştur. 1963-1966 yılları arasında Ankara Müftülüğünde Din Görevlisi olarak İmam-Hatiplik yapmıştır. 1966 senesi sonunda Kütahya

Mustafa Çetin Varlık

Mustafa Çetin VarlıkProf. Dr. Mustafa Çetin VARLIK 1945 yılında Balıkesirde doğdu. 1967 yılında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinden mezun oldu. Ocak 1968 tarihinde Atatürk Üniversitesi Tarih Bölümünde asistan olarak göreve başladı. 1972

Muzaffer Arıkan

Muzaffer ArıkanProf. Dr. Muzaffer ARIKAN 23 Nisan 1928 yılında Ankarada doğdu. 1953 yılında Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tarih Bölümünden mezun olduktan sonra, 26 Nisan 1954 tarihinde aynı fakültenin Yeniçağ Tarihi Kürsüsünde asistan olarak göre

Muzaffer Arıkan

Muzaffer ArıkanProf. Dr. Muzaffer ARIKAN 23 Nisan 1928 yılında Ankarada doğdu. 1953 yılında Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tarih Bölümünden mezun olduktan sonra, 26 Nisan 1954 tarihinde aynı fakültenin Yeniçağ Tarihi Kürsüsünde asistan olarak göre

Mübahat Kütükoğlu

Mübahat KütükoğluProf. Dr. Mübahat KÜTÜKOĞLU 1932 yılında İzmirde doğdu. Yüksek tahsilini İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümünde tamamladıktan sonra aynı üniversitenin İktisat Fakültesi İktisat Tarihi Kürsüsüne intisab etti. Doktora (

Mübahat Kütükoğlu

Mübahat KütükoğluProf. Dr. Mübahat KÜTÜKOĞLU 1932 yılında İzmirde doğdu. Yüksek tahsilini İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümünde tamamladıktan sonra aynı üniversitenin İktisat Fakültesi İktisat Tarihi Kürsüsüne intisab etti. Doktora (

Mücteba İlgürel

Mücteba İlgürelProf. Dr. Mücteba İLGÜREL 1939 yılında Balıkesirde doğdu. Yüksek tahsilini İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümünde ikmal ederek bir müddet lise öğretmenliği yaptı. Daha sonra İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Böl

Mümtaz Soysal

Mümtaz Soysal1929 yılında Zonguldakta doğdu. Galatasaray Lisesini, ardından Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’ni (1953) bitirdi.Bu okulda Anayasa Hukuku Profesörü olarak uzun yıllar ders verdi. 1961de Kurucu meclis Anayasa Komisyonu üyeliği yaptı. 19

Mümtaz Turhan

Mümtaz Turhan1908 yılında Erzurum’da doğdu. Babasının adı Şerif, annesininki Cevriye idi. Fakir bir ailenin çocuğu idi. Fakat içinde çocuk yaşlarından itibaren büyük bir okuma aşkı ve gayreti yatıyordu. 1924’de Kayseri Sultanîsi’nin (lise) ilk ve ort

Naci Bostancı

Naci BostancıAdı Soyadı : Mehmet Naci Bostancı Doğum Yeri ve Yılı : Amasya / 02.08.1957 Görevi : Öğretim Üyesi Üniversite/Fakülte/Bölüm : Gazi Üniversitesi /İletişim Fakültesi /Halkla İlişkiler ve Tanıtım Ünvanı : Prof. Dr. Kariyer : 1980 / Ankara

Nadir Devlet

Nadir DevletProf. Dr. Nadir DEVLET 15.07.1944 tarihinde Mukdende ( Mançurya) doğdu. 1971 yılında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Umumi Türk Tarihi Kürsüsünü bitirdi. 1972-1974 yılları arasında Maximilian Üniversitesi Türkoloji ve Yakın Doğu Enstitü

Nazım Ekren

Nazım EkrenProf Dr Nazım Ekren, 1956 yılında İstanbulda doğdu. Bursada İktisadi ve Ticari İlimler Akademisinden mezun olduktan sonra aynı bölüme asistan olarak girdi. Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari İlimler Fakültesinde iktisat anabilim dalından doktor oldu. Marmara

Necati Akder

Necati Akder1901 yılında İstanbulda doğdu. Babası Mustafa Lütfü, annesi Şazimet hanımdır. 1920de İstanbul Öğretmen okulundan mezun oldu. Bir süre özel okullarda öğretmenlik yaptı. Bebek Darüleytemındaki Yetimler mektebi öğretmenliğinden sonra 1923 yılına, İstanbulda

Necati Tahralı

Necati Tahralı1948 yılında Konyada doğdu. 1964 yılında Konya Erkek Lisesinden mezun olarak aynı yıl İstanbul Teknik Üniversitesi Makina Fakültesine girdi. 1970 yılında yüksek mühendis ünvanı ile mezun olmuş ve İstanbul Devlet Mimarlık ve Mühendislik Akademisinde asistan

Necmeddin Bammat

Necmeddin BammatDağıstan (Kumuk) kökenli diplomat, bilim adamı ve yazar. İslam aleminin iyi tanınan bir temsilcisi ve UNESCOnun en yüksek memurlarından biri olan Prof. Dr. Necmeddin Bammat, Kuzey Kafkasya Cumhuriyetinin (1918) eski Dışişleri Bakanı Haydar Bammatın oğludur. 8 Ar

Necmettin Erbakan

Necmettin Erbakan1926 yılında Sinopta doğdu.1948 yılında İstanbul Teknik Üniversitesini bitirerek mühendis oldu.Aynı kurumda öğretim üyesi oldu, 1962 yılında profesörlüğe yükseldi.TOBB Başkanı seçildi.1969da bağımsız olarak milletvekili seçildi.1970de Milli Nizam Par

Necmettin Hacıeminoğlu

Necmettin HacıeminoğluAslen Darendenin Hacıeminzadeler sülalesinden olan Hacıeminoğlu, 1932 yılında Maraşta dünyaya geldi. Çok küçük yaşta iken babası Mustafa efendiyi kaybetti. Üç erkek kardeşin en küçüğü olan Hacıeminoğlu, abileri gibi zekası ve çalışkanl

Neda Armaner

Neda Armaner1920 yılında İstanbulda doğdu. * Büyük dedesi Hacı Üzeyir Paşa (Kırım ve Yunan Savaşları)na katılmış, Yüksek Askeri Şura Üyesi olup kabri Fatih Camii Hazinesindedir. * Büyük babası tarih ve dil alanında pek çok esere sahip Ali Seydi Beydir. *

Nejat Göyünç

Nejat GöyünçProf. Dr. Nejat GÖYÜNÇ 04.12.1925te İstanbulda doğdu. 1948 yılında Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümünü bitirdi. Doktorasını " İmad es-Seravînin Camiül-hesab adlı eserinin edisyonu (Metin, Almanca tercüme ve yorum)" adlı çalışması

Nejat Göyünç

Nejat Göyünç04.12.1925te İstanbulda doğdu. 1948 yılında Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümünü bitirdi. Doktorasını " İmad es-Seravînin Camiül-hesab adlı eserinin edisyonu (Metin, Almanca tercüme ve yorum)" adlı çalışmasıyla 1962 yılında Georg-August Un

Nevzat Tarhan

Nevzat TarhanProf. Dr. Nevzat Tarhan, 1969’da Kuleli Askeri Lisesi’ni, 1975’te Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’ni bitirdi. 1993’te albaylığa, 1996’da profesörlüğe yükseldi. Kendi isteğiyle emekli oldu. Halen Memory Centers of America adl

Nevzat Yalçıntaş

Nevzat Yalçıntaşİstanbul Milletvekili ANKARA - 1933, Hasan, Lebibe - Yüksek Ticaret ve İktisat Okulu, Fransa Caen Üniversitesi Doktora, İngiltere Londra Üniversitesi London School of Economics and Social Sciencesde Doçentlik Çalışmaları - Fransızca, İngilizce, Ar

Niyazi Berkes

Niyazi BerkesESERLERİ Unutulan Yıllar Niyazi Berkes İletişim Yayınevi / Anı Dizisi ...Unutulan yıllar adını verdiği anılarında yaşadığı olayları çocukluk yıllarında başlayarak dile getiriyor. Bunu yaparken, dönemin toplumsal ve siyasal

Noam Chomsky

Noam Chomsky1928, Philadelphia doğumlu. Halen Massachusetts Teknoloji Enstitüsünde (MIT) Dilbilim ve Felsefe Bölümünde profesör olarak akademik çalışmalarını yürütmektedir. 11 Eylül saldırısından üç saat sonra kaleme aldığı, Z Magazine aracılığıyla bütün dünyada

Oktay Aslanapa

Oktay Aslanapa1915 yılında Kütahyada doğdu.1934 yılında Bursa Lisesinden, 1938 yılında İstanbul Edebiyat Fakültesinden ve Yüksek Öğretmen Okulunun Sanat Tarihi Bölümünden mezun oldu.Türk sanatı tarihçisidir.Almanyada ve Avusturyada Türk sanatı üzerine doktora yaptı. 19

Oktay Avcı

Oktay AvcıHAKKINDA YAZILANLAR Türk doktorların ‘sedef’ başarısı Türkiye 02 Eylül 2004 İZMİR - Dokuz Eylül Üniversitesi’nden 2 Türk profesör, dünyada ilk kez uyguladıkları yöntemle, sedef hastalığı (psoriasis) tedavisi süresini 6-8

Oktay Sinanoğlu

Oktay SinanoğluOktay Sinanoğlu; dünyanın en genç yaşta profesör olmuş kişisi ve Nobel adayı. 1953 yılında Ankara’da TED’in Yenişehir Lisesini birincilikle bitirdi. O zaman lisenin eğitim dili tamamen Türkçe’ydi, takviyeli yabancı dil dersleri vardı, sonrad

Onur Güntürkün

Onur GüntürkünHakkında yazılanlar Bilim Tutkusu Prof. Dr. Onur Güntürkünün Yaşamöyküsü Kemal Yalçın Milliyet Yayınları "Bilim Tutkusu" lateralizasyonla ilgili çalışmalarıyla, beyin konusunda çok önemli buluşlara imzasını at

Onur Kumbaracıbaşı

Onur Kumbaracıbaşı1939 yılında Ankarada doğdu.Viyana Üniversitesi Siyasal Bilimler Fakültesini bitirdikten sonra aynı fakültede doktorasını yaptı.Kumbaracıbaşı, bir süre DPTde çalıştıktan sonra, Ankara Iktisadi ve Ticari Ilimler Akademisi Başkanlığına getirildi.Onur

Orhan Aldıkaçtı

Orhan AldıkaçtıOrhan Aldıkaçtı, (d. 1924, Samsun), hukukçu ve siyaset adamı. 1982 Anayasası nı hazırlayan Danışma Meclisinde Anayasa Komisyonunun başkanlığım yürütmüştür, 1943te Galatasaray Lisesini bitirdi. Yük-seköğrenimim Lozan Üniversitesi Siyasal Bilimler Yüks

Orhan Alisbah

Orhan AlisbahSilistreli Saadet Hanım ile M.Hamdi Bey’in oğlu Prof.Dr.Cemil Bilsel’in damadı, Turhan Sokullu’nun yeğeni, Prof.Dr.Cihat Abaoğlu’nun bacanağı, Lori Alisbah’ın kayınpederidir.

Orhan Çeker

Orhan ÇekerProf.Dr.Orhan Çeker, 1953’te Haymana / Ankara’da doğdu. 1972 Yozgat İmam Hatip Okulunu, 1976 Konya Yüksek İslam Enstitüsü ve 1980 Bağdat, Mustansıriye Üniversitesi Arap Dili Enstitüsünü bitirdi. Kısa bir süre Batman Kız Meslek Lisesi’nde

Orhan Dikmen

Orhan DikmenM. ORHAN DİKMEN I. ÖĞRENİM - Orta Öğrenim: Galatasaray Lisesi. Yüksek Öğrenim: İstanbul Üniversitesi İktisat ve Hukuk Fakülteleri. Lisansüstü Öğrenim: Paris Üniversitesi Yüksek Hukuk ve İktisat Etüdleri Programı. II. ÖĞRENİM -

Orhan Düzgüneş

Orhan DüzgüneşProf. Dr. Orhan Düzgüneş 1917 yılında İstanbulda bir balıkçı köyü olan Rumeli Kavağındı doğdu. Babası, Bulgaristanın başkenti Sofyanın 120 km kuzeydoğusunda ve Tunanın kolu olan Osma Irmağı kıyısındaki Lofçanın eşrafından ve İstanbuldan Anadolu

Orhan Karmış

Orhan Karmış1937 yılında Bursada doğdu. İlk ve ortaokulu Bursada, liseyi Konya İmam-Hatip Okulunda bitirdi. Bilahare Bursa Erkek Lisesinden de mezun olduktan sonra, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesini 1966 yılında bitirdi. 1967-69 yılları arasında iki yıl süre ile Bağd

Orhan Kavuncu

Orhan KavuncuOrhan Kavuncu, aslen Özbekistan Türklerinden olup 1949da Adanada (Türkiye) doğdu, ilk, orta ve lise tahsilini Kahraman Maraşta, üniversite tahsilini Ankara Üniversitesi, Ziraat Fakültesinde tamamlayan Orhan Kavuncu, ilmî hayata aynı üniversitede devam ederek, 1977

Orhan Okay

Orhan Okay1931de İstanbulda doğdu. Vefa Lisesini bitirdikten sonra İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi ve Çapa Yüksek Öğretmen Okulunun Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünden mezun oldu. (1955) Artvin ve Diyarbakır liselerinde öğretmenlik yaptı. 1959da Erzurum Atatürk

Orhan Türkdoğan

Orhan Türkdoğan1928 yılında Malatya’da doğdu.İlk, orta ve lise öğrenimini bu ilde tamamladı.1955 yılında Ankara Üniversitesi DTCF Felsefe ve Sosyoloji Bölümünden mezun oldu. 1955-59 yılları arasında Malatya Lisesi felsefe öğretmenliğinde bulundu.

Osman Altuğ

Osman AltuğHAKKINDA YAZILANLAR Sayın Osman Altuğ, sizin dilinizden kendinizi bize tanıtır mısınız? Bana hayatımın en zor sorusunu sordunuz. Ben daha beni bilemedim. İnsanoğlu en fazla ana rahminde rahat eder. Bu sorunuzla beni 1946 yılında doğduğum Yozgatın

Osman Turan

Osman Turan1914 yılında, Trabzonun Çaykara kazasının soğanlı köyünde doğdu. Kuranoğlulları adı ile anılar bir aileden gelmektedir. Babası, Birinci Cihan Savaşında Kafkas Cephesinde şehit olan Hasan Ağadır. Osman Turan, ilk okulu Çaykarada, Liseyi Trabzon ve Ankar

Ömer Dinçer

Ömer Dinçer1956 yılında Karamanda doğdu. 1978 yılında Erzurum A.Ü. İşletme Fakültesi "İşletme Yönetimi" bölümünden mezun oldu. 1979 yılında İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi "Personel Yönetimi ve Endüstriyel İlişkiler" bölümünde Yükse

Ömer Lütfi Barkan

Ömer Lütfi Barkanİktisat tarihi profesörü ve yazardır.1902 yılında Edirnede doğdu.1926 yılında İstanbul Edebiyat Fakültesinin felsefe bölümünden mezun oldu.Milli Eğitim Bakanlığınca gönderildiği Fransanın Strazburg Hukuk Fakültesinden iktisat diploması aldı.1931 yı

Ömer Rolf Freiherr Von Ehrenfels

Ömer Rolf Freiherr Von EhrenfelsDr. Ömer Rolf Freiherr Von Ehrenfels Avusturyalıdır. Rolf Freiherr baron von Ehrenfels, bütün dünyada “Gestalt = kuruluş” fizyolojisi ilminin kurucusu olarak kabul edilen Prof. Dr. Baron Christian Ehrenfels’in tek oğludur. M

Özdemir Nutku

Özdemir NutkuProf. Dr. Özdemir Nutku... Yazar - Yönetmen 12 Ocak 1931 de İstanbul da doğdu. İlkokuldan sonra 1942 de Robert kolejine girdi ve hazırlık sınıflarıyla birlikte sekiz yıllık orta eğitimden sonra 1950 de B.A. derecesiyle mezun oldu. 7 y

Özer Ergenç

Özer ErgençProf. Dr. Özer ERGENÇ 06.04.1945 yılında Bergama ( İzmir )da doğdu. Yüksek öğrenimini Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi ve Ankara Yüksek Öğretmen Okulunda yaptı.( 1962-1966). 1966-1969 yılları arasında Siirt Lisesinde tarih

Philip Cottrell

Philip CottrellPhilip L. Cottrell, 1972den bu yana kadrolu olduğu Leicester Üniversitesinde Ekonomi Tarihi profesörüdür. Daha önce Liverpool Üniversitesinde ve 1981-1982 yıllarında Cambridge Robinson Collegeda çalışmıştır. 1987de Tokyodaki Nihon Üniversitesinde konuk profesö

Ramazan Ayvallı

Ramazan Ayvallı1948 yılında Yalvaç Ispartada doğan Ramazan Ayvallı ilk, orta ve lise tahsilini Yalvaç’ta tamamladı. 1965 yılında Yalvaç Lisesinden, 1969 yılında da, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden mezun oldu. Fakülteden mezuniyetini müteakıp, 1969 yılınd

Recep Akdağ

Recep Akdağ58. VE 59. HÜKÜMET SAĞLIK BAKANI 1960 Erzurum doğumlu. Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu. 1999da profesör oldu. 3 Kasım 2002 seçiminde Erzurumdan Meclise girdi. Evli ve 5 çocuk babası. İngilizce biliyor.

Refet Yinanç

Refet YinançProf. Dr. Refet YİNANÇ 1939 Yılında Elbistanda doğdu. 1963de Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Tarih Bölümü’nden mezun oldu. 1967-1973 yılları arasında Milli Eğitim Bakanlığının burslusu olarak Paris, Sorbon Üniversitesinde doktorasını

Refet Yinanç

Refet YinançProf. Dr. Refet YİNANÇ 1939 Yılında Elbistanda doğdu. 1963de Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Tarih Bölümü’nden mezun oldu. 1967-1973 yılları arasında Milli Eğitim Bakanlığının burslusu olarak Paris, Sorbon Üniversitesinde doktorasını

Reha Oğuz Türkkan

Reha Oğuz TürkkanHAKKINDA YAZILANLAR Türkeş’in tırnakları çekilmedi Cemal A. Kalyoncu Aksiyon Sayı: 405 Yönetenlerin adalete müdahale ettiği sistemlerde hayat ne kadar acı ve çekilmez oluyor, hiç düşündünüz mü? Daha sonraki dönemlerde de vuk

Remzi Oğuz Arık

Remzi Oğuz ArıkRemzi Oğuz Arık 1899da Kozanda doğdu. İstanbul Muallim Mektebini bitirdi, Fransada Sorbonne Üniversitesinde arkeoloji bölümünden mezun oldu. Arkeoloji ve Sanat Tarihi üzerinde ihtisas yaptı.Yurda döndükten sonra arkeolog olarak müze müdürlüklerinde bulundu, k

Reşat Kaynar

Reşat KaynarHAKKINDA YAZILANLAR İşte son ordinaryüs Süheyla GÖZDERELİLER Hürriyet 06.08.2004 Hocaların hocası unvanına sahip Ord. Prof. Dr. Sulhi Dönmezer’in vefatı, başta Hürriyet olmak üzere bazı gazetelerde ‘Son ordinaryüs öldüR

Reşit Rahmeti Arat

Reşit Rahmeti AratYazar, İstanbul Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı profesörü, Türkiyat Enstitüsü Müdürüdür.Ord. Prof. Reşit Rahmeti Arat Kırım kökenlidir. Reşit Rahmeti Arat, Dr. Rabia Rahmeti Arat ile evlidir. Bu evlilikten Aysu R.Arat ve Süyüm Lucas doğmu

Ronald Rigory Suny

Ronald Rigory SunyTarihçi. Şikago Üniversitesinde ermeni asıllı siyasal bilimler profesörü. 1998 yılında İstanbul’a gelerek Koç Üniversitesi’nde ‘soykırım’ konulu konferans verdi. Prof. Suny, 1915 olaylarıyla ilgili Türk ve Ermeni tezleri hakkındaki b

Sadi Irmak

Sadi IrmakTÜRKİYE CUMHURİYETİ CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANI GÖREV SÜRESİ: 27.10.1981 - 4.12.1983 Ord.Prof.Dr. Sadi Irmak 1904de Seydişehirde doğdu. Bir süre Hukuk Fakültesine devam ettiyse de 1924de devletçe Berline gönderildi. Orada tıp ve biyoloji öğrenimi yaptı

Sadrettin Gümüş

Sadrettin Gümüş1945 Erzurum Narman’da doğdu. 1972’de Erzurum İmam-Hatip Okulu’nu 1976’da İstanbul Yüksek İslam Enstitüsü’nü bitirdi. Öğrencilik yıllarında başladığı memuriyet görevini, çeşitli müftülüklerin emrinde din görevlisi olarak

Sadun Aren

Sadun Aren1922 yılında doğdu.İktisatcı,siyaset adamı.Siyasal Bilgiler Okulunu bitirdikten sonra yine aynı okulda 1945te asistan,1950de docent oldu.Daha sonra Ingiltereye gönderildi.1958de profesör olan Aren,Maliye Yuksekokuluda ve Devlet Planlama Teskilatında (1960) calıştı..Sos

Sami Güçlü

Sami Güçlü 58. VE 59. HÜKÜMET TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI SAMİ GÜÇLÜ Sami Güçlü, 1950 yılında Konyada dünyaya geldi. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesinden mezun olan Güçlü, iki yıl özel sektörde çalıştıktan sonra, Türkiye Zirai Do

Selçuk Mülayim

Selçuk MülayimProf. Dr. Selçuk MÜLAYİM 1946 yılında Denizlide doğdu. Yüksek tahsilini İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Klasik Arkeoloji Bölümünde yaptı. Sanat tarihi doktorasını yaptıktan sonra Marmara Üniversitesinde doçent ve profesör oldu. Halen Marma

Sencer Divitçioğlu

Sencer DivitçioğluProf. Sencer Divitçioğlu bilimsel yaşamında kırk yıl iktisat teorisiyle uğraştı. On altı yıldır da tarihle didişiyor. Yani, sosyal bilim kulvarında güncelden geleceğe doğru koşarken, birdenbire geri dönüp, güncelden geçmişe doğru koşmaya başladı

Sıddık Sami Onar

Sıddık Sami OnarOnar modern Türk idare hukukunun kurucusu, İstanbul Üniversitesi’nin seçimle gelen ilk rektörü ve üniversitede yönetim özerkliğinin ilk savunucularındandı. 1898’de İstanbul’da doğdu; Vefa Sultanisi’ni ve İstanbul Hukuk Mektebi

Sinan Taş

Sinan TaşHAKKINDA YAZILANLAR Türk doktorların ‘sedef’ başarısı Türkiye 02 Eylül 2004 İZMİR - Dokuz Eylül Üniversitesi’nden 2 Türk profesör, dünyada ilk kez uyguladıkları yöntemle, sedef hastalığı (psoriasis) tedavisi süresini 6-8

Suat Yıldırım

Suat Yıldırım1941 Yılında Diyarbakır Ergani’de doğdu. 1959 Yılında Diyarbakır Ziya Gökalp Lisesi’ni, 1964 yılında da A.Ü.İlahiyat Fakültesi’ni bitirdi. Bir süre Diyanet İşleri Başkanlığı teşkilatında başkan olarak çalıştı. 1968 yılında Atatü

Sulhi Dönmezer

Sulhi DönmezerHAKKINDA YAZILANLAR Sulhi Dönmezer Ciddi reformlara ihtiyacımız var Ünal Bolat Türkiye 30 Aralık 2000 Türkiyenin ciddi reformlara ihtiyacı var. Türkiye gibi büyüyen toplumlar zaman zaman elbette ki reform ihtiyacı hisseder. Onu da vaki

Sulhi Dönmezer

Sulhi DönmezerOrd. Prof. Dr. Sulhi Dönmezer İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinde ceza hukuku dalında yetkin bir hukukçu olan, Sn. Dönmezer “Ceza Hukuku – Genel Hükümler” adlı eseri ceza hukuku klasikleri arasındadır. Binlerce öğrenci ve yüzlerce

Suphi Saatçi

Suphi SaatçiSuphi Saatçi /prof./mimar/ 1946 yılında Kerkükte doğdu. İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Yüksek Mimarlık Bölümünü bitirdi. Çeşitli kurum ve kuruluşlarda tarihî çevre koruma uzmanı olarak danışmanlık yaptı. "Kerkük Kenti ve Ev

Suphi Saatçi

Suphi SaatçiProf. Dr. Suphi SAATÇİ (Y. Mimar) 1946 yılında Kerkük’te doğdu. İlk ve orta öğrenimini Kerkük’te tamamladı. İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi (bugünkü Mimar Sinan Üniversitesi)’nin Yüksek Mimarlık Bölümü’nü 1974 y

Süheyl Batum

Süheyl BatumProf.Dr.Süheyl BATUM Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı 1955 yılında İstanbulda doğdu.Öğrenimini Galatasaray Lisesinde tamamladı. 1979 yılında Paris Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi. 1980 İstanbul Üniversiteside Anayasa Hukuku ü

Şahin Uçar

Şahin UçarProf. Dr. Şahin Uçar Doğum Yeri, Tarihi : Acıyurt, Sivas 1949 Doktora Tezi: “640-750 tarihleri arasında Araplar’ın Anadolu Seferleri” (“Anadolu’da İslam-Bizans Mücadelesi” adıyla yayınlanmıştır.) 1982

Şemsettin Günaltay

Şemsettin Günaltay1883’te Erzincan Kemaliye’de doğan Günaltay, Lozan Üniversitesi Doğa Bilimleri Bölümü’nden mezun oldu. Yurda dönünce çeşitli liselerde müdürlük yaptı ve bu sırada tanıştığı Ziya Gökalp’in etkisiyle Türk tarihini araştırmaya

Şerafeddin Gölcük

Şerafeddin GölcükProf.Dr.Şerafeddin Gölcük, İzmir’in Ödemiş İlçesinde doğdu. İlk, Orta ve Lise tahsilini Ödemiş’te yaptı. Ödemiş ve İzmir Kur’an Kurslarında dini eğitim gördü. 1964 yılında Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesini bitirdi. Askerli

Şerif Mardin

Şerif MardinSabancı Üniversitesi Öğretim Üyesi 1927 yılında İstanbul’da doğdu. Galatasaray Lisesi’nde başladığı orta öğrenimini ABD’de tamamladı. Stanford Üniversitesi Siyasal Bilimler Bölümü mezuniyetinin ardından lisansüstü eğitimini Joh

Şevket Hatipoğlu

Şevket HatipoğluM. Şevket Hatipoğlu 1898 Menemen doğumlu.Beşinci ve altıncı dönem Afyonkarahisar yedinci, sekizinci dönem Manisa milletvekili seçildi.Mülkiyeli, tarım ve ekonomi profesörü ve bir siyaset adamıdır. Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu Üyesi oldu. Tarım ve

Şevket Pamuk

Şevket Pamuk1950de doğdu.1972de Yale Üniversitesinde Ekonomi eğitimini, 1974te Berkeleydeki California Üniversitesinde Ekonomi yüksek lisansını, 1978de aynı üniversitede Ekonomi doktorasını tamamladı.Ankara Üniversitesinde, Pennsylvania Üniversitesinde, Villanova Üniversites

Şinasi Tekin

Şinasi TekinESERLERİ İştikakçının Köşesi Türk Dilinde Kelimelerin ve Eklerin Hayatı Üzerine Denemeler Şinasi Tekin Simurg Y. İstanbul 2001 "Aşırı bir şekilde eğlendirici ve güldürücü bir eğilim gösterdiği zaman gülünç ve saçma olab

Şükrü Hanioğlu

Şükrü HanioğluESERLERİ Kendi Mektuplarında Enver Paşa Şükrü Hanioğlu Der Yayınları / Araştırma Dizisi

Tahsin Banguoğlu

Tahsin Banguoğlu1904 yılında Drama’da doğdu. MEB (1948-1950) , Milletvekili (1943-1950), Senatör (1961-1968) YTP Genel Başkanı (1966), TDK Başkanı, dil profesörü, yazar.1989 yılında İstanbul’da öldü. Tahsin Banguoğlu; Drama eşrafından merhum Ahmet Cevd

Tahsin Yücel

Tahsin YücelElbistanda doğdu (1933); Galatasaray Lisesini (1953), İ.Ü. Edebiyat Fakültesi Fransız Dili ve Edebiyatı Bölümünü bitirdi (1960). XIX. ve XX. Yüzyıl Fransız yazını ve göstergebilim alanında uzmanlaştı. Şimdi aynı bölümde profesör. ESERLERİ A

Talat Sait Halman

Talat Sait Halman7 Temmuz 1931 yılında İstanbul’da doğdu. Robert Kolej’i (1951), Amerika’da Colombia Üniversitesi Siyasal Bilgiler ve Ortadoğu Edebiyatları Bölümü’nü (1954) bitirdi, yine o üniversitede Türkçe okutmanlık yaptı (1953-1960), 1966’da

Taner Tarhan

Taner TarhanProf. Dr. M.Taner TARHAN 1941 yılında İstanbulda doğdu. 1966 yılında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Prehistorya ve Klasik Arkeoloji Bölümünü bitirdi. Aynı yıl İstanbul Üniversitesi Ed. Fak. Eskiçağ Tarihi Kürsüsünde asistan, 1972 yılında

Tansu Çiller

Tansu ÇillerTansu Çiller, 1946 yılında İstanbulda doğdu.Robert Koleji mezunu olan Tansu Çiller, Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi Bölümünü bitirmiştir. Doktorasını Connecticut Üniversitesinde veren Çiller, doktora sonrası çalışmalarını Yale Üniversitesin

Tarık Zafer Tunaya

Tarık Zafer TunayaProf. Dr. Tarık Zafer Tunaya Ülkemizde Anayasa Hukukunun önde gelen fikir babalarındandır. İ.Ü Hukuk Fakültesinde öğrencilik ve hocalık yapan Tunaya üretken bir hukuk adamıdır. “Bilgin Hukukçu” diye adlandırdığı Ord. Prof. Dr. Ali Fu

Tayfun Akgüner

Tayfun Akgüner1945 yılında Sinopta doğdu. Hakim Kemal Akgüner ve ilkokul öğretmeni Şükran Hanımın iki çocuğundan biri.Lise öğrenimini Sinopta tamamladı. Daha sonra Hukuk Fakültesini kazanan Tayfun Akgüner eğitimine devam etmek için İstanbula geldi. Öğrencilik yılları

Teoman Duralı

Teoman Duralı1947de Zonguldakta doğdu. İstanbul Üniversitesinde biyoloji ile felsefe alanlarında öğrenim gördükten sonra adı geçen yükseköğrenim kurumunun Felsefe bölümünde 1975ten beri öğretim üyesidir. Duralının kitaplaşmış çalışmaları sırasıyla; Canlıl

Tevfik Dalgıç

Tevfik DalgıçProfesor Dr. Tevfik Dalgic Teksas Universitesi-Dallas Isletme Fakultesi, Organizasyon, Strateji ve Uluslararasi Isletmecilik Bolumu Ogretim Uyesi Teksas, ABD 1944 yilinda Nevsehirde dogdu. Nevsehir Lisesi Fen Kolunu bitirdikten sonra Orta Dogu Teknik U

Thomas Garrigue Masaryk

Thomas Garrigue Masaryk(1850-1937) Üniversite profesörü, filozof, sosyolog, politikacı , diğer bir deyişle "Ulusun babası". Birinci Dünya savası sırasında, Avrupalı güçlerce tanınan Çekoslovakya devletini kurmuş ve bağımsız Çekoslovakyanın temellerini

Tosun Terzioğlu

Tosun TerzioğluSabancı Üniversitesi Rektörü. Lisans derecesini Newcastle-upon-Tyne Üniversitesinden (Ingiltere) 1965 yılında aldı. Doktora derecesini Matematik dalında Frankfurt Üniversitesinden 1968 yılında aldı. Daha önce çalıştığı üniversiteler Wuppertal Üniver

Tunca Toskay

Tunca ToskayİSTANBUL - 1939, Vahit, Bedriye - İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi, Aynı Fakültede Doktora - Almanca, İngilizce - İktisat Prof.Dr., Öğretim Üyesi - Uluslararası Turizm Uzmanlar Birliği Üyesi, TRT Genel Müdürü, Asya Pasifik Yayın Birliği Başkan Yardımc

Tuncer Baykara

Tuncer BaykaraProf. Dr. Tuncer BAYKARA 7 Temmuz 1940 tarihinde, Denizlinin Acıpayam kazasının Yatağan Köyünde doğdu. Kısa bir Fen Fakültesi ( Kimya Mühendisliği ) talebeliğinden sonra İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümüne girdi ve 1966 da bitirerek, O

Tuncer Gülensoy

Tuncer GülensoyYORUM YORUM YORUM Futbol, Türk icadı Hürriyet 14 Mayıs 2001 Anavatanı İngiltere olarak bilinen futbolun gerçekte Ortaasya Türklerinin bir buluşu olduğu ortaya çıktı. Türkler en az bin yıldır ‘tepük’ adıyla futbol oynamış.

Turgut Balkaş

Turgut BalkaşGÜNDEM GÜNDEM GÜNDEM Fatih Üniversitesi öğrenci alacak Zaman 30 Mayıs 2001 Ankara Bölge İdare Mahkemesi, YÖKün Fatih Üniversitesi aleyhine yaptığı itirazı reddetti. Bu kararla Fatih Üniversitesi, bu yıl ÖSS kılavuzuna girecek ve öğren

Turgut Tarhanlı

Turgut Tarhanlı1956 yılında İstanbulda doğdu. 1979 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi. 1981 yılında aynı Fakültenin Devletler Umumi Hukuku (Uluslararası Hukuk) Kürsüsüne asistan olarak atandı. Lisansüstü çalışmalarını aynı Fakültede ve New Yor

Turhan Esener

Turhan EsenerO herkesin hocası Cemal A. Kalyoncu Aksiyon 9 Aralık 2000 Asker bir sülaleden gelen Prof. Dr. Turhan Esener, Necmettin Molla Kocataşın oğlu Münib Hayri Ürgüplünün damadı, Eczacıbaşı Holdingin üçüncü kuşak patronu Bülent Eczacıbaşını

Turhan Feyzioğlu

Turhan Feyzioğlu1922’de Kayseri’de doğan Turhan Feyzioğlu, Galatasaray Lisesi’ni ve İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni bitirdi. 1946’da Siyasal BilgilerFakültesi’nde asistan oldu ve anayasa hukuku doktorası yaptıktan sonra 1955’te prof

Türkan Saylan

Türkan SaylanHAKKINDA YAZILANLAR ÇYDDye bölücülük davası Zaman 29 Nisan 2001 Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) yöneticileri hakkında bölücülük yaptıkları gerekçesiyle dava açıldı. Türkiyenin en çok okunan haftalık hab

Uğur Alacakaptan

Uğur Alacakaptan1934 yılında Nazillide doğdu.A.Ü.Hukuk Fakültesinde asistan, doçent, profesör olarak Ceza ve Ceza Usulü Hukuku kürsüsünde öğretim üyeliği yaptı.1968-70 yıllarında dekanlık yaptı.1968-71 yılları arasında TRT Yönetim Kurulu Üyesi, 1974-76 yıllarında

Uğur Derman

Uğur Derman1935de Bandırmada doğdu. Haydarpaşa Lisesi (1953)nden sonra, Istanbul üniversitesi Tıp Fakültesi Eczacılık Okulu (1960) nu bitirdi. Serbest eczacılık devresi (1963-1978)nden sonra Türkpetrol Vakfının yönetimini üstlendi (1977); 1981den bu yana İslam Tarih, Sanat v

Umberto Eco

Umberto EcoBilim adamı, yazar, edebiyatçı, eleştirmen Umberto Eco, 20 yüzyılın en önemli düşünce adamlarından biridir. Dünya kamuoyunun gündemine, Gülün Adı ve Foucault Sarkacı gibi büyük yankı uyandıran romanlarıyla giren İtalyan yazar, aynı zamanda Ortaçağ esteti

Ural Akbulut

Ural AkbulutGÜNDEM GÜNDEM GÜNDEM Proflar Azıttı, General Maaşı İstiyorlar PROFESÖRLER GENERAL MAAŞI İSTİYOR!! Haberturk.com 26.05.2001 MAAŞLARININ İYİLEŞTİRİLMESİ İÇİN BAŞBAKAN BÜLENT ECEVİT7E KADAR ÇIKAN ÜNİVERSİTE REKTÖR

Ümit Özdağ

Ümit Özdağ03.03.1961 yılında Tokyo/Japonya’da doğmuştur. İlk, orta ve lise eğitimini TED Ankara Kolejinde tamamlamıştır. Yüksek öğrenimini Münih kentinde Ludwig Maximilians Üniversitesi siyasal bilgiler, felsefe, iktisat fakültelerinde tamamlamış ve yüksek lisans

Ümit Meriç Yazan

Ümit Meriç Yazan16 Aralık 1946 ‘da İstanbul Üsküdar‘da doğdu. Yazar ve düşünür Cemil Meriç’le, Tarih-Coğrafya öğretmeni, Fevziye Menteşoğlu Meriç’in kızıdır. Çamlıca Kız Lisesi’ni, İstanbul Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümünü

Veli Sevin

Veli SevinProf. Dr. Veli SEVİN 1944 yılında Ödemişte doğdu. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Eskiçağ Tarihi Kürsüsünden mezun oldu (1968). Aynı yerde Doçent ( 1979) ve Profesör ( 1988) oldu. 1966-1980 yılları arasında Prof. Dr. Afif Erzen tarafından

Yakup Çiçek

Yakup Çiçek1950 Yılında Trabzon Maçka’da doğdu. 1971 Yılında Samsun İmam-Hatip Okulu’ndan, 1975’de İstanbul Yüksek İslam Enstitüsü’nden mezun oldu. Bir süre Üsküdar Müftülüğü bünyesinde din görevlisi olarak çalıştı. Fakültemizdeki gör

Yalçın Küçük

Yalçın KüçükProf. Dr. Yalçın Küçük, İskenderuna Halepten gelip yerleşmiş bir ailenin çocuğudur. Baba tarafından Türkmen, anne tarafından ise Kafkasyalı bir aileye mensuptur. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesindeki öğrencilik hayatı boyunca, Fikir Kulüpler

Yankı Yazgan

Yankı YazganProf.Yankı YAZGAN Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesinde profesör ve çocuk ve erişkin psikiyatrisi alanında serbest uzman hekim olarak çalışmaktadır. İzmirde büyüyüp, Bornova Maarif Koleji ve Ankara Fen Lisesinden(1977) sonra tıp eğitimini Ege Üniversi

Yaşar Karayalçın

Yaşar KarayalçınProf.Dr. Yaşar Karayalçın, Türk Ticaret Hukuku ve Bankacılık Hukuku alanlarında önemli katkıları olmuştur. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi bünyesindeki Bankacılık Enstitüsünün kurucularındandır. Uzun yıllar bu enstitünün başkanlığını yapmı

Yaşar Nuri Öztürk

Yaşar Nuri Öztürkİstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Eski Dekanı. Çok sayıda kitabı var. Halen Star Gazetesinde köşe yazarlığı yapıyor.İslama getirdiği yeni yorumlarla komedyenlerin malzemesi oldu.

Yavuz Abadan

Yavuz AbadanHukukçu ve siyaset adamı Yavuz Abadan 1905’de Eskişehir’de doğdu. İstanbul Hukuk Fakültesi’nde doçent ve profesör oldu.SBF Dekanı ve milletvekili oldu.30 Haziran 1967’de Ankara’da öldü. Eserleri:Hukuk Başlangıcı ve Tarihi, Huku

Yavuz Akpınar

Yavuz Akpınar1947 yılında Ardahanda doğdu. Yüksek öğrenimini 1969’da Erzurum Atatürk Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünde tamamladı.1969-1984 yıllarında Atatürk Üniversitesinde Azerbaycan edebiyatı sahasında asistan ve doktor asis

Yıldız Bayazitoğlu

Yıldız BayazitoğluHAKKINDA YAZILANLAR Türk bilim adamı Bayazitoğluna ödül CNNTURK 3 Mayıs 2005 Prof. Dr. Yıldız Bayazitoğlu, ODTÜ mezunu ABD Makina Mühendisleri Derneğinin, geleneksel Isı Transfer Hatıra Ödülünü, Prof. Dr. Yıldız Bayazıt

Yıldız Sertel

Yıldız SertelESERLERİ Ardımdaki Yıllar Yıldız Sertel İletişim Yayınevi / Anı Dizisi İstanbul 2001 "Ardımda kalan yıllar, Türkiyede demokrasi, hürriyet, insan hakları ve sosyal adalet için sürekli bir savaş veren iki insanla, annem ve ba

Yılmaz Özakpınar

Yılmaz Özakpınar1934te Boyabatta doğdu. 1957de İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümünden, 1960da Cambridge Üniversitesi Biyoloji Fakültesi Psikoloji Bölümünden mezun oldu. İstanbul Üniversitesi Tecrübî Psikoloji Kürsüsünde 1964de doktorasını verd

Yusuf Halaçoğlu

Yusuf Halaçoğlu1949 yılında Adananın Kozan kazasında doğdu. 1967de liseyi, 1971 yılında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Yeniçağ Tarihi Kürsüsünden "Fırka-i İslahiye ve Kozan " isimli lisans tezini hazırlayarak mezun oldu. 1974 yılında

Zafer Başak

Zafer BaşakZafer Başak, 1954 yılında İstanbul Amerikan Koleji (Robert Kolej), 1958 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. 1963 yılında Paris Üniversitesinden Devlet Doktorası ünvanı alan Başak, 1963 ile 1969 yılları arasında Ekonomik İşbirliği v

Zafer Toprak

Zafer Toprak1946da doğdu.1969da Ankara Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümünü bitirdi. 1971de Londra Üniversitesinde Alan Araştırmaları konusunda yüksek lisansını tamamladı. 1981de Londra Üniversitesinde Ekonomi doktorasını verdi.Halen Boğaziçi Üniversitesinde E

Zeki Velidi Togan

Zeki Velidi ToganZeki Velidi Togan, 10 Aralık 1890 tarihinde Başkurt ilinde İsterlitamaka bağlı Küzen köyünde doğdu. Daha ilk mederse tahsilini yaparken bir yandan da özel Rusça dersleri alıyordu. Öğretmen olan annesinden Farsça öğrenmeyi de ihmal etmiyordu. 1902 yılında o

Ziya Kazıcı

Ziya Kazıcı1945 Yılında Şanlıurfa Bozova Karacaviran’da doğdu. 1965 yılında Kahramanmaraş İmam-Hatip Okulu’nu, 1969 yılında da İstanbul Yüksek İslam Enstitüsü’nü bitirdi. Mezuniyetinden sonra Isparta İ.H.L.’ne öğretmen olarak atandı. Askerlik

Ziya Özel

Ziya ÖzelHAKKINDA YAZILANLAR Zakkumcu doktora ABD sahip çıktı... Milliyet 4 Eylül 2003 Bir dönem "Zakkum kansere deva" iddiasıyla adını duyuran ancak kendisine dolandırıcı bile denilen Doktor Ziya Özelin yaptığı ilaç şimdi ABD taraf

Ziyaeddin Fahri Fındıkoğlu

Ziyaeddin Fahri Fındıkoğlu1902 yılında Erzurumda doğdu.Toplumbilimci. I.U. Edebiyat Fakültesinin Felsefe Bölümü’nü bitirdikten sonra, çeşitli liselerde öğretmenlik yaptı. 1930da Strasbourg Üniversitesinin Felsefe Bölümüne girdi. 1934te yurda dönünce içtimaiyyat v

Abdi İpekçi

Abdi İpekçi1929 senesinde İstanbul’da doğdu. İlköğrenimini gördükten sonra Galatasaray Lisesini bitirdi. Sonra bir müddet Hukuk Fakültesine devam etti. Yeni Sabah, Yeni İstanbul ve İstanbul Ekspres gibi çeşitli gazetelerde spor muhabiri, sayfa sekreteri ve yazı işleri

Abdullah Cevdet

Abdullah Cevdet Osmanlı Devletinin son devirlerinde yaşamış siyaset adamı ve yazar. Jön Türkler hareketlerini başlatanlardan ve İttihad ve Terakki Cemiyetinin kurucularından. Babası Diyarbekir Birinci Tabur Katibi Ömer Vasfi Efendi olup, 9 Eylül 1869da Arapkirde doğdu. 1932de

Abdurrahman Avtorhan

Abdurrahman AvtorhanSiyasi bilimler profesörü, yazar. 1908 yılında Çeçen Cumhuriyetinde Groznide doğdu. Stalin zorbalığına karşı cephe alan binlerce Kafkasyalı gibi o da İkinci Dünya Savaşı yıllarında yurdunu terk etmek zorunda kaldı. Savaş sırasında Berl

Abdurrahman Dilipak

Abdurrahman Dilipak1949 Haruniye (daha önce Adanaya bağlı iken bu gün Osmaniyeye bağlı bir ilçe ve yeni adı: Düziçi) de doğdu. Annesinin adı: Fatma Pakize (Aksay), Baba adı Ali; 1 Aralık 1975 de Ankarada, Asiye (Turgut) la evlendi. Çocukları Ali Osman(1976), Ahmet Taha(19

Adel Mıhamceriy Hasoko

Adel Mıhamceriy Hasoko1933 yılında Ürdünün başkenti Ammanda doğdu. Ürdündeki Kafkas göçmenlerinin kültürel kuruluşlarının çalışmalarında rol oynadı. 1950-1957 yılları arasında Ürdünde bulunan İkinci Dünya Savaşı mültecilerinden yazar, besteci ve halkbilimci Ku

Ahmed Arif

Ahmed Arif 1927 yılında-Diyarbakırda doğdu. Bir süre, A.Ü. Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Felsefe Bölümünde okudu. Siyasî düşünceleri yüzünden hapis yattı. Şiirlerinde folklorik unsurları kullandı. 1991 öldü. ESERİ Hasretinden Prangalar Eskittim adl

Ahmed Cavid Paşa

Ahmed Cavid Paşa 1840 yılında Kafkasyada Vubıh (Soçi) yöresinde doğdu. Büyük Çerkes sürgününde (1864), yüz binlerce soydaşı gibi o da ailesi ile birlikte Anadoluya göç etmek zorunda kaldı. Bandırmanın Çinge köyüne yerleşti. Aile adı Therkhetdir. Yur

Ahmed Nabi Magoma

Ahmed Nabi Magoma Kafkas yurtseveri, bilim ve siyaset adamı, yazar. 1897 yılında Dağıstanın Andi yöresinde Godoberi köyünde doğdu. Orta ve lise öğrenimini Temirhan Şura (Buynak) kentinde yaptı. 1917 Rusya devriminin karışıklıkları, anayurdunda yüksek öğrenim görmesine

Ahmet Canbek

Ahmet Canbek1903 yılında, bugün Kabardey-Balkar Cumhuriyetinin merkezi olan Nalçikde doğdu. Kafkasyada Sovyet iktidarının kurulması üzerine 1920 yılında, genç bir lise öğrencisiyken yurdunu terk ederek Türkiyeye iltica etmek zorunda kaldı. İstanbulda bir süre kaldıktan son

Ahmet Efe

Ahmet Efe1955 yılında Kayseride doğdu. İlkokulu memleketinde tamamladı. Ankara imam-Hatip Lisesini bitirdi. Ankara Ticarî ilimler Akademisi mezunu. Dokuz yıl Diyanet işleri Başkanlığı ve TRTde çalıştı. Memuriyetten ayrıldı. Kandil Yayınevini kurdu. Kandil Çocuk D

Ahmet İnsel

Ahmet İnsel13.3.1955 doğumlu. 1982 yılında Paris 1 Pantheon Sarbonne Üniversitesi İktisat Fakültesinde doktora yaptı. 1984 yılından beri aynı üniversitede öğretim üyeliği yapan İnsel, Galatasaray Üniversitesinde de dersler veriyor. Birikim Dergisi yazarlarından olan Ahmet

Ahmet Kabaklı

Ahmet Kabaklı1924 yılı mayıs ayında Elazığ Harput’un Göllübağ’ında doğdu.Harput Sarayhatun Camii imamlığı yapan Ömer Efendi ile Münire Hanım’ın oğludur.Çocukluğu Harput yakınlarında Göllübağ denilen bölgede geçti.Elazığ Numune Mektebi̵

Ahmet Yıldızhan

Ahmet Yıldızhan1956 yılında Samsun’da doğdu.Kuleli Askeri Lisesi’ni birincilikle bitirdikten sonra Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne girdi.Askerlik görevini Gülhane Askeri Tıp Akademesinde Nöroşirürji Uzmanı olarak yaptıktan sonra, Amerika Birleşik Dev

Ahmet Nuri

Ahmet Nuri Ahmet Nuri Tsağo, eğitimci ve yazar. Büyük Çerkes sürgününde önce Balkanlara, sonra da Suriyeye sürülerek Golan yöresinde yerleşmiş olan bir ailenin çocuğudur. 1888 yılında Kuneytra kasabasında doğdu. Babasının adı Aytekdir. İlk öğrenimini Kuneytrada,

Alvin Toffler

Alvin Toffler1928’de doğdu. Üniversite öğreniminin akabinde döküm işçiliğinden gazeteciliğe değişik mesleklerde çalıştı. Fortune dergisinin Washington muhabiri ve sonra editörü oldu. Kısa bir süre Cornell Üniversitesi’nde misafir profesör olarak çalıştı.

Arslan Kılıç

Arslan Kılıç1948 Konya doğumlu. İÜ Fen Fakültesi Fizik-Matematik bölümünü bitirdi (1970). 1967 yılında FKF (daha sonra Dev-Genç) ve TİP üyesi olarak örgütlü devrimci mücadeleye katıldı. Gençliğin, “68 mücadelesi” olarak anılan anti emperyalist devrimci m

Arzuhan Yalçındağ

Arzuhan YalçındağHAKKINDA YAZILANLAR Genç liderler arasında 4 Türk Hürriyet 11.01.2005 Dünya Ekonomi Forumu tarafından seçilen genç liderler arasında Türkiye’den Ali Babacan, Ferit Şahenk, Ali Koç ve Arzuhan Yalçındağ yer alıyor. Dünya

Asil Nadir

Asil Nadir1941 yılında Lefkede İrfan ve Safiye Nadirin oğlu olarak doğdu. Magosada gazete satarak büyüyen Asil Nadir, ailesinin 1963 yılında Londraya taşınması ile yeni bir hayata başladı. Babasının "Yaşam iştir, iş ise yaşam" sloganını kendisine rehber edinen

Attila İlhan

Attila İlhan1925 yılında İzmir’in Menemen ilçesinde doğdu.İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ndeki yüksek öğrenimini yarıda bıraktı, gazete ve dergilerde çalıştı. Demokrat İzmir Gazetesi Genel Yayın Müdürlüğü ve Başyazarlığından Ankara’da Bi

Aydın Arakon

Aydın Arakon1918 yılında Edirne’de doğdu. Sabahattin Kudret Aksalla birlikte edebiyat dergiler çıkardı. Sinemaya senaryo yazarı olarak başladı (1947), Çığlıkla yönetmenliğe başladı(1949). Önemli filmleri: İstanbulun Fethi(1951), Vatan İçin

Aydın Doğan

Aydın Doğan1936 yılında Gümüşhane’nin Kelkit ilçesinde doğdu.İstanbul Ekonomi ve Ticaret Yüksek Okulu’nda okudu.1979 yılında Milliyet gazetesini Ercüment Karacan’dan, 1994 yılında da Hürriyet gazetesini Erol Simavi’den satın aldı.Gözcü,Radikal, Po

Aydoğan Vatandaş

Aydoğan Vatandaş1974 yılında İstanbulda doğdu. İlk ve Orta tahsilini İstanbulda tamamladı. 1988 yılıında Deniz Lisesine giren Aydoğan VATANDAŞ 1995 yılında Deniz Harp Okulundan ayrıldı. 1995 yılında Aksiyon Dergisinde gazeteciliğe başlayan Vatandaş, 1997 yılında TİM

Aziz Nesin

Aziz Nesin1915 yılında İstanbul’da doğdu.Kuleli Askeri Lisesi’ni, Harp Okulu’nu (1937) bitirdi, subaylıktan gazete fıkra yazarlığına geçti (1944), birçok gazetede yazdı. Sabahattin Ali ile birlikte, biri kapatılınca öteki, Marko Paşa, Malum Paşa, Merhum Pa

Bahri Zengin

Bahri Zenginİstanbul Milletvekili-SP KİLİS - 1942, Hüseyin, Emine - İTÜ Makina Fakültesi, Delft Teknik Üniversitesi Sanayi Yönetimi ve Bölgesel Kalkınma Alanında İhtisas, İTÜde Master - İngilizce - Makina Yüksek Mühendisi - Devlet Planlama Teşkilatı Uzmanı, Sanayi Ba

Baki Süha Edipoğlu

Baki Süha Edipoğlu1915 yılında Antalyada doğdu. İstanbul Hayriye Lisesi mezunu. İstanbul gazetelerinde, daha sonra da Ankara ve İstanbul radyolarında çeşitli görevlerde çalıştı. İlk şiiri Servet-i Fünûn-Uyanış dergisinde çıktı.1972 yılında öldü. ESE

Baymirza Hayıt

Baymirza Hayıtİlim adamı, büyük Türkistan Tarihçisi ve sovyetolog Baymirza Hayit, bugünkü Özbekistanın Fergana vadisi, Namangan vilayetinin, Yargorgan köyünde 17 Aralık 1917de doğmuştur. Annesinin adı Rabiya, babasının adı Hayit Mirza Mahmutmirzaoğludur. Dokuz çocuklu

Bedii Faik

Bedii Faik Bedii Faik Akın 1921de Bandırmada doğdu. Lise öğrenimini İstanbul Kabataş Lisesinde tamamladı. Tıp fakültesine girdi, tam doktor olacakken vazgeçip tütün ticaretine yöneldi ve yine tam başaracakken vazgeçip yazı hayatına atıldı. Orada kaldı. Hem de aşkla, zev

Bedirhanoğulları

Bedirhanoğulları ESERLERİ 1.Defter-i Amalim Mehmet Salih Bedir-Hanın Anıları Mehmet Salih Bedir-Han Belge Yayınları / Marenostrum/Mitos Dizisi "Mehmed Salih Bedir-Han 1910larda İstanbulda başlayan entellektüel Kürt rönesansının ilk akla g

Bill Gates

Bill Gates1955 yılında doğdu. Amerikalı girişimci Gates iki kişilik şirketini (Microsoft) başta gelen bir Bilgisayar Software (Yazılım) şirketine dönüştürdü. Gates 20. yüzyılın son döneminde en başarılı şirket patronlarından biri oldu. Seattle/Washingtonda avukat bir

Boris Johnson

Boris JohnsonHAKKINDA YAZILANLAR Ali Kemalin İngiliz vekil torunu mu var 07.04.2002 Hürriyet İngiliz Muhafazakár Parti Milletvekili ve ‘‘The Spectator’’ Dergisinin Genel Yayın Yönetmeni Boris Johnsonun Atatürk karşıtı diye 1922de li

Cahit Zarifoğlu

Cahit Zarifoğlu1940 yılında Ankarada doğdu. Babasının memuriyeti dolayısıyla ilk ve orta öğrenimini yurdun çeşitli yerlerinde yaptı. Liseyi memleketi K.Maraşta tamamladı. İ.Ü. Edebiyat Fakültesi Alman Dili ve Edebiyatı Bölümünü bitirdi. Çevirmenlik yaptı. Avrupay

Cem Uzan

Cem Uzan23.11.1992 Tarihinde Hasan Celal Güzel başkanlığında kurulan YDP 23 Ağustos 2002 tarihli kongresinde ; partinin adının "Genç Parti" olarak değiştirilmesi ve genel başkanlığına Cem UZANın getirilmesi kararlaştırılmıştır. 3 Kasım 2002 seçimlerinde sür

Cemal Süreya

Cemal SüreyaAsıl adı Cemalettin Seber.1931 yılında Erzincan’da doğdu.Siyasal Bilgiler Fakültesi’ni bitirdi (1954), Maliye Bakanlığında müfettiş muavini ve müfettiş olarak çalıştı. 1965’te istifa ettiyse de 1972’de Ankara’da gene aynı işe dön

Cevat Rifat Atilhan

Cevat Rifat Atilhan1892 senesinde İstanbulda Vefada dünyaya gelmiştir. Babası Rifat Paşa Şam mutasarrıfıdır. Çocukluğunun ilk yılları Şamda geçmiştir. Daha sonra İstanbula gelerek Fatih İptidaisine (İlkokul) başlamıştır. İlkokulu bitirdikten sonra baba mesleği ol

Cihangir Muhammed

Cihangir MuhammedCihangir Muhammed Özbekistanın Semerkant vilayetinde doğmuş, tahsilini Taşkent Devlet Üniversitesi . Basın Yayın Fakültesinde tamamlamış, 1990 yılına kadar çeşitli gazetelerde ve Özbekistan televizyonunda çeşitli görevlerde bulunmuş bir yazardır. 19

Doğan Hızlan

Doğan Hızlan1937de İstanbulda doğdu. Pertevniyal Lisesini bitirdi. Hukuk öğrenimini yarıda bıraktı. İlk yazısı 1954te yayımlandı. Gazeteci, yayınevlerinde redaktör ve danışman olarak çalıştı. 1980den sonra Gösteri dergisini yönetmiştir. Eleştrilerini, kitap tanıtma

Dücane Cündioğlu

Dücane Cündioğlu1962de İstanbulun Üsküdar İlçesinde doğdu. 1980den itibaren başladığı yazı hayatına, çeşitli dergi ve gazetelerde makaleler yayımlamak suretiyle devam etti. 1985 yılından itibaren yayıncılıkla meşgul oldu ve birçok dinî eserin redaksiyon heyetin

Ebubekir Eroğlu

Ebubekir EroğluMalatya, 1950 doğumludur. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi (1975). Kamu görevlisi olarak çalıştı. İlk denemelerinden sonra, Diriliş dergisinde yayınladığı 1969 şiirlerle edebiyat dünyasına girdi. Daha sonra şiirlerinden başka, çağdaş ve k

Ebulala Mardin

Ebulala MardinEbul’ula Mardin(1880 – 1957) Tanınmış hukukçulardandır. İşkodra’ da doğmuştur. 1903’ de Hukuk Mektebinden mezun olmuş, Zabit Katipliği, muhtelif mahkemelerde ve Evkaf Şurasında azalık yapmış, Meşihat Mektupçuluğu ile Müsteşarlı

Elif Dağdeviren

Elif Dağdeviren16.08.1967 Ankara doğumlu. İlk orta ve liseyi TED Ankara Koleji’nde okudu. Hacettepe Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Akademisi İşletme Bölümü’nden mezun oldu. Üniveriste eğitimi sırasında bir ara verip ABD’nin New Jersey eyaletindeki R

Emin Semsuğ

Emin Semsuğ1900 yılında, Suriyenin halen İsrail işgali altında bulunan Golan yöresinde, Mansure köyünde doğdu. Büyük Çerkes, sürgününde (1864) önce Balkanlara, sonra da Suriyeye göçetmek zorunda kalan dedesi, Mansure köyünün ileri gelenlerinden biri ve köy muhtarı

Emine Şenlikoğlu

Emine Şenlikoğlu27 Mayıs 1953 yılında dünyaya geldi. İlk-Orta ve İmam-Hatip lisesini dışardan bitirdi.Yurt içi ve yurt dışında birçok konferanslar verdi.İlk kitabı Gençliğin İmanını Sorularla Çaldılar’dır. Şenlikoğlu, 1985 yılından itibaren Me

Enis Batur

Enis Batur28 Haziran 1952 yılında Eskişehir’de doğdu. Orta öğrenimini İstanbul ve Ankara’da tamamladı. Ortadoğu Teknik Üniversitesi’nde başladığı yüksek öğrenimini Paris’te bitirdi (1976).Yazı hayatına sinema ve müzik eleştirileriyle başladı. (1

Enver Ören

Enver Ören10 Şubat 1939da Denizlinin Honaz nahiyesinde dünyaya gelmiştir. Ilk ve Orta tahsilini Denizlide bitirerek Kuleli Askeri Lisesine, oradan da Istanbul Üneversitesi, Fen Fakültesine girdi. 1961 yılında Lisans öğretimini başarıyla tamamladıktan sonra kazandığı NATO burs

Ercan Arıklı

Ercan Arıklı1940 yılında Ankara’da doğdu.Nezaket ve Kahraman Arıklı’nın oğlu.Lausanne Üniversitesi SBF’de okudu.Gazetecilik mesleğine 1966 yılında ABC gazetesini çıkararak başladı.Daha sonra Ekonomi Politika gazetesini yayınladı.Gelişim Yayınları̵

Erdal Öz

Erdal Öz26.03.1935 tarihinde Sivas Yıldızelinde doğdu. İlkokulu, Uzunköprü ve Muğlada, ortaokulu Antalyada, liseyi Tokatta okudu (1953). İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinde başladığı yüksek öğrenimini Ankara Hukuk Fakültesinde tamamladı (1969). Amerikan Haber Merkezi

Ergun Göze

Ergun Göze1931 yılında Sivasta doğdu. İlk ve orta tahsilini Sivasta yaptıktan sonra Çorum Lisesinden mezun oldu (1950). İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini 1957de bitirdikten sonra birkaç arkadaşıyla birlikte Babıali Yayınevini kurdu. Daha sonra serbest avukatlık yapm

Ersin Salman

Ersin Salman4 Şubat 1941 Ankara doğumlu.Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi’ni bitirdi.1964’te açılan sınavı kazanarak TRT’ye girdi, 1971 sonuna kadar TRT Ankara Radyosu’nda program yazarı ve yapımcısı olarak çalıştı, yanı sıra radyo oyunlar

Ertan Abbas Beyatlı

Ertan Abbas BeyatlıErtan Abbas Beyatlı /dr./ www.kerkukfeneri.com editörü/ 1974 yılında Kerkük’te doğdu. Babası Dr. Aydın Abbas Beyatlı, annesi Fizik öğretmeni Nesrin Reşit Ali. Baas Partisi dönemindeki baskılardan dolayı 1980 yılında ailesi ile birlikte Ira

Ertem Eğilmez

Ertem Eğilmez1929 yılında İstanbul’da doğdu. Çağlayan Yayınevini kurup editörlük yaptı. Önce Efe, sonra Arzu Film şirketlerini kurdu (1953). Fatoşun Fendi Tayfuru Yendi adlı filmiyle yönetmenliğe başladı (1964). Güldürü filmleri türünde ilgin

Ertuğrul Düzdağ

Ertuğrul Düzdağ1941’de Bursa’da doğdu. İlkokulu Yenişehir ve Bursa’da okudu. Haydarpaşa Lisesi’ni ve İstanbul Edebiyat Fakültesi’nin Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nü bitirdi (1965). Fakülte yıllarında, haftalık Yeni İstiklal gazetesinde

Esat Coşan

Esat Coşan1938 yılında Çanakkalede doğdu. Babası Halil Necati Efendi, annesi Şadiye Hanımdır. 1950’de İstanbul Vezneciler ilkokulunu, 1956da Vefa lisesini bitirerek aynı yıl İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arap-Fars Filolojisi bölümüne girdi . Arap Dili v

Fahri Sarrafoğlu

Fahri Sarrafoğlu1966 yılında Aksaray’da doğdu.İlk, orta ve lise tahsilini Aksaray’da tamamladı.A.Ü.İletişim Fakültesi’ni bitirdi.Aynı yıl yabancı dil tahsili için İngiltere’ye gitti.Bir yıl Londar’da kaldıktan sonra askerlik görevini ifa için

Faruk Mercan

Faruk MercanESERLERİ Niso Faruk Mercan Zaman Kitapları İstanbul 2001 Nesim Malki, Türkiyede Musevi sermayesine dayalı ilk bankayı kurmanın peşindeydi. Bu mücadelesinde güçlü bir medya patronuyla karşı karşıya geldi, onunla amansız bir kavgaya giri

Fatih Kerimi

Fatih Kerimi Tatar Türklerinin yazar, gazeteci ve naşirlerinden 1870 yılında Tatarıstanın Bügülme kazasına bağlı Minğlibay köyünde doğmuştur. İlk eğitimini köyün mollası olan babası Gilman Ahunddan alan Kerimî, daha sonra Çıstay (Çistapol) medr

Ferit Edgü

Ferit Edgü1936 yılında İstanbul’da doğdu.İstanbul Güzel sanatlar Akademisi Resim ölümü’nde başladığı eğitimini Paris’te sürdürdü (1959-1964), İstanbul’da 1977’den beri Ada Yayınları’nı yönetiyor. ESERLERİ Şiirler yazd

Ferman Karaçam

Ferman Karaçam1955 yılında Ardahanda doğdu. İlk ve ortaokulu Ardahanda, liseyi Erzincanda bitirdi. 1982 yılında Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Fransız Dili ve Edebiyatı Bölümünden mezun oldu. Çok sayıda dergi ve gazetede şiir ve yazıları yayımland

Fethi Tevetoğlu

Fethi TevetoğluFethi Tevetoğlu ilk, orta ve lise eğitimini yurdun çeşitli vilayetlerinde yaptı. Daha sonra Askeri Tıbbıyeye girdi. Mezuniyetinden sonra Gülhane Askeri Tıbbıyeye tayin edildi. İhtisasını Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesinde tamamlayarak çocuk hastalılları u

Fethi Naci

Fethi Naci Fethi Naci [İsmail Naci Kalpakçıoğlu] (doğ. Giresun 1927), İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesini bitirdi. 1940tan başlayarak çeşitli gazete ve dergilerde şiirler ve öyküler yayınladı. 1953ten sonra yazdığı eleştirilerde Fethi Naci adını kullanmaya başla

Gaspıralı İsmail

Gaspıralı İsmail “Eğer millete yardım etmek istiyorsan elinden gelen işten başla” Gaspıralı İsmail 1851-1914 1774 Küçük Kaynarca Antlaşması sonucu,Osmanlı himayesinden ayrılıp,1783 yılında Rus işgaline maruz kalan Kırım yarımadası sürgün v

Gazihan Bessolt

Gazihan BessoltOset mülteci Kazi Bessolt (Gazihan Beşolt) "Prag Ticaret Enstitüsü"nde öğrenimini tamamladı, KDHP liderliği tarafından Parise gönderilerek "Promethe" dergisinin redaksiyon kurulunda Kuzey Kafkasya seksiyonunda yer aldı(50). Çerkes Süvari T

Geoffrey Jones

Geoffrey Jonesİngilterede Reading Üniversitesi´nde ve Hollanda/Rotterdamda Erasmus Üniversitesinde Ticaret Tarihi profesörüdür. Özellikle çokuluslu bankacılık ve ticari şirketler konusunda ihtisaslaşmış bir uluslararası ticaret tarihi uzmanıdır. Banking and Empire in Ir

Güneri Civaoğlu

Güneri CivaoğluGÜNDEM GÜNDEM GÜNDEM Uzlaşma kültürü Güneri Civaoğlu Miliyet 11 Mayıs "Hiçbirimiz, hepimiz kadar akıllı değiliz." Türkiye siyasetinde "liderler toplantısı" diye bir ortak akıl geleneği oluşmakta.Koali

Güntay Şimşek

Güntay Şimşek1968de Erzurumun Olur ilçesinde doğdu. İlk ve orta öğrenimini ilçesinde, lise tahsilini Bursa Otelcilik Ve Turizm Meslek Lisesinde yaptı. 1988de Erzurum Atatürk üniversitesi Edebiyat Fakültesinden mezun oldu ve aynı yıl askerlik görevi için orduya katıldı. Bur

Hakan Yılmaz Çebi

Hakan Yılmaz ÇebiAslen Trabzon’un Sürmene İlçesi İsmailçebioğlu eşrafından olan Hakan Yılmaz Çebi, babasının memuriyeti gereği Zonguldak’ta 31 Mart 1968 yılında doğdu. İlkokulu hayatının birçok mistik olayına şahitlik ettiği Rüzgarlımeşe ilkok

Hakkı Öcal

Hakkı Öcal1949 yılında Ankara’da doğdu.Macide ve M.Ali Öcal’ın oğlu.AÜ SBF’de okudu.Gazetecilik mesleğine 1968 yılında Yeni Gazete’de başladı.Ulus ve Hürriyet ve Tercüman gazetelerinde genel yayın yönetmeni olarak çalıştı.Amerika’nın Ses

Hakkı Öznur

Hakkı ÖznurAraştırmacı-Yazar Hakkı Öznur, Ülkü Ocaklarına genç yaşta girdi. 1983 yılında kurulan Muhafazakar Partide görev yaptı. MP, 1985te MÇPye dönüştükten sonra bu partinin bir dönem Ankara Altındağ ilçe ikinci başkanlığını yürüttü. MÇP Ankara İ

Hakkı Tarık Us

Hakkı Tarık Us1889’da Gördes’de doğdu.Hakkı Tarık, kardeşi Mehmet Asım ile Ahmet Emin Yalman’ın 1917’de çıkarttıkları Vakit gazetesindeki yazıları ve Kurtuluş Savaşı sırasında İstanbul’dan Anadolu’ya silah ve mühimmat kaçıran gizli

Hamid Marcus

Hamid MarcusAlman Dr.Hamid Marcus tanınmış bir fikir adamı ve yazar olup, Berlin’de Moslemische Revue adlı dergiyi kurmuştur.İslam’ı seçmesini şöyle anlatır: Niçin müslüman oldum ? Goethe’nin okuduğu Kur’an-ı Kerim Daha çoc

Hasan Ali Kasır

Hasan Ali Kasır1953 yılında Elazığ/Gençte doğdu, İlk ve ortaöğrenimini Elazığda (1970), Yükseköğrenimini Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesinde tamamladı (1975). Murakıplık, ve çeşitli liselerde edebiyat öğretmenliği yapan Kasır, 1986 yılında Yard

Hasan Sami Bolak

Hasan Sami Bolakİktisatçı, gazeteci, şair, radyo ve tv. programcısı. 10.5.1942 Kayseri doğumlu. Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi Sanayi Bölümü mezunu. 1960 yılından beri faal gazetecilik yapıyor. Kayseride, Milli Ülkü, Yeni Sabah, Orta Doğu, Millet

Haydar Baş

Haydar Baş1947 yılında Trabzon’da doğdu.İlk, orta ve lise eğitimini Trabzon’da tamamladı.1970 senesinde, Kayseri Erciyes Üniversitesi’ne bağlı Yüksek İslam Enstitüsü’nden mezun oldu.Lisansüstü eğitimini ve doktorasını insan hakları, iman ve insan k

Hıfzı Topuz

Hıfzı Topuz1923’te İstanbul’da doğdu. Galatasaray Lisesi’ni (1942), İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni bitirdi. 1947-1958 yılları arasında Akşam gazetesinde muhabir, istihbarat şefi, yazı işleri müdürü olarak çalıştı. Paris’te Unesco M

Hulki Cevizoğlu

Hulki CevizoğluPROFESYONEL YAŞAMI: Gazeteci-TV program yapımcısı Hulki Cevizoğlu, A.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde “Siyaset Bilimi” lisansı ve “İşletmecilik” yüksek lisansını tamamladı. 1981’de gazeteciliğe başladığı Hürriyet

Hulusi Turgut

Hulusi TurgutESERLERİ 1.Görüntüler Süleyman Demirel 50. Yıl Hulusi Turgut ABC Kitabevi Yayın ve Dağıtım A.Ş. / Siyaset Dizisi Değerli Kitap Dostları, Türkiye Cumhuriyeti Devletine 50 yıldan beri hizmet verip, ülkeye dev eserler kazandıran C

Hurşit İlbeyi

Hurşit İlbeyiTürkistanlı bir ailenin ilk çocuğu olarak Haziran 1963de Şanlıurfanın Ceylanpınar ilçesinde dünyaya geldi. İlk ve orta öğrenimini Ceylanpınarda, lise öğrenimini ise Adananın Ceyhan ilçesinde tamamladı. Erken yaşta atıldığı çalışma hayatında, yayınc

Hüseyin Gülerce

Hüseyin Gülerce1950 yılında Edirne’nin Keşan ilçesinde doğdu. İlkokulu Enezde, ortaokulu Keşanda bitirdi. Edirne Öğretmen Okulunda okudu. İstanbul Yüksek Öğretmen Okulunu ve İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Fizik-Matematik bölümünü bitirdi. İstanbulda 1969-197

Hüsnü Aktaş

Hüsnü Aktaş1950 yılında Burdurun Askeriye köyünde doğdu. Temyiz yaşında iken Kuran okumaya ve Arapça öğrenmeye başladı. İlk öğrenimi köyünde, orta öğrenimini Burdurda ve Lise öğrenimini Antalyada tamamladı. Ankara Ü. DTCF Alman Dili ve Edebiyatı Bölümü

İbrahim Altınsay

İbrahim Altınsayİşadamı ve Siyasal Bilimler Uzmanı 1954 yılında Çanakkalede doğdu. Orta öğrenimini Darüşşafaka Lisesinde, yüksek öğrenimini Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi, lisans üstü eğitimini ise Boğaziçi Üniversitesi Tarih Bölümünde tamamla

İbrahim Dakuklu

İbrahim Dakukluİbrahim Dakuklu /yazar/ 1932 yılında Kerkük iline bağlı Dakuk bucağının Saray mahallesinde dünyaya geldi. Yazarımız Irak Türkmen hoyratları ile ilgili araştırması Yeni Irak dergisinde yayınlanmıştır. Yazarın Türkmence olarak ortaya koyduğu eser

İlhan Darendelioğlu

İlhan Darendelioğluİlhan Egemen Darendelioğlu İçelin Tarsus İlçesinde 1921 yılında doğdu.Tarsus Çukurova Orta Okulunu ve Adana Erkek Lisesini bitirdiktensonra İstanbul Edebiyat Fakültesi Türkoloji Bölümünden mezun oldu. 1950’de yedek subay olarak askerlik

İlhan Selçuk

İlhan Selçuk1925 yılında Aydın’da doğdu.İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni bitirdi.(1950). Avukatlık, matbaacılık, dergi ve gazetelerde yazı işleri müdürlüğü yaptı. İlk yazıları 41 Buçuk isimli mizah dergisinde çıkmıştı (1952). Cumhuriyet gazete

İlnur Çevik

İlnur Çevik27 Haziran 1952 yılında Ankarada doğdu. İlkokula İngiltere Londrada başlayıp, orta öğrenimini TED Ankara Kolejinde tamamladı. 1968 yılında TED Ankara Kolejinde okurken TÜBİTAK yarışmasında ikincilik ödülü aldı. 1973 yılında İngiltere Warwick Üniversi

İsa Kocakaplan

İsa Kocakaplan1956 yılında Karabük’ün Eskipazar ilçesinde doğdu. İlk ve ortaokulu İstanbul’da okudu. İstanbul, Tunceli ve Kırşehir İlköğretmen okullarında sürdürdüğü lise öğrenimini Kırşehir Erkek İlköğretmen Okulunda tamamladı (1974). Siirt ili Eruh

İslam Gemici

İslam Gemici30 Aralık 1963 tarihinde Gaziantep’te doğdu. Aslen, Osmanlı Beyliği’nin kuruluşunda Kayı Boyu’nun yanında yer alan Karakeçili Aşireti’ndendir. Gazi Mustafa Kemal ve Cumhuriyet İlkokullarında, Merkez Ortaokulu’nda ve M.R. Uzel End

İsmet Özel

İsmet Özel1944’te Kayseri’de doğdu. İlk ve orta öğrenimini Kastamonu, Çankırı ve Ankara’da yaptı. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde bir süre okuduktan sonra Hacettepe Üniversitesi’ne geçerek Fransız Dili ve Edebiyatı Bölüm

İştirakçi Hilmi

İştirakçi Hilmi İştirakçi Hilmi ya da Sosyalist Hilmi olarak da tanınan gazeteci ve siyaset adamı. Doğum tarihi bilinmemekle birlikte İzmir’de doğduğu ve bir süre bu kentte yaşadığı kesindir. 15 Kasım 1922’de İstanbul’da öldü. Osmanlı Sosyalist Fırkas

Kadir Mısıroğlu

Kadir Mısıroğlu1933 yılında Trabzon’un Akçaabat ilçesinde doğdu.Trabzon Lisesi’ni,İ.Ü. Hukuk Fakültesi’ni bitirdi.Sebil Yayınevi’ni kurdu.12 Eylül 1980’den sonra bir süre yurtdışına çıktı, bilahare yurda döndü. ESERLERİ Araşt

Kadri Yurdatap

Kadri Yurdatap1931 yılında İstanbul’da doğdu.Gazetecilik yaptı, sinemagazin dergileri çıkardı.Ülkü Erakalınla Ülkü Film (1963), daha sonra kendi adına Mine Film Şirketini kurdu (1975). Önemli filmleri:Kızgın Toprak (Feyzi Tuna), Dul Bir Kadın (At

Kemal Çapraz

Kemal ÇaprazGazeteci ve araştırmacı olan Kemal Çapraz 1964te Kastamonunun Araç ilçesinde doğmuştur. Annesinin adı Meliha, babasının adı Cemaldir. İlk ve orta tahsilini İstanbulda yapan Kemal Çapraz, 1987de İstanbul Üniversitesi, Basın Yayın Yüksek Okulundan m

Kemal Karatekin

Kemal Karatekin1925 yılında Makedonya’da doğdu. Kemal Karatekin, 1959 yılında Türkiyeye göç etmiş ve 1962 yılında da Tekin Yayınevini kurmuştu. Karatekin, aralarında Başbakan Bülent Ecevit, Yaşar Kemal, Orhan Kemal, Necati Cumalı, Kemal Tahir, Uğur Mumcu ve Aziz Nesi

Kemal Özer

Kemal ÖzerKemal Özer 1935’te İstanbul’da doğdu. Babası Devlet Demir Yollarında tren sürücüsüydü. İstanbul Erkek Lisesi’nde orta öğrenimini bitirdi. İstanbul Üniversitesi edebiyat fakültesinde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde öğrenim gördü. Öğreni

Kemal Fedai Coşkuner

Kemal Fedai Coşkuner1927 yılında Antalya’nın Akseki ilçesi Mahmutlu köyünde doğdu. 1945 yılında Antalya Aksu Öğretmen Okulu’ndan mezun oldu. Antalya, İzmir ve Muğla’da öğretmenlik yaptı. Emekli olduktan sonra bir süre İzmir Halk Eğitim Merkezi Müdürlü

Kemal Tahir

Kemal Tahir Kemal Tahir (İsmail Kemalettin Demir) 15 Nisan 1910 tarihinde İstanbulda doğdu. Deniz subayı olan babası Sultan II. Abdulhamidin yaverlerindendi. İlkokulu muhtelif okullarda, rüştiyeyi Kasımpaşadaki Cezayirli Hasan Paşa Rüştiyesinde okudu (1923). Galatasaray Lisesini

Mahmut Çebi

Mahmut ÇebiŞubat 1963 tarihinde Samsunda doğdu. İlk ve orta tahsilini Ordu ilinde yaptı. 12 Eylül 1980 tarihinde selamladığı Ege Üniversitesi İletişim Fakültesinin Gazetecilik Bölümünü Mayıs 1984te bitirdi. Aynı yıl Sızıntı dergisinde redaktör olarak görev aldı.

Mahmut Çetin

Mahmut Çetin1 Ocak 1963 tarihinde Ankara’da doğdu.Reşat Bey İlkokulu, Sokullu Mehmet Paşa Ortaokulu, Atatürk Lisesi, Adapazarı Akyazı Lisesi ve Erzurum A.Ü. Fen ve Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nü bitirdi (1986). Mezuniyet tezi Yahya Kemal

Manfred Pohl

Manfred Pohl1944te doğdu. Frankfurtta Deutsche Bankın Tarih Enstitüsünün müdürüdür. 1972de, Saarbrücken Üniversitesinde Tarih doktorasını tamamladı ve 1992de, Frankfurt Üniversitesinden fahri profesörlük unvanını aldı. Halen yürütmekte olduğu görevler ve fahri görevl

Maxwell

Maxwell HAKKINDA YAZILANLAR "Onu köpek balıklarına atın..." Taha Kıvanç Yeni Şafak 4 Eylül 2001 Edmond Safra, eşinin kararıyla, hem de yeri hazırlandığı halde, İsraildeki Zeytin Dağı eteklerine gömülmedi; Lily Safra, yılın büyük b

Mehmet Barlas

Mehmet Barlas1942 yılında Ankarada doğdu. Barlas, Hukuk Fakültesi mezunu. Ismail Cemin TRT Genel Müdürlüğü yaptığı dönemde iç ve dış haberler danışmanlığı yapan Barlasın Türkiye Üzerine Pazarlıklar adlı kitabı bulunuyor. Barlas, 1968 yılında Gazeteciler Cemiyetin

Mehmet Çınarlı

Mehmet Çınarlı1925 yılında Ermenekte doğdu. İlkokulu Ermenekte, orta öğrenimini Antalyada tamamladı. Siyasal Bilgiler Fakültesini bitirdi. Maliye Bakanlığında çeşitli görevlerde bulundu. Sayıştay üyeliğine atandı. Anayasa Mahkemesi üyeliği yaptı. Emekli oldu. Ark

Mehmet Erdoğan

Mehmet Erdoğan1961 yılında Rize-Güneysu doğumlu. İlk ve orta öğrenimini Rizede yaptı. Ankara İlahiyat Fakültesi mezunu. Ayane dergisini kurdu ve yönetti. Çeşitli dergilerde yazdı. ESERLERİ Şairin, Örtüye Bürünen Sözler adlı bir şiir kitabı bulunmakt

Mehmet Gündem

Mehmet Gündem1968 yılında Orduda doğan Gündem, ilk-orta-lise öğrenimini İstanbulda yaptı. Ataköy Lisesi’nden sonra Uludağ Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sosyoloji bölümünü bitirdi. Ardından Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde Siyaset ve Sosyal Bi

Mehmet Ketey

Mehmet KeteyAsker, toplum adamı ve yazar. 1888 yılında Kafkasya’nın Çeçenistan yöresinde doğdu. Askeri okullarda okuyarak subay oldu. Kuzey Kafkasyanın Sovyet Rusya tarafından işgalinden sonra önce Gürcistana, sonra da Türkiyeye iltica etti (1921). Türk ordusuna kat

Mehmet Kutlular

Mehmet KutlularYeni Asya Gazetesi İmtiyaz Sahibi Mehmet Kutlular: "Asıl kökenimiz Çanakkale’nin Biga kazasının Balıklı nahiyesinden. Ailem oradan. İstiklal mücadelesinde devlet olmadığı zaman, oralarda birtakım çeteler vardı. Dedemin de malî durumu iy

Mehmet Söztutan

Mehmet Söztutan8 Haziran 1956da Karsın Sarıkamış ilçesinin Sırataşlar Köyünde doğdu. İlk, Orta ve Yüksek öğrenimini Erzurumda yaptı. Yabancı Diller Yüksek Okulu mezunudur. 5 yıl İngilizce öğretmenliği yaptıktan sonra Türkiye Gazetesinde yazarlıkla gazetecilik mesle

Mehmet Ali Aybar

Mehmet Ali Aybar5 Ekim 1908de İstanbulda doğan M. Ali Aybar, Galatasaray Lisesinden sonra İstanbul Hukuk Fakültesini bitirdi. Aynı fakültede anayasa hukuku asistanı, hukuk doktoru ve devletler hukuku doçenti oldu. 1946da yazıları nedeniyle doçentlik görevine son verildi. Aynı y

Mehmet Ali Birand

Mehmet Ali Birand1941 yılında İstanbul’da doğdu.Mürvet ve İzzet Birand’ın oğlu.Galatasaray Lisesi’nde okudu.Mesleğe 1964 yılında Milliyet gazetesinde başladı.Sabah gazetesinde köşe yazarlığı, TRT ve Show televizyon kanalında 32.Gün programını yaptı.

Mehmet Ali Yaprak

Mehmet Ali YaprakGaziantepte Yaprak TV ve çok sayıda şirketin sahibi ve Anadolu Basın Birliği eski başkanı olan Mehmet Ali Yaprakın Suudi Arabistana Captagon ilacı kaçakçılığı yaptığı öne sürüldü. Gaziantepte Mayıs 1996da evinin önünden esrarengiz biçimde

Mehmet Ali Yılmaz

Mehmet Ali Yılmaz21 Ekim 1947de Trabzonun Of ilçesine bağlı Gülderen Köyünde doğdu. İlkokul öğrenimini Köyünde yapan Yılmaz, orta öğrenimini İstanbulda sürdürdü. Yaz tatillerinde ve okuldan fırsat buldukça çalışarak Kadıköy Kemal Atatürk Ortaokulunu ve Haydarpaşa

Mehmet Emin Karamehmet

Mehmet Emin Karamehmet1 Nisan 1944 tarihinde Mersin’in Tarsus ilçesinde doğdu.İstanbul’da Robert Kolej’de eğitim gördü.Bilahare İngiltere’de Dover Kolej’de ekonomi eğitimi aldı.İlk şahsi şirketini 1966 yılında kurdu.Mehmet Emin Karamehmet, tarım v

Mehmet Niyazi Özdemir

Mehmet Niyazi Özdemir1942 yılında Sakaryanın Akyazı ilçesinde doğdu. İlk ve orta okulu orada okudu. Liseyi İstanbul Haydarpaşa Lisesinde bitirdi. Sonra Hukuk Fakültesine girdi; oradan mezun oldu. O zamanlar da hukuk fakültesinde takıntısız olarak üçüncü sınıfa geçenler,

Mehmet Rauf

Mehmet Rauf 12 Ağustos 1875 tarihinde İstanbulda doğdu. İlk ve orta öğrenimini Balatdaki mahalle mektebiyle, Soğukçeşme Askeri Rüşdiyesinde gören Mehmet Raûf, Bahriye mektebini bitirerek (1893) deniz subayı oldu. 1894de staj için Girite, 1895de Kiel kanalının açılış

Mehmet Remzi Okan

Mehmet Remzi Okan1885de Kıbrıs Kaleburnu köyünde doğan Mehmet Remzi Okan, ilk tahsilini köyünde yaptı. Daha sonra Rüştiyeyi bitirdi. Mezuniyetinden sonra Lefkoşada ve çeşitli Karpas köylerinde öğretmenlik yaptı.1907de Galatyada öğretmen iken Dr. Hafız Cemal (Lokman Hekim)

Mehmet Şevket Eygi

Mehmet Şevket EygiGÜNDEM GÜNDEM GÜNDEM 10 Mayıs 2001 İsteyen Mevlasını arasın, isteyen de belasını. Mehmet Şevket Eygi Milli Gazete 10 Mayıs 2001 BİZİM dinimiz tahrife, değişikliğe uğramamıştır. Kuran-ı Kerîm inzal edildiği (indirildiğ

Memduh Şevket Esendal

Memduh Şevket Esendal29 Mart 1883 tarihinde Çorluda doğdu. Çiftçilikle uğraşan ailesinin maddi sıkıntıları nedeniyle hiçbir mektepten mezun olamadı. 1906da intisap ettiği İttihat ve Terakkide 1908de müfettiş oldu, çok genç yaşlarda gizli politika işleriyle uğra

Memet Fuat

Memet Fuat Memet Fuat (d.1926, İstanbul) 1946da Haydarpaşa Lisesini, 1951de İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümünü bitirdi. Öğretmenlik, çevirmenlik, muhabirlik, inşaatlarda mimar yardımcılığı gibi işlerde çalıştı. 1960ta De Yayı

Metin Çulhaoğlu

Metin Çulhaoğlu1947 yılında Balıkesir’de doğan Metin Çulhaoğlu ilk ve orta öğrenimini bu kentte sürdürdükten sonra liseyi ABD’de bitirdi. 1970 yılında ODTÜ Ekonomi – İstatistik Bölümü’nden mezun oldu. Ünivesite öğrenciliği yıllarında

Mizancı Murad Bey

Mizancı Murad Bey ESERLERİ 1.Hürriyet Vadisinde Bir Pençe-i İstibdad Mizancı Murad Nehir Yayınları / Hatıralarla Yakın Tarih Dizisi ... Sadeleştirilerek yayına hazırladığımız Hürriyet Vadisinde Bir Pençe-i İstibdad isimli hatıratında, Meşru

Muhammed Alexander Russel Webb

Muhammed Alexander Russel WebbAmerikalı Muhammed Alexander Russel Webb, 1846 senesinde Hudson şehrinde doğdu. New-York üniversitesinde okudu.Kısa zamanda çok sevilen ve çok takdir edilen bir fıkra yazarı oldu. St. Joseph Gazett ve Missouri Republican isimlerinde dergiler neşretti.

Muhsin İlyas Subaşı

Muhsin İlyas SubaşıMuhsin İlyas Subaşı 1942’de Şarkışla’da doğdu. İlköğretimini burada orta ve lise öğrenimini Kayseri İmam-Hatip Okulunda tamamladı. Yüksek İslam Enstitüsü’nü bitirdikten sonra çeşitli liselerde öğretmenlik yaptıktan sonra eme

Murat Belge

Murat Belge1943 yılında Ankara’da doğdu.İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü’nü bitirdi (1966), aynı bölümde asistanlık ve doktora yaptı, doçent oldu. 1981 yılında üniversiteden ayrıldı. İletişim Yayınları’nı

Mustafa Albayrak

Mustafa AlbayrakHAKKINDA YAZILANLAR Albayraklar’ın patronu Mustafa Albayrak, “Tayyip” ilişkisini açıkladı: “Finansör değil, sempatizanım” Ahmet Dinç 4 Ağustos 2001 sayı 348 Aydın Doğan’a ait Milliyet gazetesi bug

Mustafa Armağan

Mustafa ArmağanUrfalı bir anne-babanın çocuğu olarak Cizrede doğdu (1961). İlk ve orta öğrenimini Bursada tamamladı. İÜ Edebiyat Fakültesi Türkoloji Bölümünden mezun olduktan sonra çeşitli yayınevlerinde editör olarak çalıştı. 1995-1996 arasında İzlenim dergisinin

Mustafa Çalık

Mustafa Çalık1956 yılında Gümüşhanede doğdu.İlk ve orta öğrenimini Gümüşhanede tamamladı.1972 yılında Türk Ülkücüler Teşkilatı Gümüşhane Şubesinin Denetleme Kurulunda bulundu.1975de Elmadağ MHP İlçe Gençlik Kolları Başkanlığına seçildi.1977de Ülkü O

Mustafa Çetin

Mustafa Çetin1961 Ankara doğumlu.Ankara Atatürk Lisesinin ardından 1981de Hacettepe Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünde üniversite hayatına başladı.Bu yıllarda çeşitli dergilerde sinema,tiyatro, edebiyat üzerine yazılar yazdı.Cengiz Aytmatov ve Cengiz Dağc

Mustafa Kutlu

Mustafa Kutlu1947de Erzincanda doğdu. Erzincan Lisesini (1963), Erzurum Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümünü bitirdi (1968). Tunceli ve İstanbulda edebiyat öğretmenliği yaptı. Öğretmenlikten ayrılarak (1974) Dergah Yayınlarında idareci o

Muzaffer İlhan Erdost

Muzaffer İlhan Erdost1930 yılında Tokatta doğdu. Veteriner Fakültesini bitirdi. Ankarada Pazar Postası ve Ülke dergilerinde yazı işleri müdürlüğü yaptı. Sol ve Yön yayınlarını kurdu ve yönetti. Kardeşinin ölümünden sonra adını Muzaffer İlhan Erdost olarak değişti

Müstecip Ülküsal

Müstecip Ülküsal 1899 yılında Dobrucada dünyaya gelen Müstecip Ülküsal, 19 yaşına kadar hiç görmediği Kırımın hürriyet ve istiklaline kavuşabilmesi mücadele etmiştir. İlk öğrenimini Dobrucada, orta öğrenimini İstanbulda yapmış; I. Dünya Savaşı başlayınca

Nadire Mater

Nadire MaterHAKKINDA YAZILANLAR Vakfın CIA’yla ilgisi yok” demişti Aydınlık 29 Temmuz 2001 SAYI: 732 Mater’e para CIA’dan: 5 kanıt Materin CIA ile "ilgisi olmadığını” söylediği Vakıf, MacArthur Foundation’ın kur

Nazar Büyüm

Nazar Büyüm1995 yılında Ersin Salman ve Nazar Büyüm Ajans Adayı kurdular.1981de Ajans Adadan ayrılan Nazar Büyüm, Ana yayıncılık ve Merkez Ajansı kurdu. Salman ve Büyümün yolları 1993te yeniden birleşti. Iki ortak Adam Tanıtımı kurdu. 1994te Adam Tanıtım The Lowe Grou

Nazlı Ilıcak

Nazlı Ilıcakİstanbul Milletvekili-Yazar Ayşe Nazlı Ilıcak ANKARA - 1944, Muammer, İhsan - Lozan Üniversitesi Siyaset Bilimi Fakültesi - Fransızca, İngilizce - Gazeteci, Yazar - Yeni Şafak Gazetesi Köşe Yazarı - Evli, 2 Çocuk.

Necati Özkan

Necati ÖzkanNecati Mısırlızade olarak da tanınmış olan M. Necati Özkan, Kıbrıs Türk Halkının ilk önderlerinden biri ve Kıbrıs Türklerinin haklarını koruyan ilk liderlerdendir. Kıbrısta 12.5.1899 yılında dünyaya geldi. Lefkoşa Türk Lisesinden mezun olduktan sonra Bir

Necdet Konak

Necdet KonakHAKKINDA YAZILANLAR Karikatüristimiz Necdet Konak, Hakk’ın rahmetine kavuştu... Uzun süredir İbn-i Sina Hastanesi’nde kanser tedavisi gören karikatürist Necdet Konak 19 Temmuz 2004 günü sabah saatlerinde Hakk’ın rahmetine kavuştu.

Necdet Sançar

Necdet SançarNihal Atsızın kardeşi Nejdet Sançar 1 Mayıs 1910da İstanbulda dünyaya geldi. Soyadlarının aynı olmamasının sebebi, 1934 yılında soyadı kanunu çıktığı zaman Nejdet Sançarın askerlik görevinde bulunmasından ötürü birbirleriyle haberleşemedikleri için

Necmettin Sadak

Necmettin Sadak1860’ta Isparta’da doğan Sadak, Fransa’da Lyon Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’ni bitirdi. Basın hayatına, Fransa’da yayımlanan Progrés gazetesinde yazdığı yazılarla başladı. 1916’da İstanbul’a dönünce Maarif Nezare

Nevzat Çelik

Nevzat Çelik1960 yılında Sinop’un Boyabat ilçesinde doğdu. İlk ve orta öğrenimini İstanbul’da tamamladı. 1980 yılında İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi’ne bağlı UESYO’da okurken siyasal nedenlerle tutuklandı ve idam istemiyle yargılandı.

Nezih Demirkent

Nezih Demirkent1930 yılında İstanbulda doğdu.Haydarpaşa Lisesini ve İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden bitirdi.Gazetecilik mesleğine 1950 yılında Son Saat gazetesinde muhabir olarak başladı.Yeni Sabah gazetesinde spor yazarlığı, sayfa sekreterliği, spor sayfası yön

Nezihe Araz

Nezihe Araz1922 yılında Konyada doğdu.Ankara eski milletvekili Rıfat Araz ile Adeviye Arazın kızı. Nurettin, Hayrettin, Kemal Arazın ve Samiye Alplaçin, Vecihe Büyükaksoyun kardeşidir. Nezihe Araz; DTCFde Behice Boranın asistanı iken sol eylemlere katılmıştır. *Bil

Nezihe Meriç

Nezihe Meriç1925 yılında Gemlik’te doğdu. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’ndeki öğrenimini yarıda bıraktı (1945). Bir süre Heybeliada İlkokulu’nda müzik öğretmenliği yaptı. Evlenince eşi Salim Şengil’in

Nezihe Muhittin

Nezihe Muhittin (1889 - 1958) İstanbullu aydın ve varlıklı bir ailenin kızıdır. Özel eğitim gördü. 1909 yılında fen dersi öğretmeni olarak çalışmaya başladı. İttihat ve Terakki Kız Sanayi Mektebi, Selçuk Hatun Sultanisi müdürlüğü yaptı, maarif müfettişi ola

Nihat Akseymen

Nihat AkseymenNihat Akseymen 4.11.1945 tarihinde Ankara’da doğdu. Orta gelirli bir memur ailesinin tek çocuğuydu. Olabilen en iyi eğitimi alabilmesi için ailesi, büyük özveriyle onu Ankara Koleji’nde okuttu. 1966 yılında Koleji bitiren Nihat Akseymen, Ankara Üniversite

Nihat Malkoç

Nihat MalkoçBeş çocuklu bir ailenin en küçük ferdi olarak 1970 senesinin 1 Haziran’ında Trabzon’un Köprübaşı ilçesine bağlı Gündoğan Köyü’nde hayata “Merhaba” dedi. İlkokulu komşu köy olan Güneşli Köyü’nde okudu.Orta ve lise öğre

Niyazi Yıldırım Gençosmanoğlu

Niyazi Yıldırım GençosmanoğluNiyazi Yıldırım Gençosmanoğlu İle Söyleşi Soru : Şiire nasıl başladınız? Niçin ve nasıl devam ettiniz? Cevap : Şiire 11 yaşında başladım. İlkokulun 4. sınıfında idim. O yıl Erzincan zelzelesi olmuştu, ilk şiirimi

Nurettin Topçu

Nurettin TopçuNurettin Topçu baba tarafından Erzurumludur. Ailesi Topçuzadeler diye tanınır. Dedesi Osman Efendi, Erzurumun Ruslar tarafından işgali sırasında Türk ordusunda topçuluk etmiş; bu lakap oradan kalmıştır. Babası Topçuzade Ahmet Efendi ailenin tek evladıdır. K

Oğuzhan Cengiz

Oğuzhan Cengiz• Aslen Artvin’den İstanbul’a göçmüş Kafkas Türkü bir aileden gelen Oğuzhan CENGİZ,19 Mayıs 1959’da Kasımpaşa, Çivici Sokakta doğdu. Oğuzhan Cengiz’in çocukluğu Sahrayı Cedit ve Erenköy’de geçti. Gençlik yıllarını

Olcay Yazıcı

Olcay YazıcıOsman Olcay Yazıcı, 1953’te Trabzon’un Sürmene ilçesine bağlı Küçükdere Nahiyesinin Yukarıovalı(Vizara) köyünde doğdu. İlkokulu Aşağıovalı Köyünde, ortaokulu Zeytinburnu’nda, liseyi Zonguldak Fener Lisesinde, yüksekokulu İstanbul’d

Onat Kutlar

Onat Kutlar25 Ocak 1936 tarihinde Alanyada doğdu. İlk ve orta öğrenimini Gaziantepte tamamladı. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesine ve Paris Üniversitesi Felsefe bölümüne devam etti. İkisini de bitirmedi. Sanat hayatına, 1952 yılında şiirle başladı. A Dergisinin kurucu

Oral Çalışlar

Oral ÇalışlarESERLERİ 1.Deniz Gezmişten Yaşar Kemale Portreler Oral Çalışlar Çağdaş Yayınları Deniz Gezmiş, Yaşar Kemal, Aziz Nesin, Yılmaz Güney, Mehmet Ali Aybar, Sabahattin Ali, Fikret Otyam, Panayot Abacı, Lefter ve... Bu kitap

Orhan Veli Kanık

Orhan Veli Kanık1914 yılında İstanbul’da doğdu.Ankara Gazi Lisesi’ni bitirdi (1932). İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü’ndeki öğrenimini yarıda bıraktı (1935), Ankara’ya giderek PTT Umum Müdürlüğü’nde çalıştı (1936-1

Osman Türkay

Osman Türkay1927 yılında Kıbrıs’ta doğdu.Orta öğreniminden sonra Kıbrıs’ta gazetecilik ve tercümanlık yaptı.Londra’ya giderek Modern Diller Okulu gazetecilik bölümünü bitirdi (1955), Kıbrıs’a döndü (1957), Lefkoşa’da Beşparmak ve Uyarı d

Osman Yüksel Serdengeçti

Osman Yüksel SerdengeçtiGazeteci-yazar (1917 Akseki-10 Kasım 1983 İstanbul).Asıl adı Osman Zeki Yüksel’ dır. Serdengeçti dergisinde bu imzayla çıkan yazılarından dolayı bu soy adla tanındı. Aralarında Ahmet Hamdı Akseki, eski müftülerden Hacı Salih Efendi’nin

Ömer Madra

Ömer Madra1945 yılında İstanbulda doğan Ömer Madra, orta okulu English High Schoolda (1961) liseyi de Robert Kolejde bitirdi (1964). Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesini (Diplomasi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü) birincilikle bitirdikten sonra (1968), aynı Fakül

Özer Berkem

Özer Berkem1939 yılında Kıbrıs/Lefkoşada doğan Dr. D. Özer Berkem, 1957de liseyi bitirdikten sonra 1963 yılında Istanbul Teknik Üniversitesi Elektronik Bölümünden mezun oldu. 1962 yılında Kıbrıs Bayrak Radyo Televizyonunu (BRT) kurmakla görevlendirilen Dr. Berkem, bu kurul

Peyami Safa

Peyami Safa(1899- 15 Haziran 1961): Yazar. İstanbulda doğdu. Meşhur şair İsmail Safanın oğludur. Düzenli bir öğrenim göremedi. Kendi kendisini yetiştirdi. 13 yaşında hayata atıldı. Posta Telgraf Nezaretinde çalıştı. Öğretmenlik (1914-1918), gazetecilik (1918-1961) yapt

Ragıp Karcı

Ragıp Karcı1945 yılında Şanlıurfa-Siverek’te doğdu.Erzincanda Askerî Lisede okudu. Ziya Gökalp Lisesi ve A.Ü. Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi mezunu. Devlet memuru olarak çalıştı. TRTye kameraman olarak girdi. Halen TRTde yapımcı-yönetmen olarak çalıştı ve bu

Rahim Er

Rahim ErRAHİM ER 1950’de Harput’ta dünyaya geldi. 1969’da Adana Erkek Lisesi’nden mezun oldu. 1970’de Türkiye gazetesine girdi. 1974’te İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni bitirdi. 1976’dan itibaren Türkiye gazetesinde, ‘

Rasih Nuri İleri

Rasih Nuri İleri

Rasim Ekşi

Rasim Ekşi1954 yılında Rizede doğdu, ilk, orta ve lise öğrenimini Rizede, yüksek tahsilini ATÎA Mali Bilimler ve Muhasebe Yüksek Okulunda tamamladı. 1976da Türkiyede ve Dünyada Sabah gazetesinde mesleğe atıldı. Hergün, Millet ve Ortadoğu gazetelerinde muhabirlik, Türkiy

Refik Halid Karay

Refik Halid Karay1888de İstanbulda doğan Refik Halit, Bank-i Osmani serveznedarlarından, "bala" rütbesine sahip Mehmed Halid Beyin oğludur. Veznecilerde Şemsul-Maarif ve Göztepede Taş Mektepte okuyan ve ayrıca özel dersler de alan Refik Halid, Mekteb-i Sultaniyi terketti

Reha Oğuz Türkkan

Reha Oğuz TürkkanHAKKINDA YAZILANLAR Türkeş’in tırnakları çekilmedi Cemal A. Kalyoncu Aksiyon Sayı: 405 Yönetenlerin adalete müdahale ettiği sistemlerde hayat ne kadar acı ve çekilmez oluyor, hiç düşündünüz mü? Daha sonraki dönemlerde de vuk

Remzi İnanç

Remzi İnanç1935te Diyarbakırda doğan Remzi İnanç aynı kentte ilk ve ortaöğrenimini tamamladı. 1954 - 1955 ders yılında Ziya Gökalp Lisesini bitirdikten sonra Ankara Hukuk Fakültesine yazıldı. 1955 - 1960 arasında yarı resmi bir kurumda çalışırken, çeşitli ga

Rıfat Ilgaz

Rıfat Ilgaz1911 yılında Kastamonu’nun Cide ilçesinde doğdu.7 Temmuz 1993 tarihinde öldü.Rıfat Ilgaz 1940’ların toplumcu-gerçekçi şairlerindendir. 1911 yılında Cide’de doğdu. Şiir yazmağa ortaokul öğrencilik yıllarında başladı. İlk şiiri 27.07.1927 &

Sabahattin Ali

Sabahattin Ali 25 Şubat 1907de Gümülcine / İğriderede doğdu. İlköğrenimini Üsküdar, Çanakkale ve Edremitte yaptı (1921). Balıkesir Muallim Mektebini bitirdi (1927) ve aynı yıl Yozgat Cumhuriyet İlkoluluna öğretmen oldu. Milli Eğitim Bakanlığı bursuyla 1928de Almany

Sadık Yalsızuçanlar

Sadık Yalsızuçanlar1962 yılında Malatyada doğdu. İlkokulu burada, ortaokulu ve liseyi Dörtyolda okudu. 1983 yılında Hacettepe Üniversitesi Türkoloji Bölümünden mezun oldu. Bir süre öğretmenlik ve yayıncılık yaptı. İlk öyküsü, Yeni Asya gazetesinin sanat ekinde yayı

Sadi Kazancı

Sadi KazancıSadi Kazancı, Türk hukuk hayatının editörü olarak adını altın harflerle yazdırmıştır. Bilim adamlarını desteklediği yayınevleri aracılığıyla basılan kitap ve araştırmalar ülkemize önemli hizmetler etmiştir. “Türk Hukuk Ansiklopedisi” ni 19

Salim Şengil

Salim ŞengilHAKKINDA YAZILANLAR Edebiyatımız ‘Amca’sız kaldı Zaman 30.06.2005 Yayınladığı ‘Seçilmiş Hikayeler’ ve ‘Dost’ dergileriyle Türk edebiyatında derin iz bırakan yayıncı ve öykücü Salim Şengil önceki gün

Sedat Simavi

Sedat SimaviTürkiye’de yüksek tirajlı gazeteciliğin temellerini atan gazeteci, yazar ve karikatürist. 1898’de İstanbul’da doğan Simavi 1912’de Galatasaray Lisesi’ni bitirdi. 1916’da haftalık olarak yayımlamaya başladığı Hande dergis

Selahattin Hilav

Selahattin Hilav1928 yılında İstanbulda doğan ve İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümünden mezun olan Selahattin Hilav, Yazko Felsefe Dergisini yönetti. Hilavın "Gerçeküstücülük" (1962), "Diyalektik Düşüncenin Tarihi" (1966) ve "

Semih Balcıoğlu

Semih BalcıoğluSemih Balcıoğlu 1928 İstanbul doğumlu. Işık Lisesi ve Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Grafik Bölümünü (1952) bitirdi. İlk karikatürü, mizah dergisi Akbabanın "Genç Fırçalar" sayfasında çıktı (1943). Taş ve İlhan Selçukla birlikte Taş-Karik

Sezai Karakoç

Sezai Karakoç1933’de Diyarbakır/Ergani’de doğdu. İlkokulu Ergani’de, ortaokulu Diyarbakır ve Maraş’ta, liseyi Gaziantep’te okudu. Lise sonda Necip Fazıl Kısakürek’le tanıştı. Burslu öğrenci olarak girdiği Siyasal Bilgiler FakültesiR

Sinan Sait

Sinan SaitSinan Sait /dr./yazar/gazeteci/ 1934 yılında Kerkük’te doğdu. İlk okul ve liseyi bitirdikten sonra öğretmenlik okulundan mezun olunca resim öğretmeni oldu. Azerbaycanda bulunduğu 1959 - 1970 yıllarında Azeri edebiyatından bir çok şiir, monografi ve hi

Şefik Kahramankaptan

Şefik KahramankaptanDoğma(1949) büyüme İstanbul-Kadıköylü... Kabataş Erkek Lisesi sonrası Ankara Üniversitesi SBF(Mülkiye)-BYYO Gazetecilik ve Halkla İlişkiler Bölümü’nü bitirdi. (1971) Öğrencilik yıllarından itibaren İstanbul ve Ankarada, rek

Şeref Akbaba

Şeref Akbaba1959, Erzurum, Ilıca, Ömertepe köyü doğumlu. İlk ,orta ve liseyi Erzurum’da bitirdi. A.Ü.İlahiyat mezunu. Adana ve İstanbul’da çeşitli okullarda öğretmenlik yaptı. İ.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Gazetecilik Anabilim Dalı’nda doktorasını tam

Şevket Rado

Şevket Rado1913 yılında Radovişte’de doğdu (Yugoslavya).Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ ni bitirdi (1936), Akşam Gazetesi’nde 25 yıl fıkra yazarlığı yaptı (1934-1960), sonra Resimli Hayat, Hayat, Ses, Resimli Roman gibi dergilerin sahibi ve yöneticisi ol

Şeyda Açıkkol

Şeyda AçıkkolGÜNDEM GÜNDEM GÜNDEM Yerel Televizyonlara Ölüm Fermanı Yerel medya ölüyor Zaman 30 Mayıs 2001 Mecliste görüşülen Radyo-Tv yasa tasarısı, yerel televizyonlarca endişeyle karşılandı. Yerel Televizyonlar Birliği Başkanı Şeyda

Tadeusz Mazowiecki

Tadeusz MazowieckiTadeusz Mazowiecki (doğ. 1927). Hukukçu, gazeteci. 1956 yılından sonra Katolik Aydınlar Kulüpleri bünyesinde ve katoliklerin ZNAK (İşaret) adlı oluşumu içinde faaliyet yürüttü. 1957de "Wiez" (Bağ) adlı aylık dergiyi kurdu ve uzun yıllar bu dergi

Taha Akyol

Taha Akyol1946 yılında Yozgat’ta doğdu.Fatma ve Mustafa Akyol’un oğlu.Yozgat Lisese ve İÜ Hukuk Fakültesi’ni bitirdi.1977 yılında Hergün gezetesinde yazar olarak mesleğe başladı.MHP yönetiminde bulundu.12 Eylül 1980’den sonra yargılandı ve beraat ett

Tarık Buğra

Tarık Buğra2 Eylül 1918 tarihinde Akşehirde doğdu. İlk ve ortaokulu Akşehirde okudu. İstanbul Lisesinin yatılı kısmında okurken bu lisenin yatılı kısmının kapatılması üzerine kaydını Konya Lisesine aldırdı ve liseyi burada bitirdi. (1936). Lise yıllarında Tarık Naz

Tarık Dursun

Tarık Dursun1931 yılında İzmir’de doğdu.Ortaokul öğrenimiyle yetindi (1950), gazetelerde çalıştı, senaryo yazarlığı ve rejisörlük yaptı. Kurul Kitapevi’ni açtı (1969), Milliyet gazetesinde kitap tanıtma yazıları yazdı, Milliyet Yayınları’nı yönett

Teoman Rıza Güneri

Teoman Rıza GüneriKonya Milletvekili-SP KONYA - 1960, Ali, Ayten - İTÜ Sakarya Mühendislik Fakültesi Makina Bölümü - Orta İngilizce - Makina Mühendisi - İnşaat Müteahhidi, Merhaba Gazetesi Genel Müdürü, KON TV Yönetim Kurulu Üyesi - XX nci Dönem Konya Milletvekil

Thierry Walrafen

Thierry Walrafen1968de ENAdan mezun olduktan sonra, Ekonomi ve Maliye Bakanlığında kamu yöneticisi olarak çalışmaya başladı. Bakanlığın Direction de la prévision bölümünde, bir kısmı yurtdışında olmak üzere çeşitli görevlerde bulundu : 1974-1976 yılları arasın

Turan Dursun

Turan Dursun1934 yılında Sivas’ın Şarkışla ilçesinin Yapaltın köyünde doğdu. Turan Dursun, imam olan babası tarafından beş yaşındayken Ağrı’nın Tutak ilçesinde, kendisine Arapça okutacak hocaların yanına verildi. 8-9 yaşlarında Kürt mollalarının ve ş

Ülkü Karaosmanoğlu

Ülkü Karaosmanoğlu1955 yılında Terkosta doğdu. İlkokul, ortaokul ve liseyi İstanbulda tamamladı. Gazetecilik ve Halkla İlişkiler Yüksek Okulunda öğrenim görürken 1975 yılında Politika gazetesinde çalışmaya başladı. 1982de Yazko Sanat Olayı dergisinin yazıişleri müd

Ümit Kıvanç

Ümit Kıvanç1956 yılında İstanbul’da doğdu. Birikim, Yeni Gündem dergilerinde, Milliyet, Cumhuriyet gazetelerinde çalıştı.“Mozaik” grubunda üç yıl davul çaldı. Halen İletişim Yayınları yayın kurulu üyesi ve bu yayınevinin kitap kapaklarını tasar

Vedat Nedim Tör

Vedat Nedim TörVedat Nedim Tör (1897-1985). Cumhuriyetin ilk dönem aydınlarından. 1916 yılında Galatasaray Lisesini bitirdi. Yüksek öğrenimini Berlin Üniversitesinde tamamladı. İktisat alanında doktora yaptı. Türkiyeye döndükten sonra Matbuat Umum Müdürlüğü (1933-37),

Yalçın Toker

Yalçın TokerESERLERİ 1.Ben Spor Yazarı İken Yalçın Toker Toker Yayınları “Bu kitap aslında en az iki yıl önce çıkmış olmalıydı.. Çünkü böyle bir kitap yazmaya bundan üç yıl önce karar vermiştim.. Hazırlamam altı-yedi ayımı

Yaman Arıkan

Yaman ArıkanDoğum Yeri: Manisa Salihli-Gökeyüp Kasabası Doğum Tarihi: 22-03-1937 Öğrenim Durumu: Gökeyüp Kasabası İlkokulu, Beyoğlu Ortaokulu, Kabataş Erkek Lisesi, İstanbul Edebiyat Fakültesi-Filoloji Bölümü. Yabancı Dili: Arapça-Farsça-İngi

Yaşar Kaya

Yaşar Kaya1938 yılında doğdu.İstanbul Kabataş Lisesi mezunudur. 1959da Istanbulda Iktisad Fakültesine devam ederken 49 kişi ile birlikte tutuklandı. Dava 10 yıl sürdü.1965de yarım kalan tahsilini tamamlayarak İktisat Fakültesi’ni bitirdi. İstanbulda birçok şirkette ç

Yaşar Nabi Nayır

Yaşar Nabi NayırHakkında Yazılan Eserler 1.Yaşar Nabiye Saygı Kollektif Varlık Yayınları / Seçki Dizisi "Yaşar Nabi Nayır", Cumhuriyet dönemi kültürümüze ve sanatımıza en büyük katkısı olanlardan biri kuşkusuz. Onun adına saygıyla

Yavuz Akpınar

Yavuz Akpınar1947 yılında Ardahanda doğdu. Yüksek öğrenimini 1969’da Erzurum Atatürk Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünde tamamladı.1969-1984 yıllarında Atatürk Üniversitesinde Azerbaycan edebiyatı sahasında asistan ve doktor asis

Yavuz Bahadıroğlu

Yavuz BahadıroğluHAKKINDA YAZILANLAR Bahadıroğluna 35inci yıl şükranı Berkay Çiftçi Zaman 22.11.2004 Çemberlitaştaki Fırat Kültür Merkezi (FKM) önceki akşam pek alışık olmadığımız bir toplantıya ev sahipliği yaptı. Siyasi p

Yunus Nadi Abalıoğlu

Yunus Nadi Abalıoğlu1880de Fethiyede doğan Yunus Nadi, Rodos adasındaki Süleymaniye Medresesinde ve Galatasaray Lisesinde okuduktan sonra hukuk öğrenimi gördü. Gazetecilik ve yazarlık hayatına Baba Tahirin çıkardığı Malumat gazetesinde başladı. 1901 de yönetim karşıtı g

Yusuf Kaplan

Yusuf Kaplan1964 yılında Şarkışlada doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Kayseride tamaladı. 1986 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Sahne ve Görüntü Sanatları Bölümü, Sinema-TV Ana Sanat Dalından mezun oldu. Üniversite öğreniminden son

Yusuf Kürkçüoğlu

Yusuf Kürkçüoğlu1971 yılında Şanlıurfa’da doğdu. İlk, orta ve lise tahsilini burada tamamladı. 1991 yılında İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesini kazandı. 1990-1991 yılları arasında Türkiye Gazetesi Şanlıurfa muhabiri olarak 9 ay görev yaptı. İstanbul

Yusuf Ziya Bahadınlı

Yusuf Ziya Bahadınlı1927 yılında Bahadın/Yozgat’ta doğan Yusuf Ziya ilkokulu orada okudu. 9 Eylül olarak kayda geçmiş olan doğum günü de ilkokula yazılırken nüfus cüzdanı çıkartmak gerekince nüfus memurunca uygun görülmüştü. Bahadınlı, pantalonu, cekedi,

Yusuf Ziya Ortaç

Yusuf Ziya Ortaç23 Nisan 1895 tarihinde İstanbulda doğdu, 11 Mart 1967 tarihinde İstanbulda öldü. Vefa İdadisini bitirdi. Sınavla öğretmen oldu. İzmitte ve İstanbulda öğretmenlik yaptı. Orhan Seyfi Orhonla birlikte Akbaba adlı gülmece dergisini yayınladı. Büyük Mecmua,

Yücel Yener

Yücel YenerHAKKINDA YAZILANLAR TRT Çiftlik Gibi haberturk.com Haber giriş tarihi 25.05.2001 - TRTDE GENEL MÜDÜRLÜK KAVGASI TAM BİR ÇAMUR ATMA YARIŞINA DÖNÜŞTÜ !!! HABERTÜRK, TRTYİ BÜYÜK DEVLET KİTİ OLARAK HER ZAMAN ELEŞTİRDİ,

Ziya Belviranlı

Ziya BelviranlıÖmer Ziya Belviranlı, 1946 yılında Konya’da doğdu. 1970’de İstanbul Yüksek İslam Enstitüsü’nden mezun oldu. 1970 yılında haftalık siyasi, kültürel muhtevalı Yeniden Milli Mücadele dergisini çıkardı. Bu dergide 2 yıl boyunca sürekli yaz

Ziya Gökalp

Ziya GökalpZiya Gökalp (1876-1924) öncelikle Türkiyeyi Sosyoloji ile tanıştıran kişiydi ve ateşli bir Türk Milliyetçisi olarak sosyolojiyi entellektüel bir temel oluşturmada esas aldı. Mahallî,resmî bir gazetede mesul müdür bir memurun oğlu olan Mehmet Ziy

Ziya Osman Saba

Ziya Osman Saba1910 yılının Mart ayında, İstanbulda doğdu. Babası askerdi. Sekiz yaşında iken annesi ölen Saba, Mütareke yıllarında yatılı olarak başladığı Galatasaray Lisesinden 1931 yılında, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 1936 yılında mezun oldu. Servet

Ziyad Ebüzziya

Ziyad EbüzziyaHakkında yazılanlar 1.Darçağda Bir Çelebi Ziyad Ebüzziya Kitabı Derleme Timaş Yayınları “Doğma büyüme İstanbullu olduğu halde çelebi makulesinden bir münevver olarak değil, akıncı ruha sahip bir mücadele adamı o

Ziyaeddin Fahri Fındıkoğlu

Ziyaeddin Fahri Fındıkoğlu1902 yılında Erzurumda doğdu.Toplumbilimci. I.U. Edebiyat Fakültesinin Felsefe Bölümü’nü bitirdikten sonra, çeşitli liselerde öğretmenlik yaptı. 1930da Strasbourg Üniversitesinin Felsefe Bölümüne girdi. 1934te yurda dönünce içtimaiyyat v

Abdi İpekçi

Abdi İpekçi1929 senesinde İstanbul’da doğdu. İlköğrenimini gördükten sonra Galatasaray Lisesini bitirdi. Sonra bir müddet Hukuk Fakültesine devam etti. Yeni Sabah, Yeni İstanbul ve İstanbul Ekspres gibi çeşitli gazetelerde spor muhabiri, sayfa sekreteri ve yazı işleri

Abdulla Latifzade

Abdulla LatifzadeKırım Türk Edebiyatı Edebi çalışmalarına 1917 inkılabından önce "Tercüman" gazetesinde başlayan Abdulla Latifzade (1891-1938), inkılabından sonra da çalışmalarına devam eder. Uyanık fikirli, zeki, halkına ve milletine bağlı

Abdullah Aymaz

Abdullah Aymaz1949da Kütahyanın Emet ilçesinin Hacımahmut köyünde dünyaya geldi. İlkokulu Hacımahmut köyünde okudu. İmam Hatip Lisesi ve Yüksek İslam Enstitüsünü İzmirde okudu. Lise yıllarında Gurbet dergisinde yazıları yayınlandı. Tire ve İzmirde öğretmenlikler ya

Abdullah Özkan

Abdullah ÖzkanAbdullah ÖZKAN, Gazeteci-Yazar.1974 yılında Yozgat’ ta doğdu. İlk öğrenimini Kayseri’de, Orta öğrenimini Adana’da tamamladı. Yaklaşık iki yıl süreyle haftalık Vahdet Gazetesi’nin Dış Haberler Servisi Sorumluluğu nu yürüttü. Çe

Abdullah Cevdet

Abdullah Cevdet Osmanlı Devletinin son devirlerinde yaşamış siyaset adamı ve yazar. Jön Türkler hareketlerini başlatanlardan ve İttihad ve Terakki Cemiyetinin kurucularından. Babası Diyarbekir Birinci Tabur Katibi Ömer Vasfi Efendi olup, 9 Eylül 1869da Arapkirde doğdu. 1932de

Abdulvahap Kara

Abdulvahap Kara19.11.1961’de Istanbul’da doğan Yard. Doç. Dr. Abdulvahap Kara, Zeytinburnu Gazipaşa İlkokulu, Abdülhak Hamit Ortaokulu ve Yeşilköy Ticaret Lisesini bitirdikten sonra, 1982’de Boğaziçi Üniversitesi Elektronik Yüksek Teknisyenliği bölümünden mez

Abdurrahman Pala

Abdurrahman Pala1953 Manisa Saruhanlı ilçesi Adiloba köyünde doğdu. İlkokulu köyünde, ortaokulu İzmirde okudu. Kartaltepe gece lisesine kaydolduğunda Yeni İstanbul gazetesinde "Musahhih" olarak çalışmaya başladı. Yüksek okulu İzmir Yüksek İslam Enstitüsü̵

Abdurrahman Dilipak

Abdurrahman Dilipak1949 Haruniye (daha önce Adanaya bağlı iken bu gün Osmaniyeye bağlı bir ilçe ve yeni adı: Düziçi) de doğdu. Annesinin adı: Fatma Pakize (Aksay), Baba adı Ali; 1 Aralık 1975 de Ankarada, Asiye (Turgut) la evlendi. Çocukları Ali Osman(1976), Ahmet Taha(19

Abdurrahman Kadrizade

Abdurrahman KadrizadeKırım Türk Edebiyatı Kırım şairlerinden Abdurrahman Kadrizade (1894-1939) medrese tahsilini tamamladıktan sonra Arap, Fars ve Rus dillerini öğrenmiştir. "Yanı Dünya" gazetesinde çalışırken siyasi kitapları, ders kitaplarını ve edebi

Abdülhamit Avşar

Abdülhamit AvşarAilesi 1961 yılında Doğu Türkistandan Afganistana göç etti. 1964 yılında Afganistanda dünyaya geldi. Ailesi 1965 yılında Türkiyeye gelerek Kayseriye yerleşti. İlk ve orta öğrenimini Kayseride tamamladı. 1986 yılında Marmara Üniversitesi Basın-Yayın Y

Abdüllatif Benderoğlu

Abdüllatif BenderoğluAbdüllatif Benderoğlu /gazeteci/yazar/ 1937’de Tuzhurmatu’da doğdu. Bir demircinin oğlu-dur. İlk ve orta öğrenimini Tuzhurmatu ve Kerkük’te yapmıştır. Kerkük’teki Irak petrol şirketinin teknisyen okulunda üç yıl okudukta

Adel Mıhamceriy Hasoko

Adel Mıhamceriy Hasoko1933 yılında Ürdünün başkenti Ammanda doğdu. Ürdündeki Kafkas göçmenlerinin kültürel kuruluşlarının çalışmalarında rol oynadı. 1950-1957 yılları arasında Ürdünde bulunan İkinci Dünya Savaşı mültecilerinden yazar, besteci ve halkbilimci Ku

Adnan Öksüz

Adnan Öksüz1964, Erzincan doğumlu. İlk ve orta öğrenimini İstanbul ve Erzincanda tamamladı. Ankara Üniversitesi Basın Yayın Yüksek Okulundan 1991de mezun oldu. Gazeteciliğe 1987 yılında Zamanda başladı. Yaklaşık 10 yıl parlamento muhabirliği yaptı. 5 yıl Aksiyon D

Ahmed Arvasi

Ahmed Arvasi1932 yılında dünyaya geldi.Ailece Vanın Müküs (Bahçesaray) kasabasına bağlı Arvas (Doğanyayla) köyündendir. Mühitlerinde bu köyün adına izafeten Arvasiler olarak tanınırlar. Soyadı kanunu çıktıktan sonra köylerinin adı soyadları oldu. Babası Anadoluda y

Ahmed Arif

Ahmed Arif 1927 yılında-Diyarbakırda doğdu. Bir süre, A.Ü. Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Felsefe Bölümünde okudu. Siyasî düşünceleri yüzünden hapis yattı. Şiirlerinde folklorik unsurları kullandı. 1991 öldü. ESERİ Hasretinden Prangalar Eskittim adl

Ahmed Cavid Paşa

Ahmed Cavid Paşa 1840 yılında Kafkasyada Vubıh (Soçi) yöresinde doğdu. Büyük Çerkes sürgününde (1864), yüz binlerce soydaşı gibi o da ailesi ile birlikte Anadoluya göç etmek zorunda kaldı. Bandırmanın Çinge köyüne yerleşti. Aile adı Therkhetdir. Yur

Ahmet Altan

Ahmet Altan1950 yılında doğdu. Orta ve lise öğrenimini çeşitli okullarda dolaşarak tamamladıktan sonra Orta Doğu Teknik Üniversitesine devam etti, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesini bitirdi. Yirmi dört yaşında gazeteciliğe başladı. Gece muhabirliğinden, genel yay

Ahmet Çavuşoğlu

Ahmet ÇavuşoğluAhmet Çavuşoğlu Güneş Gazetesi Köşe Yazarı Doğum Tarihi / Yeri 01.01.1941 Eğitim Robert College ve Yüksek Okulu G. Başlangıç Yılı 1961 G. Başlangıç Kurumu Son Havadis Çalıştığı Kurumlar Son Havadis, Tercü

Ahmet Işık

Ahmet Işık1946 yılında İstanbul’da doğdu.İstanbul Fevzi Çakmak Ortaokulu’nda okudu.1972 yılında Hakikat gazetesinde musahhih olarak gazeteciliğe başladı.Daha sonra Türkiye gazetesinde muhabirlik yaparak mesleği sürdürdü.Uzun yıllar polis muhabirliği yaptı

Ahmet Kabaklı

Ahmet Kabaklı1924 yılı mayıs ayında Elazığ Harput’un Göllübağ’ında doğdu.Harput Sarayhatun Camii imamlığı yapan Ömer Efendi ile Münire Hanım’ın oğludur.Çocukluğu Harput yakınlarında Göllübağ denilen bölgede geçti.Elazığ Numune Mektebi̵

Ahmet Kekeç

Ahmet KekeçAhmet KEKEÇ, 1961 yılında Malatyada doğdu. Sırasıyla Atatürk İlkokulu, Atatürk Ortaokulu, Atatürk Lisesini okudu. Ankara Gazi Eğitim Enstitüsünden atıldı. Yazı hayatına aylık Dergi, Mavera ve Yöneliş dergilerinde hikaye, deneme ve eleştiri yazıları yaza

Ahmet Oktay

Ahmet OktayAhmet Oktay 1933 yılında Ankarada doğdu. Yazmaya çok erken başladı: ortaokul sıralarında. İlk şiiri, 1949-1950 yılları arasında Gerçek dergisinde yayımlandı. Öğrenimini lisede yarım bırakarak çalışmaya başladı. Ahmet Oktay, 1950li yıllarda ikinci yeni har

Ahmet Özdemir

Ahmet Özdemir1948 yılında Şarkışla’da doğan Ahmet Özdemir, ilk ve orta öğrenimi burada, lise öğrenimini Askeri Hava Lisesi’nde yaptı. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türkoloji Bölümünü bitirdi. Ögrencilik yıllarında gazeteciliğe başladı. Muhabi

Ahmet Şahin

Ahmet Şahin1935 yılında Yozgatın Çayıralan kazasının Yahyasaray köyünde dünyaya geldi. İlkokul öğrenimi için geldiği Kayseride hafızlığını da ikmal ederek cazet aldı. 1952de İstanbula geldi. Burada, Gönenli Mehmed Efendinin himayesinde meşhur ulemadan Hüsrev Efe

Ahmet Tan

Ahmet Tanİstanbul Milletvekili- DSP İSTANBUL - 1949, Mehmet - Zeynep, A.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi, London City Üniversitesi Media Studies, SBF Siyaset ve Yönetim Bilimi Yüksek Lisans - İngilizce - Gazeteci, Yazar, Siyasal Bilim Doktoru - Cumhuriyet Gazetesi Londra ve Ank

Ahmet Taşgetiren

Ahmet Taşgetiren1948 yılında Kahramanmaraş’ta dünyaya geldi.Orta halli bir çiftçi aileye mensup.İmam-Hatip Lisesinde okudu.Gonca isimli okul gazetesinde ilk yazı tecrübeleri yayınlandı.1966 yılında Yüksek İslam Enstitüsü’nde okumaya başladı.Güreş, futbol ve

Ahmet Tezcan

Ahmet TezcanDoğum Tarihi / Yeri 04.10.1957 Kırşehir Eğitim İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü G. Başlangıç Yılı 1981 G. Başlangıç Kurumu Bulvar/Tercüman Çalıştığı Kurumlar Bulvar, Tercüman, Yeni Haber, Güna

Ahmet Tulgar

Ahmet TulgarDoğum Tarihi 01.01.1967 G. Başlangıç Yılı 1987 G. Başlangıç Kurumu Sabah Dergi Grubu Çalıştığı Kurumlar Sabah Dergi Grubu, Markom Leo Burnett Reklam Ajansı, Güneş, Nokta, Akis, Kanal D, Sabah, Show TV,Akşam... Özgeçmiş Milliye

Ahmet Ünal

Ahmet ÜnalAhmet Ünal 1965 yılında İzmirde, memur bir babanın üçüncü çocuğu olarak dünyaya geldi. Ankarada Demetevler İlkokulu ve Ortaokulunu takiben Keçiören Lisesini bitirdi. 1986da KHOndan mezun oldu. 1988 yılında İzmir Temsilciliğinde ZAMAN ailesine katıldı. Yaklaş

Ahmet Emin Yalman

Ahmet Emin Yalman1888’de Selanik’te doğan Yalman 1910’da İstanbul Hukuk Mektebi’ni bitirdikten sonra ABD’de Columbia Üniversitesi’nde felsefe okudu ve gazetecilik eğitimi aldı. 1914’te yurda dönerek Darülfünun’da (İstanbul Üniversites

Ahmet Ferit Tek

Ahmet Ferit TekAhmet Ferit Tek, 1877 yılında Bursada doğdu. İstanbullu bir aileye mensuptur. Babası Maliye muhasebecilerinden Mustafa Reşit Bey, büyük babası, kadı Asım Efendidir. Annesi İbrahim Ağanın kızı Hanife Leyla hanımdır. Asker olmak isteyen Ahmet Ferit Te

Ahmet Hakan Coşkun

Ahmet Hakan CoşkunHAKKINDA YAZILANLAR "Televizyondan iğreniyorum" MURAT MENTEŞ Gerçek Hayat Sayı 24 Evet, sayın seyirciler